Tureluurs

Bron: PZC, woensdag 23 juli 2008

Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen

door Rinus Antonisse.

ZEIST - Vogelbescherming zal hoe dan ook met alle middelen blijven strijden voor behoud en herstel van de unieke getijdennatuur van het Scheldebekken.

Daarbij hoort natuurherstel door ontpoldering.

De vereniging meldt dit in het gisteren verschenen Wetlandrapport, waarin staat hoe het de Nederlandse natte natuurgebieden, oftewel wetlands, sinds 2004 is vergaan.

Vogelbescherming heeft geen goed woord over voor de opstelling van Zeeuwse en landelijke politici, die de afspraken over ontpoldering tussen Nederland en Vlaanderen almaar onderuit willen halen. "De emoties en kortetermijnbelangen van enkele boeren bleken politiek de doorslag te geven." Volgens de vereniging is de sfeer in Zeeland zo intimiderend geworden, dat voorstanders van ontpoldering zich nauwelijks durfden te manifesteren. Vogelbescherming stelt dat uitvoering van het broodnodige natuurherstel in de Westerschelde nog steeds niet is veiliggesteld.

De tien wetlands in de delta hebben het zwaar te verduren, blijkt uit de rapporten van de (vrijwillige) wetlandwachters. Toenemende recreatiedruk vormt een steeds grotere bedreiging, zoals kitesurfen en strandrijden. Bouw van een kitesurfcentrum aan het Veerse Meer versterkt dit, waarbij een negatieve uitstraling naar de Oosterschelde gevreesd wordt. Ook het openstellen van onderhoudswegen bezorgt vogels veel overlast.

De Vogelbescherming noemt de schelpdiervisserij een voorname bedreiging voor vogels. Het verbod op mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee is onvoldoende, mede door toename van handmatig kokkels vissen.

 

www.ikmaakmezorgen.nl

 

De Vogelbescherming, de minister van LNV
en de
Groene Leugen


door de web-redacteur. 28 juli 2008, gewijzigd 30 augustus 2008

ZIERIKZEE - Het hiernaast geplaatste krantenartikel uit de PZC van 23 juli is een goed voorbeeld van hoe een organisatie als de Vogelbescherming groen kan liegen.

De web-redacteur heeft tot nu toe op zijn webstek de uitdrukking de "Groen Leugen" niet gebruikt. Die uitdrukking hoort bij de mosselvissers en hun acties om hun bestaan enigszins zeker te stellen. De anti-ontpolderaars hebben altijd hun eigen leus gevoerd:
"Red onze polders!"

Maar als er door de Vogelbescherming zo bewust over de ontpolderproblematiek verkeerde informatie gegeven wordt als in dat artikel hiernaast, dan blijft er niets anders over dan te moeten constateren dat de Volgelbescherming liegt. Bovendien is zij een milieuorganisatie.
Ergo: Zij bedient zich van de Groene Leugen.

De emoties van enkele boeren?
Het gaat volgens de Vogelbescherming om de emoties en kortetermijnbelangen van enkele boeren, maar iedereen weet dat uit alle onderzoeken gebleken is dat de overgrote meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is. Het gaat helemaal niet om de emoties van een enkele boer. Bovendien gaat het de tegenstanders van ontpolderen juist om de langetermijnproblematiek, vanwege de druk op de voedselproduktie; het toenemen van de wereldbevolking, waardoor steeds meer voedsel nodig is; de erosie van landbouwgronden in heuvelachtige en berggebieden dwingt ons zuinig te zijn met landbouwgrond in de lage gebieden en 'last but not least' cultuur-historisch gezien is ontpolderen onverantwoord.

"De Westerschelde is één van de laatste natuurlijke estuaria van Noordwest-Europa", schrijft de Vogelbescherming in haar jaarverslag 2007. Nu wordt er continue in de Westerschelde gebaggerd; hoezo natuurlijk? En minister Gerda Verburg schreef aan de Tweede Kamer dat er in geheel Noordwest Europa maar twee Natura 2000-gebieden zijn waar habitattype 1130 estuaria voorkomen; te weten de Westerschelde en de Eems-Dollard.
Als het zo ernstig is blijft er niets anders over dan ontpolderen, zou je haast denken.

Maar, als je op de natura 2000 webstek gaat kijken op de lijst van aangemelde estuaria in Noordwest-Europa, dan blijken die uitspraken van de Vogelbescherming en van minister Verburg niet waar te zijn. Engeland bijvoorbeeld heeft 90 estuaria van totaal 308355 ha, waarvan er maar 18 aangemeld zijn. Nu kan een minister niet liegen; zij kan hoogstens de Tweede Kamer verkeerd inlichten. Met andere woorden: Gerda Verburg heeft de Tweede Kamer Groen verkeerd ingelicht!

Ofwel: Voor gewone Nederlanders is er voor het natuurherstel in de Westerschelde nu ook sprake van een "groene leugen" als naar het jaarverslag van de Vogelbescherming en naar de argumenten van minister Gerda Verburg in het debat n.a.v. de motie Koppejan gekeken wordt.
De webredacteur heeft hierover destijds samen met de actiegroep "Red onze polders" een perbericht aan gewijd.


Op de oproep van ons, destijds in december 2007, om een objectieve Europese inventarisatie van estuaria te maken, zodat over het natuurpakket in de Westerschelde in een breder, objectief Europees kader gedebatteerd kan worden over de noodzaak van vernietigen van goede Zeeuwse landbouwgrond, is geen één politicus ingegaan. Ook de media vonden het niet belangrijk genoeg.