ikmaakmezorgen.nl

(De meerderheid van de)
Zeeuwen zijn politiek meer dan beu

Zierikzee, 14 maart 2010.
Natuurlijk is het zinvol als de Haagse PZC-journalist Jefferey Kutterink een rondje langs de politieke Haagse velden maakt om te peilen wat de mening is over het controversieel verklaren van het inrichten van de Hedwigepolder. De meerderheid bleek daar niet voor te zijn. Dat ligt voor de hand, want het besluit om te ontpolderen is immers al genomen, maar om de één of andere redenen dachten VVD en PvZ dat dit een kans van slagen had.
Ze grijpen terecht elke strohalm, die te vinden is, aan.
Met de tendentieuze kop 'Kamer is Hedwige beu' en in de sub-kop 'De Tweede Kamer heeft het helemaal gehad met ontpoldering van de Hedwigepolder' geeft de PZC een vertekenend beeld. Zo van, daar heb je die Zeeuwen weer, die weer komen zeuren over ontpolderen.

Om een heel andere reden zullen de kamerleden het Westerscheldedossier beu zijn en het zo gauw mogelijk diep in het archief willen hebben leggen. Ze zullen niet graag herinnerd worden aan het niet nakomen van beloftes aan de kiezer en wat ze in meerdere moties over vrijwillige grondverwerving afgesproken hadden en ook niet nagekomen zijn. Gewoon onfatsoenlijk politieke draaien. GroenLinks heeft in dit dossier vaak gesproken van kiezersbedrog. Dat blijkt helaas waar te zijn.

De organisatie ProSes deed ook een stevige duit in dit zakje door in haar evaluatierapport in 2005 na het goedkeuren van de Ontwikkelingsschets 2010 harde verwijten naar de ministeries, de regering én de beide Kamers op schrift te stellen. Het heeft me altijd verwonderd dat dit rapport open en bloot op de website van Proses staat. Normaal evalueer je binnenskamers. Met het naar buiten brengen werd slim druk uitgeoefend om de Ontwikkelingsschets daadwerkelijk goed te keuren en uit te voeren.


CDA, PvdA en CU regeringsfracties radicaal 180 graden gedraaid.


Dat gebeurde op 10 december 2007 met de motie Koppejan/Roefs/Cramer die de motie Koppejan/Roefs/Cramer/van der Staay van een week eerder verving. Met de vervallen motie wilde de kamer vrijwillige grondverwerving in de Scheldeverdragen opnemen. Dat was conform eerdere moties en lag voor de hand. Onder druk van de regering is die motie binnen een week ingetrokken en kwamen de drie regeringsfracties, nu zonder Van der Staaij, met de motie van 10 december, waarmee de dramatische commissie Nijpels ingesteld werd. Hoe vaak komt het voor dat drie regeringspartijen tegelijk binnen een week radicaal omdraaien? Wie zou hiervan nu beu worden van wie ?

Het draaien is Koppejan vooral aangerekend, maar de PvdA en de CU hebben net zo hard meegedraaid. Ook zij hadden de moties Van de Berg en Van der Staaij ondertekend.


De 'slimme' zet van de regering

Voor die Zeeuwen die de politiek door dit gedraai nog niet beu waren heeft de regering alle twijfel weggenomen door even te doen alsof men het alternatief voor ontpolderen van de Zeeuwse Waterschappen wilde uitvoeren. Dat was een slimme zet. Zo deed de regering wat Zeeland en de kamer wilde. Één van de consequenties was dat stelling t.o.v. de Europese Commissie ingenomen zou moeten worden én het zou wat geld gaan gekost hebben. Dus, verweet de kamer de regering dat de regering gedaan heeft wat de kamer wilde. Welke kamerlid is trots op deze gang van zaken?

De web-redacteur heeft na een Wob-procedure de Tweede kamer ingelicht over de lakse en onjuiste aanpak van het ministerie van LNV naar de mogelijkheden van het alternatief van de Zeeuwse Waterschappen.

Wie de politiek in Den Haag nu nog niet beu is....

...moet zich realiseren dat als het de Tweede Kamer en de regering over ontpolderen echt menens geweest was dan had men gewoon, voordat de Scheldeverdragen goedgekeurd waren, op basis van culturele en sociale argumenten een alternatief gekozen. Gerda Verburg heeft dat goed in haar persbericht van
17 april genoemd. Natuurherstel in het Volkerak/Zoommeer, de Grevelingen en het Haringvliet geeft genoeg nieuwe estuariene natuur. Zowel de regering als de Tweede Kamer hebben gedaan alsof ze het aternatief wilden c.q. tegen ontpolderen waren, maar de feiten later anders zien. Het was slechts voor de bühne.


Volledigheidhalve zei vermeldt dat de milieuorganisaties hun rol in deze voortreffelijk gespeeld hebben.

De provinciale Zeeuwse politiek wordt de web-redacteur ook niet vrolijk.
Daarover later meer.