Provinciale Zeeuwse Courant - vrijdag 29 september 2006

Adviseur Floris Maljers doet oproep voor alternatieven ontpoldering

Hier is een frisse wind nodig

door Ernst Jan Rozendaal

DEN HAAG - De opdracht van de commissie die gaat adviseren over mogelijke alternatieven voor ontpoldering is in één zin te vangen. Het vinden van een oplossing met meer draagvlak, dan wel het vinden van meer draagvlak voor de aangedragen oplossing. „We moeten duidelijk maken dat alle alternatieven voor ontpoldering serieus zijn bekeken door deskundigen", zegt voorzitter Floris Maljers.

Met Maljers hebben Rijk en provincie een zwaargewicht binnengehaald. De voormalige topman van Unilever en commissaris van onder meer Philips, KLM, BP en de business school van de Erasmus Universiteit heeft het kabinet over tal van zaken geadviseerd, zoals de afkoopsom voor de kokkelsector en de exploitatie van de Betuwelijn. Nu is hij aangezocht als voorzitter van de commissie die advies moet uitbrengen over mogelijke alternatieven voor de ontpoldering van 600 hectare landbouwgrond rond de Westerschelde. In de commissie zitten verder de hoogleraren W. Wolff uit Groningen en H. de Vriend uit Delft en de voormalig burgemeester van Reimerswaal A. Verbree. „De eerste twee zijn experts op het gebied van water en kust", zegt Maljers. „Verbree is erbij gehaald vanwege zijn bestuurlijke ervaring in Zeeland. Ik heb mij uiteraard goed ingelezen, maar op geen van deze onderwerpen ben ik een expert. Dat kun je als een nadeel zien, maar ook als een voordeel. Ik kan oprecht verklaren dat ik op dit ogenblik geen mening heb over de noodzaak van ontpoldering." Toch weet Maljers wel degelijk hoe gevoelig het onderwerp in Zeeland ligt. Hij is geboren en getogen in Middelburg. Hij herinnert zich nog goed hoe kwaad zijn vader was toen in de jaren tachtig het onderwerp ontpoldering voor het eerst ter sprake kwam. „Hij vond dat je geen landbouwgrond terug mag geven aan de zee. Toch kan ik met mijn hand op mijn hart verzekeren dat ik geen grote emoties heb bij het huidige plan, noch voor, noch tegen. Ik heb wel twee overstromingen aan den lijve meegemaakt. In 1944 als jongen in Middelburg, in 1953 was ik als student een weekend op bezoek bij mijn ouders. Mijn vader vroeg me te blijven, zodat ik kon helpen met de bevoorrading van gebieden die zonder levensmiddelen zaten. Wat ik daardoor goed kan begrijpen, is dat dat de veiligheid heel hoog staat. Boven alles. Maar ik heb nergens gelezen dat iemand het daar niet mee eens is. Voor voor- en tegenstanders van ontpoldering is het onbespreekbaar dat de hand zou worden gelicht met de veiligheid." Maljers morrelt niet aan de uitgangspunten van de Ontwikkelingsschets 2010, waarin ook de ontpoldering is opgenomen. „De natuurwaarden van de Westerschelde zijn in de loop der jaren ernstig aangetast. Om weer een gewenste situatie te bereiken moet herstel plaatsvinden. In principe is de oplossing meer ruimte voor de zeearm. De angst bestaat dat nogal wat ondiepe gedeelten verdwijnen. Dus ishet nodig te komen tot meer ondiep water met getij denwerking. Het voorstel is om dat te doen door 600 hectare landbouwgrond te ontpolderen. De vraag aan de commissie is nu om na te gaan of er alternatieven zijn voor die 600 hectare ontpoldering."
Daarbij gaat het niet alleen om een ecologisch probleem, benadrukt Maljers. „Als 44 procent van de Zeeuwen tegen ontpoldering is, heb je ook een politiek probleem. De provincie heeft zich gerealiseerd dat er niet voldoende draagvlak is voor een zo gevoelig besluit. Dus hebben wij de opdracht gekregen te kijken of je ook de natuurlijkheid van het getijdengebied kunt herstellen zonder dat er landbouwgrond onder water wordt gezet. Dat is namelijk waar de mensen zich tegen keren." Niet alleen de zes tot dusver ingediende alternatieven komen aan bod, Maljers roept iedereen die 'realistische' ideeën heeft op die voor half oktober in te dienen bij de provincie. Op de website van Proses kunnen ze zien aan welke voorwaarden hun voorstellen moeten voldoen. Acht de commissie ze serieus, dan wordt met de indieners verder gesproken. Ook wordt overlegd met alle andere belangengroeperingen, van Zeeuwse Milieufederatie tot De Levende Delta. Bovendien wordt contact gehouden met het Ecologisch Expertteam Natuurherstel Westerschelde (waarin behalve Wolff de hoogleraren P. Meire en C. Heip zitten) om te voorkomen dat zij het advies van de commissie naderhand onderuit halen.
Dat minister Veerman het in de Tweede Kamer een 'mirakel' heeft genoemd als een er alternatief zou bestaan voor de ontpoldering van landbouwgrond, maakt op Maljers geen indruk. „Dat is geheel voor zijn rekening. Ik ben nog lang niet zo ver. Ik word niet overtuigd door mensen die zeggen dat ze al tien jaar ergens mee bezig zijn en nog nooit een andere oplossing hebben gevonden. Vaak zie je de alternatieven niet meer, juist omdat je zo lang naar iets kijkt. Hier is een frisse blik gewenst. Als ook wij straks zouden zeggen dat ontpoldering onvermijdelijk is, dan zal het nooit zijn omdat de voorstellen er al zo lang liggen. Dan is het omdat we echt geen andere oplossing hebben kunnen vinden."
Eind november brengt de commissie-Maljers advies uit.


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen