PZC,woensdag, 9 september 2009

Natuurherstel in Westerschelde blijft beperkt

door Ben Jansen

MIDDELBURG - Het herstel van natuurwaarden die in de loop der jaren in de Westerschelde verloren zijn gegaan, blijft beperkt tot 600 hectare. Een veel grotere oppervlakte (3.000 ha) die boven de discussies over de Westerschelde zweefde, is niet aan de orde. Minister Gerda Verburg van LNV rekent af met die veel hogere inspanning in een brief aan het dagelijks provinciebestuur. Ze wijst er op dat alleen in een studierapport is aangegeven dat voor een volledig herstel van de Westerschelde over een oppervlakte van 3.000 ha natuurherstel nodig zou zijn, en niet alleen door ontpolderen. Zo'n taakstelling is niet opgenomen in de langetermijnvisie (tot 2030) voor de Westerschelde die Nederland en Vlaanderen hebben opgesteld. Verburg voegt eraan toe dat de Nederlandse regering evenmin de ambitie heeft om 3.000 ha nieuwe estuariene natuur in de Westerschelde aan te leggen. De minister schrijft dit in een brief waarin ze instemt met de voorstellen van de provincie voor het natuurpakket Westerschelde. Ze gaat ervan uit dat voor Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen de variant 'natuurlijk +' wordt gekozen. Het schoot de Staten van Zeeland voor de zomer in het verkeerde keelgat dat Waterdunen een invulling krijgt waarin meer ruimte voor de natuur wordt opgenomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Verburg heeft ook de versterking van de natuurfunctie van het Zwin ingecalculeerd.