Lezers schrijven de PZC. Vervolg
________________________________________________________________________________

Hedwigepolder
België eist ontpoldering Hedwigepolder volgens de PZC van 12 januari. De Vlaamse minister, mevrouw Crevits, beroept zich op het akkoord tussen Vlaanderen en Nederland. Maar daar staat ook in dat bij gerezen meningsverschillen in onderling overleg tot een andere uitvoering van het verdrag besloten kan worden. Minister-president van Vlaanderen, de heer Peeters, heeft aangegeven dat hij over het ontpolderen aanspreekbaar is. Mevrouw Crevits spreekt ook over wapenen tegen overstromingen. Daar is komwerking voor nodig. Evenwel de grote inhoud van de Westerschelde en de kleine inhoud van de Hedwigepolder zorgen voor een verlaging van de waterstand in Antwerpen van slechts ca. 1 cm. Voorts gaat mevrouw Crevits voorbij aan het door Antwerpen sterk vervuilde water (zware metalen en koolwaterstoffen). Bij ontpolderen van de Hedwige is sedimentatie niet te vermijden. Dat zal leiden tot ernstige milieu problemen voor alles wat dan leeft in dat gebied. Mevrouw Crevits is niet goed ingelicht.
Jaap Schijve

Terug

Water
Geweldig dat onze provinciale overheid extra aandacht gaat besteden aan heel wat aspecten van het water in onze provincie. Watersport in al zijn vormen, water orn er voedsel in te produceren (én in dat water én rnet dat water op het land), water als een versterkend element van ons landschap en nog veel rneer. Wat beslist niet in dit rijtje thuis hoort is: zout water laten heersen op plaatsen waar nu prachtige polders zijn: ontpolderen. Dan gaan we een jaar van het water tegemoet, dat recht doet aan onze wapenspreuk Luctor en Emergo.
Guus Langeraert

Terug

Ontpolderen

Bleker komt steeds meer in het nauw om de Westerschelde, meldt de PZC. De krant baseert zich daarbij op informatie van D66. “De Europese Commissie zal naar de rechter stappen als Nederland geen goede wetenschappelijk onderbouwing van de kabinetsplannen toont” werd door veel media opgenomen. Bleker daarentegen had net de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het natuurherstel in de Westerschelde. Hij is in gesprek met de Europese Commissie en in januari zal er een review van internationale wetenschappelijke experts klaar zijn over het rapport waarop het kabinetsplan om de Hedwigepolder niet te ontpolderen gebaseerd is. Het bericht van D66 was dus veel te voorbarig en kan als stemmingmakerij getypeerd worden. Op 20 december vond D66 het ook niet noodzakelijk om in de Tweede Kamer bij het vragenuur of de regeling van werkzaamheden de dreiging van de Europese Commissie aan de orde te stellen.  
Leendert van Melle

Terug


Ontpolderen 6

De Vogelbescherming vindt dat de Hedwigepolder onder water moet. Zij verzet zich bij de rechter tegen verschraling van het natuurherstel. Kan de Vogelbescherming misschien iets doen aan de terugloop van merels, koolmeesjes en roodborstjes? Tegenwoordig zie je enkel nog eksters, kraaien, kauwen, reigers en ganzen. Over verschraling gesproken.
Zodra jonge merels het nest verlaten, worden ze direct aangevallen door een ekster, kraai of reiger. Laat de Vogelbescherming zich daar mee bezig houden in plaats van zich druk te maken over het onder water zetten van vruchtbaar land.
A. de Waele

Terug

Ontpolderen 5
Kwaliteit begint bij het nakomen van afspraken. Dat geldt ook voor de afspraken inzake de tweede en derde verdieping van de Wester-schelde in 2005. Daartegen is geen beroep aangetekend bij de Raad van State en dus mocht je verwachten dat de afspraken worden nagekomen.
Kort daarna begon de actiegroep 'Red onze polders' zich te manifesteren. Tot tweemaal toe hebben commissies zich gebogen over mogelijke alternatieven (Maljers en Nijpels). Het alternatief dat thans door staatsecretaris Bleker uit de hoge hoed is getoverd, hebben beide commissies een onbegaanbare weg genoemd. Hoe dom en onverantwoord kun je zijn om met deze koehandel de bewoners van de Hedwigepolder blij te maken met een dode mus.
Peter H. de Dreu

Terug

Ontpolderen 4
Als de Belgen een knip voor hun neus waard zijn zullen ze - helaas -nooit akkoord gaan met het gewijzigde ontpolderingsplan. Het verbaast me steeds dat Nederlandse bestuurders verdraaien wat ze weten. Ze moeten het Sigmaplan toch kennen?
Dit plan stelt veiligheid voorop: 'De Hedwige- en Prosperpolder vormen, samen niet het verdronken land van Saeftinghe een uitgestrekt bekken dat de dynamiek van een extreem hoge vloedgolf breekt Een stevige ringdijk omarmt het -hele gebied en bewaakt de veilig-heid in het achterland. De cultuurhistorische waarde van de achterliggende polders krijgt de aandacht die ze verdient'. Denken onze bestuurders de dynamiek van een vloedgolf te breken met het onder water zetten van het Schorerpolder-putje, 70 kilometer vanaf Antwerpen? Welke Belgische bestuurder trapt daarin?
J.W. Minderhout

Terug

Ontpoldering 3
Het is een vreugdevolle tijd voor ons Zeeuwen, althans volgens CDA-kamerlid Ad Koppejan. De Hedwigepolder is gered. Ontpoldering wordt verplaatst naar Zuid-Beveland. Dankzij knap onderhandelen van Koppejan zijn we 35 miljoen euro meer kwijt aan minder natuur, plus nog eens 60 miljoen omdat Vlaanderen niet meebetaalt aan het alternatief Soms is het zinvol om eens terug te kijken naar waar het allemaal om is begonnen: de uitdieping van de Westerschel-de. Die blijft niet zonder gevolgen. Door verdieping van de vaargeul neemt de stroomsnelheid buiten de vaargeul af en slibt ons mooie estuarium dicht. Gevolg is een kleiner getij denvolume in de Wester-schelde en sedimentatie in de vaargeul. Hierdoor zijn we genood-zaakt om opnieuw te baggeren. Zo kunnen we we! bezig blijven. Een betere methode om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden is de vergroting van het getijdenvo-lume. Hiervoor is ontpoldering bo-venstrooms noodzakelijk. Alleen . hierom is het nieuwe plan van staatsecretaris Bleker een fiasco. We zitten nu met een duur plan waarmee we niet datgene bereiken waar het allemaal om is begonnen.
Torn Lievense

Terug

Ontpolderen 2
Ontpolderen Nee! staat pp een grote foto op de voorpagina van de krant van vrijdag 17 juni. Maar uit _het artikel ernaast blijkt dat onze bestuurders nu niet slechts één polder onder water willen zetten, maar twee. Pure winst, dus. We mogen statenlid Robesin wel heel dankbaar zijn voor wat hij bij premier Rutte heeft bereikt. We krijgen er nog een WCT bij op de koop toe. Dit gaat Zeeland een enorme economische impuls geven, want Midden-Zeeland wordt dan meteen opgenomen in het havengebied van Antwerpen, en dan gaat er hier flink geld verdiend worden.
Precies zoals dat even over de grens al eerder is gebeurd: wat kleine dorpjes weg, zand erover, nieuwe industrie erbij, nieuwe kerncentrales, nog een extra dok of terminal. U weet wel: Doel, Kallo, Wil-marsdonk, Lillo, Berendrecht, Zandvliet, etc. Het wordt goed toeven in Midden-Zeeland.
J.C de Vos

Terug

Ontpolderen 1
Wij wonen ook in een gebied dat 'aan de natuur is teruggegeven', het plan Tureluur op Schou-wen-Duiveland. Hier zijn mooie akkers en weidegebieden opgeofferd. Volgens mij een grote misser. Want nu is er een vlakte met hoofdzakelijk water en verder landschap zonder bomen of struiken. De fauna bestaat uit ganzen, meerkoeten en soms eenden. Foerage-ren kunnen deze dieren nauwelijks omdat voedsel er nu zeer schaars is. Dus gaan met name de ganzen op zoek naar voedsel op de akkers en weilanden. De weidevogels, ha-. zen, konijnen en fazanten zijn uit het gebied verdreven. Na de oorlog was er een lied: 'Wij malen maar weer droog al wat onder water staat, traditie zegt dat Neerlands glorie nooit ten onder gaat'. Daarom een raad voor onze bestuurders: Stop de bedenkers van deze gekte en verstrek hiervoor in ieder geval geen euro subsidie meer.
A.M.W. Eger van Dijk

Terug

Deltares
Een reactie op het artikel over het Kennisinstituut Deltares over Braakman-Noord als alternatief voor ontpoldering. En inderdaad de commissie Maljers was tegen. De milieubeweging heeft een troef minder: de Westerschelde is inmiddels uitgediept. We moeten ons niets laten wijsmaken: Toine Pop-pelaars kreeg voor de regie een zak geld en een stuk asfalt in ruil voor de regie over de ontpoldering en Karla Peijs heeft echt het internationale verdrag met Peeters van Vlaanderen getekend. Dit Tractaat zai moeten worden nageleefd. Karla en Toine zijn beiden vorstelijk beloond met topfuncties. Van Schaik legt de Haagse truc bloot: het is een afleidingsmanoeuvre. En dat klopt, de Hedwigepolder gaat uiteindelijk onder water. Maar dan is er zoveel gebeurd dat niemand meer weet wie er echt schuldig aan is.
Cees Freeke

Terug

Thermphos 7

Het kabinet wil de openbaarheid van bestuur (WOB) beperken, schrijft de krant. Er wordt teveel misbruik van gemaakt, voeren de ministers Donner en Opstelten aan. Met dit soort maatregelen laat de regering zijn ware gezicht zien. Er gebeurt kennelijk te veel waarvoor de regering zich niet wil verantwoorden. Daarnaast is het onbegrijpelijk, want de WOB is gebaseerd op Europese richtlijnen. De uitzendingen van de NOS en Zembla over de gigantische vervuiling door Thermphos waren gebaseerd op informatie verkregen via WOB-procedures. Als er geen openbaarheid van bestuur in Nederland zou zijn, dan zou Thermphos nog steeds grote hoeveelheden aan zware metalen en dioxine uitstoten en de Commissaris van de Koning in Zeeland zou zeer waarschijnlijk, net als verleden jaar, de Zeeuwse bevolking geruststellen met: “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid”. Het is zaak dat onze volksvertegenwoordigers in Den Haag deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
Leendert van Melle.

Terug

Ontpolderen
De promotie van Marije Schaafsma aan de VU over publieke waardering van natuurontwikkeling leverde in Zeeland veel consternatie op. Dat ligt voor de hand als de PZC kopt dat ontpoldering van de Hedwigepolder geld zal opleveren en dat Zeeuwen daar zelfs € 35 meer waterschapsbelasting voor over zouden hebben. Schaafsma schrijft nu in de krant dat de  commotie ontstond door een artikel in H2O dat geen samenvatting van haar proefschrift is. Dan heeft zij zelf die verwarring veroorzaakt. Zij heeft dat artikel uit H2O naar mensen in Zeeland gestuurd, die om een kopie van haar proefschrift verzochten.
Zowel in de e-mails naar Zeeuwen als in de krant benadrukt Schaafsma dat ze zich aan de wetenschappelijke regels gehouden heeft. Waarom schrijft ze dat? Dat is bij een promotie toch vanzelfsprekend?
Leendert van Melle

Terug

Waterschapsbelasting 2
'Ontpoldering Hedwige levert geld op', Marije Schaafsma meent te weten dat de Zeeuwen voor de vernietiging van infrastructuur en goede landbouwgrond bereid zijn meer belasting aan het Waterschap te betalen. Wel, ik ben in ieder geval niet bereid hiervoor extra te betalen. We betalen al genoeg belasting aan het Waterschap, zo heft het
Waterschap belasting over de waarde van het onroerend goed. Als dit grond en eventueel aangrenzende sloten zijn, kan ik dat begrijpen. Wat ik niet begrijp is dat na het verhogen van WOZ waarde ik niet alleen meer OZB aan de gemeente moet betalen, maar dat óók het Waterschap hiervan profiteert. Bij navraag geeft het Waterschap twee antwoorden, het staat zo in de wet, en, 'u houdt toch ook graag droge voeten'. Het wordt hoog tijd dat de waterschapsbelastingen eens goed worden bekeken.
T.W. Rosmolen

Terug

Waterschapsbelasting
Dat de politiek zich van oneigenlijke argumentatie bedient als het om de eenzijdige ontpolderingen en compensatieprojecten in Zeeuws-Vlaanderen gaat, ervaren we aan den lijve. Maar dat Marije Schaafsma van de Vrije Universiteit van Amsterdam promoveert (krant, 20 januari) op een studie dat 'de Zeeuwen' (?) bereid zijn om extra waterschapsbelasting te betalen voor de ontpolderingen en de natuur van Waterdunen, de Braakman en de Hedwdige, roept wel vragen op. Ten eerste ben ik nog niet één Zeeuw tegengekomen, die daarvoor meer waterschapsbelasting wil betalen, en ten tweede riekt dit naar pseudo-wetenschappelijke ondersteuning van een aantal 'groene' Zeeuwse organisaties. Ik daag Schaafsma uit, om met harde cijfers te komen, die tevens representatief zijn voor de samenstelling van de Zeeuwse bevolking, en die aangeven dat het hier een meerderheid betreft. Want zo hoort dat in een gedegen studie.
Hans Pollemans

Terug

Ontpolderen
Het provinciaal bestuur van Zeeland weigert rapporten in overweging te nemen die duidelijk het risico van schade aan milieu en natuur aantonen als gevolg van ontpolderen in de Westerschelde. Eerder dit jaar werd hierop gewezen door professor Vethaak van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is ook medewerker van het bureau Deltares, een instituut voor onderzoek naar allerlei aspecten van rivieren, kust en zee. Vethaak brengt verslag uit over het onderzoek van de vervuilde Westerschelde en in vervuilde kustwateren. Hij bespreekt de risico's die zelfs bij lage concentraties gifstoffen in ondiepe kustwateren (ondergelopen polders) met zich meebrengen voor alle levensvormen. Hij wijst op de doorwerking op hogere niveaus in de voedselketen en uiteindelijk op het ecologische draagvlak van het kustecosysteem. De provincie blijkt ook hiervoor weer Oost Indisch doof te zijn. Onbegrijpelijk en onverantwoordelijk.
C.W. Scheele

Terug

Waterdunen 3
Als meer dan 80 procent van de Zeeuwse bevolking tegen ontpoldering is en bijna 80 procent van onze 'volksvertegenwoordigers' in de Provinciale Staten voor onteigenen durven te stemmen om te ontpolderen voor Waterdunen breekt mijn klomp. De protesten van bijna 4000! Zeeuws-Vlaamse kustbewoners tegen een onder zout water gezette polder schijnen daar zelfs onbelangrijk en niet ter zake doende gevonden te worden. Diezelfde Volksvertegenwoordigers durven daarbij zelfs ook nog het woord democratie in de mond te nemen. Schande! Geef Molencate Napoleonhoeve, of als zij niet willen een ander, de ruimte om de camping uit te breiden en vergeet die zoute modderbak van 250 hectare! Action en een tweede jachthaven in Breskens mag van diezelfde politici niet, dan schijnt er geen krimp of zwakke regio iets toe te doen. Hopelijk vergeet de kiezer niet dat we over enkele maanden weer naar de stembus mogen.
Joop Dees

Terug

Waterdunen
Zij hebben het in Middelburg niet begrepen, schrijft Martijn de Koning over Waterdunen in de krant van 16 december. Hij vermeldt hoe de provincie met boeren in de OudBreskenspolder is omgegaan orn hun land te kopen. De provincie probeert onteigenen te vermijden. De provincie kwam grote weerstand tegen. Veel boeren willen niet weg. De contacten met de provincie waren onverkwikkelijk. Op 17 december beslissen Provinciale Staten dat het project moet doorgaan. Boeren moeten verkopen of hun grond wordt onteigend. Veel statenleden en Wiersma bleven verwijzen naar de belangrijke economische impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen gebaseerd op de grote aantrekkingskracht voor toeristen. Die aantrekkingskracht is een illusie zoals gebleken is bij kunstmatige natuurgebiedjes in de streek. En dat was aan alle statenleden bekendgemaakt. En toch hebben de meesten er geen woord over gezegd. Ook niet over buitendijks natuurherstel. Het is een verbijsterende moraal. Het is het verraad van Waterdunen.
Jaap Schijve

Terug

Ontpolderen 3
In de krant van vrijdag, pleit Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren ervoor om Zeeland voor een groot deel te ontpolderen, want dat is goed voor de natuur. Maar in al die te ontpolderen polders leven veel dieren. Niet alleen koeien, paarden en schapen maar ook bijzondere muizen en padden-soorten, en dan nog maar te zwijgen over de heel kleine en voor een natuurlijke grondkwaliteit noodzakelijke ongewervelde diersoorten. Daar moet haar partij toch gevoelig voor zijn. In de Westerschelde leven weliswaar ook dieren, maar zij krijgen geen betere habitat, want het water is te zeer verontreinigd. En voor zilte cultuur is de Schelde minder geschikt, omdat het na controle op giftige stoffen, waarschijnlijk beter niet gegeten moet worden. Mijn vraag is nu, vóór welke dieren is de Partij voor de Dieren?
J. Buijs

Terug

Ontpolderen 2
Volgens Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zet staatssecretaris Bleker met een onderzoek bij Deltares de Tweede Kamer op het verkeerde been. Ouwehand geeft aan het dossier niet te kennen. Bleker moet juist wel bij Deltares zijn, omdat dit instituut in 2009 naar aanleiding van een studie geconcludeerd heeft dat de Hedwigepolder de ongunstigste plaats in de Westerschelde is voor ontpoldering. Bovendien zou Ouwehand er verstandig aan doen begrip op te brengen voor historisch-culturele argumenten van een streek. De overgrote meerderheid van de Zeeuwen wil niet dat goede landbouwgrond voor natuur onder water gezet wordt. Volgens de Europese richtlijn zijn dat argumenten om compensatie elders uit te voeren. Er is de politieke wil niet te ontpolderen. Nu Ouwehand nog. Zie herstel van getij in de Grevelingen als natuurherstel in de Westerschelde. Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen
In het redactionele commentaar in de krant van 9 december wordt het plan van staatssecretaris Bleker om naar alternatieven te kijken voor de ontpoldering van de Hedwigepolder als onzalig afgeserveerd. Onzalig is uiterst ongelukkig/diep ellendig/ellende met zich meebrengend. Dit commentaar zou zo maar geschreven kunnen zijn vanuit de abdij van Middelburg, waar men ook niet veel op schijnt te hebben met alles wat Zeeuws-Vlaanderen is en vooral hoe de gevoelens en ideeën van de bewoners liggen (denk aan Waterdunen - 't Zwin - tol Westerscheldetunnel - financiering' Sluis-kiltunnel en dus ook de Hedwige-polder), maar van een regionale krant zou men een meer objectief commentaar mogen verwachten. Dat de schrijver zich laat inspireren door Nijpels, die zijn sporen heeft verdiend bij debacles van de DSB-bank, het ABP en als voorzitter van de naar hem genoemde commissie, zegt voldoende.
Wim J. Deijnen

Terug

Nijpels
Staatssecretaris Bleker stort zich ïn een hopeloos avontuur met zijn poging om toch nog een alternatief te vinden voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. Ed Nijpels moet zonodig weer eens van zich laten horen. Ik vind zijn bemoeienis ronduit afkeurenswaardig. Nijpels heeft in deze nieuwe ontwikkeling geen enkele rol, al mag hij dan nog lid zijn van de regerende VVD. Hij frustreert en naar mijn inschatting heel bewust, de nadrukkelijke intentie van de staatssecretaris om er nu eindelijk eens uit te komen. Nijpels heeft onder het vorige kabinet een onderzoeksopdracht uitgevoerd. Daar is hij vorstelijk voor betaald. Zijn opgestoken veren leveren niets op, voegen niets toe; hij moet nederig zwijgen en zijn persoonlijke invloed vooral niet overschatten!
Johan Robesin

Terug

Waterdunen
Krant, 27 november: CDA weifelt over Waterdunen. Het woord 'weifelt' hoort toch niet bij het CDA? Men weet toch wat Ad Koppejan heeft gezegd en waarvoor hij in de Tweede Kamer zit: Ik hou mijn rug recht tegen ontpolderen. Wiersma van GroenLinks had in zijn ogen een Sinterklaasidee om de grondprijs met 1 euro per vierkante meter te verhogen, of hij het uit eigen zak betaalt? Nou daar trappen de boeren niet in, want die zijn slimmer. Het advies aan het CDA is: toon vóór en na 2 maart 2011 ruggengraat, zodat je niet verder onderuit gaat, want men gaat toch geen goeie landbouwgrond verraden voor zilverlingen.
C.J de Broekert

Terug

Waterdunen
De heer P. Clijsen van GroenLinks Terneuzen slaat de plank in de krant van 13 november volledig mis. Als (mede-)initiatiefnemer van het ZeeuwsVlaamsPlatform en van de 'Vrienden van Waterdunen Nee!' ben ik niet verbonden met enige politieke partij. Clijsens poging tot 'karaktermoord', door te suggereren dat ik in de PVV mijn 'natuurlijk biotoop' gevonden zou hebben, is zeer onbetamelijk. Vrienden van Waterdunen Nee! hebben de coalitiepartijen in de Tweede Kamer voor een werkbezoek uitgenodigd. Naast de PVV-fractie woonde ook een afgevaardigde namens de CDA-fractie in de Tweede Kamer een deel van het bezoek bij en met de VVD-fractie zijn we op zoek gegaan naar een geschikte datum. (Mijn aanwezigheid op de lijst voor de Waterschapsverkiezingen is uitsluitend vanwege mijn grote interesse in de waterbeheersing en ontpoldering.) Nu is er een suggestief verband gelegd tussen mij en de PVV.
Guus Langeraert

Terug

Nieuwe natuur
Naast de bevolking van Bruinisse, (uitgezonderd de dorpsraad, die waarschijnlijk al aan de winterslaap is begonnen), hebben ook alle fracties in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland aangegeven dat ze de ontpolderings-herinrichtingsplannen van de 5 hectaren inlaag 'De Uilslag' terecht een onzalig idee vinden! Dit poldertje moet afgegraven (onder water gezet) worden ter compensatie van de dijkverzwaring. Is er nog niet genoeg 'nieuwe natuur' op dit eiland? Moet heel deze gemeente een plassengebied worden? Moeten er zonodig hier ook ganzen komen? Sinds er een fietspad over de dijk is aangelegd, genieten veel fietsers van het enige kleinschalige natuurgebiedje dat Bruinisse rijk is.
Huib Stevense

Terug

Ontpolderen
‘Er is genoeg nieuwe natuur op Schouwen-Duiveland’. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft zich unaniem uitgesproken tegen 5 hectare nieuwe natuur bij Bruinisse als compensatie voor schade ontstaan door dijkversterking in de Oosterschelde én de Westerschelde. Dit is goed nieuws. Allereerst blijft een prachtig natuurpoldertje bij Bruinisse bestaan. In de tweede plaats blijkt uit dit plan dat natuurschade in de Westerschelde elders in de Delta gecompenseerd mag worden. Alle alternatieven voor ontpoldering elders in de delta werden destijds door de commissies Maljers en Nijpels neergesabeld omdat het in de Westerschelde zou moeten. Dit was ten onrechte, want de EU-richtlijn zegt niets over de plaats van natuurcompensatie en hoe snel het moet gebeuren.
Het plan om getij in de Grevelingen toe te laten is een uitstekend alternatief voor ontpolderen van de Hedwigepolder, Perkpolder, het Zwin, Waterdunen en toekomstige compensatieprojecten. Staatssecretaris Bleker kan dit in zijn nieuwe plannen betrekken.
Leendert van Melle

Terug

Ontpoldering
De stelling dat de zoektocht naar een uitweg uit de ontpolderingsvalkuil alleen de commotie voedt stuit mij tegen de borst. Ook de uitleg van het waterschapsplan als 'aanleg van strekdammen' is te simpel. Het waterschap wil schorvorming stimuleren ten einde de veiligheid van de zeewering te verbeteren, Een voordeel dat optreedt is, dat er 1300 hectare natuurgebied gerealiseerd kan worden door de hele Westerschelde. Bovendien is er al een project uitgevoerd, zodat bewezen is dat hef werkt en tegen een fractie van de kosien voor ontpolderen. Deze oplossing is niet onderzocht en verdient steun van het provinciaal bestuur!
Gert-Jan Minderhoud

Terug

Hedwigepolder
Het ontpolderen van de Hedwigepolder leidt tot een toenemende sedimentatie van zware metalen, pak's en pcb's. Deze giftige stoffen reageren met bodemdieren en plantengroei door adsorptie en absorptie. Die biomassa is bedreigend voor mens en dier. Bovendien komt door weer en wind fijnstof in de omgeving met gevaar voor chronische ziekten. Die vervuiling werd destijds in de MER niet voorzien, maar dankzij onderzoek van dr Cor Scheele in 2009 zijn wij er nu wel van op de hoogte. Maar deze kennis is in Den Haag op afstand gehouden. En helaas ook door de Provincie Zeeland. Verbijsterend en beschamend, temeer omdat goede buitendijkse alternatieven voor natuurherstel mogelijk zijn die passen in het verdrag met Vlaanderen. Minister-president Peeters van Vlaanderen heeft bij herhaling gesteld dat hij daarvoor aanspreekbaar is.
Jaap Schijve en Cor Scheele

Terug

Golf op niveau
'Golfers kunnen straks afslaan op dijkhoogte met zicht op de WesterSchelde'. Om golfers in het Plan Perkpolder dit unieke moment te kunnen laten beleven moet er dan eerst wel 550.000 kubieke meter grond worden gestort. Grond die verkregen wordt door de westelijke Perkpolder te ontpolderen. 550.000 kubieke meter grond verkrijg je als je 71 voetbalvelden van 70 bij 110 meter meter diep afgraaft of 55 hectare landbouwgrond im diep afgraaft. Het is dan ook erg goed te begrijpen dat boeren die hun grond verliezen in actie komen.
Met hen hopen velen dat de Raad van State dit absurde idee naar de ambtelijke prullenmand verwijst. Afslaan op dijkhoogte... 'Een opvallend nieuw element' noemt men het in de tweede managementsrap-portage. Hij die het vatten kan hij vatte het. Of in goed 'Vlaams': Qui potest capere capiat!
Guus Langeraert

Terug

Polder
De 's Gravenpolder is een 700-jarige polder, ontstaan achter de bescherming van het eiland Wulpen (bij Cadzand) en na het ontstaan van het Zwarte Gat verdween Wulpen met de bescherming tegen de Noordzee. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog is de Zwartegatse kreek ontstaan met zoutwater invloeden waardoor het nabij gelegen land ongeschikt werd voor landbouw en tot natuurgebied verviel. Met de overeenkomst met België ontstond een drang naar natte natuurgebieden zonder enig besefte hebben van de hydrologische werking van het buitendijkse zeewater waardoor verzilting ontstaat met schade voor de landbouw. Vreemd dat zulke activiteiten enkel in Zeeuws-Vlaanderen geschieden.
L.J. Bensink

Terug

Haagse keuzes
Een softe oplossing voor de ontpolderkwestie zou leuk zijn, maar het zoeken naar alternatieven is inmiddels wel een gebed zonder end, aldus het commentaar van de krant van 7 oktober over de Haagse keuzes voor Zeeland, Zo'n opmerking doet geen recht aan het brede verzet in onze provincie tegen het onder water zetten van vruchtbare akkers in prachtige polders, die dankzij buitengewoon zware inspanningen van onze voorouders tot stand zijn gekomen. Voor Zeeland heeft het Regeerakkoord van WD, CDA en VVD dan. ook wereldnieuws gebracht: de Hedwigepolder niet terug onder water en geen nieuwe ontpolderbesluiten; bestaande plannen worden heroverwogen. Wil de krant het alternatief van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (ontwerper A. Provoost) een 'softe oplossing' noemen? Dat plan is dé oplossing, maar werd op het Ministerie van LNV bewust en met grote spoed afgeschoten als ontoereikend. Eigenlijk heeft het nooit een kans gehad. Hopelijk wordt die nalatigheid nu hersteld. Zonder 'gedraai' van het CDA!
Johan Robesin

Terug

Waterdunen
Vanaf het begin koos 'Waterdunen NEE' voor: niet ontpolderen en niet onteigenen. Dit is onverminderd van kracht gebleven. Dat is niet 'star' (zie analyse Martijn de Koning van maandag) maar dat is principieel en duidelijk. Compromissen waren niet bespreekbaar met de initiatiefnemers noch bij de presentatie van het plan in de gebiedscommissie noch gaandeweg het proces. Wie frustreert dan het overleg en wie is dan star? Als ruim 2200 mensen onze uitgangspunten onderstrepen, dan is het te gemakkelijk om te spreken van een 'Nee-hype' en te melden dat alle zelfverklaarde tegenstanders 'die mening niet van zichzelf hebben'. Mensen hebben er over nagedacht; je ontwikkelt 'ons-eigen-landje' niet door kostbare landbouwgrond onder zout water te zetten en door boeren hun grond af te pakken. Zie het ruimer. 'Waterdunen Ja', maar dan in de Westerscheldemonding; zandbanken te over, stevige dijken én een camping: prima.
Guus Langeraert

Terug

Hedwigepolder

Reactie op analyse van Jeffrey Kutterink over het ontpolderingsdrama van zaterdag: 'De natuur in de Westerschelde verkeert mede door inpolderingen in de 20e eeuw in slechte staat'. Nu is het ten eerste de vraag of de natuur werkelijk in slechte staat verkeert, maar als het gaat om verlies van zand en slik, dan is de oorzaak niet inpoldering, maar juist 16e-eeuwse ontpoldering (toen nog inundatie geheten) en 20-ste eeuwse verdieping. De brede en diepe Westerschelde voert thans in hoog tempo zand en slik naar de zee, en verdere verbreding en verdieping gaan deze beweging niet tegenhouden. In plaats van het rapport van het Grontmij-consortium kan men beter een ander rapport bestuderen, namelijk 'De Westerschelde natuurlijk? Verdieping en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst' door Lases & De Kraker.
J.C. de Vos

Terug

Waterdunen
T.a.v. de aanleg van het onzalige plan Waterdunen (onder zout water zetten van 300 ha goede grond terwijl 70% van de aarde al uit zout water bestaat) was de oorspronkelijke insteek dat de grond op basis van vrijwilligheid zou worden verworven. Medio 2007/2008 was er in sommige partijen behoorlijk commotie over de onvrijwillige verwerving van woningen in Peking voor de Olympische Spelen evenals de mensenrechten in China. Dhr. Wiersma, als lid van één van die partijen, heeft het beleid, nu vrijwillige verwerving niet lukt en ook grote delen van de bewoners in de buurt tegen dat ontpolderen zijn, nu veranderd. Geen vrijwillige verwerving, dan maar onteigenen. In verre landen iets aan de kaak stellen is blijkbaar eenvoudig, maar in eigen huis worden, als het zo uitkomt, dezelfde tactieken toegepast want óók het recht van eigendom van de bewoners van de te ontpolderen Oud-Breskens polder wordt ernstig geschaad.
Hans Cornelis

Terug

Waterdunen
Bestuurders nemen soms hun toevlucht tot machtsmiddelen als zij wat zij graag willen maar niet kunnen realiseren. Vroeger nam men dan het 'zwaard ter hand, dat doen we nu geciviliseerd met een juridische procedure. Wat is gebleven zijn de schildknapen en slippendra-gers. Zij worden ingezet als zaken die krom zijn, rechtgepraat moeten worden of als dingen heel erg mis dreigen te gaan. Getuige het grote artikel in de krant van vrijdag zijn we nu ongeveer op dat punt aangekomen.
Jaap Flikweert

Terug

Groene economie
'Groen' is pure winst (krant, 22 sept), Helaas verschillen ecologen met economen van mening over het begrip winst Groene economie wordt te vee! gepromoot door onheilsprofeten, en te weinig door wetenschappers.
Bermmaaisel en uien zouden goud waard zijn, maar de productie van het enzym rubisco is experimenteel, en hooi levert voorlopig voor boeren geen goud op. Wiersma stelt 'dat een nieuw provinciebestuur volgend jaar niet kan weigeren opnieuw geld uit te trekken'.
Dat klinkt als een dreiging nu verplichtingen aan te gaan, waar anderen straks voor boeten. Hij diende begin dit jaar een plan van 30 eco-projecten in, waarvan op een of twee na er niet één financieel zelfstandig blijkt Waarom zou aan groene productie niet dezelfde eis van onafhankelijkheid gevraagd mogen worden, als aan de bestaande industrie? Beter de bestaande Zeeuwse industrie ondersteunen naar schonere productiemethoden en stimuleren tot 'groen' onderzoek.
Er lopen in de subsidie-industrie al onrendabele projecten genoeg.
Hans Pollemans

Terug

Waterdunen
OudBreskenspolders had de kop moeten zijn boven het artikel van deze krant van donderdag. Dat juist nu - nu het inpassingsplan nog niet de volledige democratische weg heeft afgelegd - onze provincie een overeenkomst tekent met een recreatiebedrijf en daarmee aangeeft dat men in Middelburg in sprookjes blijft geloven, bewijst eens te meer dat men geen enkel respect heeft voor de mening van vele (West) Zeeuws-Vlamingen en al helemaal geen rekening houdt met het geworstel van de vele direct betrokkenen. Schandelijk en beneden alle peil. Als politici geen respect hebben voor hetgeen er leeft bij de mensen die ze vertegenwoordigen, is democratie ver te zoeken! Sterkte voor allen die de bijl boven de OudBreskensPoIders al zien hangen.
Laat ons blijven hopen dat er 1 oktober voldoende leden van onze (?) Provinciale Staten bewijzen dat ze respect tonen voor de vele (West) Zeeuws Vlamingen die dit verschrikkelijk project Waterdunen NIET willen.
Guus Langeraert

Terug

Polders
Mark van Peel begrijpt het nog steeds niet. Hij begrijpt niet dat het onder water zetten van Zeeuwse polders niet wordt geaccepteerd. Er ligt een uitstekend buitendijksplan van het waterschap waarover de Vlaamse minister-president Kris Peters overigens wél wil praten en waarmee de natuur veel meer wordt geholpen dan met het domweg vernietigen van ons prachtige Zeeuwse landschap. Van Peel schiet de milieubeweging juist in de rug door hen niet te behoeden voor de foute keuze die is gemaakt en waardoor ze zich buiten de Zeeuwse samenleving plaatsen. Door af te zien van ontpoldering zou de commotie over de Vlaamse levensader vrijwel weg zijn.
Gert-Jan Minderhoud

Terug

Waterdunen
Provinciale Staten moeten het besluit tot onteigening voor plan 'Waterdunen' nog nemen. Toch meldt gedeputeerde Wiersma, bij zijn afscheid van de gebiedscommissie W. Zeeuws-Vlaanderen, dat het tijd is de verdeelde historie om te zetten in een gedeelde toekomstvisie. Ofwel de offers liggen op het altaar: Over tot de orde van de dag.
J.l. Cappon

Terug

Ontpolderen

Jefferey Kutterink vraagt zich in zijn analyse in de PZC af of de Eerste kamer er goed aan gedaan heeft de onzekerheid over ontpoldering voort te laten duren. Hij ging daarbij voorbij aan de belangrijkste taak van de Eerste Kamer, namelijk de kwaliteitsbewaking van besluitvorming van de regering. Het ministerie van LNV meet met twee maten, als het gaat om buitendijks natuurherstel, verweet Senator Kees Slager (SP) minister Gerda Verburg. Daarnaast toonde hij in het debat aan dat het alternatief van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen niet serieus onderzocht is. Dit moet veroorzaakt zijn door de enorme druk vanuit Antwerpen om toch de Hedwigepolder te ontpolderen, nadat de milieubeweging de verdieping van de Westerschelde bij de Raad van State met succes blokkeerde. Het is goed dat de Eerste Kamer een duidelijk signaal aan de nieuw te vormen regering afgegeven heeft.
Leendert van Melle.

Terug

Ontpoldering
In het artikel in de krant van 12-06 probeert antropoloog H. Tak, docent aan de Roosevelt Academy in Middelburg, een verklaring te geven voor het hoge aantal PVV-stemmers in Zeeuws-Vlaanderen. De docent oppert dat er sprake is van wat hij het 'grenssyndroom' noemt. Waarom een dieperliggende verklaring zoeken; liggen de zaken niet wat meer voor de hand? Zou er wellicht een verklaring gezocht kunnen worden in de controversiële behandeling van het ontpolderingsvraagstuk; met name aangaande de Hertogin Hedwigepolder? Politieke partijen die claimden tegen ontpoldering te zijn, met name kort voor verkiezingen, lieten vervolgens onze Zeeuws-Vlaamse bevolking zonder blikken of blozen vallen als een baksteen. De kiezer heeft dit 'kiezersbedrog' op 9 juni afgestraft; niet meer en niet minder.
François Babijn

Terug

Verkiezingen 2
'Het zijn politici met geloofwaardigheidsproblemen die breekpunten formuleren', zei Femke Halsema van GroenLinks, in gesprek met de krant. Zij richtte zich met name tot CDA-voorman }an Peter Balkenende, die de Zeeuwen in de discussie over de Hedwigepolder een rad voor ogen zou hebben gedraaid. Die beschuldiging is ongeloofwaardige verkiezingsretoriek. Ruim vóór het Kamerbesluit over het onder water zetten van de Hedwigepolder was de waarschuwing van deskundigen als prof dr. Jaap Schijve en dr. C. Scheele dat er grote problemen zouden ontstaan met vervuild slib en vervuilde fijnstof bij alle fracties bekend. Ik heb ze daar zelf brieven over gestuurd en ook in Provinciale Staten op deze serieuze problematiek gewezen.
GroenLinks bleef - met de PvdA - onverstoord doorpleiten voor ontpoldering, zodat Balkenende in een onmogelijke positie kwam te verkeren.
johan Robesin

Terug

Hedwigepolder
Femke Halsema (GL) reageerde positief op de lezersvraag van professor J. Schijve tijdens het PZC-interview. Zij beloofde het probleem van het vergiftigde slib, dat de ontpolderde Hedwigepolder straks zal binnen stromen, mee te nemen naar Den Haag. Den Haag was echter tijdens het kamerdebat in oktober vorig jaar, waarin de kamer definitief toestemde met ontpolderen van de Hedwigepolder, volledig op de hoogte van deze problematiek. De SP stelde het probleem aan de orde. Minister Verburg en de andere partijen hadden geen oor naar een probleem dat door voorschrijdend inzicht boven water kwam. Dat hadden ook de Staten van Zeeland niet toen zij in maart het rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder goedkeurde. Gedeputeerde Hamelink heeft toegezegd dit probleem te zullen onderzoeken. Tot vandaag heeft de toxicoloog dr. C. Scheele, die dit probleem aan de orde gesteld heeft, nog geen antwoord van het rijk gehad op zijn vragen over dat vervuilde slib.
Leendert van Melle

Terug

Draaitol
Meestal wordt het CDA 'draaikont-gedrag' verweten. Terecht, kijk alleen maar wat die partij heeft klaargemaakt in de besluitvorming rond het ontpolderen van de Hertogin Hedwigpolder. De SP heeft afgelopen weekeinde de PvdA het etiket 'draaitol' opgeplakt vanwege Afghanistan. 'Draaikont' of 'draaitol', tussen die twee begrippen zit • geen lucht. De kwalificatie van de SP kwam niet te vroeg. Dat had allang moeten gebeuren vanwege de rol, die de PvdA speelde in de slotfase van het ontpolderdossier. Geniepiger dan het CDA. Ik durf zelfs te beweren dat het negatieve besluit over de Hertogin Hedwigepolder juist en vooral door het 'draai-tolgedrag' van de PvdA is genomen. De tegenstanders van ontpoldering weten nog dat PvdA-Tweede Kamerlid Lia Roefs zowel achter de microfoon in de Kamer als met haar laarzen in de klei van de Hedwigepolder strijdlustig uitriep: 'Wij willen dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen, dat het tot gedwongen ontpoldering komt.' De PvdA zorgde juist dat het moest gebeuren.
Johan Robesin

Terug

Ontpolderen
In de Statenvergadering van vrijdag heb ik namens de VVD en Partij voor Zeeland een motie inge-, diend met het verzoek aan de Tweede Kamer om het onderwerp Hedwigepolder, inclusief Rijksin-passingpüan, controversieel te verklaren. Die motie haalde het niet omdat naast WD en Partij van
Zeeland alleen de SP die steunde. De dag ervoor had de PZC onder de Tweede Kamerfracties een belronde gehouden waaruit bleek dat alleen de WD voor controversieel verklaren was. Hoe raar kan het lopen. Dinsdag nam Ad Koppejan verrassend het initiatief van anderen over en was het CDA opeens ook voor. Zou die ommezwaai misschien alleen met 9 juni te maken hebben om vervolgens na de verkiezingen weer gewoon mee te werken aan het onder water zetten van de Hedwigepolder? Als de kiezer zeker wil zijn van blijvend verzet tegen die gedwongen ontpoldering, kan hij het beste maar op de VVD stemmen.
Kees Bierens

Terug

Ontpolderen
De Partij voor Zeeland en de WD vechten als tegenstanders van ontpolderen tegen windmolens, zei Holtering (PvdA) in de Staten. Dat werd in de jaren zeventig ook tegen de actiegroep Oosterschelde Open gezegd. Je was destijds voor of tegen een open Oosterschelde. Dat geldt vandaag ook voor ontpolderen. De PvdA en GL zijn voorstanders van Ontpolderen. Dat mag, maar afgelopen vrijdag bleek in de Statenvergadering dat deze 'milieupartijen' geen woord besteedden aan nieuw aangedragen milieu-informatie die niet door het Rijk en de provincie onderzocht is. De ontpolderde Hedwigepolder zal door het vuile Scheldewater vervuilen met stoffen, die onder meer mutageen (brengt veranderingen in DNA aan) en kankerverwekkend zijn, waarvan de toegestane lozing eenvoudig nul is. Door hier afgelopen vrijdag niet over te willen discussiëren bedreven de PvdA en GL struisvogelpolitiek. De Zeeuwse politiek wordt hiermee bepaald door windmolens en struisvogels!
Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen
De Provinciale Staten moeten bij minister Verburg een advies uitbrengen over het ontpolderen van de Hedwigepolder. Maar uit recent onderzoek van dokter Scheele bleek dat vervuiling van het Scheldewater onvolledig in het milieu-onderzoek is meegenomen. Door het getij komt water periodiek naar binnen en vloeit weer af. Als gevolg wordt slib op de bodem afgezet. De Schelde is bij de Hedwigepolder vervuild met zware metalen, PCB's en PAK's, Die verontreinigingen blijven achter in het slib. Bij droogvallen en door weer en wind komt zogenaamd fijnstof in de lucht.
Vervuilde fijnstof kan ernstige vergiftiging betekenen voor alles wat leeft in die polder inclusief mensen. Het onderzoek van Scheele toont aan dat deze vervuiling een serieus risico betekent. Maar daar is tot nu toe geen aandacht aan besteed. Het zou alsnog serieus bekeken moeten worden voordat de provinciale staten instemmen met het nu onmiddellijk ontpolderen van de Hedwigepolder.
J. Schijve

Terug

Baggeraars
De Raad van State behandelde op 18 december 2009 een viertal bezwaarschriften, die om verschillende redenen tegen de voorgenomen verruiming van de vaargeul in de Westerschelde waren ingediend. De landsadvocaat, in verweer namens het kabinet, stelde dat deze verruiming meehelpt om in de Westerschelde het systeem van erosie en sedimentatie van de bodem in positieve zin te veranderen. En wel omdat door een nieuwe baggertechniek en slim storten van baggerspecie eerder sprake is van natuurherstel dan van natuurschade. Hiermede werd van overheidswege erkend dat onze baggeraars in staat zijn aldaar - waar wenselijk en mogelijk - baggerspecie te winnen en deze weer slim langs plaatranden terug te storten. Deze baggeraars zorgen zo voor een schitterend alternatief om ontpolderen te voorkomen. Voor de polderbewoners wordt daarmede Zeeland weer het land waar het leven goed is.
Herman Bijl

Terug

Ontpolderen
Wijlen gedeputeerde Thijs Kramer durfde het te zeggen: '600 hectare ontpolderen is slechts voldoende tot 2014'. Minister Verburg echter verklaarde onlangs in de Tweede Kamer dat 600 hectare ontpolderen tot 2030 voldoende is. De steeds genoemde 3000 hectare ontpolderen is uit een studierapport (Nopse) en volgens haar niet aan de orde en het is ook geen beleid. 'Goed nieuws voor Zeeland', zei ze nog. Echter in de door haar zelf vastgestelde doelen voor het natuurbeheer van de Westerschelde (Natura 2000) staat dat het noodzakelijk is dat het oppervlakte van estuaria moet uitbreiden. Het rapport met 3000 hectare natuurherstel wordt zelfs in de bijlagen genoemd. Gerda Verburg heeft de kamer onvolledig ingelicht, want straks, als de verdieping klaar is, zal voor haar opvolger via het monitoren van de staat van instandhouding die 3000 hectare ontpolderen door de Natura 2000 documenten wel degelijk actueel zijn.
Leendert van Melle

Terug

Zeespiegelrijzing
Wim Kuijken, topambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is aangesteld als Deltacommissaris met als opdracht: partijen aan te sturen die betrokken zijn bij het Deltaprogramma, dat de gevolgen van de stijging van de zeespiegel moet opvangen. Volgens de krant zou hij het water niet als vijand maar als bondgenoot zien! Gezien de achtergrond van de heer Kuijken heeft hij geen voeling met het dynamische proces zien van onveiligheid. Het lijkt mij dat alle werk gedaan moet worden om Kuijken ervan te doordringen dat de zeespiegelrijzing één aspect is, maar dat de aanhoudende storm in de Westerschelde en de gevolgen van eerdere verdiepingen die hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden. Het zou wel eens kunnen zijn dat je hier met dijkversterkingen niet tegenop kunt.
Hester van Rees

Terug

Waterschap
Het is een misvatting van de Water Natuurlijk-leden Van Hage en Van Kollem, dat de tegenstanders van ontpolderïng de informatiebijeenkomst van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen over het ont-werp-Rijksinpassingsplan Hedwigepolder zouden hebben misbruikt om 'hun eigen politieke stokpaarden te berijden'. De bijeenkomst zou een 'beschamend verloop' hebben gehad. Als toehoorder heb ik slechts kunnen constateren, dat de gedachtenwisseling met de LNV-ambtenaren op correcte wijze werd gevoerd. Het lag voor de hand dat politieke standpunten over ontpoldering nog eens duidelijk in beeld werden gebracht. Van het algemeen bestuur maken nu eenmaal ook politici deel uit. Niemand had daar moeite mee, behalve de Water Natuurlijk-fractie, die de Hedwigepolder maar wat graag onder water ziet verdwijnen.
Johan Robesin

Terug

Hulst 2
In een verklaring liet de gemeenteraad van Hulst haar misnoegen blijken omtrent de gang van zaken met betrekking tot de ontpoldering van de Hedwige. De raad vindt onder meer dat het Rijk in dit dossier gefaald heeft in behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Dezelfde ervaring hebben instanties en particulieren, die zich door een advertentie medio 2008 van de commissie Nijpels geroepen voelden om hun tijd, geld, kennis en ervaring beschikbaar te stellen om alternatieven voor de ontpoldering in te dienen. Zij kwamen tot de ontdekking dat de regering het rapport van de commissie Nijpels niet had afgewacht, maar in de tussentijd de Scheldeverdragen (waarin ontpoldering van de Hedwige) had geratificeerd. Zij kunnen zich evenals de gemeenteraad van Hulst geschoffeerd en niet serieus genomen voelen. Zij zouden zich kunnen aansluiten bij de juridische stappen die de gemeente Hulst in deze materie gaat ondernemen.
Herman Bijl

Terug

Hulst 1
Massaal protest, zet de krant bij de foto. Maar als je een andere mening bent toegedaan, ben je niet welkom. En hoeveel van de 28.000 inwoners van de gemeente Hulst waren er nou? Overdrijven is geen kunst. Burgemeester Mulder wil voor vol worden aangezien, maar hij gedraagt zich als een verongelijkt kind. Wat heb je gemist dat ze je nu niet voor vol aanzien en hoe goed zijn je contacten dat je in het voortraject niet bent gehoord? Al jaren geleden is er een verdrag gesloten tussen Vlaanderen en Nederland en na veel gedoe heeft de Raad van State alle bezwaren van tafel geveegd.
Hulst gaat nu alle juridische mogelijkheden aangrijpen. Stoere Taal. En wie gaat dat betalen? Uit eigen zak, door u en de leden van de gemeenteraad. Het ergste is het nog voor de werkelijk getroffenen in de Hedwigepolder, want die worden door de politiek opnieuw voor de gek gehouden.
B. Verpoorte

Terug

Natura 2000
Tot behoud van het natuurlijk milieu en het voortbestaan van bedreigde dieren- en plantensoorten in Europa, is ook in ons land een aantal Natura-zooo gebieden aangewezen. Hiermee zou men vrede kunnen hebben, ware het niet dat de aanwijzing is geschied op grond van aanvechtbare gegevens over habitats van dieren en planten en deze - het getal 2000 zegt het al - is gebaseerd op in statistieken vastgestelde vogeltellingen van vér voor het jaar 2000. Het getuigt van meer werkelijkheidszin indien, men de aanwijzing van natuurgebieden in de zuidwestelijke Delta zou uitstellen tot meer bekend is over de klimaatverandering. Hierdoor zal, zo mag men aannemen, de complexe fysische dynamiek-. van wind, getij bewegingen, toevoer van rivierwater, uitschuring en opslibbing van stroomgeulen, temperatuur en vochtigheid, zich wijzigen. Omdat ook de voedselbronnen zullen afnemen, hoor ik de vogels al schreeuwen: 'broeden doen we wel ergens anders, kunnen jullie fijn fietsen!'
Herman Bijl

Terug

Hulst
Hulst voelt zich door het Rijk beduveld. De LNV-ambtenaren zijn bureau-ambtenaren zonder verstand van de Westerschelde, circa 1000 jaar geleden ontstaan uit de Oosterschelde en toen nog stromend door de Bevelanden langs Borsele en Walcheren. Dus een meanderende rivier, wat deze nu nog is, want er moeten nog steeds regelmatig gewijzigde scheepvaartkaarten uitgegeven worden. Hetgeen betekent dat het verlies aan vogelvoedselgebieden, gedurende de Westerscheldeverdieping, niet te controleren is. Het valt op dat alle compensaties in Zeeuws-Vlaanderen moeten plaatsvinden volgens regelgeving van Natura 2000 en met verlies aan bestaansmiddelen voor de bewoners.
LJ. Bensink

Terug

Ontpolderen
Een meerderheid van de fracties in de Hulster gemeenteraad wil tot aan het hoogste rechtsorgaan het Rijksinpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder aanvechten. (PZC 21/1) Op 1 februari komt LNV naar Hulst om het ontpolderen van de Hedwigepolder voor de raad toe te lichten. Er zal daarbij op de Grote Markt betoogd worden. Het zou goed zijn als ook de ministers, Gerda Verburg en Camiel Eurlings naar Hulst komen. Zij kunnen zich dan vergewissen van het feit dat er geen draagvlak voor ontpolderen in Zeeland is. Eurlings wil de kilometerheffing alleen invoeren als er draagvlak is. Als hij consequent is, vindt hij dan ook dat alleen ontpolderd mag worden als er draagvlak bij de bevolking in Zeeland is. Verburg had op 17/4/2009 al het juiste argument, dat ook in Brussel geaccepteerd wordt, om niet te ontpolderen: Er dient rekening gehouden te worden met overwegingen van culturele en sociale aard.
Leendert van Melle

Terug

ZMF 4
Vele bestuurders durven niet in het openbaar iets negatiefs te zeggen over de ZMF, ze zijn bang voor hun relatie met de ZMF. De heer Luteijn denkt dat de ZMF goed werk doet, dat mag. Vóór de ZMF zijn, is vóór ontpoldering zijn. Dat concluderen wij, en wij dagen de heer Luteijn uit zijn landbouwbedrijf beschikbaar te stellen als compensatiegrond voor project Waterdunen en Perkpolder.
A. de Feijter

Terug

ZMF 3
Het is interessant dat de werkgevers in Zeeland (Luteijn) de Zeeuwse Milieufederatie steunen. Nu worden er vast veel bedrijven en ondernemers lid/donateur van de ZMF.
Particulier initiatief is een mooi iets. Dan is er geen overheidssubsidie meer nodig. Iedereen blij.
Jaap Huisman

Terug

Ontpolderen
Bewindslieden van de ministeries van LNV en V & W moeten zich eind januari tegenover de Eerste Kamer verantwoorden over de procedures rond de ontpoldering van de Hedwige en de Prosper. Een punt van aandacht behoort te zijn of, en in hoeverre bij de besluitvorming over het fenomeen 'ontpolde-ren' rekening is gehouden met de Deltawet (1958). Deze wet is bedoeld om de waterveiligheid van de polders langs de Westerschelde en aansluitende kust te verhogen, en wel door het versterken van de hoogwaterkeringen. Deze waterveiligheid had al in 1978 moeten zijn verkregen. Een andere doelstelling van de Deltawet is het tegengaan van verzilting van landbouwgronden. Ontpolderen betekent dat de polderbewoners de waterveiligheid wordt ontnomen en zout water wordt toegelaten. Dat is in strijd met de Deltawet.
Herman Bijl

Terug

ZMF 2
Als de Zeeuwse werkgevers, verenigd in de BZW, echt zoveel waardering hebben voor de ZMF zou het hun sieren als ze per direct de 350.000 euro per jaar sponsoring van de provincie overnemen. Ook kunnen bedrijven die adviezen nodig hebben van de ZMF daarvoor gewoon betalen zodat de ZMF haar hand niet meer hoeft op te houden bij de overheid. Hierdoor komen de kosten terecht bij degenen die profiteren van de voordelen van deze club. Een gouden kans voor de ZMF om hun expertise te gelde te maken, draagvlak te vinden en hun eigen broek op te houden.
Gert-Jan Minderhoud

Terug

ZMF
De voorzitter van de Zeeuwse werkgevers neemt het op voor de ZMF. David Luteijn piepte anders toen hij baas van Delta was. Toen werd hij geconfronteerd met een juridische ZMF-procedure tegen de bouw van de Sloecentrale. Dat heeft veel tijd en geld gekost voor Delta, en dus voor alle Zeeuwen. Luteijn heeft daar terecht stelling tegen genomen. Voor ondernemers is praten met de ZMF aantrekkelijker dan procederen. Het is kiezen van het minste van twee kwaden. De politiek heeft een andere rol. Dat weet Luteijn ook nog wel. De Staten van Zeeland moeten zuinig zijn met subsidies, met belastinggeld van burgers en ondernemers. Daarom is besloten alleen nog maar projectsubsidies te verstrekken. Voor projecten die door de Staten nuttig worden geacht. Daarbij hoort wat de VVD betreft niet het voeren van procedures om delen van Zeeland te ontpolderen. Tegen de zin van 80 procent van de Zeeuwen.
Sjoerd Heijning

Terug

Ontpoldering 10
Peter H. de Dreu noemt mij een 'felle anti-ontpolderaar' (krant 23 december) en dat is juist. Zijn veronderstelling, dat ik akkoord ben met het ontpolderen van 28 hectare Schorepolder als natuurcompensatie voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) en als politicus ongeloofwaardig ben, is echter niet correct. De Partij voor Zeeland is voorstander van een WCT, maar zou liever zien dat de noodzakelijke natuurcompensatie op een andere manier wordt ingevuld. Bijvoorbeeld door uitvoering te geven aan een voorbeeidproject, waarmee duidelijk wordt wat het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen precies bedoelde met het buitendijks alternatief voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Daar heb ik met klem voor gepleit in de Statenvergadering van 18 december. Gedeputeerde Poppelaars, tevens voorzitter van Zeeland Seaports, deed mij de toezegging, dat dit serieus bekeken zal worden.
Johan Robesin

Terug

Ontpoldering 9
Zolang de Brusselaars hun overtollig zand, en nog wat, afvoeren via hun riool komt de Westerschelde nooit op diepte (krant, 22 december). Zolang een Vlaamstalige vinger een Franstalige rioolwaterzuivering, door een druk op de knop, buiten gebruik kan stellen is ontpolderen voor het milieu zinloos. Eén stormvloed, op een verkeerd moment na het ontpolderen, en de gronden van onze, nu milieuzuivere en natuurrijke polders, zijn voor jaren gereduceerd tot chemisch afval. Protest hoor ik niet; dus wat een miljoen Belgen mogen, mag een enkele Zeeuw niet van onze autoriteiten. Zijn behoefte doen in onze Schelde. Denk aan de toiletten op het veer Vlissingen-Breskens die maandenlang afgesloten waren.
J. W. Minderhout

Terug

Ontpolderen 4
Ad Koppejan heeft van meet af aan zijn overtuiging tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder verdedigd en uitgedragen. Dit was aanvankelijk ook het standpunt van het CDA.
Dat het CDA om is, valt Koppejan niet te verwijten. Hij verdient lof doordat hij zijn rug recht heeft gehouden. Dat hij het gedraaide standpunt van zijn partij in de Tweede Kamer niet kon verdedigen kan ik alleen maar waarderen. Je geloofwaardigheid verlies je pas als je tégen je eigen principes meegaat met de rest. Zwarte Piet is terug naar Spanje. Speel hem Koppejan niet toe.
Ad hield stand! Houd vol Ad!
Andries Jumelet

Terug

Ontpoldering 3
Twee berichten: anti-ontpolder-Adje Koppejan afwezig tijdens ontpolderdebat en CDA'er Adje stelt vragen over de mijter van Sinterklaas. Wel of geen kruis d'rop. Voor mijn part zet-ie een steek op z'n harsens. Broeder Rouvoet werpt zich op de vanillesmaak van sigaretten. Ja, dat is 't niveau in Nederland. AOW-leeftijd omhoog, bezuiniging op ontwikkelingshulp, doorgaan met de 'vredesmissie' in Afghanistan en straks weer de vrome Christen uithangen in de kerkbank bij dat andere versinterklaaste feestje voor de commercie inclusief onbevlekte ontvangenis plus verrijzenis.
Allemaal kortjakjes.
R. Snoep

Terug

Ontpolderen 2
Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat verklaarde vorige week stoer dat de kilometerheffing niet doorgaat als er geen maatschappelijk draagvlak voor de plannen is. Hoe anders is de situatie bij het ontpolderen in Zeeland, waar de overgrote meerderheid tegen ontpolderen is. Desondanks zijn de Scheldeverdragen aanvaard. Had Verburg op LNV maar dezelfde benadering gehad als Eurlings op VenW. Maar nee, vanuit LNV is zware druk op Zeeland uitgeoefend, en met flink wat extra geld werkt de provincie uiteindelijk mee aan ontpoldering.
Juridisch wordt intussen getwijfeld aan de noodzaak en inhoudelijk aan het effect van ontpolderen. Als Zeeuwen zich ergens tegen verzetten dan kunnen ze enorm standvastig zijn. Het is van belang dat de Tweede kamer, bij het komende debat over het besluit van de regering om toch langs de Westerschelde te ontpolderen, evalueert wat er in Zeeland kan gebeuren bij het uitvoeren van een belangrijk project zonder draagvlak.
Leendert van Melle.

Terug

Ontpolderen
Donderdag wordt in de tweede kamer over Verdieping Westerschelde en ontpoldering Hedwigepolder een spoeddebat gehouden. Het kabinet als de tweede kamer moet zich realiseren dat een besluit tot verdieping niet betekent dat tegelijkertijd tot het ontpolderen van de Hedwigepolder besloten moet worden. Het verdrag met Vlaanderen staat toe dat bedenktijd gevraagd wordt voor het evalueren van alternatieve oplossingen. Alternatieven zijn er. De commissie Maljers (2006) heeft goede alternatieven niet echt geëvalueerd. Later heeft de commissie Nijpels (2008) zich alleen tot ontpolder-alternatieven beperkt. Een goed buitendijks alternatief van Van der Vliet werd niet meegenomen. Ook andere goede alternatieven niet. Deskundigen stellen zelfs dat de Hedwigepolder niet zal opleveren wat er van verwacht wordt. Opslibbing bij het Verdronken Land van Saeftinge met verarming van de biodiversiteit wordt gemakkelijk vergeten. Er zijn nog enige dagen beschikbaar om onze vertegenwoordigers in de tweede kamer wakker te schudden. Laat dat dan ook gebeuren.
Jaap Schijve

Terug

WCT
Als de WCT wordt aangelegd op de Kaloot, dan is natuurcompensatie nodig. Hiertoe zullen enkele polders tussen Ritthem en Nieuw- en St. Joosland worden ontpolderd. Veel goede landbouwgrond zou dan verloren gaan, alsmede de bestaande natuur (flora en fauna) in dat ook landschappelijk waardevolle gebied. Dit zou eigenlijk op zijn beurt ook weer moeten worden gecompenseerd. Maar waar en tegen welke kosten? Over de kosten van de ontpoldering geeft het krantenbericht geen informatie: onteigening van grond en boerderijen, afgraven oude dijken, aanleg nieuwe dijken (Deltahoogte), omleggen wegen, kabels en leidingen enzovoort. Bovendien zullen er jaarlijks beheers- en onderhoudskosten optreden. De WCT zal wel zeer winstgevend moeten zijn, willen al deze kosten, alsmede die van de bouw en de exploitatie van de WCT zelf, rendabel zijn. Of zou het de bedoeling zijn dat de overheden (de belastingbetalers dus) deze kosten voor hun rekening nemen? Hierover moet snel duidelijkheid ' komen.
S. van der Zee

Terug

Westerschelde
Het geldt uiteraard niet voor hen die varend en dobberend hun levensdagen doorbrengen. Maar, men kan stellen dat, waar water staat geen mensen kunnen wonen en aldaar sociale samenhang zal ontbreken.
Voor Zeeuws-Vlaanderen mag verwacht worden dat, naast de huidige terugloop van de bevolking (krant 24/11), nog eens wegens ontpoldering met extra bevolkingskrimp moet worden gerekend. Blijkens het rapport van de commissie Maljers naar alternatieven voor ontpoldering rond de Westerschelde in 2006 is hieraan geen aandacht besteed. Ook in de recent verschenen brochure 'Op Pad' van de provincie Zeeland, over demografische veranderingen in Zeeland, is over de relatie tussen ontpoldering en krimp niets te vinden.
De politiek en met name de coalitie partijen CDA, PvdA en CU, waarvan vertegenwoordigers in het kabinet Balkenende dat tot ontpoldering besloot, moeten zich daarover nog maar eens flink achter de oren krabben.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 113
Gevolg gevend aan het advies van de Delta commissie 2008 (commissie-Veerman) heeft het kabinet een deltacommissaris aangesteld. Deze moet de regie voeren bij het tot stand komen van maatregelen ten aanzien van waterveiligheid en waterhuishouding. Zulks in het licht van de klimaatverandering (krant 7 november, Nova-TV 10 november). Ik ben benieuwd hoe de nieuwe functionaris aankijkt tegen het feit dat vooruitlopend op zijn activiteiten reeds Scheldeverdragen geratificeerd zijn, waarin een waterstaatkundige maatregel als ontpolderen is begrepen. En bovendien nog tegenstrijdig is aan het advies van de Deltacommissie, dat zegt dat de veiligheid langs de Wester-
schelde op peil moet worden gehouden door alleen dijkversterking. Een gegeven dat ook niet overeenstemt met de planologische kernbeslissing 'Ruimte voor de rivier', die alleen betrekking heeft op de boven- en benedenrivieren en niet op de zuidwestelijke Delta. De Tweede Kamer die over ontpoldering langs de Westerschelde moet beslissen, mag hieraan niet voorbijgaan.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 112
In het katern ‘Buitengebied’ (PZC 10/11) worden de plannen voor de Grevelingen onthuld. Indrukwekkend! Een nieuw estuarien getijdengebied van 14.000 ha zal ontstaan. Velen hebben deze plannen voorgesteld als alternatief voor het natuurherstel in de Westerschelde. Dit alternatief lag zo voor de hand. In de Grevelingen is door het Deltaplan de natuur écht achteruit gegaan. Het fameuze NOPSE rapport stelde het zelfs voor. Maar het mocht niet. De Scheldeverdragen waren zo opgesteld dat alternatieven niet mogelijk waren, rapporteerde de commissie Maljers. De politiek had op dat signaal moeten reageren, maar nee, de politieke commissie Nijpels werd ingesteld, gevolg door het te laat genomen dubbelbesluit van het kabinet. En nu de Tweede kamer het besluit om toch te ontpolderen moet goedkeuren, vindt men het niet meer belangrijk. Het is van de agenda gehaald en wordt dit jaar niet meer behandeld. Veel Zeeuwen voelen zich belazerd! U ook?
Leendert van Melle

Terug

WCT (2)
Tijdens de Statencommissievergadering van 23 oktober werd de vraag niet beantwoord, of voor de aanleg van de WCT ter compensatie ontpoldering noodzakelijk is. Totale Zeeuwse verontwaardiging ontstond over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Onbegrijpelijk stil is het nu, terwijl als de WCT wordt aangelegd, de Schorerpolder en Welzingepolder in Walcheren onder water worden gezet. Een alternatief voor de WCT dat ontpoldering kan voorkomen is de Verbrugge-terminal, Men geeft echter de voorkeur aan een Belgisch bedrijf ten nadele van een Zeeuws bedrijf, terwijl de economische waarde van beide terminals vrijwel gelijk is. Waar blijven de anti-ontpolderaars? Of moet men voor het doorsteken van deze dijken nog wakker worden?
C.C. Steketee

Terug

Westerschelde 110
Antwerpen levert nu zelf, indirect, het bewijs dat de Westerschelde uitdiepen eigenlijk niet nodig is, dus ook het onderwaterzetten van de Hedwidgepolder is niet nodig. In de Antwerpse Loyd laat PSA-HNN weten, twee havens voorlopig niet in gebruik te nemen wegens het achterblijven van lading. Er is dus nu al overcapaciteit van twee havens met een capaciteit van enkele duizenden Teu's. Momenteel loopt het jaarlijkse topdrukke seizoen af, en het was niet eens druk te noemen. Congestie kwam in geen enkele Europese haven voor. Dit wordt niet veroorzaakt door schepen die Antwerpen niet zouden kunnen bereiken, maar omdat er eenvoudig geen lading aan boord is. Wederom laat de politiek zien met de mensen te spelen en argumenten niet serieus te nemen, terwijl ze weten dat iets geen nut heeft.
A. Hermans

Terug

Zeeweringen
'Afrasteringen en onverharde paden maken recreatie onmogelijk' (krant 23 okt.). Het blijkt, dat het groene virus ook in het projectbureau Zeeweringen is geïnfiltreerd. Dijkversterking wordt aangrepen om buitendijkse recreatie onmogelijk te maken en zo de bewoners van Zeeland en recreanten van de Schelde weg te jagen. Reeds eerder werd het fietspad Baaihoek-Paal op de schop genomen, ondanks een breed protest, en men gaat onverstoorbaar verder. Mede om de recreatie te bevorderen, wil men binnendijkse zoute natuur maken door ontpolderen, terwijl bestaande recreatiemogelijkheden worden verboden. Let wel, ook deze zogenaamde nieuwe natuur mag alleen van achter omheiningen beleefd worden. Als dit zo door gaat zal alle buitendijkse recreatie in de toekomst onmogelijk zijn, bij alle werken aan de dijken zal men weer de 'groene leugen' van de Natuurbeschermingswet van stal halen. Zeeuwen let op uw zaak, laat u niet regeren door de milieumaffia.
P. Dieleman

Terug

Westerschelde 109
Gedupeerde Staten willen de gemoederen in Zeeland met betrekking tot de ontpoldenngs-problematiek tot bedaren brengen. Een mooi streven, maar hoe oprecht zijn hun bedoelingen? Door leugenachtig te beweren (gedeputeerde Wiersma), dat er voor het plan Perkpolder een groot draagvlak bestaat? Door niet uit te sluiten, dat er nog eens 3000 ha zal worden ingepolderd? Het wordt tijd, dat GS, de milieuclubs, GroenLinks en de PvdA eens uitleggen, waarom het omzagen van 6000 bomen in de Hedwigepolder 'natuurcompensatie' wordt genoemd, waarom vernietiging van vruchtbare landbouwgrond verantwoord is, terwijl de Verenigde Naties waarschuwen voor een grote hongersnood. Waarom men ook hardnekkig zwijgt over de 150000 ha die, volgens het Dossier Ecologische Hoofdstructuur van het ministerie van LNV, voor 2018 in Nederland aan de landbouw zal worden onttrokken.
We worden bedonderd waar we bijzitten. En dan vragen de politici zich af, waarorn ze niet meer geloofd worden.
C.M, Jansen

Terug

Westerschelde 108
Over en Uit, stond in de krant. Maar niet voor betrokkenen. De totaal onnodige natuurcompsensatie gaat door. De Schelde is de laatste twintig jaar nog nooit zo gezond geweest. Mede dankzij het gecontroleerd lozen van Belgisch afvalwater. Toppunt van deze komedie, is wel onze commissaris van de koningin. Zij spreekt over teleurstelling. Terwijl iedereen wel weet dat zij de medeontwerper en ondertekenaar van het plan in 2005 was. Zij is enkel en alleen commissaris geworden om toe te zien dat dit contract ook uitgevoerd wordt.
Chris Jansen

Terug

Westerschelde 107
Het vertrouwen van de Zeeuwen in hun bestuurders moet hersteld worden, is een dezer dagen een veel gehoorde slogan. Hoe denken ze dat aan te pakken? Een staatssecretaris die wel wil praten over een vierde verdieping, gedeputeerden die nog meer ontpoldering niet uitsluiten en Perkpolder een lichtend voorbeeld noemen en spreken over voldoende draagvlak voor Perkpolder en Waterdunen. Men put zich uit in geweeklaag over de door het kabinet genomen beslissing tot ontpoldering. Mede door laksheid van ons provinciebestuur is het zover gekomen. Zelf lopen ze voorop door tegen de overgrote meerderheid van de bevolking in over te willen gaan tot ontpolderen en gedwongen onteigenen. Willen zij werkelijk respect en vertrouwen terugwinnen, dan is de enige weg de plannen Perkpolder en Waterdunen stopzetten; Waterdunen geheel en Perkpolder alleen datgene waarvoor werkelijk noodzaak en voldoende draagvlak is.
P.Dieleman

Terug

Westerschelde 106
De provincie wil snel met voor- en tegenstanders van ontpoldering om de tafel gaan zitten. Dit zei de gedeputeerde Hamelink in een extra Statenzitting over ophanden zijnde ontpolderingen (krant 17-10). Deze uitspraak is vreemd, omdat volgens het rapport Maljers in de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium o.m. aan maatschappelijke aspecten weinig aandacht is besteed. De uitspraak is bovendien zeer naïef, omdat tot 2030 mogelijk nog meer ontpolderingen tot 3000 ha. moeten plaatsvinden en waardoor de maatschappelijke onrust in Zeeland zal blijven duren. De uitspraak lijkt te zijn afgekeken van het rapport Nijpels, dat zich in dezelfde zin uitliet. Op grond van reacties uit de politiek, van maatschappelijke organisaties en particulieren moet het rapport Nijpels zelf aan een onderzoek worden onderworpen. Hierbij moet het gaan of het rapport 'helder en gedegen' is (minister van LNV), dan wel als wanprestatie of nog erger als omkoping moet worden beschouwd.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 105
Wat een volksverlakkerij. Stond er in het 100 jaar oude verdrag met België ook dat de Schelde 14 meter diep moest zijn? Beslissen de Belgen nu ook al over het onderwaterzetten van Zeeuws-Vlaamse polders? En dan de 'milieumaffia' en de natuurlijkheid van de Westerschelde. Wat is daar natuurlijk aan als die vele 'blokkendozen' tonnen roet uitspuwen om met een rotgang Antwerpen te bereiken. En wat een vliegenpoepje op de wereldkaart is de Hedwigepolder. Wordt daar de natuur mee gerepareerd? Zeeuws-Vlaanderen wordt misbruikt als achtertuin van de provincie en Den Haag. Het wordt een paradijs voor rijk volk dat van de, door ons betaalde, natuur komt genieten. En de Zeeuws-Vlamingen zelf moeten binnen de bebouwingszones blijven. Die kunnen niet dealen met de ZMF.
Gerike

Terug

Westerschelde 104
Ontpolderen ligt op de lippen van bijna elke Zeeuw bestorven. Het woord is in geen enkel woorden-
boek te vinden. Wie dat woord en die ongelofelijke betekenis ervan ooit verzonnen heeft is beslist geen Zeeuw. Die heeft geen voorouders gehad die met bloed, zweet en tranen hun bestaan kluit voor kluit uit de zoute zee hebben opgebouwd. Hij zou het nooit in zijn kop hebben gehaald om deze uit de zee geboren grond op te offeren. Ja, offeren. Alsof er in de Westerschelde geen natuur is. Geen slikken en zandbanken die bij laag tij weer uit zee opduiken. Geen zeehondjes die liggen te zonnebaden op de zandplaten. Het is alleen een nieuw woord voor 'verdronken land'. Knap hoor, om dat te verzinnen. Het verdronken land dat de eeuwig durende strijd tegen de golven belichaamt. Luctor et emergo, stormvloedkering, dijkbewaking - allemaal vertrouwde woorden voor elke Zeeuw. Maar ontpolderen, dat is een duivels woord en een onzinnig plan.
M. van de Linde

Terug

Westerschelde 103
De krant 'kopte' 16 oktober, naar aanleiding van het spoeddebat in Provinciale Staten: 'Gedeputeerde Staten sluiten nog meer ontpoldering niet uit', Jammer, want het nieuws was, dat Provinciale Staten in grote meerderheid verdere ontpoldering in Zeeland afwijzen en de Tweede Kamer oproepen om een streep te halen door de beoogde circa 3.000 ha, die nog steeds als een dreiging boven Zeeland hangen. De kop had dus moeten luiden: 'Provinciale Staten willen geen verdere ontpoldering in Zeeland'. Provinciale Staten zijn de baas, niet Gedeputeerde Staten. Ik wijs daarbij op een gezamenlijke motie van de Partij voor Zeeland en WD, die door alle fracties, met uitzondering van GL en PvdA, gesteund werd. Die motie wees ontpoldering af, voor altijd!
Johan Robesin

Terug

Westerschelde 102
Peijs, hypocriet?! Ze ondertekende als minister van V en W het verdrag met België. Niet te vertrouwen net als Balkenende, het CDA en de rest van de politici! Vlaanderen regeert in Nederland. Zeeuws-Vlaanderen is de dupe. Een precedent is geschapen. Waar eindigt de verdieping, is de volgende polder al bekend! Zonneveld en ZMF geven ondanks wat er op hun website staat niets om de bewoners van de polder en werkgelegenheid. Leden van GS, tegen ontpolderen, zorg dat de subsidie aan deze club verdwijnt. Procederen oké, maar zelf betalen. Vogelbescherming: mijn lidmaatschap hadden we al opgezegd. ]e kunt niet tegen ontpolderen zijn en deze club ondersteunen. Jammer om anno 2009 vast te stellen dat hebzucht van havenbaronnen, witte boordencriminelen (politici) en de groene leugen de dienst uit maken. Geen idee hoe ik de bewoners van de Hedwigepolder kan steunen, Want deze mensen verdienen alle steun.
Jan Wolfert

Terug

Westerschelde 101
Als je terugdenkt hoe onze voorvaderen met kruiwagen en schop gewerkt hebben voor hun en ons dagelijks voedsel is dit ondemocratisch genomen besluit over de ontpoldering puur landverraad! En als men dan Frans (Hamelink) en Gijs (van Zonneveld) hoort spreken over de mensen in de Hedwige -ze waren zogenaamd tot schreien bewogen - dan komt dat huichelachtig op mij over. En nu wil het provinciebestuur de relatie van de Zeeuwen onderling verbeteren: 80 procent is vóór ontpoldering. Ik zou zeggen: Maak van die tachtig procent die voor ontpolderen is, honderd procent. 'Goed voorbeeld doet goed volgen'.
C. de Broekert

Terug

Westerschelde 100
Wij kregen een keurig pamflet in de bus van de ontwikkelaar van het plan Perkpolder. Er werd in de krant zelfs een halve pagina aan gewijd. Maar zie ik het nou goed op het plaatje? Gaat er weer een polder aan de natuur gegeven worden? Oostelijk van de veerhaven is de dijk verwijderd en ligt een slikken- en schorrengebied! Dat zijn dus al twee ontpolderingen in één gemeente. Dat wordt wereldnieuws! Misschien wil Frank van Driessche dat eens uitleggen? Het storten van staalslakken in de Oosterschelde is onbegrijpelijk. Staalslakken zijn toch het overblijfsel van metaalwinning en zitten vol met zware metalen en andere rotzooi. Of vergis ik mij? Maar de ZMF zal z'n goedkeuring wel gegeven hebben, dus daar moeten we maar op vertrouwen.
Jan Ottens

Terug

Westerschelde 99
In het schijndebat in de Tweede Kamer van dinsdag is datgene gebeurd waar velen in Zeeuws-Vlaanderen voor hebben gevreesd. Het CDA draait en gaat akkoord met ontpoldering. Het is duidelijk waarom; CDA en PvdA staan slecht in de peilingen en willen geen crisis! Zo kennen we het CDA; grote woorden en kleine daden! Echter; de Zeeuwse bevolking wordt in de steek gelaten, naar b.aar wordt niet geluisterd! De democratie wordt geweld aangedaan. Duidelijk is ook geworden dat op het ministerie van LNV de groene ambtenaren regeren. Een regelrechte ambtenaren-dictatuur. De minister en ook de premier hebben geen enkele greep op het ministerie. Alle stukken en rapporten die niet stroken met hun doelstelling, ontpolderen, wor-' den opzij gelegd of in de doofpot gestopt. Een grondig onderzoek naar het functioneren van het ministerie van LNV en naar de bestuurlijke onmacht is noodzakelijk! Eventueel via een parlementaire enquête. Zo kan dit niet doorgaan!
A. Rosendaal

Terug

Zeeuwse Landschap 2
In de krant van 15 oktober schrijft Peter H. de Dreu, dat ik het niet goed door heb gehad. Alleen Vogelbescherming en ZMF zouden naar de Raad van State zijn gestapt om tegen de vergunning om de Schelde te verdiepen te ageren. Ik heb het echter juist wel goed doorgehad. Ook het Zeeuws Landschap zat aan tafel bij de Raad. Weliswaar gaat het besluit van de Raad van 28 juli alleen in op het beroep van Vogelbescherming en ZMF. Maar daar is een simpele reden voor: de rechter schorste de vergunning om te gaan baggeren nav dat beroep. Daarmee was het andere beroep (dat van Het Zeeuwse Landschap) niet meer van belang en werd op dat beroepschrift niet meer beslist. Maar partij - en daarmee medeverantwoordelijk voor de nu ontstane situatie - was Het Zeeuwse Landschap wel degelijk.
Sjoerd Heijning
fractievz WD Staten van Zeeland,

Terug

Zeeuws Landschap
In de krant van 13 oktober geeft politicus Sjoerd Heijning aan dat hij zijn lidmaatschap van het Zeeuws Landschap heeft opgezegd. Dit naar aanleiding van de ontpoldering van de Hedwigepolder. Hij heeft kennelijk niet door gehad, dat het de ZMF en de Vogelbescherming zijn die naar de Raad van State zijn gestapt.
Peter H. de Dreu

Terug

Westerschelde 98
De gedeputeerde Frans Hamelink roept stellig (krant, 9/10) dat die vierde verdieping er niet komt, maar zijn partijgenote staatssecretaris Tineke Huizinga, deelde in 2007 in een Tweede Kamer-commissie desgevraagd rnee 'als de Belgen er naar vragen, kijken we er fatsoenshalve naar'. Dus geen afwijzing op voorhand. Net als alle Schipholaanvliegroutes komt voor Antwerpen die vierde verdieping er heus wel. De hamvraag is hoeveel vangt de milieubeweging en waar moet die natuurcompensatie vandaan komen? Ter completering van het geheel meld ik dat de Hedwigepolder in Vlaamse parlementaire stukken als 'overloopgebied voor Antwerpen' wordt betiteld. Destijds moest er een gasbuis van Bergen op Zoom naar Zelzate worden aangelegd. Ook over het Terneuzens grondgebied. Daarvoor was een bestemmingsplanwijziging vereist. In die officiële stukken stond Hedwigepolder als 'natuurontwikkelingsgebied' aangeduid. En de commissies Maljers en Nijpels met de impliciete opdracht 'zoekt en gij zult -niet vinden' waren, gelet voorgaande informatie, voor de Zeeuwen minder fraaie afleidingsmanoeuvres.
Cees Freeke

Terug

Westerschelde 98
Wereldvoedseldag, 16 oktober. Vandaag las ik dat de wereldvoedselproductie met 70 % omhoog moet om de mensheid te kunnen blijven voeden, 1 miljard (i.ooo.ooo.ooo!) mensen lijden honger! Dat is 62 maal de Nederlandse bevolking. En onze regering besluit om goede landbouwgrond terug te geven aan de zee?? Is dat dan geen misdaad tegen de mensheid?
Andries Jumelet

Terug

Westerschelde 97
Het 'Draaiboek voor de Wetgeving', uitgave Ministerie van Justitie (2002) zegt dat de instemming door een verdrag gebonden te worden pas wordt afgegeven, wanneer vaststaat dat het koninkrijk het betreffende verdrag na inwerkingtreding ook zal kunnen nakomen. Dat blijkt niet het geval, hetgeen is af te leiden uit de zinsnede van de brief van 9 oktober van het kabinet aan de Tweede Kamer over 'Natuurherstel Westerschelde'. Daarin staat 'Het kabinet versterkt het verweer in de bodemprocedure om zeker te stellen, dat Nederland de verdragsverplichtingen na kan komen. Ergo: is het huidige verdrag wel rechtsgeldig? Met betrekking tot de suggestie van de parlementair redacteur van de krant van 12-10) om het verzet tegen ontpoldering te staken, geef ik de volgende woorden van de dichter-schrijver H.M. van Randwijck door: 'Een volk dat voor tirannen zwicht/ Zal meer dan lijf en goed verliezen/ Dan dooft het licht'.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 96
Ons geweldige kabinet heeft nu toch de weg van de minste weerstand gekozen: ontpoldering. Bang dat de ambities van Balkenende in het geding zouden komen. In de media wordt steeds gesproken over de Zeeuwen, maar volgens mij vindt de ontpoldering toch echt in Zeeuws-Vlaanderen plaats. Wij moeten door een tunnel daar moet je voor betalen, treinen rijden hier niet, behalve goederentreinen. Heeft de partij voor de dieren het reddingsplan al klaar? Voor de A27 wordt 40 miljoen euro uitgetrokken, de groenen halen de overwinning binnen, kunnen ze daar ook eens niets ontpolderen ter compensatie, de Haarlemmermeer onder water misschien? Het milieu wordt bepaald vanuit de stad en niet door mensen die op het platteland geboren zijn. Wanneer komt de volgende verdieping? Daar kun je op wachten, want de 'krimp' komt eraan dus laat ze uit Den Haag alvast maar weer eens een polder uitzoeken om onder water te zetten.
A. de Waele

Terug

Westerschelde 95
Wat een dom besluit om toch te ontpolderen om een burenruzie te voorkomen! Ze hadden moeten besluiten orn met een noodwet het verdiepen en ontpolderen te ontkoppelen, zoals ik drie maanden geleden al schreef! Er ontstaat nu een juridisch steekspel waardoor het verdiepen nog langer uitgesteld wordt! Kan het besluit juridisch aangevochten worden omdat het genomen is op verkeerde gronden, er is nooit bewezen dat er natuurschade ontstaat! Ik ben benieuwd hoe de gemeenteraad van Hulst gaat reageren nu het bestemmingsplan veranderd moet worden. Hoe lang zal het duren om alle procedures te doorlopen die nodig zijn om een hele polder onder water te zetten? Of komt er een bevel van de regering dat de democratie even buiten werking stelt? Wat een schijnheiligheid van de ZMF. Zij zijn de oorzaak van de ellende en doen nu of ze het ook erg vinden!
Jan Ottens

Terug

Westerschelde 94
De milieubeweging verlangt en propageert dat ecologische corridors aangelegd moeten worden in Zeeland. Zelfs de politiek heeft dit klakkeloos overgenomen waarbij de nadelen niet genoemd worden. De nadelen zijn dat ook ongewenste dieren door deze ecologische corridors kunnen gaan. Het resultaat is dat nu het faunabeheer in het geweer moet komen.
Hans Bensink

Terug

Kamer van Koophandel
Ik ben het eens met Suze de Hullu uit Groede in de krant van 7 oktober, die zich beklaagde over een brief van de Kamer van Koophandel aan LNV-minister Gerda Verburg. In deze brief gaf de KvK aan vóór ontpoldering te zijn, daarmee sprekend namens het Zeeuwse bedrijfsleven. Inclusief het agrarische bedrijfsleven, dat nu ook verplicht is tot inschrijving in het handelsregister. Wat heeft de Kamer van Koophandel te betekenen voor de landbouw? Laat ze dat eerst maar eens duidelijk maken. In ieder geval niet, dat ze zich schaart achter de boeren-protesten tegen ontpoldering! Met mevrouw de Hullu vraag ik me af, of de KvK wel een dergelijk standpunt mag/kan kenbaar maken aan de minister. Dat druist immers in tegen de belangenbehartiging van haar leden, die daar dan ook nog 26,14 euro per jaar voor moeten betalen.
Johan Robesin

Terug

Westerschelde 93 / Monument 5
Het valt te betreuren dat het aanstootgevende herdenkingsteken 'Monument voor de Verdronken Dorpen', na de commotie in Kats, alsnog op de dijk bij Colijnsplaat werd geplaatst. Nu het even stompzinnige als misdadige plan om de mooie Hedwigepolder onder water te zetten zijn beslag lijkt te krijgen, zou het informatiecentrum van het Zeeuws Landschap bij Emmadorp een schitterende locatie voor dit wanstaltige misbaksel zijn geweest. Alhoewel er dan natuurlijk weer gerede kans zou bestaan dat 'De Groene Leugen' zou beginnen te klieren over verontrusting van de vogels in het 'nieuwe natuurgebied' door de wanklanken die het gedrocht op gezette tijden uitstoot. De alleszins mooie spreuk die nu bij deze vogelverschrikker is aangebracht, zou men dan als volgt kunnen aanpassen: 'Het geldt voor nu, het geldt voor later - Wantrouw de macht van wind en water en van politici, milieumaffïosi en natuurorganisaties 'met hun oeverloos gesnater.'
Joost Boogaard

Terug

Westerschelde 92 / Monument 4
Deze week las ik in uw krant het stuk over de onthulling van een monument voor verdronken dorpen op de Oosterscheldedijk te Colijnsplaat. Ook ik vind dat we de herinnering aan de strijd tegen het water levend moeten houden, maar twee monumenten op gezichtsafstand van elkaar lijkt weer wat veel van het goede. Het meest aansprekende monument en overblijfsel uit de strijd tegen het water is voor mij de Plompe Toren op Schouwen. Men had tegen lagere kosten een geluidsarme verrekijker op de Oosterschelde dijk in Colijnsplaat kunnen plaatsen met een verwijzing naar onze strijd tegen het water. Dan zullen er ook meer bezoekers gebruik van maken als op de thans gekozen locatie. Ik stel voor het nieuwe monument op de dijk, waar de Westerschelde overgaat in Hedwigemoeras te laten plaatsen, als herinnering aan de naïeve mens in het begin van de 21-ste eeuw. Het geluid moet dan wel uitgeschakeld' worden anders worden de vogels verstoord.
J. Ko Poppe

Terug

Westerschelde 91
Ik ben tegen ontpolderen! Maar ook nuchter genoeg om te beoordelen dat het kabinet niet anders kan dan te besluiten tot ontpolderen. In 2005 zijn de verdragen getekend door de toenmalige minister, onze huidige Commissaris der Koning. Ervan uit gaande dat ze toen met haar volle verstand en in volledig bewustzijn heeft getekend, zou het niet nakomen van de Scheldeverdragen een motie van wantrouwen tegen Mevrouw Peijs zijn, en daarmee haar functioneren in diskrediet brengen en onmogelijk maken. Ten aanzien van de emotie: ik heb van de voorstanders van ontpolderen geen enkele rationele reden gehoord waarom de kustlijn verlengd moet worden. Daarnaast: wat is het verschil in natuurbeleving in het bewerken van 600 hectare landbouwgrond door een landbouwer ten behoeve van bedrijfsvoering, of het gesubsidieerd beheren van 600 hectare terrein, waarvan de exacte flora en fauna nog niet vast staat? Zoals het er nu naar uitziet zal de discussie over ontpolderen overwaaien en monddood gemaakt worden. Op naar de volgende: de tweede kerncentrale in Zeeland! Echt Waar!
Johan de Reu

Terug

Westerschelde 90
Langzamerhand zijn er veel kranten volgeschreven en zitten we straks ruim door de honderd ingezonden lezersreacties. Nu blijkt: er was een oplossing! Mevrouw Peijs geeft aan dat ons dagelijks provincie 'bestuur' nog maar 3 hectaartjes nodig had ter compensatie. Voor natuurherstel waren er al 40 van de benodigde 43 hectare gevonden. Ik denk dat er met de mensen van de Hedwigepolder best onderhandeld had kunnen worden over afstaan van dat geringe tekort.
De provincie had gewoon sneller en doortastender moeten optreden, maar ja we hadden onvoldoende tijd (?). En wat betreft de met de Vlamingen afgesproken" verdieping: die had al begonnen moeten zijn.
Wat worden alle Zeeuwen en Vlamingen hier moe van.
Sjaak de Klerk

Terug

Westerschelde 89
Kunt u mij eens uitleggen; Hoeveel natuur gaat er verloren als je een rivier uitdiept?
Er komt toch nieuwe habitat als de rivier eenmaal dieper is? Dat dit minder wordt door onder andere meer scheepvaart, kan toch niet gecompenseerd worden door een polder onder water te zetten? Weet je trouwens hoeveel natuur er verloren gaat als je een polder onder water zet? In de Oósterschelde hebben ze stalen slakken in het water gegooid om de dijken te verstevigen, lekker goedkoop hoor, maar dit is óók niet echt bevorderlijk geweest voor 'de kraamkamer van de Noordzee'. Hier heb ik geen Zeeuwse Milieu Federatie over gehoord, kunt u mij dit eens uitleggen meneer Van Zonneveld, of één van je 'groene' kornuiten?
J.L de Keyzer

Terug

Westerschelde 88
Balkenende moet buigen, schreef ik als ingezonden bericht na de uitspraak van de Raad van State op 28 juli. En Balkenende is gebogen. De hertogin Hedwige gaat ten onder. Maar is hiermee de derde verdieping een feit? Nee. De rechter heeft uitgesproken dat de gevolgen voor de natuur onvoldoende bekend zijn. Daar verandert het onder water zetten van een polder niks aan. De enige manier om hier snel uit te zijn is dat de verantwoordelijke natuurorganisaties hun bezwaren tegen de verdieping intrekken. Dan is de betwiste vergunning met terugwerkende kracht geldig en kan per onmiddellijk begonnen worden met de verdieping. Het maakt dan niet uit hoelang het zal duren om de Hedwige daadwerkelijk onder water te zetten. Het kabinet zegt dat de uitkomst van het dubbelbesluit is ingegeven door onderzoek naar alternatieven. Ik zeg dat Balkenende is gebogen voor de juridische houdgreep waar alleen de ZMF en Vogelbescherming hem uit kan bevrijden. De tijd zal het leren...
Wout van den Berg

Terug

Westerschelde 87
De baggerwerken tot verruiming Van de vaargeul in de Westerschelde zijn thans nog niet aan de gang, omdat de Zeeuwse Milieu Federatie daartegen bij de Raad van State beroep heeft aangetekend. Er zou niet zijn aangetoond dat de verruiming van de vaargeuf zonder schade voor de natuur en milieu kan worden uitgevoerd. Tijdens het PZC-Westerscheldedebat kon men vernemen dat de ZMF haar bezwaar ter zake zal intrekken als het kabinet op haar, op 17 april ingenomen standpunt (aanleg van slikken en schorren), zou terugkomen en tot ontpolderen van de Hedwige zal besluiten. Kennelijk spelen de bij de Raad van State ingebrachte zorgen over zeehonden, populaties en fouragegebieden voor vogels dan geen rol meer.
Daarnaast lijkt het erop dat de Raad van State, ongetwijfeld ongewild, door valse voorwendselen van natuurorganisaties betrokken is geraakt bij indirect chanteren van het kabinet.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 86
Het leuke van democratie is dat je vrijuit kunt spreken. Dat de politiek daarvoor doof is, is hun zaak.
Die hebben gewoon 'hun dag niet' als het moeilijk wordt. Balkenende dacht zelfs dat hij de Raad van State buitenspel kon zetten. Dus wat te doen, als je hebt nagelaten om tijdig alternatieven voor natuurcompensatie te onderzoeken?
Dan komt er gewoon een vooraf bekokstoofd rapport! Maar is natuurcompensatie het echte issue? Is ontpolderen geen technische noodzaak? Je baggert immers duizenden vierkante meters zand uit
de Schelde en dus stromen er duizenden vierkante meters meer water door de rivier.
Een te grote waterdruk ondergraaft de Westerscheldedijken. Als dat gebeurt wordt er zonder overleg ontpolderd. Dan liever een overloopbassin in de vorm van een natte Hedwige. Ben benieuwd wat dat rapport van de Grontmij ons allen gekost heeft en wanneer de omvang van de containervaart weer op het niveau van 2008 ligt. Huidig niveau is 1991!
Joep Vergroesen

Terug

Westerschelde 85
Alea iacta est, de teerling is geworpen. Het uiteindelijke kabinetsbesluit, dat vrijdag in Den Haag is genomen, zal op termijn dus toch resulteren in het zo lang gevreesde fait accompli van ontpoldering, alle argumenten en contra-argumenten ten spijt.
Een complex dossier, dat jarenlang heeft gesleept, met een heel scala van betrokken partijen en vanuit ontelbare invalshoeken bezien, een mix van toezeggingen vanuit verre verledens en moderne optieken, die werden gewogen en gewikt, doch de meerderheid heeft beschikt.
Alle ogen zijn nu gericht op de grondeigenaar, de heer Gery de Cloedt, de enige man, die de daadwerkelijke executie middels procedures mogelijk nog enige tijd kan verhinderen.
Het wrange in het geheel, vind ik persoonlijk, is dat de hele operatie ten faveure van Antwerpen zal zijn, en dus ten nadele van de nationale haven van Rotterdam. Schieten in eigen voet noemt men dat.
Monique Sturm

Terug

Westerschelde 84
Vrijdag 09.10/09 Een zwarte dag voor 'ons-eigen-landje' én voor de democratie.
Guus Langeraert

Terug

Monument 6
Het gaat niet over mooi of lelijk bij het monument. Is het een functioneel monument? Nee, want het echte monument voor de verdronken dorpen is de plompe toren op Schouwen-Duiveland. Dit is de kerktoren van het verdronken dorp Coudekercke. Uit alle berichten blijkt dat de bevolking van Kats het niet wilde hebben. Dit was ook zo op Colijnsplaat. Door manipulatie van de gedeputeerde is het er toch gekomen. Ook zijn er beloftes gedaan betreffende het geluid en het zicht. Het is nu toch dominant in het zicht. Ik hoop dat als straks de bestuurders het monument door middel van het geluid openen, zij even hun ogen dicht doen en dan terug gaan naar de tijd van de Felix- en Elisabeth-vloed. Ook toen werd er niet geluisterd naar de bevolking. Je had het maar te slikken en de protesten verstomden vanzelf of de mond werd gesnoerd. Dit is voor mij de reden geweest dat ik de uitnodiging om bij de onthulling aanwezig te zijn teruggestuurd heb.
Cor Quinten

Terug

Westerschelde 83
Ha! Eindelijk een speler in het Westerscheldedrama die ik begrijpen kan, nl. Gery de Cloedt, grondeigenaar in de Hedwigepolder (krant, 8 oktober). Wat? Komen ze uit Den Haag hier de Zeeuwse dijken afgraven en de polder onderwater zetten? Zijn ze nu helemaal belazerd? Die Hollanders geloven werkelijk in God noch gebod, Komen ze hier een polder offeren aan de zeegod Neptunus. Denken ze hiermee soms de oude god met de drietand gunstig te stemmen? Wat een onzin! Laat ze zich maar eens netjes aan de wet houden, en met argumenten komen, Zonder wettelijke grond zullen ze in ieder geval bij mij van een koude kermis thuiskomen.
J.C. de Vos

Terug

Westerschelde 82
Het CDA-Kamerlid Koppejan blijft, evenals minister-president Balkenende, proberen de natuurbeschermingsorganisaties voor te stellen als de veroorzakers van het door henzelf veroorzaakte 'juridische moeras'. In het Westerschelde-debat van de krant zegt Koppejan: De verdieping staat los van de ontpoldering. Doordat de milieubeweging naar de rechter stapte, werd de link gelegd met natuurherstel. Daar heb ik grote moeite mee.' De eerste zin klopt, de tweede is pertinent onjuist!
Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie zijn 'naar de Raad van State gestapt' in augustus 2008, lang voordat het kabinet in 2009 kwam met het 'dubbelbesluit', Zij tekenden bij de RvS beroep aan tegen het Tracébesluit, het uitvoeringsbesluit voor de vaargeulverruiming, omdat zij grote twijfels hebben over de erin uitgesproken'zekerheid, dat geen aantasting zal optreden van de karakteristieke estuariene waarden. De RvS-uitspraak van 28 juli, waarmee is voorkomen dat ook in Nederland met de vaargeulverruiming zou worden begonnen, vóórdat de RvS eind 2009 uitspraak heeft kunnen doen in de bodemprocedure, mag voor zich adequaat informerende kabinetsleden en volksvertegenwoordigers, géén grote verrassing hebben betekend.
T. Pieters

Terug

Monument 3
Toen vorig jaar het onzalige plan werd gesmeed om aan de mooie dijk langs Oosterschelde een rampmonument (let op de dubbele betekenis!) neer te zetten waar allerlei geluiden uit voort moeten komen die ons waarschijnlijk meer zullen bepalen bij computerspelletjes en tekenfilms dan bij de onuitwisbare schrikbeelden en het daarbij behorende geweeklaag tijdens de rampnacht in 1953, werd er door verschillende lezers in deze krant, onder wie ik, voorgesteld het spul maar op de bodem van de Oosterschelde of bij de heer Van Waveren op zolder te zetten. Helaas, het mag niet zo zijn. Zo hebben we als Zeeuwen nogal wat te slikken. Bouwland dat onder water gezet wordt, verdieping van de Westerschelde, een TOL tunnel, afnemende sympathie van onze zuiderburen en nu ook een ontsiering van de Oosterscheldeoever. Ik doe nog één wanhopige poging. Laad het veel besproken monument op een kruitschip, stuur het via Westerschelde richting Antwerpen. Misschien hebben de Belgen ook wel ene meneer van Speyck. Die van ons ging liever de lucht in.
Piet Karman

Terug

Monument 2
Laatst was mijn kleindochter van bijna vijf, driftig aan het plakken en knippen. Heel leuk en vindingrijk voor een kind. En sorry dat ik het zeg, zei ik tegen haar, maar wat stelt het voor? 'Een toren opa', dat zie je toch wel.' Toen zag ik in de krant een toren met toeter en ik las dat er ook nog geluid in zat. Een wanproduct. Hoe verzint iemand het? En noemt men de maker een kunstenaar? Proficiat Kats, die dans om het monument voor verdronken dorpen te krijgen, hebben jullie mooi ontsprongen. En geloof me, mijn kleindochter doet het beter.
Harry MZ Boer

Terug

Monument
Monument voor verdronken Zeeland. Gek, stom, bezopen. Welke woorden kun je nog meer bedenken voor dat afschuwelijke ding dat nu. een plaats zou moeten krijgen op de Oosterscheldedijk? Ik ben falikant tegen vandalisme. Maar wat mij betreft mogen ze hier hun gang gaan.
Thijs Schipper

Terug

Houd natuur en milieu in Zeeuws Vlaanderen gezond.
De combinatie van schorren met de zeer nabije petrochemische industrie van Antwerpen is milieubedreigend.Dit blijkt uit veel recente wetenschappelijke publicaties. Gevaarlijke verontreinigingen in het Scheldewater zijn voornamelijk polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Dit zijn krachtige kankerverwekkers. Ze zijn persistent en stapelen zich op in de voedselketen. Verder zijn aanwezig in het Scheldewater giftige zware metalen en dioxinen. Zie RIVO rapport No. C061/05.
Schorren hebben een groot absorberend vermogen (sponswerking). Na penetratie van Scheldewater, met relatief hoge concentraties gif, in de ontpolderde Hedwige polder veranderen de daar aanwezige schorren in gifbelten. De aanwezige flora en fauna wordt verziekt. Vissen en vogels zorgen voor verdere verspreiding van persistent gif. Bij het land van Saeftinge met ook daar aanwezige schorren is de Schelde al aanmerkelijk breder en heeft een veel groter verdunnend vermogen voor verontreinigingen dan bij de Hedwige polder. Vervolgens stroomt het water langs Saeftinghe en worden verontreinigingen ook door eb en vloed snel verder verdund en snel afgevoerd naar zee. Bij de Hedwigpolder , veel dichter bij Antwerpen, in daar smalle Schelde zijn concentraties van verontreinigingen veel hoger. De polder ligt haaks op de stroomrichting en het water kan na binnen stromen niet verder, en het vuil bezinkt. De polder wordt een zinkput. De persistente PAK’s worden geabsorbeerd door schorren.
Indien de dijk intact blijft worden de gifstoffen in de grote massa water in de verderop bredere Schelde sterk verdund en zijn dan relatief ongevaarlijk. Ze worden dan vooral ook door eb en vloed snel uit de rivier verwijderd.
Waarom het risico op ernstige aantasting van de gezondheid van flora en fauna in het Westerschelde gebied sterk vergroten door een ondoordachte ontpoldering?
Dr. C.W. Scheele

Terug

Inundatie Hedwigepolder
Ja, de Zeeuwen maken zich druk over de Hedwigepolder. Als de regering, tegen de wil van het parlement in, besluit om de Hedwigepolder te inunderen, zal daarmee voor de eerste keer goede landbouwgrond voor natuur onteigend gaan worden. Juist in Zeeland, waar in de loop van de tijd 117 dorpen en één stad door de zee verzwolgen zijn, ligt een dergelijk besluit uiterst gevoelig. Dat maakt het bitter; mede omdat de besluitvorming dubieus is, de onderbouwing voor het ontpolderen niet klopt en het effect van ontpolderen nihil is.
Tijdens het overleg bij de voorbereiding van de derde verdieping van de Westerschelde in 2005 bleek dat door nieuwe baggertechnieken negatieve effecten op de natuur voorkomen konden worden, waardoor geen natuurcompensatie voor de verdieping meer nodig was. De gezamenlijke milieuorganisaties, inclusief Staatsbosbeheer, zijn in die fase dwars gaan liggen en hebben met juridische acties gedreigd en zo 600 hectare natuurontwikkeling afgedwongen. Antwerpen betaalt wel.
Het ministerie van LNV is voor de onderbouwing van ontpoldering terug naar het begin van de vorige eeuw moeten gaan om naar 3000 hectare inpolderingen te kunnen verwijzen. Er is geen tweede Natura 2000 gebied waarbij men voor een referentie zo ver in de tijd terug gaat.
In de Westerschelde is een tekort aan estuariene dynamiek. Deskundigen hebben tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer verklaard dat door ontpoldering van de Hedwigepolder geen verbetering van de dynamiek in het estuarium zal ontstaan. Ontpolderen van de Hedwige heeft een symboolfunctie, aldus de deskundigen!
Leendert van Melle

Terug

Westerschelde 81
Als de zee bezit neemt van het land worden mensen verjaagd. Dieren gaan er verdwijnen of sterven. Salamanders, kikkers, padden, stekelbaarsjes, watertorren. Krekels, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, torren, vlinders, rupsen. Bomen, struiken, bloemen. Veldmuizen, ratten, konijnen, hazen, wezels, misschien hermelijnen en reeën, bunzings. Fazanten, kievieten, eenden, ganzen, buizerds, sperwers en nog veel meer; te veel om op te noemen. Wat komt er voor terug? Een grauwe moddervlakte met hier en daar een toefje groen en een paar verdwaalde steltlopers. En de pijn hoe het was. Onaanvaardbaar.
Wim van Gilst

Terug

Westerschelde 80
Als het de Belgen alleen om een derde verdieping van de Westerschelde te doen is, waarom willen
ze dan alleen betalen voor een ontpolderde Hedwigepolder en niet voor een mogelijk alternatief? Ik heb de overtuiging dat onze Zuiderburen een dubbele agenda hebben. Zij willen zowel een derde verdieping als de Hedwigepolder. Deze stelling baseer ik op een brief van Wivina de Meester, die de Vlaamse oud-minister in haar rol van onderhandelaar met Nederland schreef naar Ed Nijpels, voorzitter van de gelijknamige commissie. Zij eiste voor Vlaanderen de Hedwigepolder op voor de volgende doelen: compensatie voor het Saeftinghedok, alle grond uit de afgravingen van de Hedwigepolder en als natuurcompensatie voor toekomstige uitbreidingen van de Haven van Antwerpen. De brief is een bijlage bij het Natuurmemorandum 2005 en het Rapport Nijpels. Dit verklaart ook de 'deal', die destijds werd gesloten tussen de natuurorganisaties (Zeeuws Landschap en Zeeuwse Milieu Federatie): de Belgen hun derde verdieping in ruil voor steun aan ontpoldering van de Hedwigepolder, die ook een Vlaams belang diende.
Johan Robesin

Terug

Westerschelde 79
In de brief 'Westerschelde 75' schrijft CJ. Freeke dat de ZMF, (een millieuclubje van maar ca.
12oo leden) een vierjarige subsidie van 350.000 euro ontvangt als zij niet moeilijk doen over de ontpoldering en derde verdieping van de Westerschelde zoals nu voorgesteld. Met gerust hart kan je dus stellen, mits Freeke gelijk heeft, dat de ontpoldering een staaltje is van goed onderhandelen (chanteren?) door de millieumafria. Ga zo door, provincie, wat economische crisis? Wanneer gaat de belasting weer omhoog? Hoeveel subsidie ontvangen de behoudende partijen? Die moeten natuurlijk de kosten van hun terechte protesten uit eigen zak betalen? Wat moeten we nog met dit soort bestuurders? Provincie opheffen?
j.J. Duin

Terug

Westerschelde 78
Het ontpolderen moet doorgaan. Het is een geldkwestie! Men zegt: Geld stinkt niet, maar voor mij krijgt het een smerige zure rots-maak! De nieuwe natuur, die bestaat niet! Je hebt natuur of je maakt zelf natuur (maar dat is geen natuur). Natuur laat zich niet namaken! Het leek mij wel een goed plan, om de tuinen vol te laten lopen van de mensen, die voor ontpoldering zijn. En zo wordt overtollig water, tegelijk ook beter over verschillende plaatsen verdeeld! Maar er komen verkiezingen aan, we weten nu, waar we niet op moeten stemmen! Of misschien helemaal niet? Als geld, boven mensen hun eigen grond en bezit wordt geplaatst, zeg maar gewoon, hun leven afgepakt wordt, zijn we toch echt de weg kwijt geraakt!
Eef Misilje

Terug

Westerschelde 76

Een debat over de verdieping. Nou, daar ging het helemaal niet over. Natuurherstel en ontpoldering. Verdieping moet gewoon, daar waren de aanwezige politieke partijen het over eens,. 'Maar een paar drempels weghalen', zei Mare van Peel, schepen van Antwerpen. Ja, en dan niet vergeten dat dag en nacht gebaggerd moet worden door meerdere schepen om de diepte op peil te houden, en nog meer na de 36 verdieping. Want in de Ontwikkelingsschets had men het over 8 drempels, op een latere kaart zag ik 10 drempels, de krant (zaterdag) had het over 12! In 2007 heeft men al geconstateerd dat meer zand voor de haven van Terneuzen weggebaggerd rnoet, de verkorting van de vooroever bij Hoedekenskerke wordt met zorg gadegeslagen, ook is een onduidelijk 4 ontzandingsproces waargenomen. Kortom, men heeft geen zicht op de dynamische gevolgen door de verdiepingen waaronder verandering in meandering. Nederland wil zich houden aan een slechte afspraak.
Hester van Rees

Terug

Westerschelde 77
De eerste aflevering van de Wester-schelde soap zit er bijna op. Hoe 'domme' Belgen de Hollanders vernietigend wisten te verslaan - op hun eigen terrein en met hun eigen wapens. Hoe zullen vervolgaf-leveringen van dit magistrale succes er uit gaan zien? Niet meebetalen aan een nieuwe zeesluis? Dan heel Oost- Zeeuws-Vlaanderen onder water? Niet meewerken aan een volgende verdieping? Dan West-Zeeuws-Vlaanderen ook maar natte voeten?
Reinier Scheele

 

Westerschelde 75
Kamerlid Ad Koppejan geeft de milieubeweging de schuld van de ont-poldering Hedwigepolder (krant, 06-10). Dit is geen integere opmerking. 'De Schelde Natuurlijk', waarin zeven Nederlandse én Vlaamse milieuorganisaties samenwerken wilde meerdere polders onder water zetten. België wil een derde verdieping van de Westerschélde. België heeft een troef: dwars liggen met de Hogesnelheidslijn. Peijs, de echte schuldige, neemt de ontpol-dering expliciet in het Tractaat met België op. GS nemen de regie van haar besluit over en sluiten vervolgens een deal met de ZMF: 600 ha in ruil voor het afzien van tijdrovende procedures tegen de derde verdieping. GS 'belonen' de ZMF met een vierjarige subsidieovereenkomst a 350.000 euro. De ontpolde-ring dreigt af te springen en daardoor wordt alsnog een procedure bij de Raad van State gestart. Als de polder alsnog onder water gaat, dan trekt de ZMF de procedure weer in. Nederland wordt bovendien fors schadeplichtig wanneer de regering tractaatbreuk pleegt.
C.J. Freeke

Terug

Westerschelde 74
Echter terug naar de menselijke maat is het al of niet ontpolderen van de Hedwigepolder niet meer dan een burenruzie tussen Nederland en Vlaanderen. Hoe los je een uit de hand lopende burenruzie op? Je gaat naar een rechter of een mediator. Een mediator lost het probleem'niet op voor de betrokken partijen, maar zorgt er voor dat partijen op een goede manier niet elkaar praten en zelf met de oplossing komen. I-Iet zou dus een mediation moeten worden met 4 partijen (Vlaanderen, Nederland met daaraan, toegevoegd "Natuur en de Landbouw). Reken voor 2 of 3 sessies en een doorlooptijd van een paar weken tegen tussen de 200 en 300 euro per uur. Kortom als de nood hoog is en de partijen zijn gemotiveerd, is mediation een goed, logisch en niet duur spoor. Wie wil er nu een 'oorlog' tussen Nederland en Vlaanderen om de Hedwige polder, terwijl we elkaar zo hard nodig hebben!
L.E. Boom

Terug

Westerschelde 73
Onlangs werden wij verplicht ons landbouwbedrijf in te laten schrijven in het openbare handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De jaarlijks verplichte kosten hiervoor bedragen 26,14 euro. Deze worden volgens de website van de KvK gebruikt 'om activiteiten uit te voeren waar het hele bedrijfsleven baat bij heeft'. In de krant van 1 oktober wordt melding gemaakt van een schrijven van de KvK aan minister Verburg met als kop: 'Bedrijfsleven voor ontpoldering'. De KvK realiseert zich blijkbaar niet dat er inmiddels een groot aantal landbouwbedrijven verplicht in het handelsregister zijn ingeschreven, die geen enkele baat hebben bij het schrijven van de hier bedoelde brief aan de minister van LNV. De vraag is dan ook of de KvK een dergelijk standpunt aan de minister kenbaar kan maken. Zij spreken in ieder geval niet namens ons bedrijf.
Suze de Hullu

Terug

Westerschelde 72
Iedereen maakt zich druk over het al of niet onder water zetten van een polder. Maar zelfs als tot die ontpoldering wordt besloten zijn we er nog niet omdat we dan nog maar moeten afwachten of de Raad van State dat voldoende zal vinden om de verdieping toch toe te staan. Wordt er wel voldoende overleg gevoerd met de milieuverenigingen die dwars zijn gaan liggen? Want als met deze geen overeenstemming kan worden bereikt blijft het bij de Raad van State helemaal nog een onzekere zaak.
J. Brekelmans

Terug

Westerschelde 71
Als reactie op de nimmer eindigende discussie over ontpolderen of niet, nog het volgende. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen. Wat is er over van onze zo bejubelde democratie? De Vlamingen willen de ontpoldering betalen, maar zeggen niet waarom. Sinds vele decennia lopen bij een harde noordwestenwind en spring-tij de kades in Antwerpen onderwater. Daarbij komt de voorspelde zeespiegelstijging. Dus weg met dat Scheldewater; de Zeeuwse polders in. Maar de Vlamingen hebben toch zelf polders om dit water te bergen? En dan; 'de natuur in de Westerschelde is verdwenen'. Persoonlijk weet ik niet wat de natuurmaniakken hiermee bedoelen. Een alom geacht Zeeuw en lid van de Eerste Kamer, Kees Slager, vroeg zich op Omroep Zeeland af 'hoezo natuurherstel, deze is zoals die moet zijn'. Oplossing: verdiep de Schelde voor de derde en laatste keer, maar ontpolderen, nee dus. Over onze Zeeuwse lijken.
Doeke D. Roos sr.

Terug

Westerschelde 70
Geen gedwongen ontpoldering, mede gezien de gevoelens van de Zeeuwse bevolking, zo schijnt in een motie van het CDA te staan. Als geboren en getogen Zeeuw, CDA-lid en ook nog boer vraag ik me af of er ooit een peiling onder de Zeeuwse bevolking heeft plaatsgehad.
Zeker is dat meer dan 99 procent van de Zeeuwen niet zal merken of de betreffende polder al dan niet onder water wordt gezet. Het huidige geharrewar is te danken aan een succesvolle (dat moet gezegd) actiegroep die alle wapens in de strijd gooit door nu een stemming te kweken dat het gaat om de rest van Nederland tegen de Zeeuwen.
Politici zijn vooral bang voor stemmenverlies of denken, misschien wel ten onrechte, dat ze de meerderheid van de Zeeuwen vertegenwoordigen. Als Zeeuwen zouden we ons moeten schamen dat een stuk landbouwgrond belangrijker is dan de veiligheid van Antwerpen bij een stormvloed.
Piet Allaart

Terug

Westerschelde 69
Vlaanderen zet ontpoldering door. Dat is weer pikant nieuws in de krant van 29 september. Dus België gaat zijn deel onder.water zetten. Maar er zit een addertje onder het poldergras. Want de grens loopt door die polder dus als wij niet ontpolderen moet de grens opgehoogd worden tot deltahoogte. En aan de Belgische kant grenst de polder aan het havengebied. Betekent het dat België gewoon zijn haven zal uitbreiden naar of met de Hedwigepolder? Leuke vragen. Spannend, Als wij nu niet ontpolderen krijgen we dan die 300 miljoen euro niet of is die al ergens verdwenen? In de krant van 28 augustus stond dat die 300 miljoen terecht is en dat er 100 miljoen beschikbaar is voor de wegen naar de tunnel. Dan de weg tussen Sluiskil en Schoondijke aanpakken. Werkgelegenheid, direct beginnen. Dan wordt eindelijk de bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen enigszins gecompenseerd voor het verlies van de bóotverbinding tussen Breskens en Vlissingen!
Jan Ottens

Terug

Westerschelde 68
Het Kamerlid Van der Staay (SGP) vindt het nodig, dat de minister van LNV mevrouw Verburg uitleg geeft hoe het nu zit met het begrip 'juiste staat van instandhouding' van de Westerschelde. Voor- en tegenstanders van ontpolderen. interpreteren rapporten verschillend (krant 30 september). Vanuit mijn ervaring als ambtenaar weet ik, dat in de ontwerpfase van een project verschillende conceptrapporten circuleren. Voor het eindrapport, dat de basis moet zijn voor het al dan niet doorgaan van het project, worden de in de conceptrapporten aangereikte gegevens tegen elkaar afgewogen. Daarbij behoren deskundigheid en integriteit van de samenstellers van het eindrapport voorop te staan.
Waar de tegenstellingen van de belangen in en rond de Westerschelde zó groot en veelzijdig zijn, dient de regering bij haar beslissing over het al dan niet ontpolderen primair zeker te zijn van de authenticiteit, d.i. de betrouwbaarheid, van het rapport.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 67
De permanente Commissie op Toezicht op de Scheldevaart heeft de regels voor de grootste container-schepen verder versoepeld, (krant, 25 september). We mogen hopen dat deze beslissing genomen is met de nodige zorgvuldigheid en overtuiging van de commissie en niet onder druk vanuit de Antwerpse haven en de Vlaamse regering. We hebben hier niet slechts te doen met de betere voortgang van de scheepvaart op Antwerpen, maar vooral met de veiligheid van de aanwonenden van de Westerschelde en waarschijnlijk ook met vele Zeeuwse bewoners daar omheen. Daarover valt niet te spotten. Maar tot nu toe is onbekend waaruit de vele scheepsladingen bestaan, laat staan welk gevaar ze op kunnen opleveren voor de Zeeuwse bevolking en het milieu in de Westerschelde. Nu ook bekend is geworden dat het C2000 systeem in Zeeland totaal niet deugt, en de reactie van de politici hierop, heb ik voldoende reden om aan de betrouwbaarheid van bovenvermelde beslissing van deze commissie te twijfelen.
Ab Blok

Terug

Westerschelde 66
Speculerend op een goed nabuurschap met Vlaanderen heeft de Nederlandse regering, met betrekking tot de Ontwïkkelingsschets 2010, Schelde-estuarium, zich 28 augustus 2008 aan de verdragen met Vlaanderen gebonden. De verdragen brengen evenwicht tussen natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid in de Schelde. Maar zoals dat gaat, een driehoeksverhouding geeft problemen. Erop speculerend dat dit een snelle besluitvorming in de procedures zou bevorderen, is destijds daarvoor tot de 'dakpanaanpak' besloten: doorgaan met procedures, voordat een voorafgaande fase formeel is beëindigd. Inmiddels is gebleken dat al bindende besluiten werden genomen, voordat voorafgaande fasen waren afgerond, zoals afsluiten van conve-nanten, grondaankopen en stilleg-gen van onderzoeken en opdrachten voor ontpoldering, zie krant 29 september. Erop speculerend dat de Zeeuwen door emoties wegens de Ramp niet kunnen denken, gaat de regering door met het nemen van dwaze besluiten over ont poldering. En zo is deze regering te vergelijken met een club wadlopers, die bij opkomend tij in dichte mist is verzeild geraakt.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 65
In Nederland worden aan de lopende band vele onderzoeken gedaan al dan niet door een commissie. Al deze onderzoeken hebben een ding gemeen namelijk een vrijwel altijd gunstig resultaat voor de opdrachtgever. Dit wordt eenvoudig bereikt door gericht onderzoek en vraagstelling en door bepaalde zaken (meer) te benadrukken en andere minder of deze geheel te negeren. Als de commissie-Nijpels inderdaad alleen door LNV aangedragen materiaal bestudeerd heeft dan is het niet verwonderlijk dat de conclusie ontpolderen was.
J.F. de Feijter

Terug

Westerschelde 63
Bij het milieueffectrapport (MER) voor de verruiming van de Westerschelde is destijds door diverse insprekers naar voren gebracht dat het uitgangspunt in de MER om de Hedwigepolder te ontpolderen niet zeker is. De speciale commissie voor de MER, bestaande uit Vlamingen en Nederlanders, heeft ten aanzien van dit punt geconcludeerd dat voor het besluit over de verruiming het wel of niet ontpolderen van de Hedwigepolder niet relevant is. Dit feit staat in schril contrast met de veel gehoorde suggestie het Scheldeverdrag nu maar na te komen door de Hedwige te ontpolderen. Daarnaast hebben Deltares en Arcadis aan LNV gerapporteerd dat het langetermijneffect van ontpolderen van de Hedwigepolder voor de natuur licht negatief is. Als de regering toe gaat geven aan de druk vanuit Vlaanderen en de milieubeweging om ‘gemaakte afspraken na te komen’ en de Hedwige gaat ontpolderen, zal er in Zeeland een nieuwe Groene Leugen ontstaan.
Leendert van Melle

Terug

Westerschelde 62
De krant van dinsdag kopt 'Haven bij Perkpolder slibt snel dicht'. Zoals ook uit het artikel blijkt, werd dit verschijnsel verwacht. Volkomen in lijn met deze ervaringen kan er met zekerheid van worden uitgegaan dat, na het doorsteken van de Scheldedijk van dé Hedwigepolder, deze polder hetzelfde lot treft. Als de in het artikel genoemde cijfers juist zijn is de jaarlijks neergeslagen hoeveelheid slib ongeveer een halve meter dik. Als we voor de slibafzet in de Hedwigepolder van een zeer gunstig cijfer uitgaan is deze jaarlijks toch zeker 10 centimeter.
Dat houdt in dat over twintig jaar de polder op vier meter boven N.A.P. ligt en wellicht zelfs nog eerder. Als men dan vanaf de nieuwe Scheldedijk de velden wuivend riet aanschouwt, kan men dan trots zijn op de vernietiging van het landschap dat nu gelukkig nog bestaat? Ook hier geldt 'Bezint eer gij begint'.
P. van der Maas

Terug

Westerschelde 61
De patstelling in het ontpolderingsdossier wordt niet veroorzaakt door topambtenaren van LNV en partijen (welke?) buiten het ministerie zoals P. van der Maas (krant, 22 september) insinueert. De uitvoering van het verdrag is vastgelopen, omdat de top van het CDA (Balkenende/Verburg, Koppe-jan) te laf is om het eigen boerenestablishment te trotseren, de rug recht te houden en te ortpolderen.
Zij verschuilen zich achter adviescommissies en juridische procedures. Stellen boeren/ politiek boven algemeen belang (genezing van het doodzieke Westerschelde-estuarium). Intussen blijft de boerenlobby sentimenten voeden als wereld-voedseltekort (EU-subsidies aan boeren hebben dat tekort juist opgedreven) en overstromingsgevaar. Ik heb als tienjarige jongen de risico's van overstroming aan den lijve ondervonden met drieënhalve meter water in het dorp. Maar ontpolderen van de Hedwige vergroot de kans op overstroming geenszins, integendeel: het gevaar wordt minder.
Ontpolderen moet: vanwege 'een man, een man; een woord, een woord' en vanwege herstel van de unieke natuur. De natuur heeft de mens niet nodig, de mens de natuur des te meer.
Piet Blok

Terug

Westerschelde 60
Minister Verburg maakte 17 april bekend dat de Hedwigepolder niet wordt ontpolderd en de alternatieven voor buitendijkse natuurcompensatie, ingediend door de Zeeuwse waterschappen e.a. worden beoordeeld. Wellicht kwam de daaropvolgende maandag de top van haar ministerie bijeen om aan het kabinetsbesluit uitvoering te geven, en besloot men met spoed de indieners te consulteren en de ontwerpen te laten beoordelen door een instituut. Criteria daarvoor: deskundig, betrouwbaar,onbevooroordeeld, onafhankelijk enz. De alternatieven moesten een faire kans krijgen! Of ging het anders? Mopperde de top, was men gefrusteerd dat het kabinet de ambtelijke macht had getrotseerd? Legde men contacten met partijen buiten het ministerie? Kwam de suggestie weinig haast te maken en het probleem over de vakantie heen te tillen? Zou dan Vlaanderen geen boze rol kunnen gaan vervullen? Wij zullen het nooit weten. Echter wel dat vijf kostbare maanden verloren gingen en nu nog vier weken resten om de alternatieven te beoordelen. Correct? Fair? Waarvan acte.
P. van der Maas

Terug

Westerschelde 59
Twee of drie jaar geleden heb ik in verband met die ontpolderingsperikelen een stukje geschreven in deze krant. Dat ging over het feit dat ze toen veel handtekeningen verzamelden vooral in de rampgebieden van 1953. Daar werd toen angst opgeroepen bij de nu oude mensen die de ramp hadden meegemaakt. Zo hebben ze honderden handtekeningen verzameld. Ik heb uitgelegd, wanneer er een polder prijsgegeven wordt aan de natuur er eerst een nieuwe dijk komt die aan de nieuwste eisen voldoet en ais er soms mensen in wonen daar eerst een ander onderkomen voor komt. Ik heb nog gezegd.dat ik begrip had voor sommigen wiens vader of grootvader dat land altijd hebben beboerd maar dat je daardoor geen valse sentimenten mag oproepen. Nog steeds wordt er in woord en geschrift aan de ramp geappelleerd. Dus ik was verheugd dat ik zaterdag in de krant steun kreeg uit onverdachte hoek. Van David Luteyn, prominent WD'er, boer, bestuurder en oud-kamerlid.
Leendert Fremouw

Terug

Schorren en slikken
Er zijn mensen die een (zinloze) inundatie van een vruchtbare polder vergelijken met het (zinvolle) bouwen van huizen of de aanleg van wegen. Een zeer kortzichtige gedachtegang. Ik krijg de indruk dat onze bestuurders denken dat natuur enkel en alleen bestaat uit schorren en slikken. Hebben zij oog voor een golvende zee van goudgeel graan, gestreeld door de wind, een veld bloeiende aardappels, de bloemen gericht naar de zon om daardoor gekust te worden. Stop eens in april een onooglijke aardappeltje in de grond en bekijk het resultaat in het najaar. Toch om stil van te worden. Hebben zij wel eens een nestje van de leeuwerik bestudeerd, goed verborgen tussen het hoge gras et cetera. Deze natuur wilt u vernietigen om een stukje andere natuur, te sparen voor een paar vogels? Zelfs de Partij voor de Dieren heeft hier geen besef van zo is gebleken. En wat moeten wij met ministers die hun meest geliefde wapen in de strijd gooien als ze deze dreigen te verliezen? De ene huilt tranen met tuiten, de ander wordt onwel. En het mannenhart wordt geroerd want dat lieftallige wezen moet beschermd en getroost worden.
A. Goeman

Terug

ZMF
Braakmanweg hoeft nog niet dicht, kopt de krant. Een uitspraak van de ZMF, waarbij meteen als voorwaarde wordt genoemd een snelle vernieuwing van de N61. Alweer lijkt het alsof de ZMF een nieuwe bestuurslaag is geworden. Bij veel onderwerpen denkt de ZMF steeds weer de dienst uit te moeten maken: de mosselvangst, de ontpoldering. Wordt het geen tijd dat we dit een halt toeroepen en de subsidiestroom aan ZMF stoppen? Uiteraard is het goed dat we op ons milieu letten, maar deze ZMF-acties gaan te ver. Er zijn in onze provincie, gemeenten, waterschappen en de provincie die bestuurlijk de dienst uitmaken.
C. de Fouw

Terug

Westerschelde 56
Enkele aantekeningen over de Westerschelde voor natuurcompensatie en verdiepingen die voort blijven duren. 15 september lees ik 'Waterschappen doen handreiking aan kabinet'. Men wil voorstellen 40 hectare voorland bij de Dow in Terneuzen op te hogen zodat het volwaardig natuurgebied wordt. Dat is nou precies wat ik al jaren roep. Ondertussen schijnt men hier en daar wakker te worden, ook bij het waterschap. Indertijd heb ik eens geschreven in 'Lezers Schrijven' dat men drie vliegen in één klap kan slaan met de ophoging en het natuurrijp maken van bestaande schorren en uitbreiding daarvan; men haalt het zand uit de Schelde dat niet meer terugkomt op de scheepsroute en waar men het opspuit wordt het een stuk kustverdediging. Met wat aanpassingen, wat hoogten en laagten, kleine meertjes waar water in blijft staan, wat beplanting en hier en schelpstort kan men een eldorado scheppen voor vogels, waar men in het buitenland beroemd om zou worden.
J. Koeman

Terug

Zeeuws-Vlaamse belangen
Het ZVP hoopt dat zoveel mogelijk Zeeuwen vrijdag 2 oktober hun ongenoegen zullen laten blijken over het functioneren van het provinciebestuur. Want 'met de belangen van de Zeeuwen wordt geen rekening gehouden', zo lezen we. Nu gaat het hier blijkbaar over de ontpoldering en de aanleg van nieuwe natuur in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaamse belangen worden tot Zeeuwse belangen gepromoveerd en een -met alle respect- kleine groep mensen claimt namens de Zeeuws-Vlamingen te spreken en dat op basis van gevoelens van ongenoegen. Waarin bestaat het ongenoegen over het functioneren van de gebiedscommissie West-Zeeuws-Vlaanderen? Is dat omdat zij een andere mening hebben dan het ZVP of heeft er onvoldoende overleg plaatsgevonden? Gaat het om gevoelens of zijn er argumenten op basis waarvan het ongenoegen bestaat? En kan er hier in de regio besluitvorming plaatsvinden op basis van redelijk overleg? Of gaat het steeds om emoties (die zeker zeer begrijpelijk kunnen zijn)? Ik maak er ernstig bezwaar tegen dat 90 Zeeuws-Vlamingen menen namens de Zeeuws-Vlamingen te spreken en dat op basis van gevoelens, een gevaarlijke en slechte basis en in ieder geval ruimschoots onvoldoende om mijn stem te kapen.
B. Verpoorte

Terug

Westerschelde 55
Terecht maken we ons bezorgd over de veiligheid. Op 27 juli liep er een gastanker op de Nolledijk. Een strandwacht merkte dit op, twee uur later. Het Schelde Coördinatie Centrum deed niets zinvols. Bij de provincie gevraagd naar de veiligheidsprocedures bij een zich ontwikkelende ramp op de Westerschelde. Verwezen naar Rijkswaterstaat, vandaar naar het Coördinatie Centrum en vervolgens de KLPD. Hierna de vraag gesteld aan Postbus 51. Onbevredigend antwoord van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat gekregen. Het dossier, inclusief het betreffende artikel uit de krant, aan de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat gestuurd met afschriften aan de Raad voor de Scheepvaart én de Inspectie VenW. Meer kan ik niet doen. Nu maar hopen dat er bestuurskracht te vinden is om de procedures in orde te maken voordat er een containerreus, overdwars, klem komt te zitten in het nauw van Bath.
J.W. Minderhout

Terug

Westerschelde 54
De regering heeft de Belgen met nadruk beloofd dat de verdieping van de Westerschelde onvertraagd wordt uitgevoerd. Zonodig met behulp van een noodwet. Ze stoten zich dus voor de tweede keer aan dezelfde steen. Ze lijden kennelijk aan tunnelvisie; de zaken niet meer breed kunnen overzien. Heeft regeren niet met vooruitzien te maken? En wat de Belgen betreft: Verzet jullie bakens als het getij verandert. Antwerpen, ga eens met Zeebrugge praten / samenwerken. Verplaats je distributie / industriële activiteiten in de richting van je eigen Noordzee. En herstructureer in de tussentijd stapsgewijs je economische activiteiten.
Dat brengt op termijn veel meer op dan het eeuwigdurend trekken aan een dood paard. Bovendien zijn jullie van die onbetrouwbare 'Ollanders' bevrijd, dat is toch ook veel waard? Over een jaar of twintig zijn jullie er heel blij mee. Een goed moment om dan samen een pint te drinken. Het wordt dan toch nog gezellig.
Zaky Verner van der Spil

Terug

Natuurcompensatie
In de krant staan veel berichten over verdiepen en ontpolderen. Een voorbeeld: 'Onduidelijkheid over verdiepen Schelde', of 'Verburg opgelucht weer aan de slag'. Het volgende bericht citeer ik voor U. 'Kampen krijgt geul voor hoog water' meldt de kop. Bij Kampen komt een hoogwatergeul om water in de IJssel beter af te kunnen voeren. Voor de aanleg van deze bypass en een nieuwe woonwijk trekt het kabinet bijna 190 miljoen euro uit. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat gisteren bekend gemaakt. De bypass is nodig omdat door verandering van het klimaat de IJssel steeds meer water te verstouwen krijgt. In totaal kost de geul 300 miljoen euro. hij moet in 2015 klaar zijn. Tot zover. Wie, wat, hoe en waar gaat men daar de natuur compenseren? Waarom krijgt het Zeeuwse Waterschap geen 200 miljoen om de beste optie, het aanleggen van buitendijkse schorren, te realiseren? Wij Zeeuwen worden toch Ral-kleur 6018 van jaloersigheid? Zijn er verder nog vragen?
J. de Putter

Terug

Waterdunen
Het is niet goed mensen op het verkeerde been te zetten. In tegenstelling tot wat de foto in de krant van 2 september suggereert, bestaat het gebied eventueel bestemd voor Waterdunen uit goed verkavelde jonge zeeklei met een prima kalk- en mineralengehalte. Wel is het één van de laatste stukken boerenland nog rechtstreeks grenzend aan de kust. Het uitzicht vanaf de zeedijk is grandioos en nog niet verpest door het zoveelste vakantiepark annex puttengraverij. Sommige mensen op het pluche denken te weten wat goed is voor het volk en proberen het op te zadelen met een desastreus plan waarvoor ieder draagvlak in de streek ontbreekt. 'Wir sind das Volk'. '
A. Salomé

Terug

Westerschelde 53
Het lijkt er dan toch van te komen dat de regering het verdrag van 2005 met België aangaande de laatste verdieping van de Westerschelde zal uitvoeren, zoals afgesproken. Het zou ook schandalig zijn ten aanzien van de werkgelegenheid in Terneuzen en Vlissingen-Oost, waar de uitbreiding van de havens gerealiseerd had kunnen zijn. Maar iedere keer wordt een en andere uitgesteld in verband met aantasting van natuurgebied terwijl onze provincie juist behoort tot de provincies met het grootste aantal natuurbegieden, zoals: Baarzandse Kreek bij Schoondijke, Zwarte Gat bij Groede, Het Zwin, Land van Saeftinge, Yerseke Moer, De Piet, St. lacobspolder enzovoort. Zeeland is dus één groot natuurgebied. Tenslotte zijn we hier het beste gediend met samenwerking met Gent en Antwerpen. Op alle gebied immers, want hoeveel mensen zijn goed geopereerd en verpleegd in Antwerpen en andere Vlaamse ziekenhuizen?
J.W. Huijbregtse

Terug

Westerschelde 52
Tot jaren geleden gold de onmogelijkheid om bij hoog en laag water heen en terug naar Antwerpen te varen. Maar nu moet het volgens de Belgen mogelijk zijn om met de grootste schepen ook bij laag water met een behoorlijke snelheid onder alle omstandigheden heen en terug te varen. Als een groot schip te langzaam vaart, is het niet bestuurbaar (zegt men). Dus die oude afspraken waren zogenaamd waardeloos volgens de baronnen. Maar nu gaat het er op aankomen. Als wij Zeeuwen niet ten prooi aan overstromingen waren gevallen, is het hoog tijd dat er paal en perk gesteld wordt aan het varen met grote schepen bij hoog water. Dat dat dus onmogelijk gemaakt wordt door een verbod. Als de oude afspaken nagekomen worden, hoeft er geen verdieping uitgevoerd te worden en is de dwang tot ontpolderen niet aan de orde.
Chr. Huisse

Terug

Westerschelde 51
Natuur/veiligheid Westerschelde. Het is amusant om de discussies over herstel van de natuur in de Westerschelde te volgen. De natuur en veiligheid op de Westerschelde interesseert de Belgen namelijk totaal niks. Tot voor kort beschouwden ze de Westerschelde als een open riool waar al het afvalwater van Antwerpen en een deel van Brussel ongezuiverd in werd geloosd. En wij suffe Zeeuwen maar zuiveringsinstallaties bouwen en zuiveringslasten betalen. De Westerschelde is totaal niet geschikt voor de vaart van grote containerschepen. Enkele jaren geleden voer een containerschip door een z.g. verraderlijke dwarsstroom haast de voormalige veerhaven van Perkpolder binnen. Dit soort evenementen zullen in de toekomst nog vaker voorkomen. Onze gemeenten aan de Westerschelde zijn hier niet op voorbereid dus er staat ons nog wat te wachten. De regeringen in Brussel en Den Haag malen hier niet om en sturen een zandhaas als Nijpels op ons af die van toeten noch blazen weet. Al dit scheepvaartverkeer passeert hier bij nacht en ontij op een afstand van enkele kilometers onze achterdeur. Ik hou mijn hart vast.
E. Mast

Terug

Westerschelde 50
De ontpoldering van de Hedwigepolder heeft niets te maken met natuurcompensatie. Wel met de behoefte van Antwerpen aan een groot oppervlak voor komvorming, om extreem hoog water óp te vangen ter bescherming van Antwerpen. Die ontpoldering is veel goedkoper dan de dure oplossing, zoals die voor bescherming van Rotterdam is aangebracht. Een oplossing die ook bij Antwerpen mogelijk is. Het is dus geen centenkwestie en geen kwestie van natuurcompensatie.
A. Broekmans

Terug

Westerschelde 49
Even reageren op Westerschelde 44. De simpele oplossing van J.P.
Dieleman 'laat de bestuurders in Zeeland alles zelf regelen', is achterhaald.
Ik hoorde al met Francois Babijn in 2006 in de Kamercommissie dat 'Zeeland' de regie had overgenomen in ruil voor 'veel asfalt en een zak geld'.
Poppelaars wordt daarvoor zonder meer met de baan als dijkgraaf beloond zoals Peijs is beloond voor haar handtekening onder het omstreden tractaat.
C.J. Freeke

Terug

Westerschelde 48
De column van Maikel Harte over de ontpoldering is een verademing. Als columnist is het natuurlijk zijn taak om te chargeren maar in deze discussie raakt hij de essentie van de ontpoldersoap. Prachtige landbouwgrond is al eerder onder water gezet (Goese Meer) of omgevormd tot natuurgebied (Tureluur in Schouwen-Duiveland). Nauwelijks protesten bij al deze plannen. Er wordt aan angstgevoelens geappelleerd dat Zeeland niet meer veilig zou zijn bij ontpoldering. Onzin natuurlijk. Geef het water meer ruimte met goede dijken en we houden nog steeds droge voeten. Voorstanders van ontpoldering laten zich nauwelijks horen. Politieke partijen durven geen duidelijkheid te scheppen en verschuilen zich achter weer een commissie. Door dit alles hebben zij zich in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd. Waarom geen onteigening van landbouwgrond voor natuurontwikkeling maar wel voor industriegebied of woningbouw? Snel ontpolderen zodat we over een aantal jaren een prachtig natuurgebied in de Hedwigepolder rijker zijn.
Frits de Kaart

Terug

Westerschelde 47
De Vlaamse regering praat maar over verdiepen van de Westerschelde en over natuurherstel, maar welke gevolgen heeft de verdieping van de Westerschelde, waar dus grotere schepen door gaan varen, op de duizenden gifgasgranaten (1,1 miljoen liter) die na de Eerste Wereldoorlog gedumpt zijn voor Knokke. De kans is groot dat de zuiging, van de grotere schepen, het zand en slib wegtrekt. Dan nog maar niet te spreken over het eventueel uit het roer lopen van zo'n schip, zoals vorig jaar gebeurde in Breskens, toen een 305 meter lang schip zich bijna in de dijk boorde. Als een schip met die lengte en diepgang zich in dit bommenveld vast vaart dan zullen er zeker bommen barsten; het gifgas zal als een klompje met het sterk opkomende tij op de stranden van Cadzand en Nieuwvliet aanspoelen en van vaste vorm overgaan in een dodelijk gas. Misschien is het wel een oplossing voor de uitdieping en natuurherstel, begraaf de bommen onder een groot eiland en maak hier een natuurgebied van en iedereen is blij.
Henk Gijs

Terug

Westerschelde 46
Protesteren tegen ontpolderen! Zeeuws-Vlamingen met twee bussen aanwezig bij het debat over de Hedwigepolder. De Belgen moeten hun zin niet krijgen ten koste van onze goede landbouwgrond! En hoe gaan ze naar Den Haag? In een Belgische bus! Ons Zeeuwen bin zuunig toch?
Marry Allaart van der Lelie

Terug

Westerschelde 45
Al enkele jaren maak ik plannen om meer intergetijden-natuur boven water te halen in de Wester-scheldemond. Bij de commissie Maljers diende ik een plan in om de, bijna nooit boven water komende, Nolleplaat op te hogen om zeehonden meer ligplaatsen te bieden. Bij de mondelinge toelichting werd me duidelijk dat elke ingreep in dit gebied onmogelijk werd geacht vanwege de vogel en habitat richtlijn. Voor de Commissie Nijpels werkte ik de pilot verder uit tot een natuureiland van minimaal 1000 ha verder in zee, in combinatie met een windmolenpark
(http://sites.google.com/site/scheldekijker)
Ook nu was het mis. Verderop zijn op de Thorntonbank door de Belgen wél 6 windmolens gebouwd en schijnen er nog 180 bij te komen. Ook Greenpeace stort rotsblokken in de Sont; maar bij ons schijnt de Westerscheldemond onaantastbaar te moeten blijven door de vogel en habitat richtlijn.
J. Liek

Terug

Westerschelde 44
Gelukkig werd het Kamerdebat snel gestopt. Het niveau was abominabel laag. Duidelijk is dat in de Tweede Kamer en het kabinet geen kennis aanwezig is over ont-poldering. De oplossing is simpel: laat bestuurders in Zeeland het plan overnemen en alles zelf regelen. Het plan van de waterschappen heeft meer dan voldoende inhoud om uitgevoerd te worden. Als Zeeuwen stellen wij dan als voorwaarde: wanneer gedeputeerde Poppelaars niet snel het initiatief neemt om de procedure over te nemen, waardoor het risico tot ontpolderen steeds groter wordt, zullen we alles op alles zetten om te zorgen dat hij geen dijkgraaf wordt.
J.P. Dieleman

Terug

Westerschelde 43
Natuurorganisaties hebben er nooit een geheim van gemaakt de Hedwigepolder te willen ontpolderen om hun natuurgebied rondom Saeftinge te vergroten. Ze maken van iedere gelegenheid gebruik deze wens te verwezelijken, vaak op basis van veelal abstracte niet wetenschappelijk onderbouwde argumenten, die door anderen moeilijk zijn te weerleggen. Hoeveel natuurschade ontstaat er door slim baggeren of door de diepte van het baggeren? Er wordt iedere dag gebaggerd en zand gezogen in de Schelde, is er nog wel natuur daar? Wat gebeurt er in de omgeving van de rondmalende schroeven van de grootste containerschepen die zich met redelijke snelheden door de geulen voort ploegen? Waarom een polder die op het hoogste punt ligt van heel Zeeuws-Vlaanderen onder water zetten, die zo weer dichtslibt met alle vervolgkosten vandien? Wat betekent dit voor de waterveiligheid? Voor Zeeuwen is dit onbegrijpelijk en onacceptabel, waardoor hun goodwill verspeeld lijkt.
A. Blok

Terug

Westerschelde 42
Met veel spijt moet ik constateren dat veel politici in de Tweede Kamer geen of weinig ruggengraat tonen. Het halve Westerschelde- en ontpolderdebat in de Kamer laat schrijnend zien dat machteloos en argeloos er de eigenlijke natuurfeiten niet eens meer toe doen. Het staat als een paal boven water dat ontpolderen absoluut geen nieuwe ' natuur toevoegt in of rond de Westerschelde. Een bak met modder achter de enorme schorren van Saeftinge zal het gevolg zijn. Verwoesting van een prachtig stuk (na-tuur)landschap. Verder is er in Zeeland al zoveel landbouwgrond ingeruild voor wüd gebied dat men zich moet gaan afvragen of dit dan verantwoord beheer is. Over landbouwgrondcompensatie hoort men niemand, terwijl er in andere werelddelen mensen sterven van de honger. Trouwens de afspraak ligt er nog steeds dat er geen landbouwgrond gedwongen onteigend wordt. Politici, die desnoods met een vuist op de regeringstafel slaan en beslissingen durven nemen, daar hebben we in Nederland een schreeuwend gebrek aan! Niet aan een stinkende modderbak.
Andries Jumelet

Terug

Westerschelde 41
Het 'probleem' van de Westerschelde is eenvoudig op te lossen en misschien al eerder bedacht, nl. door in de monding van de Westerschelde een fors eiland op te spuiten, dit alles 'natuur' of wat er voor doorgaat. Tussen dit eiland en de Zeeuws-Vlaamse oever een getijcentrale bouwen, hetgeen ook drs. R.D. Boschloo oppert. Door het eiland en de getijcentrale vermindert het volume in- en uitstromend water, het getijverschil en de stroomsnelheid worden verminderd en het overstromingsgevaar wordt verkleind. Het uitdiepen kan zonder aantasting van de 'natuur' worden uitgevoerd, want er ontstaat nog meer Saeftinghe, waarvan de dijken door de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, als een van de eerste ontpolderaars, omstreeks 1583 zijn doorgestoken. Iedereen tevreden, de Belgen, de vogels, Boschloo en ik.
Ing. A.L. Boonman

Terug

Westerschelde 40
Inpolderen geschiedde niet wegens geldbelegging. Ontpolderen nu is geen verlies in de strijd tegen de zee, maar natuurcompensatie. Zeeland gebruikt vele hectares landbouwgrond voor bouwen en wegen, en waarom dan niet ook voor de natuur?
mr A.J.Sauer

Terug

Westerschelde 39
De krant kopt 2 september: 'Kamer eist uitleg premier'. Te hopen is dat nog éénmaal nadrukkelijk wordt vastgesteld dat tot nu van uitgevoerde verdiepingen geen waarneembare schade is vastgesteld. Herstel van niet opgetreden schade is uiteraard overbodig en het woord 'herstel' past dus niet. De drie-éénheid 'toegankelijkheid', 'veiligheid' en 'natuurlijkheid' is ongetwijfeld slechts bedrieglijk ontworpen om vanuit de voorgenomen verdieping via een hefboom (koppeling) de natuuruitbreiding af te dwingen. En daarbij met name de ontpoldering. Daartoe is ook als ijkjaar 1900 gekozen en niet de aanvang van de verdieping. Immers, na 1900 zijn nog enkele inpolderingen gerealiseerd. De provincie dankt uitsluitend aan eeuwenlang inpolderen haar bestaansrecht en mogelijkheden voor wonen en werken. En zoals de heer Liek eerder opmerkte, heeft inpolderen (Braakman) welhaast zeker overstromingen voorkomen. Het is te hopen dat de Kamer in meerderheid eensgezind, vaststelt dat de verdieping moet aanvangen, dat dit de allerlaatste is en dat aan 'Europa' wordt bericht dat hier 'alles wel' is.
P. van der Maas

Terug

Westerschelde 38
De vlaamse regering weigert de bijdrage van €300 miljoen voor het uitdiepen van de Westerschelde. Geweldig toch. Het is immers maar een druppel op de gloeiende plaat van het gehele kostenplaatje. En zoals in de krant van 2 september gelezen, is die uitdieping nog lang niet nodig, omdat veel schepen op de sloop belanden en nieuwbouw van grote schepen door de crisis, op zich laten wachten.
Ander voordeel, als er op den duur geen grote zeeschepen meer naar Antwerpen kunnen, stranden deze schepen in de havens van Vlissingen-Oost. Een goede zaak voor de werkgelegenheid daar.
L. Eekman-Lampio

Terug

Westerschelde 37
De overheid wil in Noord Holland een dijkdoorbraak oefenen, door een doorbraak te simuleren. Dit staat haaks op het onderwater zetten van de Hedwigepolder in Zeeuwsch Vlaanderen. Dat is namelijk geen simulatie maar bittere ernst. In 2050 koerst de wereld af op een voedseltekort: Maar 300 ha goede landbouwgrond, waar onze voorouders keihard voor gevochten hebben, zo maar teruggeven aan het water? Dit is geen normale gang van zaken, maar kortzichtigheid, de politiek eigen.
Nu de buren (Belgen) ter wille zijn en de eigen zakken vullen. Laat ze het over veertig jaar maar uitzoeken. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En volgende jaren maar weer om de gunst van de kiezer lopen zeuren. Beloftes worden weer gedaan, maar zelden nagekomen. Want Europa wil dit en dat enzovoorts. Alles voor het grote geheel.
A. de Waele

 

Westerschelde 36
Zeedijken dienen een vitaal landsbelang en mogen niet gebruikt worden als wisselgeld bij onder-handelingen. Een jaar geleden concludeerde de Deltacommisie - commissie Veerman - dat versterking van de dijken rond de Westerschelde urgent is. Daarom moeten waterbouwkundige veranderingen bij de Westerschelde primair gericht zijn op vergroting van de veiligheid.
Dat het verschil tussen hoog- en laagwater, nergens in Nederland zo groot is als bij de Hedwigepol-der, vergroot de waterdreiging. Niet voor niets waren er in 1953 langs de Westerschelde 26 dijkdoorbraken.
Het grote getijdenver val - ruim vijf meter - biedt echter ook innovatieve mogelijkheden om bij het uitdiepen van de Westerschelde, tevens de veiligheid en gunstige omstandigheden voor de natuur te vergroten en, bijvoorbeeld, ononderbroken groene stroom op te wekken met een nieuw soort elektriciteitscentrale.
Meer informatie hierover is ondergebracht op de gelegenheidswebsite http://home.kpn.nl/bosc1066.
drs. R.D. Boschloo

Terug

Westerschelde 35
Sinds 1839 wordt de Schelde beheerd door België en Nederland. Nederland streefde altijd naar land-winning op het water. Rond 1950 stond Saeftinghe klaar om ingepolderd te worden. Daar stak België een stokje voor. Saeftinghe was immers de waterbergingskom voor Antwerpen.
Nederland verhoogt de dijken naar meer dan 10 meter boven LLWS. De kaaimuren in Antwerpen liggen op 7,05 meter, met een muurtje van één meter hoog. In 2005 vraagt België verdieping, veiligheid en verruiming en met verruiming bedoelen zij ontpolderen. Als de ramp van 1953 zich herhaalt, zijn de gevolgen voor België niet te overzien,
R. Bleijenberg
(oud Scheldeschipper en Saeftinghe-gids)

Terug

Westerschelde
'Hoe nu verder met de Schelde', lees ik op 26 augustus in de krant. Voor mij is het heel duidelijk: Ophouden met verdiepen. Trouwens, men is continu bezig met een zandzuiger. Negen van de tien dagen zie ik hem bezig. Waar hebben we het dan over?
Je zou het eens aan de familie De Bruin moeten vragen, een beroepsvisser uit Walsoorden. De visserij in de Westerschelde heeft hij erdoor moeten stoppen. Ze visten de kosten van de manuren nog niet op.
Mensen die zeggen dat het voor de visstand niets geeft - kijk maar naar de zeehonden - zitten er volgens mij volledig naast. Platvis op maat wordt nog sporadisch gevangen.
Natuurlijk heeft de zeehond nóg wél, let wel, nóg wél, genoeg te vreten. Rondvis als zeebaars, harder, enz. komen bij elke vloed wel de rivier in. Maar het is wel een zeearm die men in België het liefst zou kanaliseren.
Dat J.P. Balkenende daarvoor door de knieën gaat begrijp ik niet. Er is maar één verklaring voor; het roeit makkelijker met de stroom mee dan er tegenin. Alleen, als nu het weer én de stroom meewerken zoals in 1953, zal de catastrofe voor de Belgen veel en veel groter zijn dan toen. Dan hoor je geen enkele havenbaron meer. Ik heb Karla Peys zien tekenen voor akkoord met de verdieping, één en al stralende glimlach! Doodziek zou je er van worden. Ik vond het een 'Judaskus'. Een kind kan toch begrijpen dat met het almaar dieper maken de stuwing veel groter zal zijn dan in 1953.
J.Koeman

Terug

Waterdunen
Schande en nog eens schande, dat goede kleigrond onder water wordt gezet. Deze grond is uitermate geschikt om voedsel voort te brengen, voor mensen die honger lijden. De beleidsmakers die dit onzinnige plan willen realiseren; zitten iedere dag aan een wel gevulde tafel en hebben nimmer honger gevoeld. Ik wel! Als oorlogsslachtoffer heb ik in Japanse kampen op Java drie jaren honger geleden en de gevolgen van ondervoeding meegemaakt. Ik weet dus waar ik het over heb. De heren onder aanvoering van de heer Wiersrna realiseren zich wellicht evenmin dat zij goed worden betaald met gemeenschapsgeld. Dat zij gemeenschapsgeld van onze voorouders, die het land op de zee veroverden, vernietigen en nu ons gemeenschapsgeld gebruiken om het land onder water te zetten.
Leeghwater verdiende een gedenkteken voor het droogleggen van polders, deze mensen verdienen bij leven al de schandpaal.
Piet Alderliefste

Terug

Vogelbescherming
Naar aanleiding van oneerlijke publicaties van de vogelbescherming het volgende. Hoe komt men erbij te publiceren dat er maar een derde deel van de Zeeuwen tegen ontpoldering is? Zijn ze vergeten dat in 2006 het actiecomité Red onze Polders met 27647 handtekeningen naar Den Haag is geweest? In 2009 idem dito met elfduizend ondertekende kaarten naar J.P. Balkenende en Wouter Bos. Bovendien blijkt uit gehouden enquêtes dat 79 procent van de Zeeuwen tegen ontpolderen is en 81 procent zegde Nee tegen Nijpels z'n idee! Alle normale Zeeuwen schreeuwen: 'Blijf van Zeeland af. Dus vogelbescherming, geen toontje maar vele tonen lager want de vogelgriep ligt op de loer.
C J. de Broekert

Terug

Westerschelde 33
De verdieping van de Westerschelde is alleen een probleem van Vlaanderen en voor de verdienste van de heer Kris Peeters van de haven. Hun probleem is de concurrentiestrijd tussen Zeebrugge en Antwerpen. Daarom wordt nu al 150 jaar lang, het kanaal van Zeebrugge naar Antwerpen niet gegraven en worden er steeds ten koste van onze Westerschelde onredelijke eisen richting Nederland afgedwongen. Als men meent dat de verdieping door moet gaan dan moet dit de laatste verdieping zijn. Ook zonder ontpoldering zullen de stranden aan de zeekant verdwijnen door de hogere stroomsnelheid en de steeds hogere waterstand. Als Antwerpen eist dat de schepen niet groter mogen worden, dan komen de Chinezen met kleinere schepen, zelfs als ze met de fiets zouden moeten komen, komen ze nog graag met hun handel. Nederland heeft absoluut geen belang bij al die gevaarlijk stoffen die over de Westerschelde binnenkomen. De Westerschelde is een natura 2000 gebied en geen transportmogelijkheid voor milieubedervende stoffen.
J.Buijs

Terug

Westerschelde 31
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Leterme wil dat Nederland de afspraken nakomt, inzake het verdiepen van de Westerschelde en het onder water zetten van de Hedwigepolder. Waarschijnlijk wil hij op termijn heel Zeeuws-Vlaanderen laten verdwijnen, dan ligt de weg naar Antwerpen helemaal vrij. Alles voor de economie.
Leterme als held gekozen en afgeserveerd doordat zijn partij de rechtsgang naar eigen hand wilde zetten! Nog even en in Zeeuws-Vlaanderen vind je enkel natuurgebied, flats, hier en daar nog een vrijstaande woning en vooral veel water, met een beetje pech vervuild uit ons buurland gekomen, maar beter een verre vriend dan een goede buur. Dat vervuilde water is weer goed voor de mossels, die dan in België gretig aftrek zullen vinden, want Nederland heeft wederom voor zijn geliefde buren gekozen en niet voor het eigen volk, dat is in België de lijfspreuk van een politieke partij, eigen volk eerst.
A. de Waele

Terug

Westerschelde 30
Er blijven een paar zaken zéér vaag. Wie bepaalt de hoeveelheid hectaren ter compensatie voor het 'wegbaggeren van een paar drempels' in de Schelde? Is daar een rekenformule voor? Of komt dat uit de koker van de ZMF op basis van Europese vogelrichtlijnen? Of misschien een onderonsje van provincie en Rijkswaterstaat? Is die berekening openbaar en aanvechtbaar? En waarom in Zeeuws-VIaanderen? Het is toch een Zeeuwse zaak? Waarom laten we niet de Zak van Zuid-Beveland onder water lopen of de polders bij Veere? Niet vaag, rnaar wel overduidelijk is, dat de Zeeuws-Vlamingen op basis van absoluut onduidelijke criteria voor het lapje worden gehouden. Ook duidelijk is (krant, 27 augustus) dat tegelijkertijd Gent de druk opvoert voor een grotere greep op de sluizen bij Terneuzen. Zeeuws-Vlaanderen in de tang van Vlaamse havenstedenstrijd. Zou Middelburg voor Zeeuws-Vlaanderen opkomen? Dat zou mooi zijn.
Hans Pollemans

Terug

Westerschelde 29
Steeds weer dezelfde onzin over de Schelde. Zo ook in de krant van afgelopen woensdag, in een artikel zonder vermelding van de schrijversnaam (hetgeen het ergste doet vermoeden), en een suggestief plaatje van een dunne blauwe waterkronkel tussendoor twee groene landstroken. Nee, beste journalist, het gaat niet - zoals in het artikel staat - om uitdieping van rivier de Schelde, maar om verdieping van zeearm de Honte of Westerschelde. Dat maakt nogal een verschil. Want hoe het verder moet met de Schelde? Dat kunnen ze beter uitzoeken in België, eventueel samen met Frankrijk, want daar stroomt rivier 'de Schelde'. Hier in Zeeland stroomt de zee.
J.C. de Vos

Terug

Westerschelde 28
De ondiepste gedeeltes in de Westerschelde zijn nu 13 meter diep. Om schepen met een diepgang van 13,10 meter tijongebonden op en af te laten varen is een diepte nodig van 15 meter. Dit is 13,10 meter plus een kielspeling an 15 procent In Vlissingen is dit een diepte tov NAP van 17,30 meter. Als de Westerschelde dit jaar verdiept wordt, varen er niet in een keer volgend jaar veel grotere schepen. Het enige verschil is dat de schepen met een diepgang van 12,5 meter of meer niet hoeven te wachten op hoog water. Dit betekent tijdwinst en dus financieel voordeel. De belofte aan Vlaanderen om de drempels weg te halen is een paar jaar geleden gedaan. Dat Nederland met zijn typische bureaucratische truttigheid weer moeilijk loopt te doen vind ik persoonlijk een schande en slecht nabtiurschap. Belofte maakt schuld. We zouden beter samenwerken met de Vlamingen en een gezamenlijke oplossing zoeken om eventuele verdere verdiepingen te voorkomen. In gemeenschappelijk beheer aanleggen van de WCT bijvoorbeeld zodat de zwaarst beladen schepen niet verder de Westerschelde op hoeven dan Vlissingen-Oost.
Jan van Berlo

Terug

Westerschelde 27
Natuurlijk moet de Schelde uitgediept worden. Afspraak is afspraak. Wij mogen echter wel onze eisen stellen. België heeft zelf de zeehavens, Oostende en Zeebrugge. De dag dat bij ons begonnen wordt met het uitdiepen, moet België beginnen met een goede, diepe vaarweg te creëren vanaf Zeebrugge of Oostende naar Antwerpen. Dit wordt de laatste verdieping.
A. de Graaf-Stadig

Terug

Westerschelde 26
Het is het goede en te respecteren recht van de Heer van Gilst uit Hoofdplaat, dat hij in tegenstelling tot onze Minister President de Zondag op zijn eigen specifieke wijze beleeft. Daarom is het zo jammer, dat hij 'De Dag des Heeren' maar met een kleine letter (zondag) aanduidt. Nergens in de Schrift wordt ons verboden op een zonnige dag (zondag) met een Ferrari eens een Rondje Westerschélde te rijden. Jan Peter (foei, foei) deed het wel op Zondag!
F.J. Orlebeke

Terug

Westerschelde 25
Waar blijft het argument veiligheid? De Ontwikkelingsschets, samen met de Belgen opgemaakt, sprak over een iets verhoogd waterniveau in extreme situaties, zonder toegenomen risico voor de veiligheid. Landrotten als Belgen kun je een kort watergezichtsveld niet kwalijk nemen, maar Nederlanders hadden aan stromingsdeskundigen moeten denken. Informeer eens in de haven van Terneuzen hoe men de vorige verdiepingen heeft ervaren. Onveiligheid door flink toegenomen stroomsnelheid. Grotere stroomsnelheid vraagt een grotere bocht om te keren. En daar zit het gevaar, want verandering van de meandering is het gevolg! Toegenomen kracht op de kust waar niet de sterkte is aangebracht betekent een vergroot veiligheidsrisico voor het achterland, verzanding van haveningangen een economische ramp! Het is van nationaal belang om niet mee te gaan in een volgende verdieping. Nederland heeft niet goed nagedacht en zal een schadevergoeding moeten accepteren of moeten helpen bij het graven van een tij-onafhankelijk kanaal van Zeebrugge naar Antwerpen.
Hester M.van Rees

Terug

Westerschelde 24
Ontpoldering en de derde verdieping hebben niets met elkaar te maken. Lieden die deze koppeling wel proberen te maken, spelen een smerig spel om het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen in Zeeland onderuit te halen. De staat van de natuur in de Westerschelde is in tientallen jaren niet zo goed geweest en de vele deskundigen die tegen goudgeld negatieve rapporten laten verschijnen, hebben alleen hun eigen belang in de gaten, zonder geïnteresseerd te zijn in het in duizend jaar ontstane evenwicht tussen zee en land. Er is genoeg natuur in Zeeland en we zitten niet te wachten op kunstmatig aangelegde malariapoelen en kapitaalsvernietiging door landbouwgrond af te graven en er distelvelden van te maken. In de randstad staat het leefmilieu onder druk. Laat die dikbetaalde deskundigen zich daar eens om bekommeren in plaats van te proberen Zeeland te ontvolken en onder te laten lopen.
Gert-Jan Minderhoud

Terug

Westerschelde 23
De heer Nijpels verdedigt thans zijn doen en laten vanuit St. Tropez. Voorheen placht hij dit te doen vanaf het Haagse pluche. In de jaren tachtig werden bewoners van een dorp als Egmond aan den Hoef (3000 inwoners) veroordeeld tot lawaai, stank en andere verkeersoverlast, toen hij als minister van Milieu (lees: dienaar van het volk) een Kroonbesluit ratificeerde en daarmede goedkeuring verleende aan het oprichten en in gebruik stellen van een overgeproportio-neerd bedrijventerrein aan de dorpsrand. In 2009 deed hij de aanbeveling een gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen onder water te zetten. In 1953 lieten daarbij reeds velen het leven of werden anderszins verminkt voor het leven. Gaat deze persoon doorgaans over lijken om meer van zijn belangen na te jagen? Het mensdom kan het stellen zonder dit soort 'bestuurders'. Het wordt tijd dat deze persoon, die slechts met opportunisme geassocieerd kan worden voorgoed zwijgt over zijn welgemeende bedoelingen.
Dick L.W. Balt

Terug

Westerschelde 22
De uitspraak rond de verdieping van de Westerschelde heeft geleid tot een burenruzie op internationaal niveau. Premier Baikenende benadrukt dat er gebaggerd gaat worden. De natuurbeschermers, die de zaak aanhangig hebben gemaakt, vergoelijken zich met het beroep op oude afspraken. Het doorsteken van de dijken van de Hedwigepolder. Dat laatste is niet het verhaal dat zij hebben verteld bij de Raad van State. De ZMF en Vogelbescherming hanteren daar het wapen van de 'onvoldoende zekerheid' over de effecten van de verdieping. In het dossier dat tot nu toe is opgebouwd, is het maar de vraag of het opofferen van landbouwgrond voldoende zekerheid biedt. De jurisprudentie in de milieurechtspraak biedt daar weinig perspectief voor. Het alternatief is dat het kabinet de milieubeweging zover tegemoet komt dat zij afziet van een verdere rechtsgang. Dit is zo geschied bij de mosselsector en de uitbreiding van de Maasvlakte. Balkenende moet buigen. En daarmee de Eerste en Tweede Kamer. De democratie moet wijken voor een bizar machtsspel tussen regering en Raad van State waarvan de milieubeweging geraffineerd gebruikmaakt.
Wout van den Berg

Terug

Westerschelde 21
Robuuste natuurontwikkeling noodzakelijk. Weer zo'n verhaal in de krant van 21-08 om de Zeeuwen op te winden. Als de monniken die hier de afgelopen duizend jaar de polders voor bouwland drooggemalen hebben ook zulke ideeën gehad zouden hebben, was dit hele gebied nog Schelde geweest! ïs hierdoor de natuur schade aangedaan? Nee! Het zorgt al eeuwenlang voor de voedselvoorziening en dat geeft ook natuur. Als je redeneert zoals in het artikel, moet je heel Zeeuws-Vlaanderen weer onder water zetten. Het is onzin te beweren dat verdiepen enige natuurschade aanricht. Bewijs het maar. De invloed van eb en vloed op de natuur van, de Schelde is veel groter dan het beetje blubber dat weggehaald wordt door het uitbaggeren of verdiepen. Ontpolderen en verdiepen moeten van elkaar ontkoppeld worden. Daar ligt de oorzaak van alle ellende. Dan hoeft er geen noodwet te komen. Die 300 miljoen kan dan besteed worden voor verbetering van de weg tussen Sluiskil en Schoondijke en de tunnel onder het kanaal.
Jan Ottens

Terug

Westerschelde 20
Naar aanleiding van de brief van de heer W. van Gilst over Jan Peter Balkenende waar hij is en waarom hij niet op de barricaden staat, ïs het antwoord: Jan Peter Balkenende heeft het te druk om op zondag (de dag van de rust) in Rotterdam in een Ferrari rond te rijden. Daar ligt J.P. zijn taak. Dat vindt hij belangrijker dan de voeten droog te houden voor Zeeland.
A. van Wezel

Terug

Westerschelde 19
In de krant verschijnen met enige regelmaat artikelen die de plannen van de Commissie Nijpels en andere ontpolderaars bijzonder appreciëren. Ook juristen hebben er meningen over. Voor juridisch ongeschoolden is het vaak verwarrend dat die meningen niet eensluidend zijn. Als ik Prof. Verschuuren goed begrijp zitten we feitelijk vast aan het ontpolderen. Andere juristen
hadden tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer daarover wel een heel andere mening. Laten we het nu eens even eenvoudig houden en ons beperken tot de ontpoldering van de Hedwigepolder. Veel Zeeuwen zullen bekend zijn met de sterke aanslibbing van de vroegere veer- en andere havens langs de Westerschelde. Kan iemand van de ontpolderaars ons duidelijk en beknopt uitleggen hoe dit verschijnsel te rijmen valt met de prachtige natuur die zij ons voorspiegelen in een ontpolderde Hedwigepolder?
Jaap Liek

Terug

Westerschelde 18
Naar het oordeel van de natuurbewegingen zal de derde verdieping van de Westerschelde tot verlies van de zo kostbare estuariene natuur leiden. Zij kunnen zelf voor een oplossing zorgen. Een groot gedeelte van het verdronken Land van Saeftinghe is door gebrek aan onderhoud al lang geen schor en slik meer, maar verworden tot rietvelden. Laat ze zelf maar beslissen hoeveel hectare er nodig is om het door hen verwachte verlies te compenseren en deze afgraven. Zij als beheerder hebben ook een instandhoudingsverplichting voor het onder hun beheer staande gebied. In Zeeland wordt al jaarlijks binnendijks 400 hectare 'nieuwe natuur' aangelegd, ruimschoots voldoende om het verlies aan rietvelden in Saeftinghe te compenseren.
P. Dieleman

Terug

Westerschelde 17
Binnen afzienbare tijd worden de Nederlandse en Belgische troepen gemobiliseerd en breekt de Eerste Nederlands-Belgische Oorlog uit. De Belgen ontwikkelen speciale kanonnen om Nederland te bombarderen met dikke frieten. De Nederlanders beantwoorden deze aanval met het bestoken van Vlaamse frietkotten met mosselen. België zet alle manschappen in om emmers water uit de Noordzee naar de Westerschelde te transporteren om het waterpeil te laten stijgen, maar komen al snel tot de ontdekking dat dat geen nut heeft. De Belgische regering besluit om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren en Wallonië vrijwillig af te staan aan Frankrijk. Nederland laat dit niet op zich zitten en besluit om de Westerschelde zodanig te verdiepen, dat het grootste deel van Zeeuws-Vlaanderen in de golven verdwijnt. Het gevolg is dat de Westerschelde twee keer zo breed wordt. De diepte wordt daardoor drastisch beperkt. Beide landen besluiten tot een wapenstilstand. Uiteindelijk wordt besloten een grote dam aan te leggen tussen Vlissingen en Knokke, waardoor het Vlaamse Meer ontstaat (een schitterend gebied voor toerisme en milieu). Voor de schepen wordt nog een oplossing gezocht.
Thijs Schipper

Terug

Westerschelde 16
Goed Buurmanschap. De verstandhouding is op de werkvloer altijd goed geweest tussen Nederland en België. De onwil komt van boven af. Nu dat alle deskundigen en beste stuurlui aan wal hun zegje gedaan hebben, wordt het tijd om paard en ruiter te noemen. Toen de Herald of Free Enterprise verging voor Zeebrugge en ik al mijn personeel opgevorderd had, boten uitgerust om mensen te redden uit het wrak, kreeg ik een uur na de ramp reeds een aanbod van een Rotterdamse duikersclub om met een helikopter naar Zeebrugge te vliegen om te helpen mensen te redden. De sleepboot Fighter had 36 uur ononderbroken in Zeebrugge gewerkt en kwam uitgeput terug in Vlissingen en ging rusten. De kapitein, PO, werd door de Marechaussee gewekt met een bekeuring omdat hij zich niet ingeklaard had. Hij was meer dan 24 uur buitengaats geweest, De wet is de wet. Menig keer is de Seaking helikopter uit Kokzijde te hulp gekomen om gekwetsten of drenkelingen hulp te bieden bij de Steenbanken. Het mocht niet meer, de KLM had het monopolie, er werden geen loodsen meer opgehaald, op de Vlissingse Bonedijke Sportvelden om te loodsen bij stormweer. Het zijn de hoge hotemetoten die de boel verpesten en de milieurakkers voor hun karretje spannen. Zo blijven ze zelf buiten schot.
L Cloet

Terug

Westerschelde 15
Hulde aan Leendert van Melle uit Zierikzee, die (krant, 20 augustus) perfect heeft uitgelegd hoe het nu precies zit met de derde verdieping en het natuurherstel van de Westerschelde. Er is helemaal geen plan om de natuur te compenseren als de vaargeul verder wordt verdiept. De Raad van State heeft de zaak geschorst omdat er te weinig garanties zijn dat de natuur door zo'n ingreep geen noemenswaardige schade wordt berokkend. Dat is heel wat anders. De spraakverwarring is groot. Vooral de voorstanders van ontpoldering proberen nu het onder water zetten van de Hedwigepolder - door het kabinet afgeblazen - opnieuw te bepleiten. Zelfs leden van de Tweede Kamer doen daaraan mee. Dat is kwalijk! Begin september is er een debat in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen en de door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aangedragen alternatieve maatregelen uit te voeren. Het mag en kan geen debat worden over de problemen rond de derde verdieping.
Johan Robesin

Terug

Westerschelde 14
Bij de problematiek over de Westerschelde laat 'De Zeeuw' bij uitstek, zijnde premier Jan Peter Balkenende het mooi afweten. Hij zou nu op de barricaden moeten staan om zowel de Nederlandse als de Zeeuwse belangen te behartigen, maar zoals we gewend zijn, worden de problemen doorgeschoven naar later of doorgesluisd naar anderen. Geen adequate beslissingen, maar weer uitstel. Wat zegt hij? Wat doet hij? Waar is de krachtige man die we nodig hebben?
Wim van Gilst

Terug

Westerschelde 13
Het is weer vol in het nieuws, de ambassadeur in België wordt op het matje geroepen door de Vlaamse minister-president omdat de Raad van State het uitdiepen van de Westerschelde voorlopig verbiedt. Eerst duidelijkheid over natuurcompensatie. We hadden het kunnen weten, het gaat om ontpolderen. We weten allemaal dat het uitdiepen een keer ophoudt, De grens is nu al bereikt, laat ze de laatste kleine drempels nog slechten en dan is het gedaan, definitief. Bij plotselinge storm en hoog tij loopt alles daar onder. Zijn de Belgen nu werkelijk zo dom? Dreigen met sancties is ketelmuziek. We moeten nu een halt toeroepen aan deze onzin die miljoenen verslind. En de milieubewegingen moeten ook stoppen met acties. Krijgen we nog een echte oorlog met België misschien, daar zijn ze gek genoeg voor, jammer voor een goede buur. Zeeuws Vlaanderen, ten strijde, en de rest van Zeeland komt helpen.
Gerard Geelhoed

Terug

Westerschelde 12
De beslissing van de Nederlandse regering om een buitendijks alternatief voor ontpolderen van de Hedwigepolder te realiseren heeft tot de negatieve uitspraak van de Raad van State geleid, aldus Marc van Peel, havenschepen van Antwerpen (krant 18/8). Daarmee schaart hij zich onder diegenen (o.a. Ed Nijpels in de Volkskrant) die de uitspraak van de Raad van State verkeerd interpreteren. De Raad van State heeft het wel of niet ontpolderen van de Hedwigepolder in het geheel niet in haar overwegingen betrokken. Het natuurherstel komt in de uitspraak zelfs niet voor. Er is niet voldoende zekerheid dat door 'slim baggeren' de natuur in de Westerschelde niet aangetast zal worden. Dat is de essentie van de uitspraak. Het in het Scheldeverdrag afgesproken natuurherstel is niet bedoeld om eventuele negatieve gevolgen van de verdieping op te vangen, maar om schade aan de natuur uit het verleden door inpolderen en eerdere verdiepingen te herstellen.
Leendert van MelIe
Opmerking: rode gedeelte is door de redactie van de PZC verwijderd.

Terug

Westerschelde 11
Waarom toch al die haast en commotie over de verdieping? Het jacht dat koning Albert van België
net besteld heeft en laat bouwen in Italië voor rond de 5 miljoen euro, is voorlopig nog lang niet in de
vaart.
Tjerk Westerterp

Terug

Westerschelde 10
Daar het provinciebestuur onbetrouwbare documenten heeft uitgegeven voor het economisch stimulerende project is nu het project gereduceerd tot een uniek binnendijks schorgebied ter compensatie van de Westerscheldeverdieping. Wat zal de investeringsmaatschappij, waarmee het provinciebestuur een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, wel denken? Vanwege de lage zoutwaterstand zal door de zeewind, de zon met watertemperatuurverhoging en de minimale kustregen verdamping plaatsvinden, wat resulteert in verhoging van de zoutconcentratie in het projectgebied. Op identieke wijze werd zout gewonnen, vandaar de naam Zoutepolder bij Groede. Met deze gang van zaken staat de betrouwbaarheid van het provinciebestuur op het spel tegenover de
bewoners van Zeeuws-Vlaanderen en in verband met de Westerscheldeverdieping, de Belgen. De negatieve economische gevolgen blijven niet uit.
L. Bensink

Terug

Westerschelde 9
De Heer Jacobs raadt mij aan het rapport Nijpels eens goed te lezen. Als indiener van een alternatief plan voor het ontpolderen (http://oostgat.googlepages.com) kreeg ik het rapport Nijpels thuis gestuurd. Ik heb het doorgelezen en vond dat het, met weinig aandacht voor argumenten van anderen, duidelijk naar één conclusie toe was geschreven: met geld van de Belgen goedkoop ontpolderen. Ik had het over hetgeen Nijpels in de Tweede Kamer opmerkte over het alternatieve plan van de ZLTO. Ik volgde de zitting en hoorde dat volgens hem afplaggen geen zin had omdat het gebied weer snel door de natuur zelf opgehoogd wordt. Mijn punt is dat dit minstens even sterk geldt voor een ontpolderde Hedwigepolder. Ik verwacht daarom helemaal geen prachtige natuur in een ontpolderde Hedwigepolder, zeker niet omdat die ook nog eens pal naast een natuuronvriendelijk havengebied komt te liggen.
Ir. J. Liek

Terug

Westerschelde 8
Het is weer vol in het nieuws, de ambassadeur in België wordt op het matje geroepen door de Vlaamse minister-president omdat de Raad van State het uitdiepen van de Westerschelde voorlopig verbiedt. Eerst duidelijkheid over natuurcompensatie. We hadden het kunnen weten, het gaat om ontpolderen. We weten allemaal dat het uitdiepen een keer ophoudt. De grens is nu al bereikt, laat ze de laatste drempels nog slechten en dan is het gedaan, definitief. Bij plotselinge storm en hoog tij loopt alles daar onder. Zijn de Belgen nu werkelijk zo dom? Dreigen met sancties is ketelmuziek. We moeten nu een halt toeroepen aan deze onzin die miljoenen verslindt. En de milieubewegingen moeten ook stoppen met acties. Krijgen we nog een echte oorlog met België misschien, daar zijn ze gek genoeg voor, jammer voor een goede buur. Zeeuws-Vlaanderen, ten strijde, en de rest van Zeeland komt helpen.
Gerard Geelhoed

Terug

Westerschelde 7
De Raad van State heeft een verstandig besluit genomen! Eerst nagaan of en in welke mate er natuurherstel noodzakelijk is bij de verdieping. De hoofdschuldige in dit drama is mevrouw Peijs, die als minister van Vrom destijds, in een onbewaakt ogenblik het verdrag met Vlaanderen heeft ondertekend. De Zeeuwse belangen zijn verkwanseld ten gunste van de Antwerpse haven.
De haven kan economisch groeien en de Zeeuwen moeten hun polders onder water zetten. Verdieping is geen oplossing; het blijft dweilen met de kraan open. Na een derde komt er weer een vierde verdieping! Havenontwikkeling aan de kust is toekomstgericht! De Vlaamse regering staat schijnbaar sterk onder invloed van de Antwerpse havenbaronnen, waardoor dit kortzichtige beleid ontstaat. Ons hoogste rechtsorgaan heeft een uitspraak gedaan. Daar moeten wij ons aan houden. Dat er nu gedreigd wordt met boycotacties, lijkt op chantage! Nederland mag hier niet voor buigen; dat mag ook van onze commissaris der koningin worden verwacht!
A. Rosendaal

Terug

Westerschelde 6

Vlaanderen heeft bij monde van haar minister-president tegenover onze regering haar verontrusting uitgesproken over het uitstel van de verdieping van de Westerschelde. Dit omdat onze Raad van State nog een definitief oordeel moet vellen over natuurcompensatie wegens baggeren in de Westerschelde. Vlaanderen geeft daarmee de indruk geen respect te hebben voor de rechtsgang in Nederland. Het gevaar bestaat verder dat het goed nabuurschap tussen Vlaanderen en Nederland wordt verstoord en het gezamenlijk optreden van CD en V (de Christen Democratische Volkspartij van België) en CDA, parlementariërs in de EU, mogelijk ook in de Westerschelde-kwestie wordt gefrustreerd. Anderzijds bekruipt mij het onaangename gevoel dat de boodschap van
de Vlaamse minister-president het resultaat is van stille diplomatie tussen de bewindslieden van de Christen Democraten. En wel om onze Tweede Kamer in het komend overleg over ontpolderen van de 'Hedwige' te beïnvloeden en aldus hun gezamenlijk politiek belang van verdieping van de Westerschelde te dienen.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde 5
Onze zuiderburen zijn ontstemd omdat de Westerschelde nog niet verdiept is. Nu moeten ze niet zo moeilijk doen want in dezelfde krant staat dat het containervervoer gehalveerd is. En zijn het nou de Vlamingen of de Chinezen die een diepere Schelde willen. Gisteren zag ik een van die Chinezenboten ook bij laag water naar Antwerpen varen, dus waarom al die drukte! De basis van het probleem ligt in het feit dat toen er over uitdiepen gepraat werd, de milieubeweging vond dat dan de natuur aangetast werd en ze bedachten daarvoor het ontpolderen. Om het vuurtje aan te wakkeren regelden de Vlamingen in Brussel dat Nederland 300 miljoen euro kreeg om het ontpolderen te realiseren. De twee begrippen, ontpolderen en verdiepen zijn door deze stommiteiten aan elkaar verbonden maar ze hebben niets met elkaar te maken! Het is nooit bewezen dat verdiepen ook echt natuurschade veroorzaakt en ik denk dat het ook helemaal niet zo is. Laat de Schelde maar uitdiepen, en laat de Zeeuwen zelf beslissen om niet te ontpolderen. Dan komt er 300 miljoen beschikbaar om de tunnel bij Sluiskil aan te leggen.
Jan Ottens

Terug

Westerschelde 4
België beroept zich rond het verdiepen graag op het scheidingsverdrag van 1839, waarin vrije scheepvaart op de Westerschelde is overeengekomen. Deze 'vrije scheepvaart', betekent echter, dat Nederland niet opnieuw de Westerschelde mag afsluiten voor doorgaand scheepvaartverkeer, zoals dat voor 1800 enkele eeuwen deed. Deze uitspraak had dus niets te maken met verdiepen. Het is een uitspraak met politieke implicaties, niet met technische, zoals België ons tegenwoordig wil laten geloven. Kan Nederland verplicht worden een overeenkomst uit te voeren, die noch door het Nederlandse parlement, noch door de Nederlandse rechter, is goedgekeurd? Met andere woorden kan België ons bijvoorbeeld dwingen ons land te minderen? Iedereen weet dat procedures, die qua inhoud grote weerstand oproepen, zeer veel tijd kunnen kosten. Of een snelle noodwet, zoals voorgesteld, wel zal helpen moet dan ook nog worden afgewacht. Een noodwet is namelijk eveneens gewoon onderworpen aan ons wettelijk bestel.
Reinier Scheele

Terug

Westerschelde 3
Nieuwe ontwikkelingen in de Westerscheldesoap: de Vlaamse regering staat op de stoep. En niet geheel onterecht: eind juli blokkeert men het uitdiepen en begin april wordt een solide onderbouwd ontpolderingsplan bij het grofvuil gezet, waar ir. J. Liek kennelijk niet rouwig om is. Wellicht moet hij het rapport van de commissie Nijpels nog eens nalezen. Daar staat op pagina 70 dat 'het afgraven van Saeftinge geen nieuwe, maar andere natuur oplevert'. Aangezien het de commissie te doen was om 600 ha nieuwe natuur, lijkt me dit een zeer valide argument en is er van een ondeskundige commissie geen sprake. Wat nu te doen? Eerst in overleg met belangengroepen de verdieping doorzetten, en vervolgens de ontpoldering alsnog uitvoeren. Dan besparen we 180 miljoen euro, hebben we een diepe Schelde met prachtige natuur erlangs en zijn we weer goede vrienden met Kris Peeters. Leuker kunnen we het niet maken.
N. Jacobs

Terug

Westerschelde
Bij het opstellen van het verdrag van 1839 tussen België en Nederland inzake de vrije doorvaart en het beheer over de Westerschelde, had niemand kunnen vermoeden dat de schepen zo groot zouden worden zoals ze nu zijn. Uitdiepen die Westerschelde dus maar. Er komt geen einde aan. Als vandaag een diepgang van x meters wordt toegelaten, wil Antwerpen morgen nog dieper gaande schepen kunnen ontvangen. Het afgesloten contract over de verdieping blijkt nu een monstercontract te zijn met vele riskante en nadelige consequenties, zowel in ecologische als economische zin. Toch dient het te worden nageleefd, want afspraak is afspraak. Als Nederland zich hier niet aan houdt, verliest het niet alleen zijn vriendschap met België, maar ook zijn gezicht in de hele wereld. Nederland moet er ook niet vanuit gaan dat de Belgen met een kluitje in het riet te sturen zijn, want de gemoedelijke Belg is op zakelijk gebied spijkerhard.
Wim van Gilst

Terug

Westerschelde 2
Karla flikt 't weer! Toen onze hoogblonde commissaris van de koningin destijds nog minister was, liet ze zich paaien door de Antwerpse havenlobby voor een verdieping van de Zeeuwse Westerschelde. Uiteindelijk gewoon maling aan allerlei Zeeuwse tegenargumenten en groene bezwaren; allemaal geneuzel toch? Maar een Zeeuw laat zich niet zomaar ontpolderen en de Raad van State laat ook niet met z'n voeten spelen, dus d'r wordt nog even niks verdiept, zeker en vast niet, zunne!
Dus orakelde gisteren in Nova onze Zeeuwse Thatcher, vanaf het balkon van haar Kortgeense zomerpaleis, dat de millieujongens niet zo moeten blijven zeuren en dat er gewoon verdiept en ontpolderd moet worden, desnoods rnet een noodwetje... Het democratisch niveau van Peijs begint nu echt het LLWS (Laag-laagwater-spring, red.) te benaderen. Of zou onze commissaris met deze lippendienst aan de Antwerpse haven weer een nieuw commissiariaatje in de wacht proberen te slepen?
Lex Hoogstrate

Terug

Ontpoldering
Nu GroenLinks in de Tweede Kamer het 'ontpolderingsvuurtje' weer gaat aanblazen en de Commissie Nijpels blijkbaar ook gepromoveerd is tot Deskundigen-Commissie, wil ik even in herinnering brengen dat bij de presentatie van zijn plan, vorig najaar, Nijpels het alternatieve Zeeuwse plan tot gedeeltelijke afgraving van het Land van Saeftinge afschoot met de opmerking dat het gebied binnen de korste keren weer zou aangroeien. Dat hij daarmee tegelijk ook zijn eigen plan, het ontpolderen van de Hedwigepolder, torpedeerde had hij met al zijn deskundigen blijkbaar niet in de gaten. Er is waterloopkundig bekeken geen enkele reden om te veronderstellen dat daar niet dezelfde snelle aangroei zal plaatsvinden. Het tegendeel is eerder het geval. De aangroei in een ontpolderde Hedwigepolder zal door de meer beschutte ligging, dichter bij de aanvoerbron, zelf sterker zijn. Achter de waterloopkundige deskundigheid van Nijpels en zijn commissieleden zet ik dus een groot vraagteken.
!r. J. Liek

Terug

Ontpoldering
Mijmerend over het collectief geheugen kreeg ik het idee dat dit na zo'n twee generaties (ongeveer 50 jaar) grotendeels gewist is. Zo wordt er tegenwoordig door sommigen lichtvaardig omgesprongen met ontpolderingen. Zoals wij in 1953 weinig meer wisten van de stormvloeden van 1906 en 1916, beseffen wellicht weinig ontpolderaars van nu dat in 1953 honderden Vlamingen (Belgisch en Zeeuws)
vermoedelijk niet zijn verdronken doordat de Braakman in 1952 was afgesloten. Anderen voorzien zeeweringen van obstakels, die zelfs worden uitgerust met gelijmde onderdelen. Ik heb in februari 1953 op Schouwen gezien welke schade obstakels in een dijk kunnen veroorzaken.
Uit de tijd dat ik bij de Provinciale Waterstaat werkte weet ik nog dat bij vertrek van de veerdienst uit Hoedekenskerke, ook de dienstwoning op het haventerrein moest verdwijnen omdat toen vermijdbare obstakels op de zeewering in principe ontoelaatbaar werden geacht. Blijkbaar is dit standpunt nu verlaten.
Ir. J. Liek

Terug

Ontpoldering 2
In 2020 moet er 750.000 hectare aan EHS-gebied zijn, voornamelijk bossen en natuurgebieden. Daarbij komt zes miljoen hectare meren, rivieren en delen van de Noordzee en de Waddenzee. Voor 2018 zal er ook 150.000 hectare, 500 Hedwigepolders, aan de landbouw worden onttrokken! De kosten van het project bedragen tussen de 20 en 30 miljard euro. Orn de Hedwigepolder te redden is 0,5% van de kosten van de Ecologische Hoofdstructuur nodig, te duur volgens Groen Links! Het verbinden van waardevolle gebieden, de hoofddoelstelling van de EHS, zal ten koste gaan van zeldzame soorten. Planten en dieren zonder natuurlijke vijanden kunnen zich gemakkelijker van het ene gebied naar het andere verspreiden én de echt waardevolle soorten verdringen. Dat de EHS de biodiversiteit zou vergroten is een leugen. De Commissie Nijpels was blind voor de ecologische ramp die ons te wachten staat en rekenen kon ze ook niet.
C.M. Jansen

Terug

Verplassen
In het artikel in Intermezzo van zaterdag – over de tweede Maasvlakte – las ik dat al in de jaren negentig het Rotterdamse havenbedrijf en het bedrijfsleven uitbreiding noodzakelijk vonden ‘om in de toekomst te kunnen blijven concurreren met dan nog opkomende havens zoals die van Singapore en Shanghai.’ Pardon? Concurreren met Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en zo, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar dit is geen concurrentie, dit is het wedstrijdje verpissen van kleine jongetjes.
Jaap Blaakmeer

Terug

Westerschelde
Eindelijk zien de heren het gevaar van de gevolgen van het verdiepen van de Westerschelde. En dat allemaal om die Belgen hun zin te geven. Als Nederland zijn buur België zijn zin blijft geven met het almaar verdiepen van de Westerschelde, leidt dat tot verzwakking van onze zeedijken. Dan de enorme gaszinkers die ter hoogte van de Saeftinge liggen en de watertoevoeren worden van behoorlijk wat ballast ontdaan. Het resultaat is dat gaszinkers vele meters moeten zakken, want anders komen ze in groot gevaar. Ik heb twee jaar meegewerkt aan het zinken van deze enorme gaszinkers. Pijpleidingen liggen te ondiep om het verdiepen van de Westerschelde mogelijk te maken. Laat de Schelde zoals ze is. De Belgen moeten zich maar aan ons aanpassen. En België, wil je een kanaal voor jouw zeekastelen, leg dan zelf een kanaal aan.
Theo Mahu

Terug

Dijkverzwaring Oosterschelde
Het behoeft geen betoog dat onderhoud en verzwaring van dijken noodzakelijk blijft. Maar de gevolgen van de manier waarop  deze werken worden uitgevoerd geeft menig Zeeuw te denken. Het nationaal natuurpark Oosterschelde wordt wel erg veel geweld aangedaan. Het belangrijkste deel van de natuur in de Oosterschelde, de vloedlijn, wordt totaal vernield en alle flora en fauna vernietigd, Duizenden kreeften probeert men nu nog te redden door ze tussen de stenen te vangen en te verplaatsen, maar wat gebeurt er met al die andere daar aanwezige flora en fauna?In dit zeer kwetsbare gebied is het de plicht om de natuur zo spoedig mogelijk te laten herstellen en daar de nodige voorzieningen voor te treffen zoals geschikte materiaalkeuze. Blijft, dat het aanzien van de Oosterschelde al ernstig is geschaad door de aanleg van de betonnen dijken, verwijderen van trapjes, strandjes, muraltmuurtjes en perkoenpaaltjes. Merkwaardig is, dat er nu geen natuurorganisatie naar de bestuursrechter stapt, want de schade van deze werken is immers veel groter dan de voorgenomen verdieping van de vaargeul in de Westerschelde!
A.L. Blok

Terug

Westerschelde
Hè hè, eindelijk openlijk gemeld: België wil ontpoldering voor grotere schepen. Niks zeehondjes, niks vogels! Het is alleen om nog hoger vloedwater te bergen (krant 29-07). Handhaven van verdragen heeft grenzen.
Men kon rond 1900 niet voorzien dat er schepen konden worden gebouwd van een halve kilometer met bijbehorende diepgang. Hier bereikt men zo'n grens. Een paar zandbanken afvlakken oké, maar verdere verdieping maakt van Antwerpen ons New Orleans, Dijken moeten al nóg steviger. Het ging pas echt fout toen onder andere Karla Peijs de verdragen bekrachtigde. Nu wijzen de Belgen op geratificeerde verdragen en eisen naleving! Die komt er, welke raad er ook bezwaarmaakt Wanneer halen de gezagsgetrouwe Zeeuwen Peijs uit haar huidige draagstoel (dienstauto met chauffeur)? De Schelde moet schoner, niet nóg warmer of dieper.
E. den Heijer

Terug

Ontpolderen 11
Er zijn nogal wat reacties gekomen regen het besluit om niet te ontpolderen. De Westerschelde is de dupe, de natuur is het kind van de rekening. Het begin van kanalisatie door de buitendijkse maatregelen. Als de Westerschelde schade oploopt, komt dat door de twee verdiepingen en het permanente gebagger om de dieptes op peil te houden. En niet te vergeten de megaschepen zelf, die geladen een geweldige waterverplaatsing teweeg brengen, die grote beroering met zich meebrengt voor de bodem en door de zijwaartse druk geulen uitslijpt En daarnaast betekent de watermassa een 'aanslag' op de kust. Hoe hoger de snelheid hoe groter het effect. Ongeladen is dat effect minder, maar dan zijn die krengen enorme windvangen die alleen met flinke snelheid enigszins op koers te houden zijn. Bij toenemende wind vormen ze een toenemend gevaar voor andere schepen, de bodem, de kust en onze veiligheid. Kortom, de acties moeten gericht zijn op Antwerpen, en niet op het besluit om niet te ontpolderen.
Hester van Rees

Terug

Ontpolderen 10
De aanleg van schorren en slikken in de Westerschelde om ontpoldering te voorkomen, is niet goed voor de natuur en ook niet voor de veiligheid, betoogt PZC-verslaggever Harmen van der Werf. (PZC, 24/4) Dan heeft hij duidelijk de hoorzitting over de commissie Nijpels in de Tweede Kamer niet bijgewoond. Daar werd het rapport bevestigd dat meldt dat ontpoldering van de Hedwigepolder de meest ongunstige plek is. Een natuurlijk estuarium wordt gekenmerkt door het opbouwen van schor en het weer afkalven daarvan, aldus de hoogleraren in de hoorzitting. Dat is nu juist wat het kabinetsbesluit zal bevorderen. De kwaliteit van de estuariene natuur wordt daarmee verbeterd. Een belangrijk neveneffect is dat de ondieptes voor de dijken groter worden, waardoor golven afgeremd zullen worden (Het Comcoast-principe), wat de veiligheid zeer ten goede komt.
De vergelijking van de achteruitgang in de Oosterschelde (minder zeewater vanwege de stormvloedkering en geen toevoer meer van zoet rivierwater) met de Westerschelde door Van der Werf slaat als een tang op een varken.
Maar, het belangrijkste is dat voor ontpolderen van de Hedwigepolder, gezien de regionaal-historische en sociaal-culturele context van het gebied, aldus minister Gerda Verburg aan de Tweede Kamer, geen plaats is.
Leendert van Melle.
Opmerking: rode gedeelte is door de redactie van de PZC verwijderd.

Terug

Ontpolderen 9
Ik heb me gestoord aan een volksvertegenwoordiger van mijn partij, Lia Roefs, die zo onverdroten gestreden heeft gestreden voor een kulbesluit. Namelijk goede natuur inruilen voor andere goede natuur. Ik ben al vele jaren lid van de PvdA omdat er op intelligente wijze afwegingen gemaakt worden om maatschappelijk verantwoorde en duurzame besluiten ie nemen. Daarvan is in dit geval absoluut geen sprake.
Het is moeiliik cijfermatig hard te maken dat veel Zeeuwen gruwen van ontpoldering. Heel veel Zeeuwen gruwen ook van het voortdurende verlies van natuur in de Westerschelde. Heel veel Zeeuwen zijn ook overtuigd lid van natuurbeschermingsorganisaties. Ook gruwen veel mensen in mijn omgeving van het heel klein actiegroepje dat in staat is geweest de discussie te domineren. Het netto-effect is nu dat er natuur verloren gaat omdat de uitdieping van de Westerschelde leidt tot afkalving van de bestaande slikken en platen. Het netto-effect is voorts dat de natuurbeschermings- organisaties een trap na krijgen van mijn volksvertegenwoordiger omdat zij nu impliciet de leuze: 'de groene leugen' honoreert. Dit zal nog jarenlang schade opleveren voor de natuurorganisaties in Zeeland en daarbuiten.
John Huige

Opmerking webredacteur: Het cijfermateriaal is gemakkelijk te vinden. De laatste, mij bekende officiële enquête is van april 2008, uitgevoerd door Interview/NSS en ging over de Haagse politiek en Zeeland. Met de positieve stelling "Het is een goede zaak dat sommige gebieden in Zeeland ontpolderd wordt" is slechts 17% van de Zeeuwen het eens. Gelukkig vinden de regering en de Tweede kamer het maatschappelijk onverantwoord om met zo weinig draagvlak te ontpolderen.

Terug

Waterveiligheid
Minister-president Balkenende blijkt zeer bezorgd te zijn over de waterveiligheid in ZW-Nederland. Hij vindt het belangrijk in veiligheid te investeren (krant, 24/4). In de kustwaterbouw wordt in de herfst-winter-voorjaarperiode wegens te grote risico's 5 maanden niet aan dijken en duinen gewerkt. In de overige 7 maanden kan men wegens getijomstandigheden en onwerkbaar weer ook niet voor de 100 procent aan de gang zijn. Door de klimaatverandering kan weerverruwing optreden, waardoor de werkbaarheid nog meer onder druk komen te staan. Dit betekent dat in de kustwaterbouw door uitgekiende planning en tijdschema's efficiënt met de beschikbare tijd wordt omgegaan. Het laten verlopen van een getij is een doodzonde. Nederland staat voor grote wateropgaven: versterking van waterkeringen, stroomgebiedbeheerplannen. Het is nodig dat politici en beleidsambtenaren zich in het werkbaarheidsdenken van kustwaterbouwers inleven en hun procedures en beraadslagingen terzake zo kort mogelijk laten verlopen. De belangen vertakken zich op hun beurt naar secundaire belangen (Waterdunen, Perkpolder) en verder. En daarmee wordt een kluwen van bureaucratie geschapen, waarmee de 'veiligheid' niet is gediend. Minister Balkenende: zegt het voort. En laat daarmede uw excellentie blijken!
Herman Bijl

Terug

Kabinetsbesluit
De kop 'Kabinetsbesluit tast Westerschelde aan' sierde vrijdag een artikel in de krant. Over de inhoud was ik zowel verbaasd als verontwaardigd. Betoogd wordt dat de veiligheid van het achterland er niet mee wordt gediend en Antwerpen alvast de hoogwaterkeermuren kan verhogen. De krant steunt kennelijk niet het kabinetsbesluit. U wilt ontpolderen en gebruikt daarbij de in Zeeland gevoelig liggende 'veiligheid' als wapen. Realiseert U zich dat een geheel ontpolderde Hedwigepolder op het totale estuarium bijna niets uitmaakt en in geval van een overstroming hooguit enkele minuten soelaas biedt. Voorts levert de aanleg van hoge voorlanden wel degelijk extra veiligheid op voor de waterkeringen en derhalve ook voor het achterland. Onvermeld laat U dat ''Proces" rapporteert dat de verdiepingen tot nu geen waarneembare schade hebben opgeleverd. U claimt met opgeklopte termen compensatie terwijl de schade nog niet is waar te nemen.
P. van der Maas

Terug

Waterdunen
De grond voor Waterdunen moet op 'vrijwillige' basis verworven worden, zo niet dan volgt onteigening, een zeer aparte uitleg van vrijwilligheid door Gedeputeerde Staten. Overigens hebben betrokkenen nog geen aanbod gehad. Een 'economische' impuls voor het gebied volgens GS, maar een groot deel van de bevolking staat er niet achter. Leve de democratie! De West Zeeuws-Vlaamse bevolking en veel toeristen houden van de polders zoals ze nu zijn! Slechts een deel van de kosten, van in totaal honderden miljoenen euro's, draagt Molecaten (vakantieparken) bij, maar hoeveel krijgt deze voor het verplaatsen van zijn camping? Voor de uitvoering van Zwakke Schakels hoeft Molecaten immers niet weg. Het resterende bedrag op de begroting wordt gevuld met subsidies, dus uw mijn geld. De 'nieuwe natuur' moet stoppen, we hebben er in de streek onze buik van vol. Maar we zijn blijkbaar een rijk land en kunnen ons deze uitspattingen permitteren.
A.M. D'Hont

Terug

Ontpolderen 7
Voorpaginanieuws in de krant zaterdag 18 april en terecht. Kabinet luistert naar Zeeland, logisch toch in een democratisch land. 'Een kabinet met verstand, behoud het Zeeuwse land' is één van de motto's van het actiecomité 'Red onze Polders'. Het actiecomité is ontzettend dankbaar en blij met dit kabinetsbesluit. Daarom willen wij onze dank uitspreken voor de tienduizenden handtekeningen, sympathiebetuigingen en steun, op velerlei wijze, die het actiecomité geholpen hebben om het ontpolderen ongedaan te maken. Het actiecomité blijft stand-by, zolang ontpolderen in beeld blijft.
Nout en Magda de Feijter

Terug

Ontpolderen 6
Onze democratie is geweld aangedaan. Een handtekening van een minister is weinig meer waard. Het beloofde herstel van de estuariene natuur is van de baan. De minister heeft naar een deel van het volk geluisterd. De brave, naïeve en goedgelovige natuurbeschermers hebben zich laten intimideren en het kaas van het brood laten eten. En erger nog: de natuur is het kind van de rekening. De opgebaggerde prut wordt tegen de oevers gekwakt. Slikken boordevol bodemfauna voor Europese trekvogels en kinderkamers met zeevis en garnaalachtigen gaan naar de filistijnen, het stroombed van de rivier wordt versmald en de na de verdieping toegenomen hoeveelheid vloedwater zal vaker de broedplaatsen van zeevogels en zeehonden overspoelen.
Het besluit van de minister is ook een signaal. Natuur is voortaan voor andere landen en instandhoudingsdoelen zijn er alleen voor de economie. De uitspraak van de minister is een klap in het gelaat voor de vier miljoen bij de natuurorganisaties aangesloten Nederlanders. Voor estuariene natuur blijft in de toekomst in Zeeland weinig plek over.
René Beijersbergen

Terug

Ontpolderen 5
De heer Clijsen stigmatiseert zelf de tegenstanders van ontpoldering door te beweren dat deze 'club' de natuur geen goed hart zou toedragen (krant, 23-4). Niets is minder waar, maar men is wel tegen ontpoldering en tegen nog meer kunstmatig aanleggen van natte natuur. Zorgen om de natuur in Zeeland zijn er wel degelijk, de veelzijdigheid van plant- en diersoorten is sterk aan het afnemen, vooral door gebrek aan veilige, rustige plekken, door funeste kap van bomen en struiken, door de wijze van maaien en bemesten, door onze manier van voedsel produceren. Natuurverenigingen zouden hun door de schrijver aangeprezen kennis en kunde hierop moeten richten in plaats van uitsluitend belangstelling voor bepaalde watervogels en roofvogels te hebben.
A.L Blok

Terug

Waterdunen
'Waterdunen aanjager economie' (krant, 23 april). Onder het mom van 'economie' staat onze West-Zeeuwsvlaamse kust onder continue druk. Met economie worden de winstbelangen van grootschalige campings bedoeld die hun terrein volplempen met nepbungalowtjes, want 'kamperen is uit', en megalomane projectontwikkelaars, die dromen van Cavelotprojecten waarin een half miljard euro omgaat. Het wordt het creëren van één groot Centerparcs van Breskens tot Cadzand, met 'hoogstaande educatieve kijkplaatsen'. De onverlaat die straks zelf 'educatief' door het Zwin banjert, krijgt waarschijnlijk een boete. Hoe hoogdravender de beloften en schone schijn, hoe meer het unieke karakter van de regio verdwijnt. De uitverkoop van de kust onder valse voorwendselen is begonnen. Projectontwikkelaars kennen geen grenzen aan groei, want ze kennen ook geen grenzen aan geldzucht. Met het financieel kwetsbare, door wanbeleid failliete Sluis, is dat voor onze mooie kust een gevaarlijke combinatie.
Hans Pollemans

Terug

Ontpolderen 6
Minister Gerda Verburg heeft de Zeeuws-Vlamingen opgezadeld met een dode mus. indertijd is er een overeenkomst gesloten tussen de minister van Verkeer en Waterstaat (mevrouw Peïjs), de minister-president van Vlaanderen en het Directoraat voor het Milieu te Brussel om de derde verdieping van de Westerschelde mogelijk te maken. De uitkomst van deze overeenkomst was dat er 600 ha ont-polderd diende te worden om de Westerschelde de ruimte te geven om het evenwicht tussen stroming en natuurschade te herstellen. In goed overleg is gekozen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Wat mij verbaasd heeft, is dat er nimmer protest is indien een polder wordt omgezet tot woongebied of fabrieksterrein, maar indien een polder wordt ingezet voor natuurherstel, wordt er moord en brand geschreeuwd. Wat er nu is voorgesteld, gaat ten koste van de ruimte voor de Westerschelde, en dus ten koste van het natuurherstel. Ie kunt op je vingers natellen, dat het Directoraat voor het Milieu in Brussel hier niet mee akkoord zal gaan.
Peter H. de Dreu

Terug

Ontpolderen 5
Het voorbehoud van minister Gerda Verburg (LNV), dat de Hedwigepolder opnieuw in beeld komt om ontpolderd te worden ais de EU de nu gekozen natuurmaatregelen niet accepteert, is naar mijn oordeel niet op z'n plaats. Nederland kan immers op basis van eigen afweging en keuzes een pakket maatregelen samenstellen (dat erkent de minister ook), dat passend is om het natuurverlies in en langs de Westerschelde te compenseren. Oplossingen mogen in de brede Delta worden gezocht. Zo ziet de EU dat ook. Realiteit is dat de in de Scheldeverdragen genoemde ontpoldering van de Hedwigepolder en alle andere opties voor het creëren van binnen-dijkse estuariene natuur door het kabinetsbesluit van vorige week vrijdag plaatsmaken voor buiten-dijkse alternatieven. Ontpoldering is hiermee van de baan. Volgens de minister waren de Scheldeverdragen al van kracht vóór het kabinet tot een definitief standpunt was gekomen. Daar staat dus een tekst in, die niet spoort met het kabinetsbesluit. Die tekst moet er dus zo gauw mogelijk uit.
Johan Robesin

Terug

Ontpolderen 4
De selectieve hysterie over de ontpoldering loopt nu wel erg op. Een Tweede Kamer die zomaar dikke strepen zet door internationale overeenkomsten op grond van wat louter mediaprognostiek is over hoeveel Zeeuwen nu echt last hebben van ontpoldeiing. In het kielzog daarvan de ophef over. Waterdunen, waarvan het dorp Groede kennelijk wel snapt wat ook de economische waarde is van nieuwe getijdennatuur. Maar vooral ook natuurlijk de voortdurende ophef die mevrouw De Feyter en haar club maakt over alleen maar de gedachte dat er ergens in ons landje apart een stukje land in verbinding gebracht zou word en met het getij. Wie daar anders over denkt, is dan of een groene leugenaar, of een groene maffïoso. Ik vind dit alles eigenlijk tamelijk onbetamelijk worden. In dit land zijn we vrij een mening te hebben. Daar kun je dan anders over denken, maar dat hoeft dan niet het stigmatiseren van iedereen die de natuur een goed hart toedraagt te betekenen. Wat me het meeste treft is de stigmatisering van al die mensen in natuurverenigingen die vrijwillig hele weekenden opofferen voor onderhoudswerk en onderzoek in de natuur. Iedereen weet er kennelijk alles over, maar hun kennis en kunde is kennelijk niets meer waard.
P. Clijsen

Terug

Ontpolderen 3
Het besluit van het kabinet om een streep te zetten door de ontpoldering van de Hertogin Hedwi-gepolder in Zeeuws-Vlaanderen is goed nieuws voor de natuur, voor de burgers en de democratie. Het besluit is goed omdat 600 hectare estuariene natuur ruimschoots wordt gerealiseerd. Het is goed voor de burgers omdat blijkt dat actieve betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken loont, zolang je duidelijk argumenteert, wilt volhouden en alternatieven weet te ontwikkelen. Bovendien is het besluit goed voor de democratie. Niet de macht van ambtenaren of maatschappelijke organisaties
heeft de doorslag gegeven maar de stem van verantwoordelijke burgers en hun volksvertegenwoordigers. Het ontpolderdossier heeft bovendien nieuwe politieke verhoudingen in Zeeland ontwikkeld. Leden van alle politieke partijen hebben intensief samengewerkt in groot onderling vertrouwen. Die samenwerking betekent veel meer voor verantwoord en een breed gedragen natuur en milieubeleid én de toekomstige ontwikkeling van Zeeland, dan de starre positie die onder meer de Zeeuwse Milieu Federatie en het Zeeuws Landschap al die tijd innamen.
Jan Schuurman Hess

Terug

Ontpolderen 2
Gat in financiering van de Sloe/Tractaatweg. Het kabinet betaalt geen 20 miljoen euro nu de Hedwigepolder niet wordt aangekocht. Aangezien dit het bedrag was waarvoor de polder aangekocht kon worden, is er volgens de provincie een tekort. Nu heb ik geen verstand van financiën, maar als je geen 20 miljoen moet betalen als provincie voor die polder en het Rijk betaalt die 20 miljoen niet dan gebruik je toch het geld dat je NIET voor de polder betaald hebt, of is dat te moeilijk? Misschien kunnen we de burger iets meer laten bijdragen?
A. de Waele

Terug

Ontpolderen 1
Het kabinet gooit honderden miljoenen euro's in het water en zet unieke natuur op het spel. Het hogere doel is ontpolderen voorkomen. Dat doel heiligt de middelen. Op de valreep heeft het kabinet een alternatief voor oöntpolderen bedacht: nieuwe schorren in de Westerschelde aanleggen en Saeftinge afgraven. Maar schorontwikkeling is in de woelige Westerschelde onmogelijk. Verschillende wetenschappers en commissies hebben dit idee onderzocht en van tafel geveegd. Het afgraven van Saeftinge, de wilde parel van Zeeland, is zo onverantwoord dat geen rechter het zal goedkeuren. Het kabinet realiseert zich deze risico's goed: als de plannen 'onverhoopt' niet voldoen aan Europese regels, kiest het kabinet alsnog voor ontpolderen. Het laatste woord over de Hedwigepolder is daarmee nog steeds niet gezegd. Hier is geen sprake van nederig gehoor geven aan de wil van het volk. In tegendeel, het kabinet draait het volk een rad voor ogen.
Renske Postma

Terug

Natuurgebied
Sedert mensenheugenisis de Marquenterre ten noorden van de Somme aan de Franse Kanaalkust een verzamel- en broedplaats van talrijke vogels. Om de vogels te kunnen beschermen en observeren is er een natuurgebied en reservaat ontstaan ten behoeve van toeristen. In Zeeland is het plan opgevat om een dergelijk park binnendijks in te richten in combinatie met zeewaterschorgebied, onderhevig aan eb en vloed, met daarbij vakantiebungalows in het duingebied. Wanneer het gehele park gereed is, dan rijst de vraag: waar blijven de vogels voor de toeristen? Vogels hebben een eigen wil en vrijheid om te vliegen. De kans van succes wordt dan wel heel klein, met daarbij de mogelijke schade door zoutwaterpenetratie naar zoetwatergebieden en voldoende beschikbare arbeidskrachten.
L Bensink

Terug

Ontpolderbesluit
De reacties op het ontpolder-besluit tonen vooral kennistekorten. Maar van een Nederlands politicus hoefje ook niet te verwachten dat hij iets van de Brusselse mechanismen begrijpt. En van een bioloog mag je al evenmin verwachten, dat hij weet hoe mechanische bodemprocessen in getijdenzones werken. Onkunde is altijd kostbaar. Kennis inhuren, hoe vernederend misschien ook, zal uiteindelijk uitpakken als een daad van wijsheid. Dan kan natuurontwikkeling binnen het estuarium wel eens veel goedkoper zijn dan nu wordt gesuggereerd - door de aanwezige natuurlijke krachten rond menselijke interventies eerst voldoende te begrijpen. Om die vervolgens in ons voordeel te laten werken. Niet zo spectaculair misschien als dijken doorbreken, maar wel veel beter en duurzamer voor de natuur.
Reinier Scheele

Terug

Ontpoldering
Op democratisch genomen beslissingen zou niet moeten worden teruggekomen, omdat dit funest zou zijn voor het vertrouwen in de democratie, aldus de hoogleraar waterrecht, mevrouw Van Rijswick in haar indrukwekkend betoog voor een gezelschap Zeeuwse juristen (PZC 4/3). Het ging over het waterbeheer in het Schelde-stroomgebied, waarbij zij ontpoldering als alternatief voor natuurcompensatie in de Westerschelde het meest geschikt leek. Daarmee ging zij echter voorbij aan het feit dat volgens de sedert het jaar 2000 geldende regels voor waterbeheer op basis van stroomgebieden ook alternatieven in de Oosterschelde kunnen worden gesitueerd. Daarnaast wist zij blijkbaar niet dat de Westerschelde door tenminst 132 chemische, meer of minder giftige, stoffen is verontreinigd. Wellicht zal zij het met mij eens zijn dat de Westerschelde de naam "natuurgebied" niet verdient totdat het gehele stroomgebied op grond van de Kaderrichtlijn Water van verontreinigingen is gezuiverd. En dat betekent dan weer dat voor een vervuild gebied elders geen alternatieven behoeven te worden gezocht. Zo geredeneerd moet juist omwille van de democratie op gemaakte tekortkomingen in het dossier "het verdriet van Zeeland" worden teruggekomen.
Herman Bijl

Terug

Scheldeverdrag
Kamerleden moeten beseffen dat ze ingestemd hebben met het Scheldeverdrag en wat de gevolgen daarvan zijn, aldus hoogleraar waterrecht Marleen van Rijswick (krant 06-03), die daarmee toont slecht op de hoogte te zijn. De Tweede Kamer heeft namelijk bij de instemming van het Scheldeverdrag nadrukkelijk gesteld dat er een alternatief voor ontpolderen moet komen. Kamerleden hebben dat recent nog onderstreept door bomen symbolisch in de, met ontpolderen bedreigde, Hedwigepolder te plaatsen. Tijdens de hoorzitting over het rapport van de commissie Nijpels werd door meerdere deskundigen bevestigd dat de Hedwigepolder de meest ongunstigste plek voor ontpoldering is. Het is nu aan de Tweede Kamer om dan maar het zinloos onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag te halen.
Leendert van Melle

Terug

Ontpoldering
De ontpolderingslobby probeert weer eens de schijn te vestigen, dat ontpolderen gewenst is. Een hoogleraar waterrecht houdt ons voor, dat de Scheldeverdragen op democratische wijze tot stand zijn gekomen (krant, 6-3). Blijkbaar niet gehinderd door enige kennis van de feiten stelt zij zelfs, dat niet overgaan tot ontpolderen funest is voor het vertrouwen in de democratie. Het tegenovergestelde is het geval: 80 procent van de Zeeuwse bevolking is tegen ontpolderen; de huidige Provinciale Staten waren volgens hun verkiezingsprogramma in 2007 ook bijna allemaal tegen. De Tweede Kamer sprak met de motie-Van den Berg (1998) uit: ontpolderen zeer ongewenst; met de motie-Van der Staaij (2006): geen onvrijwillige landbouwgrond-verwerving. Omwille van partijpolitiek en vage beloften van de minister van LNV gingen zowel de Eerste, als de Tweede Kamer tegenstribbelend over tot acceptatie van de verdragen. Nu toch overgaan tot ontpolderen zou het vertrouwen in de democratie pas echt schaden.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering
Met plezier lees ik de artikelen van de heer Antonisse. Zijn mening over ontpoldering deel ik echter niet. Als kind wist ik al dat havens en toegangsgeulen in Zeeland regelmatig uitgediept werden omdat zich slik afzette. Ditzelfde zal zich in snelle mate voordoen in een ontpolderde Hedwigepolder. De afvoer van het door België en Frankrijk verontreinigde Scheldewater zal gifstoffen afzetten. Het lijkt belangrijk dat de overheid investeert in grote projecten (werkgelegenheid), die uiteindelijk wel leiden tot een duurzaam natuurgebied: eiland(en) in de monding van de Westerschelde (eventueel met windmolens voor opwekking van energie en/of teelt van zilte groenten; eilanden voor de kust; getij in
de Grevelingen (Rijkswaterstaat). In alle drie alternatieven is aangroei door slib vanuit de Schelde niet aanwezig. De inbreng van de heer Van Mierlo bij de Hoorcommissie was voor mij aanleiding mijn lidmaatschap van de ZMF op te zeggen. Hij legde het accent voor ontpoldering op de noodzaak van foerageergebied voor vogels. Hij vertelde niet dat de vogels uit Siberië op weg naar het zuiden ook kunnen foerageren op de Wadden en Tiengemeten.
LM. Sinke

Terug

Ontpoldering
De hoorzitting van de Tweede Kamer over ontpoldering van de Hedwigepolder was druk bezocht door Zeeuwen en deskundigen. Het positieve nieuws kwam van het Waterschap die voorstelde om buïtendijks langs de boorden van de Westerschelde een schor aan te brengen met een dubbele functie, natuur en extra bescherming bij hoogwater. Een echte eye-opener, een ervaren EU jurist stelde dat er discussieruimte is in Brussel voor alternatieven.
De zwakke punten kwamen van de natuurgroepen. Zij gaven geen duidelijk antwoord op de vraag hoe de ondergelopen polder er over vijftig jaar uit ziet. Het antwoord was bekend, de polder is dichtgeslibd en heeft nauwelijks een estuariene functie. Het allerzwakste was de inbreng van de ZMF met de woorden: de Westerschelde het regenwoud van de zee, en de holle frase de Westerschelde zit op een kantelpunt. De verontreiniging uit België is sterk afgenomen en een verhoogde getijdenstroom heeft een opschonende werking.
Natuurfreaks hebben een onstilbare natuurhonger, dit nadat kortelings meer dan tien natuurgebieden in Zeeuws-Vlaanderen nieuw of uitgebreid zijn. Dit laatste riekt naar de groene leugen.
J. Koolen

Terug

Waterdunen
Nu de provincie het voorkeursrecht op de grond in het plan Waterdunen heeft gevestigd, is de positie van de boeren verder verslechterd. De provincie laat geen middel onbenut om de grondeigenaren te dwingen mee te werken aan deze idiote ontpoldering. Bestuurders houden ook geen rekening met gemaakte afspraken. In 1996 heeft Nederland zich op de FAO-top in Rome verplicht bij te dragen aan een verdubbeling van de wereldvoedselproductie en heeft zich verbonden aan de afspraak dat voorkomen moet worden dat gronden in de EU een bestemming krijgen, die hernieuwd gebruik voor voedselproductie in de toekomst uitsluit. De bestuursvoorzitter Van de Wageningen Universiteit: Opoffering van landbouwgrond voor natuur strookt niet met het feit dat de groeiende wereldbevolking moet worden gevoed.
Uit de nieuwjaarstoespraak van minister Verburg: De voedselcrisis zal meer ingrijpen dan de economische crisis. Maar bestuurders drammen door met de blik op oneindig.
A. Rosendaal

Terug

Ontpoldering
Van de Zeeuwen is ruim tachtig procent tegen ontpolderen. In het redactioneel commentaar meldt de krant 7 februari dat er 'hoe dan ook natuurherstel in de Wester-schelde moet worden gepleegd' en dat het hoog tijd wordt voor het tonen van politieke moed. De PZC is geen krant voor Zeeuwen. Waarom dan ook niet de naam veranderen? Provinciale Ontpolderings Krant (POK) lijkt mij wel wat.
K.Jansen

Terug

Waterdunen 3
'Achttien miljoen voor Waterdunen' (krant, 7-2). In dit artikel kunnen we lezen dat mede met dit bedrag er 250 hectare hoogwaardige zoutwaternatuur wordt gecreëerd. Uit het overleg van gedeputeerde Hamelink met de minister van LNV (20-10-08) blijkt echter, dat er maar sprake is van 52 hectare werkelijk ecologische winst, of zelfs maar 22 hectare, afhankelijk van de gekozen uitvoering! Wederom een groene leugen? Voor gedeputeerde Wiersma staan nu echter alle lichten op groen; de mening van de meerderheid van de Sluise gemeenteraad en de Zeeuws-Vlaamse bevolking is voor hem blijkbaar geen signaal. Ook niet dat de eigenaren geen afstand willen doen van hun grond. Blijkbaar geldt: democratisch gekozen en daarna doen we ons eigen zin. Dat dit de gemeenschap onnodig 45 miljoen kost en er honderden hectare landbouwgrond verloren gaat, is hieraan ondergeschikt. P.Dieleman

Terug

Ontpoldering
Haventopman Eddy Bruyninckx uit Antwerpen is er van overtuigd dat de verdieping van de Wester-schelde in mei 2009 kan beginnen. Dat hebben mensen van Rijkswaterstaat hem bevestigd. Hij voegt er aan toe dat nog wel even het advies van Nijpels moet worden besproken, maar waarom dat zo lang moet duren, begrijpt hij niet (krant, 22-01). Hieruit blijkt dat het besluit tot ontpoldering en verdieping van de Westerschelde feitelijk al is genomen, de agenda's zijn al getrokken en data vastgelegd. Rijkswaterstaat weet het al, en de politiek dus ook. Stond de uitkomst van het rapport Nijpels ook al van tevoren vast en is de hoorzitting op 19 februari in de Tweede kamer ook weer een schertsvertoning, zoals de voorafgaande debatten hierover in de Tweede en Eerste kamer? Beseft de politiek wel wat de meest gezagsgetrouwe aanhang van Nederland hier wordt aangedaan? Tachtig procent van de Zeeuwen is tegen ontpoldering, verdieping van de Westerschelde en aantasting van de mosselcultuur en zullen net zo lang blijven worstelen tot ze dit hebben bereikt, Luctor et Emergo.
A. Blok

Terug

Verdieping Westerschelde
(Krant, 22 jan.) De Westerschelde is een Natura 2000 gebied, en daarin mag zoals in andere dergelijke gebieden liever niet korvisserij toegepast worden, in verband met de c verstoring van de bodem. Hieruit zou moeten volgen, dat de uitdieping van de Westerschelde niet toegestaan zou moeten worden, want dat is zeker heel slecht voor de natuur.Bovendien kan het zijn dat de bagger te veel vergiftigd is, . om het ook maar ergens te mogen storten. Er is vroeger vele jaren on-gezuiverd afvalwater o.a.vanuit België geloosd op de Schelde en in de Westerschelde door bezïnking terecht gekomen.Het waterloopkundig laboratorium meldt dat er schepen van 400 m. lengte ongehinderd naar Antwerpen kunnen varen, maar daarin is niet meegenomen de eventuele (niet denkbeeldige) ongelukken die altijd wel zullen voorkomen. En dat zal zeker heel slecht zijn voor de waterkwaliteit en de natuur in de Westerschelde.
J. Buijs

Terug

Ontpoldering
Met verbazing heb ik in de krant van 21 januari het ingezonden stuk van VVD-voorman Sjoerd Heining gelezen. De heer Heining is lid van Provinciale Staten, evenals degene die hij aanhaalt, te weten de heer Harpe van GroenLinks. De heer Heining heeft derhalve een podium in Provinciale Staten om zijn collega, de heer Harpe, weerwoord te geven. Het getuigt echter van weinig respect om de krant te misbruiken om de heer Harpe op zijn nummer te zetten,
Peter H. de Dreu

Terug

Landschap
Onze polders doen mij denken aan de schilderijen van Mond-riaan, met het verschil dat de kleuren van landbouwgewassen zachter zijn. Een akkerbouwer moet ieder jaar zijn gewassen afwisselen om tot een gezonde opbrengst te komen. Al die kleuren van tarwe, aardappelen, vlas, papaver, bieten, koolzaad, uien, maïs enzovoort geven naast elkaar een prachtig kleurenpalet.
Ieder jaar produceren de boeren op deze wijze weer een nieuw schilderij. Iedere maand een wisselende tentoonstelling, door bijvoorbeeld het ploegen van mooie rechte voren. Dan de zaai
kiaar gemaakte aarde, fijn opkomend gewas in verschillende tinten groen, vlas met zijn kleine witte of blauwe bloemetjes. Goudgele tarwe, gerst of haver golvend in de wind, dan weer een prachtig bloeiend papaverveld of koolzaad. Al deze gewassen geven het veld in de zomer een schilderij wat vergelijkbaar zou kunnen zijn met die van Mondriaan. Als straks vruchtbare landbouwgrond onder water wordt gezet voor zogenaamde nieuwe natuur ga ik fietsen in de oude polders, in ons openluchtmuseum.
M. Risseeuw

Terug

Waterdunen
De inrichting van het natuurgebied 'Havenpolder' in Aardenburg, heeft laten zien tot welk een overlast voor de bevolking dit leidt. De aanleg van Waterdunen wordt nog 10 maal erger! Er moet 2 miljoen cubieke meter klei worden verplaatst. Per cubieke meter verplaatsing (ontgraven en verwerken) is 1,8 liter dieselolie nodig. Dus totaal 3,6 miljoen liter. Dieselolie levert bij verbranding 2700 gram CO2 op. Bij de aanleg wordt dus +/-10.000 ton CO2 geproduceerd! Het duurt tientallen jaren voor dit door de planten in het natuurgebied is opgenomen voordat de CO2 balans weer neutraal is! Bij landbouwkundig gebruik, wordt elk jaar meer CO2 opgenomen dan er wordt geproduceerd (rekening houdend met gebruik van productiemiddelen).
Dus een positieve bijdrage aan de terugdringing van dit broeikasgas. Het 'maken' van natuur is dus allesbehalve natuur-en milieuvriendelijk. Geen economische meerwaarde, natuur en milieumeerwaarde. Welke krachten zijn er werkzaam waardoor bestuurders dit idiote plan steunen?
A. Rosendaal

Terug

Ontpoldering
Vóór de WCT en tegen ontpoldering. Volgens Leen Harpe een onmogelijke combinatie, voor mij juist een heel logische. Een beetje historisch besef is voldoende om dat te begrijpen. Zeeland is welvarend geworden door de strijd tegen het water. Land aanwinnen om het te gaan bebouwen, gebeurt al zeker 1000 jaar. Land vrijwillig teruggeven aan de zee gebeurde eigenlijk nooit. Behalve GroenLinks ziet niemand er iets in. 2/3 van de wereld bestaat uit zeewater. Daaraan is geen gebrek. Natuurlijk moet er wel iets worden gedaan aan de natuur, maar niet door het simpelweg onder water zetten van land. Pak de problemen in bijv. Zoommeer en Oosterschelde aan. Deze wateren behoren ook tot het Scheldeestuarium. Ontpolderaars blijven zich richten op de Westerschelde. Leen Harpe probeert met een kromme redenering anderen een standpunt in de schoenen te schuiven. Daar trappen we niet in.
Sjoerd Heijning
fractievoorzitter VVD Staten van Zeeland

Terug

Saeftinge 5
Het lijkt mij dat natuurfanatici geïnfecteerd zijn met hetzelfde hobbyisme als de rechterlijk macht. Het afplaggen van een deel van Saeftinge vernietigt natuur, maar levert andere natuur op en er blijft nog voldoende van de oude biotoop (brak woest weiland) over voor vogels etc. De door de ZLTO ingehuurde deskundigen zijn net zo deskundig als de 'wetenschappers' die de stichting Het Zeeuwse Landschap en andere natuurclubs napraten inclusief de commissies Maljers en Nijpels. De Europese regelgeving is met grove onrechtvaardigheden in de Nederlandse wetten opgenomen, vandaar de vele problemen. Het onder water zetten van landbouwgrond voor brakke slikken is ook de ene natuur vernietigen voor de andere en veel schadelijker voor het algemeen belang (o.a. voedsel-. productie).
A. vd Hoeven

Terug

Saeftinge 4
Vanuit het beheer van het Land van Saeftinge komt een opmerkelijke onderzoeksuitkomst (krant, 29 dec). Nu Saeftinge steeds meer is opgehoogd van overstromingsgebied tot een blijvend droger gebied neemt door de aanwas toch de natuurwaarde toe. Het voorstel tot het weer afgraven tot de schorstatus (herstellen van de schone en lagere situatie van bijvoorbeeld 1950) wordt om die reden sterk afgeraden.door de beheerder. Deze belangrijke les doortrekkend naar het ontpolderingsbeleid valt daarmee ook de grond onder het ontpolderen weg. Juist in een droger natuurgebied (wel zo mogelijk grenzend aan een zouter milieu?) blijkt de natuur beter te gedijen. Een onverwachte streep door de ontpolderingshype van de afgelopen jaren?
Rein Scheele

Terug

Saeftinge 3
Afplaggen van Saeftinge is misleiding, lees ik in de krant van 29 december. In 1953-1954 is het voorste schor van Waarde praktisch helemaal afgeplagd, voor het herstel en de bekleding van de dijken. In de loop van de jaren is er weer een halve meter nieuwe kleiafzetting opgekomen. Ook schippers hebben jarenlang met hun vaartuig in de geulen gelegen en klei geladen met de kruiwagen en met de schop. Wat heeft het aan waarde voor het schor toegevoegd? Niets! Na ruim 50 jaar kun je zelfs niet eens meer zien waar gegraven is en waar niet! Wel zie je nog hier en daar de ringdijkjes liggen om het afgegraven gedeelte bij een springvloed droog te houden. Iemand die een vinger in de pap had over de toekomst van het schor had het over een zekere duinvorming, laat me niet lachen!
J. Koeman

Terug

Saeftinge 2
Directeur Marten Hemminga van de stichting Het Zeeuwse Landschap noemt afplaggen van het Verdronken Land van Saeftinge (PZC, 29 december) een 'perspectiefloze weg en geen oplossing voor het natuurherstel Westerschelde'. Hij kiest voor 'natuurlijke processen'. Afgraven van het gebied is volgens hem bovendien 'de ene natuur vernietigen om een andere te krijgen'. Ontpoldering van de Hedwige is niets anders dan de ene natuur vernietigen om een andere te krijgen. Maar kennelijk zijn de landschappelijke en natuurwaarden van de Hedwigepolder in zijn beleving van geen belang voor Natura 2000.
Wanneer straks onverhoopt de eb- en vloedbeweging al het mooie dat daar leeft en bloeit met een vernietigende deken vervuild slib zal bedekken, en er een troosteloos stinkend maanlandschap achterblijft, rest natuurijveraars als Hemminga slechts zich diep te schamen.
Johan Robesin

Terug

Saeftinge 1
Tegenover redacteur Antonisse verzucht directeur Hemminga van het Zeeuwse Landschap (29-12) dat ZLTO en De Levende Delta, niet gehinderd door de feiten, het afgraven van delen van Saeftinge is als alternatief voor het ontpolderen van de Hedwige naar voren brachten. Volgens hem ontwikkelt de natuur in Saeftinge zich nog steeds heel positief. Het is maar waar je voor kiest! Enkele weken
geleden toonde een gids van het Zeeuwse Landschap op TV-Zeeland de gevolgen van het continue opslibben van Saeftinge: verandering van vegetatie tot en met de komst van houtgewassen toe. Als gevolg daarvan het verlies van een groot deel van de schorren die rond het niveau van Hoogwater
liggen, de verdedigde waardevolle natuur.
Niet ieder weet wellicht dat bij de bedijking van de Hedwige aanmerkelijke hoeveelheden klei uit het aangrenzende Saeftinge zijn gebruikt, waardoor weer ruimte ontstond voor schor. Het staat voor
mij vast dat dit meer bijdroeg aan het behoud van Saeftinge als schorrengebied dan het nu bepleite passieve beheer.
P. van der Maas

Terug

Saeftinge 4
De commissie Nijpels had als opdracht een andere manier te vinden dan ontpoldering om natuur aan te leggen en niet om op andere plaatsen ontpolderingslocaties te zoeken. De commissie heeft haar opdracht dus niet uitgevoerd. Het presenteren van de uitkomst van de commissie als onaanvechtbaar en de tegenstanders weg te zetten als lieden die een onwelgevallig rapport niet willen accepteren is onjuist en een schoffering van een meerderheid van de Zeeuwse bevolking. Afgraven van een polder is niet duurzaam en is vernietiging van natuur om tegen extreme kosten andere natuur te maken. Pure kapitaalvernietiging waar praktisch denkende mensen van gruwen. Het is beter onderhoud te plegen aan de bestaande natuur en om zo snel mogelijk de chemische vuilnisbelt die Saeftinge is, te saneren waardoor de natuur in de Westerschelde pas echt op een hoger niveau komt.
Gert-Jan Minderhoud

Terug


Saeftinge 3
In het nog bestaande tijdschrift Wantij gaven milieu-activisten in de jaren '80 hun bezorgdheid te kennen over de chemische verontreiniging van het Scheldewater. Van platen, schorren, en slikken, met als groot voorbeeld het Land van Saeftinge. Geschreven werd over vergiftigde schapen en vogels, verziekte zeekraal en lamsoor. In een ander tijdschrift destijds, De gouden Delta, stond het artikel 'Saeftinghe, het giftigste schor van Europa'. De directeur van natuurvereniging het Zeeuwse Landschap, liet zich daarentegen in de krant (29/12) zeer positief uit over de Saeftinge-natuur. Alsof daar door de aanvoer van industrieel en huishoudelijk afvalwater geen.his-torische en actuele verontreinigin-gen voorkomen. Daarover zullen de overheidsinstanties, die de waterkwaliteit moeten verbeteren, ongetwijfeld hun oordeel uitspreken. Voorlopig zou ik alle dijken dicht houden voor het baggerslib dat door de verruimingen van de waterwegen in België naar ons toekomt.
Herman Bijl

Terug

Saeftinge 2
'Pleiten voor afplaggen Seaftinge is misleidend' verzucht de directeur van Ket Zeeuwse Landschap, Marten Hemminga (krant van 29 december). Hij verwijt de ZLTO en de Levende Delta niet naar wetenschappelijk onderzoek gekeken te hebben. Zelf is hij ook flink misleidend bezig, want hij negeert belangrijke adviezen betreffende Saeftinge van het wetenschappelijk onderzoek dat door Vlaanderen en Nederland opgesteld is naar aanleiding van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium (het NOPSE-rapport). Dat rapport is voor het ministerie van LNV de belangrijkste onderbouwing voor de 600 hectare ontpoldering in Zeeland. Dat rapport nu adviseert om Saeftinge gedeeltelijk 'uit te polderen' zoals ontpolderen in die studie genoemd werd. Hemminga gebruikt wetenschappelijk onderzoek dus selectief en dat is verwijtbaar en misleidend; zeker, als je anderen van misleiden beschuldigt.
Leendert van Melle

Terug

Saeftinge
Directeur Hemminga van Het Zeeuwse Landschap noemt afplag--gen Saeftinge misleiding (PZC, 29 december). Als eigenaar van Saeftinge is hij uiteraard tegen, maar is zijn afwijzing terecht? Afplaggen is volgens hem alleen acceptabel als er 'dwingende redenen van groot maatschappelijk belang' zijn. Die zijn-er wel degelijk om de Hédwige niet onder water te zetten: i. Het is ethisch onverant- • woord goede landbouwgrond onbruikbaar te maken; 2. Onder water zetten is niet haalbaar met aanvaardbare inspanning en gevolgen voor de burgers en economische sectoren; 3. Er is onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor; 4. In de Hedwige gaat (vrij toegankelijke) natuur verloren. Afplaggen levert de zo gewenste estuariene natuur, het hoog gelegen gedeelte is dit beslist niet meer. Men laat nu in Saeftinge de natuur zijn gang maar gaan en noemt dat 'ontwikkeling door natuurlijke processen'.
Is dat beheer? Hierdoor zal het areaal estuariene natuur in Saeftinge nog verder afnemen, mag dat in een Natura 2000 gebied?
P. Dieleman

Terug

Waterdunen
Onder de bevolking is nauwelijks draagvlak voor het plan Waterdunen. Ondanks dat blijft men doordrammen. Onbegrijpelijk dat bestuurders zich blind staren op de vermeende economische meerwaarde van het plan. Die verwachte meerwaarde is gebaseerd op volstrekt onjuiste prognoses. De werkelijkheid zal het tegenovergestelde zijn! De overlast gedurende de aanlegperiode; drie tot vijfjaar, zal gigantisch zijn! Twee miljoen m3 zand en klei moet worden getransporteerd; 150.000 vrachtwagens. Kapotgereden wegen, stof, modder tapijten, zullen een negatieve invloed hebben op recreatief bezoek. Na de aanleg duurt het nog enkele jaren voor het gebied is begroeid. Dan zullen de recreanten al lang zijn gevlucht voor de overlast en het jarenlange maanlandschap. Men zal een ander vakantieoord hebben gezocht. Zal de recreant ooit terugkeren? In het Waterdunengebied worden een grote camping, een hotel en 400 woningen neergekwakt. Een enorme verstening. De realisatie van Waterdunen kan een ramp betekenen voor onze streek en voor Breskens en omstreken in het bijzonder!
A. Rosendaal

Terug

Ontpoldering
Het CDA Zeeland was tegen ontpoldering, en is dat nog steeds (PZC 4-12). Ze pretendeert een betrouwbare en stabiele partij te zijn. Wat moeten we echter denken van het feit, dat de CDA-vertegenwoordigers in gemeenteraden en provinciale staten zodra ze op hun stoel zitten de afspraken van het verkiezingsprogramma aan hun laars lappen? Het bestuur van het CDA Sluis heeft reeds de consequentie getrokken en is opgestapt. Wordt het geen tijd, dat ook het bestuur van het CDA Zeeland haar beloften naar de kiezers serieus neemt en duidelijk afstand neemt van gemeente- en provinciebestuurders die hier de hand mee lichten?
We mogen minimaal verwachten, dat bij een volgende verkiezing de nu zittende bestuurders vervangen worden door betrouwbare mensen.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering
De Tweede Kamer bekijkt opnieuw of verlagen van Saeftinghe een alternatief is voor de Hedwige-polder. Buitengewoon leerzaam zou zijn als men zich vooraf eens verdiept in de beroepsuitoefening van de vletters zoals die tot omstreeks 1965 opereerden. Deze vletters kropen met hun scheepjes in de grotere kreken van de schorren (Spieringpolder, Waarde en andere) om grond te 'roven' voor dijk-onderhoud. Zij groeven de hoogste delen van de schorren af waardoor over redelijke oppervlakken ondiepe putten ontstonden. Het getij bracht in de putten nieuw slib. Spoedig kwam de eerste zeekraal en vervolgens successievelijk de overige schorvegetatie en ontstond weer jong schor. Met het op deskundige wijze afgraven van hoge delen van Saeftinghe, zoals de vletters deden, zal een heilzame verjonging van de veel te hoge gebieden worden bewerkstelligd. Daarbij kan dan de teloorgang van de Hedwigepolder die door opslibbing in tientallen jaren ook weer te hoog komt te liggen achterwege blijven.
P. van der Maas

Terug

Ontpoldering 2
Ontpolderen van de Hedwigepolder als natuurherstel ter compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde is kapitaal- en natuurvernietiging! Heeft de natuur geleden onder uitdiepingen? Een ieder die wel eens langs de Westerschelde fietst of wandelt ziet toch meteen dat de uitdieping of de verbreding van de vaargeul niet ten koste is gegaan van de natuur. Wanneer men ergens op de glooiing wil zitten moet men op veel plaatsen opletten of je zit in de vogelpoep. Wanneer je wat verder het water opkijkt zie je zelfs bijna tot in Antwerpen regelmatig een nieuwsgierige zeehondenkop boven water komen. Nee, zo'n mooie natuurpolder als Hedwige polder met zijn goed onderhouden landerijen en nostalgische bosjes en maïspercelen terug onder water zetten is kapitaal weggooien. Toch zeker wanneer je leest dat de minister 5-10% opslag zou moeten krijgen en dat 12-16 jarigen uit het buitengebied soms 15-20 kilometer moeten fietsen rnet een tas van ca. 20 kg voordat ze een school bereiken met voortgezet onderwijs. Over de beroepsscholen zullen we het dan maar niet hebben. Nee, stop maar met geld verkwisten en besteed het aan meer door de Nederlandse en vooral Zeeuwse samenleving gedragen doelen.
Reggie de Cronckel

Terug

Nieuwe natuur
'Waar nu trekkers rijden stroomt straks water', lees ik in de krant van 9 december. In totaal gaat het over 350 ha nieuwe natuur, 'zoute natuur' volgens Het Zeeuwse Landschap. Ik lees dan verder dat het open natuur wordt, toegankelijk voor toeristen en er komen 400 vakantiehuisjes op; ook komen er wandel-en fietspaden te liggen; er gaat zelfs een fluisterboot door varen. Het geheel komt op mij over als één grote commerciële aangelegenheid waar de'nieuwe natuur geen schijn van kans zal krijgen; als die er al komt, zal hij verstoord worden door de toeristen. Nieuwe natuur houdt van rust en stilte. Ik dacht dat Het Zeeuwse Landschap dat toch wel wist! In de praktijk zie je het jammer genoeg dikwijls anders. Wordt dit hele project straks betaald door 'Natuurherstel Westerschelde'?
J. Koeman

Terug

Ontpoldering 11
De advocaat van de eigenaar van de Hedwigepolder verklaarde 24 oktober dat deze zich bedrogen voelt. Bedrogen omdat Vlaanderen bereid is 80 miljoen euro te betalen voor het ontpolderen van de Hedwige, echter niet als een alternatief daarvoor wordt uitgevoerd. Ook vele Zeeuwen voelen zich be- drogen, al jaren! In Plan Tureluur (1990) waren enkele ontpolderingen opgenomen. Daarvoor was geen draagvlak.
Bij de vorige Westerscheldeverdieping (1995) werden meerdere ontpolderingen voorgesteld. Resultaat: hevig verzet en geen draagvlak. Politieke conclusie: Geen ontpoldering. Dan volgt in 2001 nieuw overleg over het verbeteren van de toegankelijkheid van de Scheldehavens, de veiligheid en de natuurlijkheid. In deze drie-éénheid schuilt het bedrog, temeer omdat uitgegaan wordt van 1900. Ondanks uitgebleven schade als gevolg van de verdiepingen vormt alles dat gebeurt toch de hefboom voor bevordering van de natuurlijkheid en wel door ontpolderen. Dat is klaarblijkelijk hoofddoel. En daarin voel ik mij diep bedrogen.
P. van der Maas

Terug

Ontpoldering 10
Ongevraagd heeft de commissie Nijpels advies over het bestuur in Zeeland gegeven. Zij vindt dat de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in Zeeland verbeterd moeten worden. De analyse van de commissie daarbij klopt in het geheel niet. De commissie is kennelijk vergeten dat de provincie onder grote druk de regie van het natuurpakket heeft moeten aanvaarden. De Staten van Zeeland, in meerderheid tegen ontpoldering, hebben vervolgens onder voorwaarde van vrijwilligheid de regie aanvaard. Daarmee kwamen de Zeeuwse politici klem te zitten tussen hun kiezers en het rijk. Het duale systeem kan zo natuurlijk niet functioneren. Juist door de besluitvorming en houding van het rijk bij natuurherstel in de Westerschelde en over de mosselsector zijn de verhoudingen in Zeeland verslechterd. Het wordt nog erger, want bovendien adviseert de commissie, wederom ongevraagd, dat in Zeeland gewoon onteigend moet worden, terwijl de commissie zijn eigenlijke opdracht, t.w. een alternatief voor de Hedwigepolder aanwijzen, niet gerealiseerd heeft.
Leendert van Melle

Terug

Ontpoldering 9
In de PZC van 22 oktober stond dat de Hedwigepolder geschikt is voor watervogels en opnieuw laait het vuur op over ontpoldering. Ik hoop op een wonder. Het gaat niet meer om vrijwillig landbouwgrond af te staan. Er wordt met dwang gewerkt en iedereen loopt als ratten in een val.
J. Verhage Walhout

Terug

Ontpoldering 8
In het rapport van de commissie-Nijpels staat dat Nederland zich juridisch heeft verplicht de derde verdieping van de Westerschelde uit te voeren als gevolg van de ratificatie van het verdrag met Vlaanderen. Hier wordt bedoeld op het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Onwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2005, no. 310.
Nederland heeft zich tot niets verplicht, omdat de ratificatie, door alle formaliteiten die ter zake moeten worden vervuld, tot op heden niet heeft plaatsgevonden, (zie 'Draaiboek voor de wetgeving', Ministerie van Justitie, Directie wetgeving 2002).
Dit betekent dat ook het onderdeel 'Ohtpolderen' in het verdrag tot nu toe de juridische grondslag mist. Het rapport van de commissie-Nijpels getuigt daarmee niet ,van zorgvuldigheid. En dit is iets waarover de vice-voorzitter van de Raad van State de heer Tjeenk Willink eerder in een jaarverslag van deze Raad schreef: 'De Raad van Stare noemt het zorgelijk, dat de meeste ministeries nauwelijks in staat zijn de juridische kwaliteit te waarborgen van beleid en besluitvorming.'
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering 7
In de PZC van 22-10 las ik dat het 'afgraven' van het Land van Saeftinge (terecht) door Nijpels wordt verworpen. Daarbij merkte hij op dat elke 15 jaar dat afgraven herhaald zou moeten worden. Hij vindt het daarom geen duurzame oplossing. Ik vraag mij af hoe het met de duurzaamheid is van een pal ernaast gelegen onder water gezette Hedwigepolder zal zijn. Dat gebied zal eenzelfde mate van aan-slibbing krijgen en dus ook regelmatig op de schop moeten. Dat lijkt me geen toonbeeld van een geslaagde duurzame natuurcompensatie. Conclusie: Het ontpolderen kan, hier en elders langs de Westerschelde, onmogelijk een duurzame natuurcompensatie opleveren. Het enige lichtpunt is dat deze 'geld-in-water-smijterij' door de Belgen betaald schijnt te worden. Een dure prijs voor een beetje lagere stormvloedstand in Antwerpen, maar hopelijk dus wel terechtkomend op het juiste adres.
Jaap Liek

Terug

Ontpoldering 6
Nauwelijks was de commissie Nijpels uitgesproken of de negatieve reacties uit Zeeland kwamen binnen. Ik heb behoorlijk moeite om die emotionele anti-ontpoldering houding te begrijpen. Als er land in gebruik wordt genomen voor aanleg van wegen, woningen en industrieterreinen dan levert dat hooguit geringe weerstand op. Ontpolderen biedt echter ook voordelen. De nieuwe natuur is zeer waardevol voor vogels en vissen en is bovendien vrij zeldzaam. Overal stijgt de zeespiegel en in de Westerschelde nog sneller omdat door de verdieping het water met vloed extra snel binnenstroomt Extra ruimte in het estuarium biedt dus extra veiligheid. De nieuwe dijk die achter het ontpolderde gebied wordt aangelegd biedt bescherming volgens de nieuwste inzichten. Daarnaast neemt een schor de energie van het water weg, dus het wordt alleen maar veiliger! Daarnaast biedt ontpoldering nieuwe mogelijkheden: de schapen die grazen op de schorren bij Le Mont-Saint Michel worden geprezen om hun unieke smaak. Kan hier ook. Kortom, ontpoldering biedt een kans om de provincie verder te ontwikkelen en een impuls te geven aan het toerisme. De 'bedreiging' van de ontpoldering moet worden omgebogen in een kans. Dat is nog eens Luctor et Emergo.
Jacco Kromkamp

Terug

Ontpoldering 5
Veel 'Hollanders' gniffelden enkele weken terug toen bekend werd dat minister Wouter Bos de zogenaamde goede delen van Fortis/ABN-Arnro gekocht had voor 16,8 miljard euro en onze zuiderburen met de zogenaamde rommel achterliet. Maar wie het laatst lacht lacht het best, zegt een oud gezegde want nu halen de Vlamingen binnen waar ze al jaren geleden naar toe werkten in het zogenaamde 'natuurherstelplan' voor de Westerschelde. Maar het is altijd hun bedoeling geweest om door die ontpolderingen van Hedwig-en Prosperpolders een bufferbassin te vormen als er zich een exceptionele NW-storm zou voordoen. Had hiertoe persoonlijk aan cie. Maljers nog een voorstel gedaan voor die polder om ontpolderen te voorkomen. Misschien zijn de Vlamingen en de Antwerpse havenbaronnen, veel slimmer geweest door een natuurherstelplan te 'helpen' creëren en zodoende op den duur meer ruimte te hebben voor die haven in de Prosperpolder? Zij hebben geduld, zie maar naar Doel en deze deal kost hen veel minder euro's om Nederland te compenseren!
Johan Schrier

Terug

Ontpoldering 4
De heer Nijpels bereidt ons Zeeuwen er al op voor, dat we onze borst alvast nat kunnen maken, want dit is nog maar het begin. Er schijnen nog ergens in België een paar gedateerde tractaten te liggen, waarop de Belgen zich steeds beroepen, als de Schelde in verband met de bereikbaarheid van Antwerpen, weer eens moet worden uitgediept. Het is te hopen, dat dan de regering eindelijk het been eens stijf houdt, ter wille van Zeeland en de Zeeuwse bevolking.
F.J. Repko

Terug

Ontpoldering 3
Op uw voorpagina (22/10): beklemmende foto's van de Hedwigepolder nu en evt. straks: We hadden al het verdronken land van Saeftinghe. We kregen er het verdronken land van Schouwen bij. Nu de dreiging van het verdronken land van de Hertogin, Luctor et emergo wordt Luctor et submergo.
Wim van Gilst

Terug

Ontpoldering 2
Ontluisterend is de conclusie van het rapport van de commissie Nijpels. Vermoedelijk zijn er afspraken gemaakt tussen Nederland en Vlaanderen voordat het Verdrag over de Westerschelde werd geratificeerd. Nijpels en ook mevrouw Peijs hebben toen ook ondertekend dat de Hedwigepolder zou worden ontpolderd. Er was geen weg terug meer, daarom stond ook nu van tevoren vast dat die polder er aan moest geloven, alle ingezonden alternatieven ten spijt. Was de commissie van mening dat de geringere onkosten voor ontpoldering de doorslag zouden geven bij de Zeeuwen, en dat de 25 miljoen toegeworpen schellingen de Zeeuwse gemoederen zouden bedaren? Ik ben benieuwd hoe de Haagse politiek hier verder mee om zal gaan, welke beloften men nog zal nakomen. Ervaringen uit het verleden doen het ergste vermoeden. Er moet volgens Nijpels nog veel meer ontpolderd worden, nog wel 2500 hectare! Nu is al 8o procent van alle Zeeuwen tegen de huidige ontpoldering.
Ab Blok

Terug

Ontpoldering
Het blijft maar doorzieken. Het ontpolderverhaal. Delen van Zeeuwse landbouwgrond onder water zetten omdat Antwerpen grotere schepen wil ontvangen. Hoe kun je zo stom zijn? Knots zijn ze in Den Haag. Breidt de Hofvijver uit of zet Wassenaar onder water. Dat scheelt ons een hoop geklets van commissies en andere dikdoenerige uitslovers. Als we zo doorgaan moeten we misschien over enige tijd bij één of andere sjeik, net als voor olie nu, bedelen om sla of aardappels.
B.J. Meijs

Terug

Vogelbescherming (Brief was ingezonden met de kop "De groene Leugen")

De Vogelbescherming tekent beroep aan tegen de verdieping van de Westerschelde omdat nog niet met de beloofde ontpoldering begonnen is. De noodzaak van ontpolderen wordt onderbouwd door te stellen dat nergens in Noordwest-Europa nog een meergeulig esturarium van deze omvang (42.000 ha.) aanwezig is. (zie PZC 29/8) Dit laatste is absoluut onjuist. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft maar liefst 283.060 hectare aan estuaria. Dat ligt, gezien de vele rivieren in het Verenigd koninkrijk, voor de hand. Het Essex estuarium bijvoorbeeld is alleen al met zijn 46.140 ha. groter dan de Westerschelde. En daar heerst bovendien rust, want er loopt geen belangrijke vaargeul doorheen. De Vogelbescherming verspreidt dus onjuiste informatie. Hiermee is duidelijk dat er naast de Groene Leugen in de mosselsector ook sprake is van een Groene Leugen bij het natuurherstel rond de Westerschelde.
Leendert van Melle

Terug

Ontpoldering

In de nota "De waterkering veilig gebruikt" geeft het waterschap de Zeeuwse Eilanden inzicht hoe zij de waterkeringen in de periode 2008-2013 denkt te beheren. In de nota is veel informatie te vinden over wat er te gebeuren staat. Echter is in de nota niet vermeld hoe het beheer zal inspelen op toekomstige ontpolderingen. Uit het Natuurpakket Westerschelde kan men vernemen dat de provincie en het rijk taltijke ontpolderingen op stapel heeft: Ontpoldering dreigt in de Hedwigepolder, het Zwin, Perkpolder, de Zuid-, van Hattem- de Everinghe en de Eendragtpolder en Waterdunen. Het waterschap nu is partij in de onderhandelingen met derden over eigendommen, beheer en onderhoud van Zeeweringen en de aanpassing van regionale en andere dijken als gevolg van ontpolderingen. De waterschappen dienen daarom vóór de komende verkiezingen (PZC 7/8) aan hun ingelanden informatie te verschaffen wat hun wegens ontpoldering te wachten staat. Hierdoor kunnen de kandidaten hun standpunt in deze kenbaar maken, zodat de kiezer, wat dit onderwerp betreft, zijn keuze kan bepalen.
Herman Bijl

Terug

Westerschelde

In de PZC van 5 augustus staat dat de provincie Zeeland laat onderzoeken of de toegankelijkheid tot de Westerschelde moet worden verboden of beperkt. Dit is toch te gek voor woorden: de provincie Zeeland, voorstander van het ontpolderen (waar veel Zeeuwen zich diep voor schamen) is nog bezig met het ontpolderingsvraagstuk of er komt al een nieuw plan van de provincie om haar inwoners nog meer vrijheid te ontnemen. Zeeuwen worden aangetrokken door het water, willen langs het water lopen, wat vissen, een bosje zeekraal of lamsoor plukken, naar de boten kijken, de wind voelen. En dat doen ze al eeuwen op die manier, dat hoort bij het 'Zeeuw zijn'. Wil het provinciebestuur de Zeeuwen dat ook afhandig maken? Er is door de provincie al met diverse belangengroepen gesproken: zijn dat allemaal mïlieuclubs, of is er ook gesproken met de dorpsbewoners op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, de mensen die het aangaan? Het lijkt me geen goede keuze om bij het huidig toenemend verzet tegen milieuplannen, ongestoord zijn ingeslagen weg te vervolgen.
A. Blok

Terug

Commissie Nijpels 2

Ik ben het volledig eens met de ingezonden brief van Leendert van Melle in de PZC van 6 aug. j.l. over de taakstelling van de Commissie Nijpels. Tot de laatste dag van juli konden de Zeeuwen gebruikmaken van de mogelijkheid om bij deze (staats) commissie alternatieven in te dienen voor de ontpoldering van de Nederlandse Hedwigepolder en een deel van de Zwinpolders. Nijpels en de zijnen bleken inderdaad niet erg onder de indruk van het resultaat. Beoogt de Commissie Nijpels ons daarmee op het verkeerde been te zetten of heeft zij haar taakopdracht van LNV-minister Gerda Verburg wel degelijk goed begrepen, dat de ontpolderalternatieven op de eerste plaats van de commissie moeten komen? Jammer dat daarover met geen woord werd gesproken in het PZC-artikel van 1 aug. j.l.
Johan Robesin

Terug

Commissie Nijpels

“Geen nieuwe ideeën natuurherstel” meldt de PZC van 1/8 na een gesprek met de heer Nijpels. In dat artikel wordt niet gesproken over het onderzoek van de commissie zelf. Dat is vreemd, want de commissie moet namelijk volgens het instellingsbesluit van minister Verburg zélf onderzoeken welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering. Dat is ook wat de Tweede kamer nadrukkelijk wil. Volgens dat besluit moet de commissie geen ideeën van de bevolking evalueren. Met de “carte blanche”, die minister Verburg gegeven heeft om ook mogelijkheden buiten de Westerschelde te onderzoeken, ligt er een enorme uitdaging voor professor Heip en professor Hulscher om met alternatieven te komen en de wens van de Eerste Kamer waar te maken. Het zijn dus de deskundigen in de commissie en niet de Zeeuwen die met alternatieven moeten komen.
Leendert van Melle

Terug

Mosselcrisis 4

In de PZC van 19 juli betoogt de heer van Zonneveld van de ZMF dat de mosselsector haar protesten moet beëindigen en kiezen voor dialoog met haar tegenstrevers. Op de Bruse visserij feesten haalt vooral voorzitter v.d.Berg fel uit naar de milieuclubs. Mijnsinziens vanuit de overtuiging dat bedoelde dialoog nooit meer zal opleveren dan een uitgeklede vergunning met vergaande en onwerkbare beperkingen voor de mosselvissers. Hoe zeer deze vrees juist is blijkt wel als Vogelbescherming op woensdag j.l. haar wetlandrapport vrijgeeft, waarin uitsluitend harde standpunten zijn verwoord, zowel t.a.v. de schelpdiervisserij als de ontpoldering. Het PZC-commentaar beoordeelde dat voortreffelijk. Het betreurenswaardigste resultaat acht ik dat er binnen de provincie een opvallende verdeeldheid groeit. Acht het ZMF-bestuur het geen tijd om zich eens opnieuw op de doelstellingen te beraden? Hoe gerechtvaardigd destijds de uitgangspunten waren, met de huidige resultaten lijkt me de behoefte aan de organisatie niet groot.
P. van der Maas

Terug

Vogelbescherming 4

Met verbazing heb ik het stukje 'Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen' gelezen (PZC, 23 juli). Volgens de Vogelbescherming is natuurherstel in het Westerscheldegebied broodnodig omdat er een toenemende recreatiedruk is, zoals kitesurfen en strandrijden, en ook onderhoudswegen zorgen voor overlast. Wat heeft dat te maken met de polders van Zeeuws-Vlaamse boeren? Ik dacht dat er ontpolderd moest worden voor verloren gegane natuur in de Westerschelde.
Nee, de tien(!) wetlands in de Delta hebben het zo zwaar te verduren, alsdus beweren de rapporten van vrijwillige wetlandwachters, dat er ontpolderd moet worden. Dat half Schouwen straks onder water komt te staan, wordt vergeten.
Alle ellende die daaruit kan voortvloeien moeten we kunnen verhalen op de Vogelbescherming. De nu aangevoerde argumenten van de Vogelbescherming zijn niet meer steekhoudend en maken hun onderhandelingspositie voor het ontpolderen en de schelpdïersector haast onmogelijk.
A. Blok

Terug

Vogelbescherming 3

De vogelbescherming is een organisatie die in Zeeland terreur uitoefent maar je kunt niet zeggen dat ze geen duidelijke taal spreekt. De Zeeuwse akkers onder het zoute water en de mosselvissers weg van het wad. Die duidelijkheid mis ik bij hun financiers, de politici die de natuurindustrie steunen. Ze zijn bijna allemaal tegen de vernietigende plannen van deze clubs maar als het op stemmen aankomt is dat anders. Zo krijgt ons provinciebestuur tientallen miljoenen uit Brussel en Den Haag als er ontpolderd wordt waarvan zij dan weer miljoenen doorsluizen naar gemeenten. Is het dan vreemd dat onze bestuurders geen poot uitsteken om het onheil wat boven de Zeeuwse bevolking hangt af te wenden? Zeeland wordt verkocht en verraden door haar bestuur.
Gert-jan Minderhoud

Terug

Vogelbescherming 2

De Vogelbescherming meent dat de emoties van burgers en de belangen van ondernemers totaal ondergeschikt zijn aan het welzijn van de vogels. Het is denk ik de hoogste tijd voor de oprichting van een Burgerbescherming Nederland. Want de vogels vliegen vrij in het rond, en nooit naar de speciaal voor hun ingerichte natuurgebieden maar naar patatkramen en tarwevelden. En wij burgers; wij zijn gekooid door natuur en milieuorganisaties en hun politieke aanhangers, en die kooi die wordt alsmaar kleiner.
jacqueline van Burg

Terug

Vogelbescherming

De Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen. Een alarmerend en irriterend bericht, dat weer de drammerigheid van de Vogelbescherming illustreert. Waarom bemoeit ze zich met pure Zeeuwse problematiek? Het lijkt alsof door haar de vogel heilig is verklaard, er geen ruimte meer is voor andere dieren én mensen, zowel qua habitat als recreatief.
Mede door de vogelbescherming zit de mosselsector in de problemen, zijn boeren wanhopig en kunnen recreanten hun favoriete sport niet uitoefenen. Dat is slecht voor Zeeland. De 'wetlands', waar ze voor ijvert, verdringen grazend vee als schapen en runderen met bijbehorende weidevogels en maken plaats voor algen stinkende poelen met zwermen muggen, waardoor de kans op infecties bij mensen (malaria) en dieren (blauwtong) toeneemt, zoals vroeger hier ook de 'moeraskoorts' voorkwam. Onze fauna bevat immers niet alleen vogels, maar alle dieren die er bij passen. Zij die alleen maar vogels zien, gedragen zich als blinde vinken.
Wim van Gilst

Terug

Ontpoldering

Rinus Antonisse heeft gelijk als hij zegt dat het Westerschelde-dossier nog niet dicht kan (PZC 10/7). Bij ontpoldering worden namelijk buitendijken geheel of gedeeltelijk afgegraven, als gevolg waarvan de thans aanwezige binnendijken een primaire waterkerende functie verkrijgen. En dit leidt weer tot opwaardering van tweede- en daarachterliggende derde binnendijken. Eén en ander heeft consequenties voor het vaststellen van rampenplannen en de organisatie van dijkbewaking. Ook de rechten en plichten van eigenaren en pachters van percelen en bebouwing op en aan opgewaardeerde dijken zullen mogelijk veranderen. De vraag is nu of bij de onderhandelingen over de Scheldeverdragen- zoals wettelijk is voorgeschreven-toetsing heeft plaatsgevonden met betrekking tot de hiervoorgenoemde nationale effecten van het verdrag. En of deze toetsing dan is gerelateerd aan de huidige waterstaatswetgeving, dan wel aan de op stapel staande nieuwe Waterwet. Ik vermoed dat de Raad van State het erg druk zal krijgen.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering 3

Waar ik al bang voor was, is gebeurd. Alle beloften in de Eerste Kamer ten spijt, een enkel telefoontje uit België en minister Verburg krijgt alle lof van bijna alle kamerleden voor haar 200% inspanning. CDA en PvdA zijn bekeerd: deze enkele mondelinge toezegging van de Vlaamse premier lijkt plotseling de gehele ontpolderingsproblematiek te hebben opgelost. Men heeft er alle vertrouwen in dat er nooit zal worden ontpolderd, want de mogelijkheden tot alternatieven zijn nu voor de cie Nijpels voor het oprapen. Hoe vaak zijn de betrokken gedupeerden nu al een rad voor ogen gedraaid, de dupe van incompetent bestuur en misleidende, onbetrouwbare politiek?
A. Blok

Terug

Ontpoldering 2

Op dinsdag 1 juli hebben in de Eerste Kamer der Staten-Generaal alle politieke partijen zich uitgesproken tegen ontpoldering in het algemeen, en de Hedwigepolder in het bijzonder (Groenlinks uitgezonderd). Zelden zijn politici het zo eens met elkaar geweest. Vele Zeeuwse toehoorders, ter ondersteuning tegen ontpoldering afgereisd naar Den Haag, hebben het zelf allemaal kunnen aanhoren: 'de Hedwige polder blijft bestaan, en moet uit het verdrag worden geschrapt'. Nu maar afwachten op de stemming op 8 juli, want houden ze zich aan hun belofte, of verloopt het volgens het zelfde scenario als in de Tweede Kamer?
A. Blok

Terug

Ontpoldering

De Eerste Kamer is ontstemd omdat de commissie Nijpels van minister Verburg niet op een brede zoektocht naar alternatieven voor ontpoldering mag zoeken. (PZC 11/6)  Zij wil zelfs niet met de minister in debat. Bravo! De Eerste Kamer legt daarmee de vinger op de zere plek: de wijze waarop de Tweede kamer de scheldeverdragen ongewijzigd goedgekeurd heeft. Het instellen van de Commissie Nijpels door de Tweede Kamer met een beperkte opdracht is slechts bedoeld als doekje voor het bloeden, omdat zij haar belofte over vrijwillige grondverwerving middels de motie Van der Staaij niet nakwam.
Leendert van Melle
Opmerking: Het rode gedeelte is door de redactie van de PZC verwijderd.

Terug

Ontpoldering
Op 26 januari j.l. is door het provinciebestuur aan de Statencommissie Water, Ecologie en Ruimte een spoorboekje overhandigd. Het is bedoeld voor de ontpolder-spooktrein, die langs de rode stoplichten van de Zeeuwse bevolking voort dendert en een spoor van vernieling achter laat: gaten in de dijken, verdronken land. Een trein ook die mensen, die niet weten waar ze aan toe zijn, in de kou laat staan en die wellicht ook gaten in de samenleving veroorzaakt. Gezien de informatie die vanuit de PZC van 1 februari over waterveiligheid tot ons komt zou het goed zijn als dit onderwerp in samenhang met ontpolderen op de agenda van de aanstaande statenvergadering komt te staan. Men zou zich daarbij vooral moeten bezig houden met aspecten van sociale aard. Dit is onder meer te vinden in het rapport van de commissie Maljers: “Aan maatschappelijke, sociale, agrarische, economische of historische aspecten wordt in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium weinig aandacht besteed”. Dezerzijds gaarne voorlichting (PZC 1-2) aan een breed publiek gevraagd.
Herman Bijl

Terug

Ontpolderen 7
'Zonder emotie leven, is leven zonder geweten'. Ik ben het volstrekt eens met de heer A. Blok uit Brui-nisse, die dat schreef in de PZC-editie van zaterdag. Nu de Scheldeverdragen zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer, onze zuiderburen er lustig op los kunnen baggeren in de Wester-schelde en het ontpolderen weer helemaal in beeld is, heeft die uitspraak des te meer betekenis. De 'groene lobby' doet er alles aan om de inwoners van Zeeland te doen geloven dat natuur meer aandacht verdient dan landbouw. Wat de Raad voor Landelijk Gebied betreft zijn emoties niet op z'n plaats. Dat is natuurlijk grof en respectloos! Op z'n minst ten opzichte van hen, die de Watersnoodramp van 1953 hebben meegemaakt of daardoor familie en vrienden hebben verloren. De maand februari herinnert velen aan die vreselijke ellende en de lan ge nasleep ervan. Een dijk doorsteken om nieuwe zoute natuur te scheppen raakt juist bij deze provinciegenoten de diepste emoties. Emoties, die hen door het jarenlange bedrieglijke politieke gehakketak over het natuurherstel in en langs de Westerschelde dubbel zo hard treffen. Maatschappelijke ontpoldering zou je dat kunnen noemen.
Johan Robesin

Terug

Boeren
Een reactie op PZC 23-1 en 24-1. Voorbije nazomer kwam ik bij toeval terecht in een buurtschap nabij het dorp, waar mijn vader in oorlogstijd vermagerde kindertjes kennis, wijsheid en deugd probeerde bij te brengen. Ik fietste door een kathedraal, waarvan de muren uit twee rijen zware beukenbomen bestonden en door de dakbedekking van zacht ritselende bladeren, gefilterd zonlicht naar beneden viel. Ik voelde mij thuis, helemaal thuis. Ik dacht: “Het zal je maar gebeuren dat ‘Natuurmonumenten’ hier ook alles open en groen gaat maken, dat al deze pracht omgezaagd moet worden. Je raakt toch behalve je thuis ook je dierbare herinnering kwijt.” Daar dacht ik ook aan Zeeland, mijn tweede thuis, waar op grote schaal weilanden en akkerlanden worden verbuldozerd en blank gezet. Zeeland waarin in een eeuw tijds toch al zoveel veranderde. Op de fiets wist ik ook mijn ouders in mijn nabijheid, zij die samen met anderen hier op hongertochten bedelden om wat rogge, een stukje kaas of wat eieren. Ik zag mijn moeders stralende lach als zij wat had bemachtigd bij de boeren, die op bevel van de Duitse bezetter hun grasland tot akkerland hadden gescheurd. Ik hoor haar weer zeggen: “Een boer, nooit wegdoen!”
Herman Bijl

Terug

Ontpolderen 6
Nu blijkt dat het vrijwillig verwerven van landbouwgrond moeilijker is dan minister Verburg had gedacht, wordt nu ondermeer de Raad voor Landelijk Gebied in stelling gebracht om de bevolking ervan te overtuigen dat onteigening van landbouwgrond een doodnormale zaak is. Afgezien van juist nu toenemende voedselschaarste en vraag naar biobrandstoffen wil men de Zeeuwse bevolking ervan overtuigen dat emoties voor het verkrijgen van landbouwgrond geen rol mogen spelen. Juist die emoties zijn de drijfveer om tegen ontpoldering te zijn. Wie Zeeland liefheeft, wie de Ramp heeft meegemaakt en familie heeft verloren, weet wel beter. Zonder emotie leven is zonder geweten leven. En dat wil men laten gebeuren; het plan (EHS) is er, en moet koste wat kost uitgevoerd worden, gewetenloos. Voor wat? Voor het creëren van kunstmatige natuur voor veel geld. Het zou beter zijn om de natuur binnen de landbouw te zoeken, want bewezen is in de afgelopen eeuwen dat dat wel samen gaat.
A. Blok

Terug

Ontpolderen 5
In bepaalde kringen beweert men dat de natuur ziek is en dat zij deze via 'ontpolderen' zullen genezen. Natuurlijk creëert men, indien men land onder zout water zet, een heel andere natuur die best wel nuttig en mooi kan zijn. Edoch, tezelfder tijd vernietigt men prachtige flora en fauna. Immers, behalve landbouwproducten leven er in de grond, in sloten en greppels, talrijke zoogdieren, insecten en vogels welke men doodt of verjaagt. Ik vraag mij af of men zich dit wel realiseert. En dan rest mij nog een vraag: gaat het hier echt om 'natuurherstel' of de groei der Antwerpse haven of is het enkel 'machtswellust'?
A. Goeman

Terug

Natuur
We zijn behoorlijk doorgeslagen in Nederland als het om 'de natuur' gaat. Het voedselprobleem verspreidt zich langzaamaan over de wereld en komt steeds dichter naar de westerse landen toe. Akkerbouwbedrijven krijgen het steeds moeilijker, terwijl de vraag om voedsel juist toeneemt. Dat is vreemd. Goede landbouwgrond en voldoende agrariërs zijn nodig om ons wereldwijd van voedsel te voorzien! Dat is in mijn ogen belangrijker dan die ene vogel die mogelijk uitsterft. Geef boeren de ruimte en hun land, zodat zij voor het broodnodige voedsel kunnen zorgen. Geen kostbare akkers onder water zetten of als weidelandschap inrichten of bossen aanplanten in Zeeland, waar bossen niet thuishoren. Zeeland is een polderlandschap, laat dat aub zo blijven!
A. Cappon

Terug

Ontpolderen 2
De discussie rond ontpoldering en 'nieuwe natuur' (PZC, 9 januari) focust zich nu rond de waarde van het land voor agrarisch gebruik. Wat ik niet terugvind in deze artikelen, is de economische waarde van de slikken, schorren en andere natte (nieuwe) natuur. Deze natte natuur levert verschillende diensten en goederen die een economische waarde vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden; schorren zijn de kraamkamers voor verschillende commercieel aantrekkelijke vissoorten. Schorren bieden extra bescherming tegen het water, wat effect heeft op het prijskaartje van onze zeeweringen. En schorren verbeteren de waterkwaliteit door filtratie en afbraak van vervuiling. In veel gevallen zijn deze economische waarden uit te drukken in keiharde euro's! 'Nieuwe natuur' zal in veel gevallen zelfs als beter alternatief voor landbouw naar voren komen als economische belangen worden meegewogen.
Jim van Belzen

Terug

Ontpolderen 3
Vraag een moeder haar kind te verdrinken en je vraagt een Zeeuw (een Zeeuw notabene!) om zijn polder onder water te zetten. De reden is ook al zo bizar. Grotere schepen voor Antwerpen; minder bouwland in Zeeland. We hebben toch al zo veel ruimte over nietwaar?
Laten we het Haagse Binnenhof eens ontpolderen! Dat gebeurt natuurlijk nooit want de Haagse kliek neemt alleen besluiten waar ze zelf óf beter óf niet slechter van worden. Deze lieden wonen zelf nooit in polders, naast koffieshops of andere gedoog-gedrochten. De rest van de tijd zijn ze op het Binnenhof alleen met zichzelf bezig, de NVSH heeft hier een leuk woord voor!
B.J. Meijs

Terug

Ontpolderen 2
Door met getijdennatuur (PZC 18-1). Het dagelijks provinciebestuur wil in 2010 beginnen met ontpolderen. Ontpoldering is onderdeel van de plannen Perkpolder en Waterdunen. Nu het dagelijks bestuur dit signaal afgeeft, mogen we dan nog hopen, dat de Tweede Kamer zich nog zal inspannen om ontpolderen te voorkomen? Dat men deze plannen opnoemt geeft weer aan hoe onbetrouwbaar sommige politici zijn. Tijdens de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten was het standpunt van de CU: 'Polders teruggeven aan de zee is niet aan de orde. Alleen als het noodzakelijk is in verband met de veiligheid is het bespreekbaar'. Ook de partners van het CDA en de SGP spraken dezelfde taal. Nu men de macht heeft, heeft men lak aan de mening van de bevolking. Referendum niet gewenst, verkiezingsbeloftes gebroken. Nu 600 ha ontpolderen, vervolgens de rest van de door de natuurlobby gewenste 3000 ha.
P. Dieleman

Terug

Nummer Een
In de PZC van 16-1 lezen we: 'Nummer Een natuurgebied rijker'. Het Zeeuwse Landschap is 22 ha rijker, zal bedoeld worden. Nuttige beweiding door schapen past niet in hun 'bedrijfsvoering'. Hun werkwijze is bekend: de vruchtbare bovenlaag verwijderen, en maar zien wat er van komt. Een aantal runderen moet de indruk wekken dat er nog iets gedaan wordt. Hopelijk krijgen de dieren bijvoede-ring, anders zullen ze maar een schraal bestaan hebben. Of de kievit (bedreigde kustvogel?) ook de voorkeur geeft aan zijn nieuwe domein moet betwijfeld worden. De kievit is toch een typische weidevogel? Zeker is dat er weer 22 ha cultuurgrond voorgoed onbruikbaar wordt gemaakt. Een verarming voor de gemeenschap.
M. Poissonnier-Dekker

Terug

Nieuwe natuur
Onder 'Meningen' mag Nico Hylkema zijn visie geven op nieuwe natuur (PZC, 09-01). Hij noemt geen harde cijfers, maar voor Zeeland gaat zijn betoog in ieder geval niet op. Zeker in Zeeuws-Vlaanderen gaat het niet om waardeloze grond die de boeren maar al te graag kwijt willen. Getuige de moeizame grondverwerving voor meerdere projecten. Is graan verbouwen voor de voederindustrie verwerpelijk? Eieren, melk en vlees zijn toch ook voedsel? Dreigend wereldvoedseltekort zal de schrijver een zorg zijn: elders op de wereld bossen kappen voor productie van zijn voedsel, als hij maar eten genoeg heeft en 'natuur' kan maken. Of deze natuur ook voldoende werkgelegenheid biedt vraagt hij zich niet af. Als we voedsel willen importeren, zullen we daar ook iets tegenover moeten kunnen stellen. Laten we zuinig zijn op onze akkerbouwers en veehouders, dan hebben we tenminste wat om te eten en te exporteren.
P. Dieleman

Terug

Natuurherstel
Natuurherstel ontstijgt Westerschelde (PZC 11-01). De heer Hemminga (directeur Stichting Het Zeeuwse Landschap) stelt in zijn artikel de vraag of in alle redelijkheid vol te houden is dat het project 'Waterdunen' geen goed plan voor Zeeland is? De feiten: 1. De financiële tekorten van respectievelijk 7,5 en ruim 12 miljoen euro zijn door Gedeputeerde Staten (Zeeland) bevestigd. 2. West-Zeeuws-Vlaanderen is in de winter uitgestorven. Toch claimt men een jaar rond exploitatie zonder dat men over slecht weer voorzieningen beschikt. 3. Wie garandeert ons dat exploitant Molecaten al zijn inkopen in ons gebied zal doen? 4. Zeeuwen zijn tegen ontpoldering! Is het, na analyse van de feiten, juist niet uitermate onverantwoord om 'in zee te gaan' met project 'Waterdunen'? Als politieke partijen die in de gemeenteraad van Sluis tegen Sluis aan Zee gestemd hebben consequent zijn, wijzen ze dit project eveneens af.
François Babijn

Terug

Prunje
Het artikel 'Topman Waterdienst wil getij in de Prunje op Schouwen-Duiveland' (PZC, 07-01) heb ik met verbijstering gelezen. Het land moet de mogelijkheid houden om te groeien met de grillen van de zee. Het antwoord is dat de grillen van de zee in de loop der eeuwen Zeeland hebben geteisterd. De laatste watersnoodramp die Zeeland teisterde, is 55 jaar geleden. De littekens staan in de zielen van vele eilandbewoners gegrift. Waarom het noodlot tarten en de veiligheid prijsgeven door het getij in de Schouwse prunje te gaan bespreken? Hopelijk heeft de topman landelijke waterdienst na zijn uitstapjes bij de wereldbank en de Maaswerkern nog andere, maar dan veiliger ideeën.
Ineke van Dijke-van de Vate

Terug

Ontpoldering
Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw wordt in Zeeland al naar alternatieven voor ontpolderen gezocht. De heer Saeijs, destijds directeur van Rijkswaterstaat Zeeland, verklaarde dat ontpolderen nog wel geleerd moest worden. Tussen de knallen in de nieuwjaarsnacht door dacht ik opeens: “Hoe kun je alternatieven verzinnen voor iets wat je nog niet weet?” Intussen zijn vanuit het Bestuurlijk overleg 33 alternatieven gepresenteerd en via de Commissie Maljers zijn nog eens 55 ideeën in de archiefkasten verdwenen. Ondanks dit komt er weer een commissie om naar alternatieven te zoeken. Zou je ze niet? Kappen met die handel! Geeft gij de zee toe, hoe meer zij zal willen hebben (Andries Vierlingh 1505-1578). Geeft gij de natuurbeweging en de Vlamingen toe, hoe meer zij zullen willen hebben. Geeft gij de zee, de natuurbeweging en de Vlamingen tezamen toe (Ontwikkelingsschets 2010): Zeeland, bekijk het maar, inpakken en wegwezen.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering
Als ir. Van der Hoofd met zijn artikel in de PZC van 29 december de bedoeling heeft gehad een zinloze bijdrage te leveren aan de discussie over ontpoldering, dan is hij daarin volledig geslaagd. Bij gebrek aan deugdelijke, inhoudelijke argumenten die de noodzaak van ontpoldering onderbouwen, neemt Van der Hoofd zijn toevlucht tot de 'nuchtere' redenering dat het helemaal niet erg is om een aantal polders onder water te zetten, omdat die in het verleden zijn aangelegd uit economische motieven. Dit feit is in zijn belevingswereld blijkbaar zodanig verfoeilijk, dat deze polders eeuwen later zonder enig bezwaar doelloos mogen worden vernietigd. Dat de vermeende onvermijdelijkheid tot ontpolderen voortkomt uit het winstbejag van de Antwerpse haven, vermeldt de ingenieur uiteraard niet, want daarmee zou ontpoldering mogelijk toch een wat dubieus karakter krijgen.
P. Korteknie

Terug

Dooie mus 2
„Denk eens in, een pas aangetreden CDA-kamerlid (Koppejan) gaat dwars in tegen de ondertekenaars (Kees Veerman, Karla Peijs, Gerda Verburg, premier Balkenende, allen CDA)", zo schrijven (PZC 27/12) de CDA'ers Eversdijk (senator) en De Bat (raadslid Goes). Kom op, zeg. Dit alles heeft Koppejan ook al van te voren kunnen bedenken. Hier voert Koppejan zichzelf als dooie mus op en tovert vervolgens voor de Zeeuwen een dooie mus in de vorm van een commissie uit de hoge hoed. Een slappe motie met ministeriële inkt geschreven. Reeds jaren staat de ontpoldering van de Hedwigepolder onwrikbaar vast. Al in 2003 wezen ecologen deze polder als fouragegebied aan. In de milieueffectenrapport over de pijpleiding Ossedrecht-Zelzate wordt de Hedwigepolder als 'natuurontwikkelingsgebied' aangeduid. Volgens Eversdijk moet de commissie met sterk gemotiveerde leden worden bemenst. Het is duidelijk. Mocht er geen resultaat worden geboekt, dan is hun schuld. Dat is pas een 'mission impossible'.
Cees Freeke

Terug

Dooie mus
'Uitstel ontpoldering is geen dooie mus' volgens drs. Eversdijk/drs. De Bat (PZC 27/12). Wij vragen het ons af. Er is voor ons Zeeuwen na de beschamende aftocht in de Tweede Kamer nog weinig hoop. Met de ervaringen met de commissie Maljers en het onderzoek van prof Verschuuren nog vers in ons geheugen, kan het ook moeilijk anders. Het is gebleken, dat de uitkomsten van deskundige onderzoeken van te voren bepaald kunnen worden. Hopelijk gaat men nu wel onbevooroordeeld aan de slag en heeft men de wil en de vrijheid om tot een advies te komen waarbij ontpolderen voorkomen kan worden. Bij de ZMF is die wil en vrijheid er niet, zij hebben reeds aangekondigd om na vergunningverlening voor het verdiepen van de vaargeul naar de rechter te stappen als er dan nog geen begin is gemaakt met onteigenen. Tegen ons procederen met ons eigen belastinggeld!
P. Dieleman

Terug

Verdieping 1
PZC 19/12: 'Geen voorbereidingen 4e Scheldeverdieping'. Dit antwoord kreeg GroenLinks van het dagelijks provinciebestuur. „Wel", zo vermeldde het artikel, „onderzoekt Rijkswaterstaat Zeeland of schepen met grotere diepgang de Westerschelde op kunnen stomen. Het dagelijks provinciebestuur wil niet vooruitlopen op de uitkomst van dit onderzoek." Verbazingwekkend! Medio 2007 spraken de Staten uit geen nieuwe (=vierde) verdieping van de Westerschelde te willen. De Staten stelden: „Na de derde verdieping moet het over en uit zijn." Een motie van deze strekking kreeg de steun van alle partijen. De commissaris van de koningin was ook duidelijk: „Een vierde verdieping komt er niet. Over mijn lijk." Waarom dan dit vraag- en antwoordspel in de Staten? Strategie? Is die krachtige opstelling van juni pure donquichotterie? Daarop lijkt het. Goed nabuurschap is één, maar veiligheid kan daaraan niet ondergeschikt worden gesteld. Wordt het geen tijd de serviele Haagse houding inzake het scheidingsverdrag van 1839 aan te pakken?
ir. A.J. van de Sande

Terug

Verdieping 2
Ontpoldering om natuurherstel in de Westerschelde Neen, om de weg vrij te maken voor de door Vlaanderen gewenste verdieping van de Westerschelde zodat grotere zeeschepen Antwerpen zouden kunnen bereiken. (PZC, 19 dec.) Om daarvoor draagvlak te verwerven heeft Rijkswaterstaat vroegtijdig contact gezocht met de natuurbeweging. Deze is, 'grenzen aan de groei' vergetend, akkoord gegaan met ontpoldering als tegenprestatie. De natuurorganisaties hebben verder in gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat besloten van een Milieu Effect Rapportage terzake af te zien, in ruil voor actieve betrokkenheid bij natuurherstelwerken. En zo werd de landbouw voor een voldongen feit geplaatst. De natuurbeweging liet later weten, dat zij in opstand zou komen als de ontpoldering niet zou doorgaan. Mogelijk daarvoor bang, speelde de regering in het openbaar debat de bal steeds richting Vlaanderen: goed nabuurschap, Vlaanderen zus, Vlaanderen zo, enzovoorts. Terwijl ze ondertussen stille diplomatie met Vlaanderen bedreef Wie zich in de ontpolderings-problematiek heeft ingeleefd (dossiers, rapporten, beantwoording Kamervragen, Tweede Kamerzittingen, berichtgeving en commentaren in de media) komt ongetwijfeld tot de conclusie, dat de ontpoldering niet als een in dank aanvaarde erflating van de beschaving de geschiedenis ingaat.
Herman Bijl

Terug

Verdieping 3
Ondanks het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak zal de zogenoemde ontpoldering wel doorgaan. Edoch, de schepen worden steeds groter en de haven van Antwerpen moet meegroeien dus Westerschelde verdiepen en daarmee samengaand verdere ontpoldering. Over enkele decennia zal dus Vlaanderen een verdere verdieping en ontpoldering eisen. En wie heeft dat hersenspinsel 'natuurherstel' uitgevonden? De natuur is niet ziek, misschien sommige mensen. De mensen moeten wonen en leven, dus wordt er steeds meer gebouwd, ook ten koste van de natuur... Dus wederom natuurherstel. (Is het niet tegen de natuur dat wij zogenaamde 'huilers' redden en terugzetten waardoor zij de natuur ontregelen?) En dan de verantwoordelijke persoon welke de overeenkomst getekend heeft met de Vlamingen, moet deze niet naar huis gestuurd worden wegens bestuurlijke onbekwaamheid? Ik vind van wel.
Albert Goeman

Terug

Verdieping 4
Ook de nog steeds bedreigde polders behoren tot de aarde. Hoe kunnen de bewoners in die polders en vele tienduizenden sympathisanten tegen ontpoldering nu zingen van vrede op aarde?? Onmogelijk!! Voor mij zeker onbegrijpelijk en velen met mij. Aangezien er veel politieke partijen in de Provincie en de 1e en 2e kamer zitten die de C hoog in het vaandel dragen!! Of hebben ze de 'd' in vrede . in een 't' veranderd? Maar dan zal er toch goede landbouwgrond moeten zijn om voedsel te produceren. Voor degene die het NOS journaal op 20 december hebben gemist; daar was minister Chris Peeters te horen en te zien. Neem me niet kwalijk als Gerda Verburg praat over een goede buur, mijn gedachten gingen terug naar '40 - '45.
Mijn advies aan alle politieke partijen is: Toon ruggengraat en al dondert het nog zo op de berg Sinaï; 'achteruit gaan nooit', ook niet voor de Belg en dan krijg je vrede in je hart.
C.J. de Broekert

Terug

Scheldeverdragen
Vincent Klap (ZMF) kondigde, na het wetgevend overleg van de Tweede Kamer, in de PZC aan de derde verdieping van de Westerschelde zeker te zullen aanvechten, omdat de verdieping en natuurherstel niet meer gelijk lopen. Na het tweede wetgevend overleg in de Tweede Kamer, waar een teleurstellende motie Koppejan een meerderheid kreeg (PZC 11/12), is de kans dat ontpolderd wordt enorm toe genomen. Hierdoor zal de ZMF misschien afzien van juridische procedures. Maar, de suggestie om de verdieping aan te vechten zouden de tegenstanders van ontpolderen - met een brede steun in Zeeland - kunnen overnemen. Immers de verdieping, veiligheid en natuurpakket (ontpolderen) zijn een onlosmakelijk drieluik. Houdt de verdieping tegen en ontpolderen hoeft niet meer!
Leendert van Melle.

Terug

Natuurherstel
Nog geen week geleden is het rapport van professor Verschuuren in Provinciale Staten gepresenteerd, een juridisch onderzoek wat er op grond van Europese en nationale regelgeving aan natuurherstel rond de Westerschelde vereist is. Die eisen zijn inhoudelijk van aard. Ofwel: als de natuurdoelstellingen maar behaald worden zal het Euro-pa worst zijn of dat door ontpolde-ring gebeurt, of op een andere ma-nier. De berichtgeving in het ope-ningsartikel in de PZC van zater-dag i december, 'EU eist ontpolde-ring' lijkt dan ook nogal op stemmingmakerij op een ongelukkig moment. In de citaten uit de brief uit Brussel komt het woord ontpoldering niet voor en de eindconclusie, dat ontpoldering 'dus' moet, is nergens onderbouwd. Alternatieven zijn daarom nog steeds moge-lijk. En als de provincie de vele constructieve ideeën die eerder zijn ontwikkeld en sindsdien nog steeds worden aangedragen, positief en creatief had benaderd, zou het vereiste natuurherstel waarschijnlijk al een eind op streek zijn.
Leo van der Vliet

Terug

Ontpoldering
De Westerschelde is van oudsher al een handelsrivier met veel economische bedrijvigheid erop en er omheen, vooral gelegen in het Sloe, bij Terneuzen en Antwerpen. Dit blijkt nog niet genoeg te zijn: ook al is de infrastructuur in het achterland compleet onvoldoende, er moet een WCT en liefst ook nog een VCT komen, overigens ook al ten koste van het natuurgebied "de Kaloot". Er passeren per dag duizenden containers met allerlei goederen op steeds grotere schepen van en naar Antwerpen, drie kerncentrales  maken voor hun koeling gebruik van de rivier, allerlei lozingen vanuit ver in Belgie, maar ook uit Nederland komen in de rivier, en dan klaagt men dat de natuur daar onder druk staat en dat het zeegras bedreigt wordt? Laten we niet hypokriet doen, de waterkwaliteit is een stuk verbeterd vergeleken met pas na de ramp, maar de Westerschelde blijft een handelsrivier met vrije doorvaart naar Antwerpen. Daar hebben we voor gekozen. En dan moeten we niet onder economische druk het Zeeuwse land daar de dupe van laten zijn. Natuur en economie liggen hier tegen elkaar aan en dat zal hier zo blijven. Er valt geen natuur te herstellen, want er is geen afbraak. Het zand uit de vaargeul levert weer grotere zandbanken op, met nieuwe natuur. Zandbanken verplaatsen zich van nature ook, en aan die kanten gaat ook weer zeegras groeien.Er is erg zwaar ingezet met het habitat rapport Estuaria (H1130), te zwaar, en het erge is dat men zijn oren hiernaar heeft laten hangen Door deze fout worden een aantal boeren onnodig in moeilijkheden en langdurige onzekerheid gebracht, en loop ik de kans dat een "stikje van mien Zeeland verlore haet."
A. Blok

Terug

Ontpoldering
Terwijl men zich elders steeds meer zorgen maakt over de voedselvoorziening in de nabije toekomst, lijkt dit voor bestuurlijk Zeeland niet aan de orde. Een blik in de krant van 29/11 doet je afvragen wat is er aan de hand? De Staten lijken te accepteren dat er ontpolderd wordt (Hedwige en Zwin; 560 ha). Project Sluis aan Zee: 240 ha. Plan Perkpolder: 250 ha. En dan is er nog Waterdunen: 290 ha.
Allemaal landbouwgrond, dat moet wijken voor dubieuze projecten. Golfbanen, bungalows, luxe hotels! Het een levert nog meer op dan het ander (?). Alleen waar ons voedsel vandaan moet komen, zal de projectmakers een zorg zijn, als zij maar aan de slag kunnen. Uiteindelijk zal de gewone man de rekening moeten betalen en de minder bedeelden elders in de wereld, die ons voor een hongerloon moeten voeden en kleden. Willen wij Zeeuwen dat?
P. Dieleman


Terug

Natuurherstel
Onder de titel 'Strohalm' wordt er commentaar (PZC, 21 november) gegeven op het rapport van prof. Verschuuren. Men meent dat door het rapport ontpolderen van de Hedwigepolder onontkoombaar is. Er zouden geen alternatieven zijn. Men gaat echter voorbij aan de mogelijkheid van het afplaggen van een gedeelte van het land van Saeftinghe. Dit is wel degelijk een acceptabel alternatief. De natuurwaarden die hier dan zouden verdwijnen, komen binnendijks in ruime mate aan hun trekken. Per jaar wordt er 400 hectare nieuw natuurgebied in Zeeland aangelegd. Dus dit mag geen belemmering zijn om in Saeftinghe bestaande natuur te vervangen door estuariene natuur. Bij ontpolderen gaan waarden verloren die het meer dan waard zijn om behouden te worden. Niet alleen natuur, die is er ook in een polder, maar vooral de mogelijkheid om voedsel te verbouwen. Het laatste wordt mondiaal een steeds groter probleem. Reden genoeg om zuinig te zijn op onze landbouwgrond.
M. Poissonnier-Dekker

Terug

Ontpoldering 4
Over 'Ontpolderen' is overleg geweest tussen de Nederlandse en de Belgische overheid. Hierover zijn afspraken gemaakt die aansturen op ontpolderen. Geen rekening wordt gehouden met de opvatting van de Zeeuwse bevolking die in overgrote meerderheid tegen is. De rijksoverheid heeft het provinciale bestuur van Zeeland een worst voorgehouden van honderd miljoen als stille medewerking wordt verleend. Het provinciale bestuur is naar mijn mening op de verkeerde weg als het zegt 'tegen ontpolderen' te zijn maar probeert te bijten in de worst. De resolutie 'tegen ontpolderen' werd op de CDA ledenvergadering van 21 november door 90 procent van de leden gesteund, daarmee aangevend dat een andere weg moet worden ingeslagen. Een minderheid durft of wenst de koers niet te verleggen. In het verslag van de PZC van 22 november kwam het standpunt van de overgrote meerderheid van de CDA leden 'tegen ontpolderen' onvoldoende naar voren.
A. M. Dek

Terug

Ontpoldering

In 'Buitengebied' van 20-11 wordt de Engelse aanpak van kustverdediging als voorbeeld gesteld. Ook Nederland zou voor het ontpolderen van de Hedwigepolder hiervan kunnen leren. Het grote verschil is echter, dat wanneer Engeland niets doet, er bij extreme weersomstandigheden grote gebieden onder water komen te staan. Veiligheid en economische belangen spelen hier de hoofdrol. Men kiest daar voor de goedkoopste oplossing: minimale kustverdediging en overstromingsgebieden creëren ter bescherming van waardevolle gebieden. Dit is ook bij Kruibeke het geval. Ontpolderen van de Hedwigepolder zou voor natuurherstel noodzakelijk zijn. Voor de gemeenschap als geheel is hier geen winst. Er gaat landbouwgrond verloren en het is nog maar de vraag of de veiligheid er niet onder lijdt. Voordeel is er voor Antwerpen, doordat er waterberging plaatsvindt. Indien dit gewenst is, kan dat ook door afgraven van Saeftinghe. Wel ter navolging is: beter overleg met overheden en burgers bij de voorbereiding van plannen.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering 2
De Zeeuwse Milieufederatie twijfelt over verdieping van de Westerschelde (PZC 21/11). Ik twijfel niet ten aanzien van het gedrag van de natuurbeweging, die in tegenstelling tot het basisprincipe van de Club van Rome (grenzen aan de groei) instemt met schaalvergroting van de scheepvaart op de Westerschelde vanwege natuurcompensatie. Ik twijfel ook niet aan het - zonder eerbied voor het
leven - grootschalig vernietigen van dat wat groeit en bloeit in de Zeeuwse polders en elders in Nederland. En tenslotte twijfel ik niet aan de maatschappelijke onrust die door dit alles wordt bevorderd.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering 3
Op 19 november heb ik een riek gepakt en ben naar de Hedwigepolder gereden om te demonstreren tegen Ontpoldering. Na afloop heb ik deze polder eens aandachtig bekeken evenals de naastgelegen Prosperpolder. Wat een prachtige natuur, bomenrijen en diversiteit aan vogels! Dit onder water zetten kan ik niet verkroppen. Kijk eens over de dijk hoe groot het land van Saeftinge is: de vogels hebben daar meer ruimte als wij op het land. Men zou zich eerder drukker moeten maken over de veiligheid op de Westerschelde, want als er een van die duizenden per dag vervoerde containers in het water komt, kan dit wel eens voor jaren het einde betekenen van de flora en fauna daar, dan valt er niets meer te compenseren.
A. Blok

Terug

Ontpoldering
'Ik voel me belogen, ik voel me bedrogen'. Deze variatie op het refrein van een meezinger schoot me in gedachten bij het lezen van de mening van mevrouw Corbey en de uitleg van de heer Verbeek in de krant van vrijdag, respectievelijk zaterdag. Algemene strekking; 'Europa eist geen ontpoldering' en 'Van schade is geen sprake'.
Vanaf 1990 wordt door bepaalde groepen ontpoldering nagestreefd, eerst rond de Oosterschelde met het Plan Tureluur en een aantal jaren later rond de Westerschelde, gekoppeld aan de verdiepingsplannen. '
Daar geldt sinds 2003 het erbij gezochte uitgangspunt van de drie-eenheid Veiligheid,Toeganke-lijkheid, Natuurlijkheid, daarmee suggererend dat het één niet zonder het ander kan. Ik ben ervan overtuigd dat deze suggestie niet waar is en wacht nu met velen de mening van de Staten en nog meer die van de Kamer op 3 december af
P. van der Maas

Terug

Waterkeringen
Vorige week (PZC 31/10) las ik dat de gedeputeerde voor natuur en landschap, de heer Hamelink (Christenunie) van plan is Zeeland tot eerste klimaatbestendige regio ter wereld te maken, met een internationaal klimaatcentrum op Neeltje Jans. En verder Zeeland wereldwijd een voorbeeld wil laten zijn op het gebied van de vergroting van de veiligheid door ontwikkeling van vernieuwde technieken op het gebied van waterbouwkunde, gecombineerd met nieuwe natuur en economische impulsen. Wetend, dat volgens de toetsing in 2006 de primire waterkeringen in Nederland in belangrijke mate niet aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen, dan wel dat daar geen oordeel over gegeven kon worden, dacht ik: "Waar heeft de man het over? Heeft hij dan nooit de geschiedenis van de toren van Babel gelezen?"
Mijns inziens probeert Hamelink met zijn verhaal de Zeeuwse bevolking met schitterende horizonten voor ontpoldering rijp te maken.
Men mag hopen dat het partijcongres van de Christenunie op 17 november a.s. hier afstand van zal nemen en zich tegen ontpolderen zal uitspreken.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering
De heer Roskam stelt in “lezers schrijven” (PZC 6/11) voor om de stookvuurtjes  in de derde wereld met een Zeeuwse uitvinding te verbeteren, zodat er minder bos gekapt kan worden en 1,6 miljoen minder mensen sterven door de huidige vervuilende vuurtjes. Dan kunnen wij Zeeuwen zonder gewetenswroeging naar hartenlust ontpolderen, aldus Roskam.
Die stookvuurtjes verbeteren is een prima plan en moet zeker gerealiseerd worden, maar belangrijker is dat 189 landen in 2000 besloten hebben om de grootste wereldproblemen (de millenniumdoelen) aan te pakken. Verreweg bovenaan deze doelen staat het bestrijden van armoede en honger. 800 miljoen mensen zijn ondervoed en jaarlijks sterven 8,7 miljoen mensen van honger. Terwijl de wereldbevolking toeneemt en er zoveel honger op aarde is, is het vernietigen van landbouwgrond door te ontpolderen een decadentieverschijnsel van een land dat het te goed heeft en te rijk is. Terecht pleitte LTO voorman Maat onlangs er voor om de Europese en Nederlandse bakens van het landbouwbeleid te verzetten. De groei van de wereldwijde voedselproductie blijft achter bij de vraag. Ontpolderen, Nee dus!Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen 5
80% van de wereldhoutproductie verdwijnt in kookvuurtjes? (reactie op lezersbrief 03-11). Deze vuurtjes branden slecht, geven giftige gassen en verbruiken vier keer te veel hout. Hierdoor sterven 1,6 miljoen mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen vroegtijdig. Naast de 2 miljoen malaria doden per jaar dus ook een ernstig probleem.
Philips heeft een kachel ontwikkeld met schone verbranding en een kwart houtverbruik, kosten 50 euro. Afrika kan dit niet betalen. Zeeuwen hebben een gelijksoortige kachel ontwikkeld tegen 10 procent van de kosten. Dit model kan in Afrika gemaakt worden. Er behoeft dus driekwart minder woud gekapt te worden. Vrouwen hebben minder tijd nodig met koken. Het introduceren van dit proefmodel vergt uiteraard investeringen. Met een ervaren woudloper, die de weg weet in het subsidiebos, zouden wij Zeeuwen zonder gewetenswroeging naar de 3de wereldbewoners toe, naar hartelust door kunnen gaan met het ontpolderen.
Piet Roskam

Terug

Ontpolderen 4
Voor elke hectare landbouwgrond die in Nederland moet worden ingeleverd, moet elders in de wereld vier hectare worden gewonnen om de voedselproductie op peil te houden. In de praktijk betekent dit, dat die nieuwe productiegronden meestal in de ontwikkelingslanden moeten worden gevonden. Helaas gebeurt dat meestal door ontbossing. Om in Zeeland via ontpolderen zeshonderd hectare aan zee terug te geven, moet dus in zijn algemeenheid elders 2400 hec-tarebos verdwijnen. Daar zouden milieuactivisten ook eens aan kunnen denken.
Huib Eversdijk

Terug

Ontpolderen 3
Onlangs ging ik mee met een vliegtochtje boven Zeeland. Dat was een leuke en verbazingwekkende ervaring: niet te geloven hoe veel water er in Zeeland te zien is, binnen en buiten de dijken. Wellicht zou het goed zijn als mevrouw Verburg eens een vliegtochtje boven Zeeland maakte (bij helder weer). Misschien krijgt ze dan wel de gedachte: kan ik wat anders doen met die 600 ha vruchtbare grond dan ontpolderen? Als ondeskundig iemand denk ik - jawel. Bijvoorbeeld de grond gebruiken om er een gewas op te verbouwen (tarwe?) en dus meel te produceren met subsidie. En dat vervolgens naar landen verzenden waar dagelijks duizenden sterven van de honger (vooral kinderen). Daar is geen geld voor? Echt niet? Dat argument slaat nergens op. Hoeveel miljoenen kost dat ontpolderen? Dat geld is er dus wel!
Misschien is het ook wel de moeite waard om eens het oordeel van de Raad van State te vragen. Het oordeel van de RvS wordt veelvuldig gebruikt voor aanzienlijk minder belangrijke zaken.

J.P. de Witte

Terug

Ontpolderen 2
De heer Blok schrijft in Lezers Schrijven (PZC 20-10) dat hij het van harte zal toejuichen als de Hedwige/Prosperpolders ontpolderd zullen worden. Een zeer beperkt eigenbelang (grondeigenaren/pachtboeren) moet wijken voor een groot algemeen belang: een overlevingskans voor flora en founa van de getijdenrivier de Westerschelde. Hij vergeet dat die paar boeren ook een groot belang dienen, namelijk zorgen voor tientallen tonnen aan voedsel voor duizenden mensen. Op uitstekende landbouwgrond moet je zuinig zijn, zeker in een tijd dat de voedselschaarste op wereldniveau alleen maar toeneemt. Laat die foeilelijke grootschalige akkerbouwpercelen, zoals de heer Blok die omschrijft, dus gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. Laat eerst België maar eens zorgen dat ze geen ongezuiverd afvalwater van steden en industrie meer lozen op de Westerschelde, als ze dat voor elkaar krijgen zal de flora en fauna een grotere stap vooruit maken dan door het ontpolderen van de Hedwigepolder.
J. Meliefste

Terug

Ontpolderen
Ben zelf gaan kijken in de Hedwige/Prosperpolders. Buitendijks een uniek natuurgebied, het Verdronken Land van Saeftinge, een oerlandschap wat ook in Zeeland nauwelijks nog bestaat. Bin-nendijks van aardig polderlandschap met bospartijen (Hedwige) tot foeilelijke grootschalige akker-bouwpercelen plus kerncentrale Doel, een enkele boerderij en typisch Belgische, even foeilelijke, lintbebouwing (Prosperpolder). Niets unieks aan! Volstrekt helder wordt dat in een belangenafweging van de individuen enerzijds (de grondeigenaar: voor hem een correcte zak centen; enkele grote pachtboeren: compenseren met land elders; overige bewoners/werkmensen: bouw vlakbij een mooi nieuw huis op een ruime kavel voor ze) versus de natuur anderzijds, de natuur het met grote voorsprong wint. Hier zal een zeer beperkt eigen belang moeten wijken voor een groot algemeen belang. Ontpolderen: ja, van harte! Om de unieke getijdenrivier Westerschelde inclusief flora en fauna tenminste een kans te geven te overleven. Dat is ons aller belang.
Piet Blok

Terug

Ontpolderen
Met de kop 'Laatste poging tegen ontpoldering' bericht de PZC dat gedeputeerde Wiersma een ultieme poging wil doen om ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin te voorkomen. Een deskundige krijgt daartoe een spoedopdracht. Hoe deskundig en snel en vooral hoe onafhankelijk moet deze mens wel zijn om een eerlijk en bruikbaar resultaat te leveren? Het is overigens vooreerst nog wenselijker om aan een eerlijke en onafhankelijke - nog niet in de netwerken van politiek, ambtenarij, plannenmakers, natuurbeschermers en andere partijen verstrikt geraakte - deskundige, zonder randwaarden vooraf, een algemeen oordeel te vragen over het Westerscheldegebied en met name of en in welke mate natuurcompensatie nodig is. En dan vooral zonder de kreten 'extreem' en 'onherstelbaar'.
Vooral omdat de politiek steeds compromissen heeft gezocht en geen nadrukkelijke afwijzing heeft getoond is de ontpoldering binnengeslopen. Het is bijna onvoorstelbaar, maar vurig te hopen dat de deskundige resultaat boekt en dat het voorstel niet is bedoeld om straks aan gedupeerd Zeeland de in onschuld gewassen gedeputeerde handen te tonen.
P.van der Maas

Terug

Ontpoldering
De dijkgraaf van het waterschap "De Zuid-Hollandse Eilanden", de heer J. Geluk, vindt ontpolderaars "ezels", omdat door hun toedoen de zee dichterbij komt en het geld voor ontpolderen beter besteedt kan worden aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in dijkversterkingen.
Verder gaand met de vergelijking "ezels", vraag ik me af of de lobby-bijeenkomst in de abdij in Middelburg (PZC 20/9) een onschuldig "carnaval der dieren" was, waar twee ezels werden toegezongen met: "Ik zag twee ezels oesters eten. O, dat was een wonder....". Of was deze bijeenkomst een zorgvuldig voorbereide happening om bij politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de ontpoldering, nu met oesters en gebakken lucht aantrekkelijk te maken. Dit lijkt me alleszins aannemelijk omdat de ezels die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de scheldeverdragen met ontpoldering, op het oester feest prominent aanwezig waren.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering
In de Middelburgse Abdij was op 20 september jl. de Vlaamse minister-president Kris Peeters met Karla Peijs, onder het genot van een oestertje en un bon vin blanc, 'on kissing terms'. (PZC 21/9). Zou het gesprek gegaan zijn over de driehonderd hectare ontpoldering die in het Verdrag is opengelaten? Onlangs ventileerde Kris Peeters dat daarover 'door de minister van Landbouw en Natuur een overeenkomst werd gesloten met de provincie Zeeland'. De zaak is dus al lang beklonken.
Premier Peeters vindt dat onteigening moet worden toegepast en dat ultimo 2007 de derde verdieping moet starten. Hij heeft zelfs de Belgische eigenaar van de Hedwigepolder persoonlijk tot verkoop trachten te overreden. Die liet zich echter niet vermurwen. De Tweede Kamer is tegen 'gedwongen ontpoldering' maar nam wél in strijd met dat standpunt de onteigeningswet in december 2005 aan. Een manier moet dus worden bedacht om de aandacht van allen - én media én politiek - te trekken. Anders valt straks gewoon het doek.
Cees Freeke

Terug

Ontpoldering
Beschouw het onderstaande als een positieve reactie op het artikel "Waarde van Saeftinghe" (PZC 15/9). Samenhangend met de veiligheid tegen overstromen en het behoud van natuur en milieu en van de mosselvisserij is in de monding van de Oosterschelde een stormvloedkering gebouwd. Bij de besluitvorming hierover is destijds voorbij gegaan aan de effecten daarvan op natuur en milieu in ruimere zin. De bouw van de kering zou toch veel meer bouwmaterialen vragen dan die welke nodig zouden zijn dan bij een dichte dam. Namelijk cement, grind, zand, steenachtige materialen in diverse soorten en maten, afkomstig uit binnen- en buitenland, En waarvoor de habitats van mensen, flora en fauna aldaar zouden worden aangetast. Dus om de "waternatuur" in het deltagebied te behouden, het verrommelen van "landnatuur" in andere gebieden in Europa. Dit doet zich nu weer voor bij ontpolderen, waarbij in mijn ogen de ene soort natuur om subjectieve redenen word, tegen andere natuur wordt verkwanseld. Daarom stel ik voor om de geldmiddelen die gereserveerd zijn voor het ontpolderen, te gebruiken voor het opknappen van die gebieden die bouwmaterialen leveren t.b.v. infrastructuur en bouwprojecten. Zo laat men zien dat natuur en milieu geen grenzen kennen, en dat men verantwoordelijk is voor elkanders natuur en milieu.
Herman Bijl

Terug

Natuurbeleid
In 'Waarden van Saeftinghe' (PZC 15-09) gaat de heer Jacobusse in het verweer tegen de dreigende afgraving van een gedeelte van zijn 3500 ha natuurgebied. Dat is zijn goed recht, maar dan wel met juiste argumenten. Hij verzwijgt dat riet bezig is de typische schorplanten te verdrijven. Wat doet Het Zeeuwse Landschap hiertegen? Ook het feit dat hij vooral over weidevogels spreekt, geeft al aan dat een gedeelte van Saeftinghe nog niet bedijkt land is in plaats van schorren en slikken. Door dit af te graven onstaan weer echte schorren en slikken, die wel onderhouden moeten worden. Ook een ontpolderde Hedwige zou volslibben en ophogen. Daarom buitendijks afgraven en niet ontpolderen. Ruimte genoeg voor vogels er wordt per jaar binnendijks al 400 ha nieuw natuurgebied aangelegd. Onjuist is, dat de landbouw verantwoordelijk is voor het in 'gierend tempo' achteruitgaan van de weidevogels. Verkeerd natuurbeleid is de hoofdoorzaak.
M. Poissonnier

Terug

Ontpoldering 3
Uit de afstudeerscriptie "Commotie rond de Westerschelde", een analyse van het falend beleid van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde om te komen tot een natuurherstelplan Westerschelde, van mr. AJG Poppelaars uit 1998: "Op 15 november 1995 was er in Goes een "onderonsje" van natuurorganisaties en Rijkswaterstaat. Dit om zich van overheidswege te verzekeren van het draagvlak bij die organisaties ten aanzien van de natuurherstelwerken in de Westerschelde. In dit overleg is besloten dat de natuurorganisaties zullen afzien van een Milieu Effect Rapportage, in ruil voor een actieve betrokkenheid bij natuurherstelwerkzaamheden."
Nu, bijna 12 jaar later, deze oude koeien uit de sloot halen? Ja, want mijns inziens kan het geen kwaad als de vaste kamercommissies V&W en LNV, die op 10 september met betrekking tot ontpolderen Zeeland bezochten, laten onderzoeken of nog steeds dit soort onderonsjes plaats vinden.
Of, misschien is het zinvol dat weer eens een ambitieus, jonge politicus afstudeert op het vervolg van de Commotie rond de Westerschelde.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering 2
Het Zeeuwse Landschap en de ZMF trachten ons en de kamerleden te overtuigen van de noodzaak van ontpolderen (PZC 10-9 en 11-9). Hierbij doen ze uitspraken, die moeilijk te onderbouwen en in tegenspraak met eerder gedane mededelingen zijn. De Westerschelde is ziek, er verdwijnen soorten planten en vogels doordat er schorren en slikken verdwijnen. Eerder dit jaar liet Het Zeeuwse Landschap ons weten, dat het goed gaat met de zeehondenpopulatie in de Westerschelde. Dit jaar was een goed jaar voor de kustvogels (PZC 14-8). Zo ziek is de Schelde dus ook weer niet. Er spelen zoveel factoren een rol, dat het niet te onderbouwen is, dat ontpolderen het redmiddel is. Ook de klimaatverandering speelt een rol (PZC 25-8), er komen soorten bij en er verdwijnen er. Er is geen reden om een zo diep ingrijpend en onomkeerbaar middel als ontpolderen in te zetten. Door ontpolderen gaat ook natuur verloren.
P. Dieleman

Terug

Natuurcompensatie
De Milieufederatie is ontevreden, .zij vindt, dat er meer natuurcom­pensatie moet komen (PZC 7-9). We kunnen regelmatig in de krant lezen, hoe er met de gecompenseerde gebieden omgegaan wordt: verschraling (goede bovenlaag verwijderen) en putten en plassen aanleggen. Onderhoud (?) wordt gedaan door 'begrazing' met runderen. Deze dieren zijn te beklagen: naast onkruid is er weinig te grazen. Hebben deze runderen minder schadelijke uitstoot, dan melk producerende koeien die op stal zouden moeten blijven om het milieu minder te belasten? De 'nieuwe natuur', dat zijn vooral gebieden waar onkruid (distels, St. Jacobskruid) weelderig groeit en is ideaal voor allerlei ongedierte: o.a. teken, dazen, ganzen en vossen. Doordat er al overal zulke gebieden liggen kunnen zij en de ziektes die zij veroorzaken zich gemakkelijk en snel over grote gebieden verspreiden. Stop met het aanleggen van deze gebieden, respecteer de aanwezige natuur en laat het onderhouden door specialisten: onze boeren, deskundig en efficiënt.
P.Dieleman

Terug

Ontpoldering
Met interesse en instemming heb ik het stukje over de ontpoldering van Albertien van der Have in de PZC van 21 augustus gelezen. Wat ik jammer vind, is dat minister Verburg zo star vasthoudt aan de verdieping van de Westersehelde en het natuurbeleid; er zijn door allerlei burgers alternatieven aangedragen en ik kan me niet voorstellen dat daar geen enkele oplossing voor dit probleem bij is. We kunnen niet doorgaan met steeds maar weer de Westersehelde te verdiepen, elk jaar komen er schepen in de vaart met een nog grotere diepgang.
Minister Verburg dreigt niet onteigening van de landbouwgronden. Landbouwers zijn geen kleine kinderen! Ik dacht dat de afspraak was dat er in geen geval onteigend zou worden. Overigens moet ik ook terugdenken aan de hongerwinter in 1944 toen we als stedelingen zo dankbaar waren dat er landbouwers waren die nog wat aardappelen, tarwe en suikerbieten aan ons verkochten. Wij kunnen de landbouw niet missen en we moeten geen goede grond prijsgeven aan het water. Met de Belgen moeten we een aanvaardbare oplossing zoeken.
J. Trompert Peute

Terug

Ontpoldering
'Natuurherstel is Europese verplichting', meldt de PZC van 18-08. Hierover het volgende: Het is 'van de gekke' dat via EU-natuurregels aan onze dijken wordt geknaagd. Daarom regering: terug naar Brussel en bepleit daar de reductie van het aantal hectaren voor nieuwe natuur. De politieke partijen, die straks hun oordeel over de Scheldeverdragen - dus ook ontpoldering- zullen geven, moeten zich tevoren afvragen hoeveel miljoenen euro's daarvoor in een bodemloze put worden gedumpt. En hoeveel mensen met zorgen, ziekte, ouderdom en armoede daarmee geholpen zouden zijn. Wanneer de EU-parlementariërs toch weer eens in Straatsburg zijn, moeten zij ook Saisersberg-Günsbach 30 kilometer verderop bezoeken. En daar de geest van dr. Albert Schweitzer opsnuiven, een veelzijdige geleerde met grote belangstelling voor natuur en milieu. Zij zullen dan, hoop ik, tot de ontdekking komen dat grootschalige herverkavelingen in de natuur niet in overeenstemming kan zijn met de zorgvuldigheid die Schweitzer in zijn filosofie 'eerbied voor het leven' daarvoor bepleit.
Herman Bijl

Terug

Veiligheid zeewering
„Als het gaat om de sterkte van onze Zeeuwse zeeweringen kijken de waterschappen tegenwoordig vijftig jaar vooruit. Een dijk van nu moet over een halve eeuw nog voldoen aan de veiligheidsnorm van 1 op 4000. Dat wil zeggen: een overstromingskans van eens in de 4000 jaar." Het artikel in de PZC van 13 augustus maakt melding van het feit dat de norm voor 'Holland' (de economisch meest waardevolle gebieden) 1 op 10.000 is! Is een mensenleven in Zeeland soms minder waard dan in de rest van Nederland?
Feit: de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen in 2006 levert nog steeds een incompleet beeld op. Zo blijkt dat over 32 procent van de primaire keringen en bijna de helft van de 942 beoordeelde kunstwerken geen oordeel over de veiligheid kan worden afgegeven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat men in Zeeland wil experimenteren met onze kustveiligheid ('proeftuin' met 'overslagdijken' en 'zoutwaterinlaten').
François Babijn

Terug

Natuurherstel
Natuurherstel is Europese verplichting (PZC, 18 augustus). Een verplichting die een land zelf kan invullen. In Natura 2000-gebieden moeten de natuurwaarden in stand gehouden worden. Maar de aanwijzing door Nederland van de Westerschelde als Natura 2000 gebied verenigt zich niet met haar functie als levensader van Antwerpen, zeker niet, als men de doelstellingen die men zich oplegt te zwaar zijn. Voor de formulering van de doelen zegt het Natura 2000 document onder meer: ze moeten haalbaar zijn, dat wil zeggen met zo min mogelijk inspanning en gevolgen voor de burgers en economische sectoren. Het mag ook niet zo zijn, dat het teveel kost om ze op langere termijn in stand te houden. Als de zeespiegel stijgt, gaan we dan nog meer ontpolderen, om voldoende schorren en slikken te behouden? Natuur in stand houden goed, maar niet op de manier en de plaats die men ons nu wil oplegggen.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering 5 - Waarschuwing!
Het redactioneel commentaar van de PZC, (15-08) waarschuwt de Zeeuwse politiek: van minister Verburg moet de aanleg van 600 hectare getijdennatuur doorgaan, want er is een afspraak met Vlaanderen gemaakt. Desnoods via onteigening. De redactie van de PZC gaat voorbij aan de Zeeuwse en landelijke voorwaarde én het gegeven dat de politici bezig zijn met de opmaat naar het debat over de Scheldeverdragen. De minister heeft wél de toestemming van de Kamer nodig. Met de nipte kamermeerderheid van het regeerakkoord én de standpunten van de regeringspartijen over ontpolderen zal de minister er niet gerust op zijn. In dat kader past de krachtige taal van de minister, hetgeen de PZC breeduit op de voorpagina plaatst. Volgens Floris Maljers heeft de politiek een groot probleem als er geen draagvlak voor ontpoldering is (PZC, 29-9-2006). Het zou daarom veel beter zijn als de PZC de politici in Den Haag waarschuwt, dat er een bestuurlijk probleem ontstaat als de regering een besluit neemt tegen de wil van de Zeeuwse bevolking in.
Laat de vaste kamercommissie van V&W in september eerst maar eens naar Zeeland komen. Zeeuwen kunnen hen dan op hun rol als volksvertegenwoordigers aanspreken.
Leendert van Melle

Opmerking: De bovenstaande vetgedrukte regel is in de PZC niet afgedrukt.

Terug

Ontpoldering 4
Ooit wel eens een vriendje of vriendinnetje gehad, dat zich lief en aardig voordeed, maar heel on-
betrouwbaar bleek? Je voelde je niet happy. En zeker niet als anderen van je kornuiten met hem of haar gingen spelen. Je voelde je verraden. Meestal kwam het wel weer goed, soms ook niet. Dit nu doet zich voor in Zeeland. Door vriendjespolitiek, waardoor de zee als vriend wordt beschouwd. Deze onbetrouwbare vriend biedt echter geen excuses aan als er iets mis gaat. Daarom is waakzaamheid geboden ten aanzien van de streken die de zee in zich bergt (PZC, 13-8 en 15-08) Daarom zou het bijzonder zinvol zijn, indien de Zeeuwen bijvoorbeeld door middel van een symposium op technisch-wetenschappelijk niveau inzicht krijgen, welke mogelijkheden de civiele techniek heeft om aan de onbetrouwbaarheid van de zee weerstand te bieden. Wij - en niet alleen de Zeeuwen - hebben daar recht op.
Herman Bijl

Terug

Ontpoldering
"Het gaat nu de goede kant uit (zie ontpoldering, natuurherstel moet doorgaan, PZC, 15-08). Ik snap de gevoeligheden in Zeeland. Maar, als ik zie hoe de discussie in de Tweede Kamer nu is en hoe het kabinet er op inspeelt, dan komt het allemaal goed" (uitspraak Balkenende, november). „Als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks" (uitspraak Verburg, 15-08). De overeenkomst tussen beide uitspraken is dat ze gedaan zijn door CDA'ers. Het verschil is dat Balkenende zijn uitspraak deed vóór de verkiezingen en Verburg erna.
K. Jansen

Terug


Ontpoldering 2
Bij de statenverkiezingen van maart waren alle politieke partijen tegen ontpoldering. Maar de nieuwe gedeputeerde voor waterkeringen, natuur en landschap hield het - om gezondheidsredenen - na anderhalve maand voor gezien. En de overige gedeputeerden hebben zich nu verscholen achter de rug van minister Verburg, dus van deze heren hebben we waarschijnlijk weinig te verwachten. De tijdens de verkiezingstijd gedane beloften lijken snel gebroken te worden. Is er nu niet één Zeeuwse bestuurder die de rug recht durft te houden? Mocht deze er onverhoopt niet zijn, dan zullen onze Zeeuwse polders moedwillig geïnundeerd worden, en verandert daarmee de hele Zeeuwse geschiedenis van de afgelopen tien eeuwen in één grote leugen.
Hans de Vos

Terug

Ontpoldering 3
De benadering door minister Verburg van het ontpolderingsprobleem getuigt niet van enig inzicht in de situatie in Zeeland. Ook in Den Haag is bekend dat een meerderheid in Zeeland het onder laten lopen van delen van de provincie ten behoeve van natuurherstel niet ziet zitten. Je mag verwachten dat ze kritisch kijkt naar door haar ambtelijke apparaat geproduceerde rapportjes en zich bewust is van de achterhaalde ideeën over agrarische productie en natuur die nog leven op haar ministerie. Men denkt daar nog dat er overschotten bestaan en dat Nederland een groot natuurgebied moet worden. De minister is of een stalinistische regent of ze heeft zich de ins en outs van haar beleidsterrein nog niet eigen gemaakt. Voor Zeeland hoop ik op het laatste.
Gert-Jan Minderhoud

Terug

Symphonie Fantastique
Nu ik een fietstocht lang de Rijn in Duitsland aan het voorbereiden ben, schiet het ineens door mij heen. Stel, dat men daar aan natuurherstel zou gaan doen. Net als hier met de landbouw, daar ook met EU-steun en subsidie de wijnbouw zou laten verdwijnen. Ik zal dit 'am Stammtisch' maar niet voorstellen. Gegarandeerd zal er al snel een wagen van de ADAC-Rettungsdienst met veel lawaai en blauwe zwaailichten op mij afkomen om mij af te voeren. In Nederland is dat met zijn doorgeprikte gedoogdijken anders. Daar is door Groen Links gesuggereerd de stormvloedkering inde Ooster-schelde wegens zandhonger een eindje in de richting van de Zeelandbrug op te schuiven. En zo pas (PZC, 21-7) het voorstel gedaan om de waterschappen op te heffen. Ik hoor ons nieuwe volkslied al: 'Hannes loopt op klompen, zimpen, zampen, zompen'.
Herman Bijl

Terug

Grondstoffen
In 'Hogere prijzen grondstoffen' in de krant van 26 juli lezen we dat de prijzen voor graan en zuivel de komende jaren zullen blijven stijgen. De Aziatische groeimarkten en extreme weersomstandigheden worden als oorzaak genoemd. Maar ook het stijgende gebruik van biobrandstoffen heeft grote (blijvende) invloed. Reden voor Europees Commissaris van Landbouw Mariann Fischer Boel om aan de bel te trekken en er op aan te dringen alle braakliggende grond in gebruik te nemen. De gronden zijn hard nodig om de krappe graanvoorraden aan te vullen. Onze eigen minister van Landbouw is blijkbaar zover nog niet. Zij zet nog steeds in op ontpolderen, terwijl ook het aanleggen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond gewoon doorgaat. Te gek voor woorden. Straks zijn we zowel voor onze energievoorziening als voor onze voedselvoorziening volledig afhankelijk van het buitenland.
M. Poissonnier

Terug

Nieuwe Natuur (2)
In de PZC van 26 juli konden wij opnieuw lezen, dat de prijzen van graan en zuivel stijgen en naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Deze geluiden zijn niet nieuw, afgelopen jaar zijn er reeds vaker rapporten met dezelfde boodschap verschenen. Voor een normaal redenerend mens reden genoeg om na te denken over de toekomst van onze voedselvoorziening en de landbouw in ons land. Helaas zijn er in Nederland nog steeds politici, die menen dat ons land gebaat is bij het opofferen van goede landbouwgrond aan 'nieuwe natuur' of aan de zee. Dat de minister van Landbouw hierbij voorop loopt, is onbegrijpelijk. Het is de hoogste tijd, dat ons provinciebestuur haar tot andere gedachten probeert te brengen door een duidelijk standpunt tegen ontpoldering in te nemen. Hierdoor zou zij het respect van de Zeeuwse bevolking verdienen en niet mede verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor wanbeleid.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering (74)
In de Zeeuwse polders leven honderden miljoenen ongewervelde dieren. Bovendien leven daar ook nog ontelbare andere kleine dieren. Wat gebeurt er met hen als de ontpoldering doorgaat? Het lijdt geen twijfel, ze gaan allemaal dood.
Het zal het grootste sterven zijn in de Zeeuwse grond sinds de ramp van 1953. Het geschiedt moedwillig! Voor de Zeeuwse Milieufederatie met aanverwante organisaties, politieke partijen en meelopers schijnt deze catastrofe geen reden te zijn om zich tegen de ontpoldering te verzetten. Integendeel! Hun credo is duidelijk: Dood aan de natuur, leve de nieuwe natuur! Het klinkt als een kreet uit een stalinistische folder. Elke natuurliefhebber zou daar zijn conclusies uit moeten trekken.
Cor Jansen

Terug

Onrechtmatig 2
Inhakend op de bijdrage 'Onrechtmatig' van de heer van Melle in 'Lezers Schrijven' (PZC 14-07), inzake ontpoldering van de Hedwige- en prosperpolder, de volgende stelling: De zeedijken in Zeeland en elders in Nederland zullen in de toekomst niet meer de uitstraling hebben van 'ik zal handhaven'. Dit omdat onze regering blijk geeft de rechtszekerheid van haar burgers, die volgt uit ons nationaal wapendevies 'je maintiendrai', met voeten te treden.
Herman Bijl

Terug

Onrechtmatig
De onteigening van de Hedwigepolder komt dichterbij (PZC 6/7) Dat blijkt uit een brief van minister Verburg aan de Tweede Kamer. Dit is hoogst merkwaardig en onrechtmatig, omdat de Tweede Kamer de Scheldeverdragen, waardoor mogelijk ontpolderd zou moeten worden nog niet door de Tweede Kamer behandeld zijn. Dit is des te meer merkwaardig omdat de milieueffectrapportage over het natuurpakket in en rond de Hedwige- en Prosperpolder nog niet klaar is. Bij de inspraak van die MER zijn goede alternatieven aangereikt. Misschien moet helemaal niet onteigent worden. Bovendien is volgens de laatste representatieve enquête 59% van de Zeeuwen tegen deze plannen. Dat minister Verburg dit allemaal bewust negeert geeft weer dat de “dialoog met de samenleving”, die de regering zo mooi in de 100-dagen reclamefolder verwoordt, een loze kreet blijkt te zijn.
Leendert van Melle.

Terug

Voedsel nodig
In het artikel 'Het gaat om alle soorten (PZC 16 juni) wordt gesproken over rampzalige ontwikkelingen in de natuur. Daarbij wordt tevens onze Zeeuwse landbouw genoemd, die het volgens het artikel verkeerd doet of deed.
Maar de Zeeuwse landbouw staat 'on top'.
We noemen slechts: A) Hooggekwalificeerde, technisch zeer bekwame Zeeuwse landbouwers/ fruittelers worden bedreigd in hun bestaan, zowel materieel als psychisch en emotioneel. B) Bestrijdingsmiddelen en het gebruik ervan worden gecontroleerd door de overheid; ook vele burgers gebruiken insecticiden e.d.; wie maakt zich daar druk over? C) Verkavelingen, terecht gepromoot door vooral het ministerie van Landbouw, waren en zijn nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering. D) Ook nu is er in onze mooie Zeeuwse agrarische polders een rijke natuur. E) Graan, fruit, kleding enz. hebben alle wereldbewoners nodig. Dat moet geproduceerd worden, onder meer door onze eigen Zeeuwse boeren. F) Gedurende de eeuwen is er voor de Zeeuwse grond gevochten en wordt er nog voor gevochten in 2007. De Zeeuwse grond is van alle Zeeuwen, derhalve: géén ontpoldering!
P. Hupkes

Terug

Ontpolderen (73)
Naar aanleiding van het artikel over het nieuwe Deltaplan (PZC, 26-06 wil ik Andries Vierlingh citeren. Hij was van 1507-1579 dijkgraaf en waterbouwkundige en een bewogen mens.
" Geeft ghij de zee toe, hoe meer sij sal willen hebben, want debbe is soo haest niet gegaen door de engigheijt van de gaete, de vloet en comt wederomme innegestroomt. Maer als ghij van uwen gront verseken sijt, soo wilter wacker ende met neersticheijt zonder cesseren aenvallen, oft het waeter soude u wederomme een kuere spelen dat ghijs u leven daege gedencken zult."
Zo horen we 'Ontpolderen Neen', ook eens van een andere kant (uit Tractaet van Dijckagie).
Herman Bijl

Terug

Haagse lobby
Zeeland is in Den Haag 'oorverdovend afwezig' (PZC 25 juni). Hoe, waar het is dat Zeeland in vergelijking met andere provincies in Den Haag weinig weet te bereiken, blijkt wel uit het gegeven dat de vorige minister van Verkeer en Waterstaat ons, in verband met (opgedrongen) ingrepen in het Schelde-estuarium, met ontpoldering kon opschepen. Hoe anders was het bij de provincie Zuid-Holland, die haar zaakjes in Den Haag kennelijk wel op orde had! Voor de (zelfgewenste) ingrepen in het Maas-estuarium mag daar, in plaats van de dijk bij Maassluis of de duinen bij Oostvoorne door te steken, of het strand bij Hoek van Holland tot een voor mensen verboden vogelreservaat te maken, rustig elders gecompenseerd worden, zelfs in een andere provincie (Zeeland!) en in een bestaand natuurgebied. Kan de commissaris van de koningin, met haar 'onschatbaar netwerk', er niet voor zorgen dat Zeeland alsnog een oorverdovend gelijke behandeling krijgt?
Leo van der Vliet

Terug

Baggeraar
Met een hardnekkigheid een betere zaak waardig blijft de PZC (23-06) bewust of onbewust (ik vermoed het eerste) de eigenaar van de Hertogin Hedwige polder 'de baggeraar' C. Decloedt noemen (de naam is weer verkeerd gespeld!). Het is de heer ir. G. de Cloedt, een Brusselse zakenman (de baggeraar is een andere tak). De heer ir. De Cloedt scheef 3 mei 2007 een brief aan Provinciale Staten van Zeeland die in de PZC opmerkelijk weinig aandacht kreeg, terwijl die brief (openbaar) toch heel belangrijk was. Want ir. De Cloedt schreef daarin letterlijk: 'Ik was en ben nog steeds niet bereid goede landbouwgrond op te offeren. Verder werp ik de geruchten als zou de polder al verkocht zijn of dat er onderhandeld wordt, verre van mij.'
Welnu, er kan dus geen sprake zijn van prijsopdrijven, want daar heb je een verkoper voor nodig en die is er niet!
Dat is dus een bedenksel van de ambtenaren van LNV waar de minister helaas is ingetrapt. (Dat komt vaker voor.) Voor prijs opdrijven heb je ook meerdere kopers nodig, nou, alleen LNV is klant! De suggestie 'baggeraar' wekt ook telkens weer de indruk dat de heer ir. G. (Gerrie) de Cloedt eigen belang nastreeft, dat is dus niet zo!
En prijs opdrijven wekt die suggestie eveneens! Ook fout, maar ja niets is te gek om de Hedwige onder water te zetten. En zo wordt het volk dus telkens weer op het verkeerde been gezet, belazerd dus!
Huib Eversdijk

Terug

Natuurherstel
Ronduit teleurstellend is de houding van CDA, SGP en CU te noemen in het niet steunen van de motie van de VVD dat natuurherstel niet noodzakelijk door ontpolderen hoeft te geschieden en het gehele Deltagebied voor natuurherstel in beeld is (PZC, 16 juni). De verkiezingen zijn voorbij, de beloftes naar de kiezer: geen ontpoldering indien dit niet noodzakelijk is voor de veiligheid, zijn blijkbaar vergeten.
Alleen de 300 ha. in het middengebied is nog in beeld. Heeft men de overige 300 ha, Hedwigepolder en Zwin, reeds verkocht? Het lijkt er wel op. De meerderheid van de Zeeuwse bevolking is tegen ontpoldering. De meerderheid van hun vertegenwoordigers is er blijkbaar voor?! Als onze politici zich zo gedragen, is het toch niet verwonderlijk dat er weinig belangstelling is voor verkiezingen.
M. Poissonnier

Terug

Eerlijk
Wat was Karla Peijs eerlijk in het artikel in de PZC van Rinus Antonisse en het programma van Omroep Zeeland: 'Des al niet te min' ' van 7 juni met Peter Joosse. Onder andere over het aftreden van gedeputeerde J. van Ginkel zei de commissaris van de Koningin: 'Jaap kon er niet van slapen'. Begrijpelijk, want iemand met een gezond principe kan geen gedeputeerde zijn met zo'n portefeuille-inhoud. Bovendien heeft hij zich misschien, gerealiseerd hoeveel Japen en Jannen er 's nachts over de zolder lopen en zodoende óók niet kunnen slapen.
De Mercedes Karla 1 (wat 4 moest zijn) kwam ook ter sprake. Laten we toch nuchter zijn en niet zitten zaniken over een auto, want Karla is aan een 'heli' toe. Dan kan ze gemakkelijk haar doel bereiken om twee maal per week Gerda Verburg en Minister Peters uit België op te halen. Om ze te overtuigen van de voedselrijke polders met daarin de voorraad voor de komende winter.
Dan zullen ze alle drie het hoofd buigen en zeggen: 'Ontpolderen. Nooit.'
C. de Broekert

Terug

Ontpolderen (72)
Er heerst in Zeeland grote onzekerheid rond het natuurpakket voor de Westerschelde. Dat is begrijpelijk, want volgens de laatste Interview-NSS enquête voor Omroep Zeeland en de PZC is 59% van de Zeeuwen tegen ontpoldering voor getijdennatuur. (Van de Zeeuwen ouder dan 50 jaar is zelfs 71% tegen) Het Zeeuws voorstel moest dan ook stranden.
Wat nu? Herstel van getij in de Grevelingen dan? Of eilandjes voor de kust misschien? Of die 600 hectare gewoon doordrammen en onteigenen?
Nu de Tweede Kamer de Scheldeverdragen gaat behandelen wordt het tijd dat de Staten van Zeeland doen waar het burgerinitiatief voor een referendum of enquête over ontpolderen toe opgeroepen heeft: Maak middels een motie bij de politici in Den Haag de uitslag van genoemde enquête bekend en voeg daar aan toe dat de Staten van Zeeland, op GroenLinks na, zoals tijdens de laatste verkiezingscampagne bleek, ook tegen ontpoldering voor getijdennatuur zijn.
Leendert van Melle

Terug

Verdieping
Indien men Walcheren en/of Zeeuws-Vlaanderen inderdaad gedeeltelijk wil inunderen, dan dient men zich rekenschap te verschaffen van de onvermijdelijke gevaren van verdere verdieping voor beide landen en zich te baseren op de ontwikkeling van andere deltagebieden, zoals de Niger, de Nijl, de Mekong, de Ganges en vooral de Mississippi-delta (PZC, 7 juni). De gevolgen van menselijke ingrepen zoals het uitdiepen en het afsnijden van bochten zijn ernstig. Als je het, zoals ik, niet kunt laten om mankgaande vergelijkingen te maken dan is Antwerpen aan de Schelde ons New Orleans aan de Mississippi. Zeeland moet natuurlijke ondiepten in de Scheldemonding een veelvoud van de benodigde hectaren omdijken en stroomgeulen intact laten. Een huwelijk waarbij de kinderen in gevaar komen, moet ontbonden worden. Oude verdragen dienen op grond van veiligheid in beider belang te worden herzien.
E. den Heijer

Terug

Ontpolderen (71)
Naar aanleiding van artikelen verdieping Westerschelde is gevaarlijk en het ontpolderen is mislukt in de PZC van 7 juni wil ik het volgende zeggen: De zeshonderd hectare die voor het ontpolderen zijn genoemd zijn niet geschikt om hoog water in de Westerschelde op te vangen. De hoogte van de polders is ongeveer 1,20 meter boven Amsterdams peil. De enige juiste oplossing om de stroomsnelheid in de vaargeulen drastisch te verminderen en daardoor veiligheid van de scheepvaart te verbeteren, speciaal in het nauw van Bath, is om minimaal duizend hectare van het land van Saeftinge af te graven tot op het Amsterdams peil. Dit geeft op de juiste plaats een extra waterberging van twaalf miljoen kubieke meter water.
De afgegraven grond is prima geschikt voor versterking van de dijken rond de Westerschelde. De duizend hectare het land van Saeftinge wordt dan jong schor met een eigen vegetatie en een el-dorado voor de vogels en voor excursies van Het Zeeuwse Landschap.
F. de Ronde

Terug

Waterveiligheid
In de tv-uitzending van Buitenhof eind vorig jaar die gewijd was aan de samenhang waterveiligheid, klimaatverandering en ruimtelijke ordening, bleken drie deskundigen daarover zeer ongerust te zijn (reactie op ontpoldering PZC 07-06). Genoemd worden achterstanden in het versterken van hoogwaterkeringen, bebouwen en het doen van andere investeringen in voor overstromingen kwetsbare gebieden. Volgens hen zou een rampje nodig zijn om aandacht voor klimaatverandering met gevolgen bij overheden en burgers tussen de oren te krijgen. Deze uitspraken doen mij eraan twijfelen of de klimaatverandering bij de totstandkoming van de Scheldeverdragen (inclusief ontpoldering) voldoende aan de orde is geweest En of bij voortschrijdend inzicht in de relatie klimaatverandering of waterveilgheid de ontpoldering alsnog kan worden gestaakt.
Herman Bijl

Terug

Sociale erosie
Tegenover het Hollands Glorie van de strijd tegen het water (PZC 25-5) staat de veelal hevige strijd om het water. Hierin werd omwille van allerlei belangen de veiligheid tegen overstromen geschaad (onvoldoende onderhoud van dijken, onverantwoord bouwen op of in dijken= huizen, bedrijfsgebouwen, coupures, duikers enzovoort. Dit gebeuren hier sociale erosie van waterkeringen genoemd, lijkt helaas van alle tijden. Zoals nu door voorstanders van nieuwe natuur, door het propageren van nieuwe kustbeveiliging in het toch al kwetsbare Zeeland en stellingen: In het komende transinternationale rampenplan Chain of Safety moet aandacht besteed worden aan sociale erosie van waterkeringen. Het schadeverzekeringswezen moet zich verdiepen in sociale erosie van waterkeringen.
Herman Bijl

Terug

Verkiezingsbeloftes
'Verdiepen en natuur moeten gelijk lopen' meent de meerderheid van PS (PZC, 30 mei). Het is onthutsend hoe schaamteloos de meeste partijen omgaan met hun verkiezingsbeloftes. Voor de verkiezingen bijna allemaal tegen ontpolderen, maar nu er een mogelijkheid gezocht wordt om dit mogelijk te maken, ontbreekt de wil om hieraan mee te werken. Men kruipt weg achter een niet bestaand Zeeuws akkoord en laat zich door de natuurbewegingen een koppeling tussen natuurher-stel en de derde verdieping opleggen, hoewel een rechtstreeks verband ontbreekt. Samen leven en samen werken (CDA), vol overtuiging voor de belangen van Zeeland (SGP)? Hopelijk toont men karakter (CU) en komt men tot inzicht, dat ook in de politiek een gegeven woord gestand moet doen.
Over vier jaar zijn er weer verkiezingen, moeten we weer zo lang wachten om door de politici gehoord te worden?
P. Dieleman

Terug

Ontpolderakkoord
Ik reageer naar aanleiding van het artikel 'Ontpolderakkoord wankelt' van 19-05 in de PZC. De betrokken minister geeft met haar uitspraken weer eens duidelijk aan dat de politieke bazen, zodra zij gekozen zijn, zich ver verheven voelen boven het volk en dat zij zich er niets van aantrekken of er een maatschappelijk draagvlak is of niet. Wat verkondigde zij dus: 'die ontpoldering moet doorgaan. Is het niet goedschiks, dan dan maar ' kwaadschiks'. Daarmee geeft ze de Tweede Kamer en de democratie een flinke trap. (Bovenstaand zei zij niet woordelijk, maar zij bedoelde dit wel degelijk.) Hiermee geeft de minister er blijk van dat zij niet goed geluisterd heeft in de 100 dagen, of zij negeert het volk volkomen en heeft zij dus lak aan 'De stem des volks'.
A. Goeman

Terug

Ontpolderen? 3 (69)
'Natuur heeft baat bij ontpoldering' kopt de PZC. Dit komt over als ware het stevig onderbouwd, maar wat schetst mijn verbazing? Het is gebaseerd op de bevindingen van één persoon uit Philippine. Hij heeft ook nog totaal geen onderbouwd verhaal. Ik citeer 'Ik denk niet dat er op veel binnendijkse plekken zoveel vogels te vinden zijn'. Denken? Verder in het artikel; 'Het is, gezien zijn ervaringen, niet verwonderlijk dat Castelijns ontpolderen van de Hedwigepolder toejuicht'. Zijn ervaringen? Als in zo'n complexe situatie als het ontpolderen het denken en de ervaringen van een vogels tellende persoon er toe doet denk ik dat de schrijver probeert de publieke opinie van de Zeeuwse bevolking weer voor het ontpolderen te krijgen. Helaas zal dat niet lukken. De meerderheid blijft tegen zout water binnen de dijken.
A. Averijen-Roelse

Terug

Ontpolderen? 2
In Buitengebied van 22 mei lezen we 'Natuur heeft baat bij ontpoldering'. Ontpolderen is wellicht gunstig voor een bepaald soort natuur. Maar we moeten wel op de balans letten. Dat ontpolderen leuk kan zijn voor een beperkte groep mensen zal wel waar wezen, maar is het dat ook voor de gemeenschap als geheel? Blije vogels, betekent nog niet blije mensen. In zijn visie tellen gewone poldervogels niet mee. Gewone mensen die door hard werken in de polder hun brood en dat van anderen verdienen vermoedelijk ook niet. Volgens de heer Castelijns zijn schorren en slikken broodnodig, me dunkt dat voedsel (brood) voor de (wereld)bevolking ook broodnodig is. Zolang er in de wereld nog voedselschaarste is (en wellicht zal toenemen door gebruik van grond voor energiegewassen), is het onverantwoord om goede grond onbruikbaar te maken voor voedselproductie of het nu door ontpolderen is of op een andere manier.
M. Poissonnier

Terug

Belangrijke vogels
In de PZC van 22 mei geeft Rinus Antonisse ons eindelijk een duidelijke reden waarom er in Zeeland ontpolderd moet worden. Vanzelfsprekend niet vanwege de Zeeuwse cultuur, die gevormd is door de eeuwige strijd met de zee, en waaraan de provincie Zeeland in feite haar bestaansrecht ontleent. Ook niet vanwege de veiligheid, die we de laatste duizend jaar enigszins hebben kunnen waarborgen door onze dijken en duinen. Zelfs niet voor de mensen die hier wonen. Het is namelijk voor de vogels. Maar ook weer niet voor alle vogels: niet voor de 'gewone poldervogels', maar juist voor de 'belangrijke vogels', zoals de kluut, zwarte ruiter, tureluur, grutto, wulp, goud-plevier, eendensoorten, blauw-borst, waterral, rietzanger, bruine kiekendief, porseleinhoen, buidelmees, waterrietzanger, blauwe reiger en zilverreiger. Alleen heb ik over de blauwe reiger mijn twijfels. De documentaire 'Schoffies' laat zien dat de reiger zich in onze steden prima thuis voelt. Zou de blauwe reiger daarom niet eerder een waardeloze polderfiguur zijn? Zoals de gewone Zeeuw, wellicht?
J. de Vos

Terug

Brood uit het water
„Zij zullen er later naar snakken", zeiden mijn ouders, als zij scholieren hun brood hadden zien weggooien. Zij wisten van armoede in hun omgeving. En nog steeds zijn er mensen voor wie 'Heere zegen deze spijze' geen inhoud heeft, omdat zij geen spijze hebben. Het is niet te begrijpen dat in Nederland een boer geen boer meer mag zijn, omdat hun land, waar brood en andere spijzen vandaan moeten komen, onder water moet worden gezet (PZC 09-05). En dat tegen kosten in plaats waarvan vele hongerigen zouden kunnen worden gevoed. En dan nog wat, een oud-collega van Waterstaat zei me: „We hebben ons jaren de pleuris gewerkt om het zaakje weer boven water te krijgen en nu moet van landbouw weer alles onder water."
Herman Bijl

Terug

Ontpolderen 4 (68)
Ontpolderen van de baan, juichen de media, het is feest! Echter, wat blijkt? Twee gebieden, namelijk Het Zwin en de Hedwigpolder, worden gewoon ontpolderd. En verder worden de Perkpolder en de Braakman met zout water geconfronteerd. En hoe zat het ook weer met de Oud Breskenspolder? Daar wordt een prachtig open van nature vlak landbouwgebied van 300 hectare volledig vergraven en voorzien van een doorlaat voor zout water ten behoeve van plan Waterdunen. Dat mag ook als alter-
natief dienen, dat is geen ontpolderen. Zullen we dat dan maar verklooien noemen?

Jaap Flikweert

Terug

Ontpolderen 3 (67)
In reactie op het artikel ontpolderen van de baan (PZC, 05 april) wil ik toevoegen dat we drie vliegen in een klap kunnen slaan. Als men in plaats van slim zand te storten in de Schelde hier en daar eens in de schorren enkele hectares zand op spoot en er dan tevens wat schelpen of kapot gemaakte Japanse oesters overheen deponeerde; dan zou men binnen enkele jaren een eldorado voor de vogels scheppen; daar is het toch om te doen? De schorren, zoals ze er nu bij liggen, zijn vergrast en er broeden nauwelijks vogels in. Met wat menselijke ingrepen kan men er een uniek stukje natuur van maken. Slib echt slim gestort, een stukje kustverdediging, dump-plaats voor de Japanse oester én vogels blij, wat wil je nog meer? Ik krijg wel eens de indruk dat men niet meer weet dan dat een en een twee is.

J. Koeman

Terug

Zeeuwse Landschap
Als het aan René Beijersbergen ligt 'moet je eigenlijk alleen nog knotbomen in Zeeland zetten' (PZC 31 maart). De medewerker van HZL denkt bovendien dat heel Zeeland bestaat uit een uniform kaal open landschap en dat de populier een Amerikaanse boom is. Dan moet je nodig op cursus! Zeeland een (voormalig) eilandenrijk met een grote verscheidenheid, met oud en nieuw land. De zwarte populier is een inheemse boom en ook de cultuurhistorie telt: Canada-populieren horen bij Zuid-Beveland en zijn kenmerkend voor Zeeuws-Vlaanderen! Verder weet je echt niks van bomen als je denkt dat een populier na dertig jaar op is. Duizenden Zeeuwen betalen elk jaar trouw minstens 17,50 als donateur aan HZL. Ook ik ben donateur en vind dat de stichting HZL weer gaat doen waarvoor ze ruim 70 jaar geleden is opgericht: behoud en ontwikkeling van het Zeeuwse landschap in al haar variëteit en rijkdom. Dan moet je dus verder en breder kijken dan je eigen natuurgebiedjes en een paar zeldzame vogeltjes.
Peter Fraanje

Terug

Zeeuwse delta
Is Europa onduidelijk over het ontpoldervraagstuk voor de Westerschelde? Daar lijkt het wel op (PZC, 2 april). In ieder geval is het de conclusie van gedeputeerde Van Zandbrink naar aanleiding van antwoorden van Eurocommissaris Dimas. Deze conclusie is onjuist. Als we het antwoord van Dimas goed lezen, dan schrijft hij dat Nederland zich in 2005 heeft gebonden aan de uitvoering van maatregelen die het natuurverlies door verdieping van de Westerschelde compenseren. De Zeeuwse delta is van grote internationale betekenis voor de natuur. Het is van onschatbare waarde voor de honderdduizenden vogels die hier verblijven. Door verdere verdieping van de Wester-schelde gaat een deel van dit bijzondere stuk Zeeland verloren. Daarom heeft Nederland de verplichting om de specifieke natuur die verloren gaat, te compenseren. Nederland moet die gemaakte afspraken nakomen, schrijft Dimas. Alleen als Nederland met nieuw wetenschappelijk bewijs komt dat er goede alternatieven zijn voor ontpolderen, kan er gepraat worden. De enige juiste conclusie is dat Nederland en de provincie Zeeland mogen kijken of er alternatieven zijn voor de ontpoldering van landbouwgrond in Zeeland. Maar ze moeten dan wel aantonen dat die alternatieven dezelfde unieke getijdennatuur in de Westerschelde creëren. Europa is daar heel helder over.
Marieke Dijksman


Terug

Ontpolderen (66)
Nu gedeputeerde Van Zandbrink de druk van de ketel gehaald heeft, is de tijd gekomen om de klokken gelijk te zetten. Dit ter voorkoming van paniekvoetbal. Ontpolderen is nodig om - vanwege de discutabele maar doorgaande verdieping van de Westerschelde - de hoge vloedpiek tijdens extreme weeromstandigheden af te vlakken. En om de natuurwaarden (de hoeveelheid natuur) te behouden. Hiertoe moeten de volgende vragen beantwoord worden. Hoeveel hectaren moeten ontpolderd worden om de hoogwaterpiek zover af te vlakken dat Zeeland geen gevaar loopt bij een stormvloed? En is het Westerscheldewater zo schoon dat als dit ontpolderde land enkele malen onder loopt er zich niet zoveel sediment afzet dat deze polders vele malen meer vervuild raken dan de akkers van nu?
J. Minderhout

Terug

Ontpoldering (65)
Toen ik de PZC van zaterdag las, werd het mij eindelijk duidelijk waarom er in Zeeland ontpolderd moet worden. Het is omdat Vogelbescherming Nederland en andere landelijke natuurclubs hier bij de minister en de staatssecretaris op aandringen. Ze doen dit ten eerste 'omdat dit van levensbelang is voor de rivier'. Quatsch natuurlijk, want Zeeland heeft helemaal geen rivier. Ten tweede doen zij dit 'omdat de delta van grote internationale betekenis is voor de natuur'. Maar voor een delta heb je behalve een rivier ook nog twee of meer mondingen nodig, en die zou ik in Zeeland echt niet weten te vinden. En 'omdat er de afgelopen tijd veel unieke getijdenatuur is verdwenen'. In de Westerschelde? Zou men soms het wegspoelen van zand door de verdieping van de vaargeul bedoelen? Dan zou ik toch eerder zeggen dat het hoog tijd wordt om die verdieping te stoppen, en aan zandsuppletie te gaan doen. Nee, de nagestreefde vernietiging van Zeeuws cultuurgoed werd nog nimmer met argumenten onderbouwd. Het gaat gewoon om een heel erg uit de hand gelopen hobby van vogelliefhebbers, die inmiddels op allerlei bestuurlijke niveaus aan de touwtjes trekken.
Hans de Vos

Terug

Getijdenatuur
Getijdenatuur scoort net zo slecht als de WCT (PZC, 28 maart). Ik ben daar niet zo van overtuigd; volgens mij genieten veel Zeeuwen van deze natuur als ze een tocht maken over strand, duin of dijk. Ze zijn wél tegen opgelegde, kunstmatige, min of meer namaaknatuur. Echte getijdenatuur kan zeer goed worden gevormd in de monding van de Westerschelde. Een plan ervoor (http://ir.j.liek.google-pages.com/schoneveld.html) ligt klaar.
J. Liek

Terug

Ontpolderen 2 (64)
In september was de uitkomst van een door de provincie gehouden enquête, dat 44% van de Zeeuwen tegen Ontpolderen was. Conclusie GS: we gaan het nog eens goed uitleggen, dan vermindert het aantal tegenstanders. PZC 28 maart: twee derde van de Zeeuwen ziet ontpolderen als bedreiging van de natuur. Conclusie ZMF: „We hebben misschien niet goed genoeg gecommuniceerd hierover." Dat de Zeeuwen wel degelijk weten wat ontpolderen inhoudt komt bij onze beleidsmakers niet op. Zeeuwen weten al lang dat ontpolderen vernietiging is van de natuur.
P.Dieleman

Terug

Ontpolderen (63)
Voor de natuur-en milieuorganisaties komt de afwijzing van de als natuurherstel bedoelde ontpolde-ring niet als een verrassing. Volgens haar woordvoerders komt dat: 1- door de 'supergevoeligheid' van de Zeeuwse aard, die zorgt voor een minder zakelijke benadering, en/of 2- doordat de communicatie door de organisaties ontoereikend geweest zou kunnen zijn. Met die zakelijke benadering zit het wel goed. Het verzet gaat niet tegen investering in natuur, maar
wél tegen grootschalige kapitaal-en landschapsvernietiging. De conclusie over de communicatie is gedurfd. De tegenstanders van ontpoldering hebben het niet goed begrepen, maar als het goed uitgelegd wordt en er wordt goed geluisterd, dan komen de 'juiste' inzichten vanzelf. De visie en gedragslijn van de natuur-en milieuorganisaties staan vér buiten het mandaat dat ontleend mag worden aan de opvattingen zoals die door de bevolking kenbaar zijn gemaakt.
J. Vos

Terug

Dijkflora
Reactie op artikel Zorgen om dijkflora van 24 maart. Naar aanleiding van de dijkversterking van de dijk van de Burgh- en Westlandpolder bracht de Strandwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie een bezoek aan de dijk voor nadere studie. Zij betreuren de keuzes van Projectbureau Zeeweringen en voorspellen een grote achteruitgang van biodiversiteit aan 175 kilometer dijk rond het Nationaal Park de Oosterschelde. Gevonden soorten als de Patella intermedia, Patella vulgata, Ophiotrix fragilis en de naar het Zuiden trekkende krabbensoort, de Hemigrapsus penicillatus moeten het hebben van Vilvoordse stenen, basalt en stortsteen. De nieuwe bedekking van de dijk, breuksteen ingegoten met asfalt biedt totaal geen mogelijkheid tot aanhechting van zeewieren en schelpdieren als de oester, schaalhoorn, mossel en het muiltje. In het Natuurrapport 2001 van het Instituut voor Natuurbehoud is te lezen dat verharding van dijken met breuksteen en asfaltmastiek interacties tussen de terristische- aquatische ecotonen en het water verhindert; wat de filter- en productiefuncties van het estuarium sterk aantast. Projectbureau Zeeweringen houdt vooral rekening met plantengroei aan de dijk, maar helaas niet met kustflora en -fauna. Waarbij zij onderzoek negeren.
Jan Joris Midavaine

Terug

Ontpolderen (62)
Het Vlaamse parlement heeft de 'Ontpolderverdragen' bekrachtigd (PZC, 17 maart). Als het Nederlandse parlement dat eveneens doet, dan zouden normaal gesproken de 'verdragen' moeten worden uitgevoerd door de provincie. De direct belanghebbenden hebben dan juridisch in mijn ogen nog één mogelijkheid om de uitvoering tegen te houden. De 'ontpolderverdragen' zijn geen verdragen volgens het Weense verdrag over Verdragen. Daarin staat dat verdragen gesloten dienen te worden tussen staten en niet zoals bij de 'ontpolderverdragen' tussen het Vlaamse Gewest en de Staat der Nederlanden.
Dat geeft de mogelijkheid om de 'ontpolderverdragen' te laten vernietigen door het grondwettelijk hof van België, de Raad van State. Ook direct belanghebbenden van buiten België hebben de mogelijkheid om verdragen te laten vernietigen. Dit natuurlijk alleen als er gewichtige redenen zijn en binnen een halfjaar na genomen besluiten.
Wim Boogaart

Terug

Bouwkunde (2)
De Scheldeverdragen, waarin ontpoldering is opgenomen, zijn met een kaartenhuis vergeleken (PZC 17/5 en 21/3). Is het geen goede gedachte om een soort bouwpolitie in te stellen om de architectuur van het kaartenhuis, de toegepaste materialen, de bouwwijze, alsook de kwaliteit van de bouwlieden te onderzoeken? Deze politie zou ook kunnen worden samengesteld uit twee parlementaire commissies, die van Nederland en België. De politie zou dan de bevolking van beide landen in alle openheid moeten rapporteren (voorlichting in optima forma). Zo zou het instorten van het kaartenhuis = Scheldeverdragen kunnen worden voorkomen en ook de goede verstandhouding tussen beide landen bestendigd kunnen worden.
Ing. H. Bijl

Terug

Stormvloed
Afgelopen week las ik weer verschillende stukken van ontpolderaars. Jammer dat aan bovengenoemde slogan, die vaak door hen wordt gebruikt, het einde 'bij stormvloed' ontbreekt. Dit is wel essentieel voor een goede afweging. De eventuele ontpolderingen zullen namelijk aanslibben zodat er na verloop van tijd een schor ontstaat. Per definitie ligt dit ongeveer op de gemiddelde hoogwaterstand. Bij normale omstandigheden is de verrruiming dientengevolge 0,0. Het is dus feitelijk niks anders dan het oude Belgische stokpaardje dat 50 jaar geleden al een rol speelde
bij hun verzet tegen de plannen tot inpoldering van het land van ' Saaftinge: Stormvloedberging op de (Nederlandse) Westerschelde zorgt voor lagere stormvloedstanden stroom- opwaarts (in België). En daar is geen speld tussen te krijgen.
J. Liek

Terug

Bouwkunde
Door het Vlaamse parlementslid Van den Abeelen worden de Scheldeverdragen als een kaartenhuis gezien, waaruit de kaart ontpoldering niet kan worden getrokken zonder dat het in elkaar stort (PZC, 17 maart). Ooit afgestudeerd in bouwkundige vakken, sla ik met verbijstering gade op welke wijze in de politiek een bouwwerk in elkaar wordt getimmerd en welke moeite men doet om het overeind te houden. Indien het bij de Scheldeverdragen om een echt gebouw zou gaan, dan zouden de architect en zijn constructeurs niet meer lang vrij rondlopen. Slopen dat kaartenhuis. De gedupeerden van ontpoldering en vele andere Zeeuwen zullen er blij om zijn.
H Bijl

Terug

Ontpolderen 2 (61)
Vlaanderen eist ook al Nederlandse ontpoldering (17/3). Het moet niet gekker worden. Helaas, Van Zandbrink (PvdA), Poppelaars met Peijs (beiden CDA) willen ontpolderen. Peijs ondertekende het Verdrag zelf. Bijna elke politieke beweging is vóór. Ik wilde Karla Peijs 8 maart stevig bevragen over haar bewering 'dat het Zeeland niet door de strot was geduwd',
maar ik kreeg de kans niet. We stonden om 15.15 uur met negen fractievoorzitters voor het stadhuis, maar ze liet verstek gaan en wij dropen om 16.00 uur onver-richterzake af Deze bestuurders hebben een zekere feeling om op kritieke momenten afwezig te zijn. Poppelaars heeft het bestuursrechtelijk onmogelijk gemaakt de ontpoldering terug te draaien vanwege de vele miljoenen euro's en asfaltwegen voor zijn regie. Poppelaars wordt informateur .... Hij zal zijn mannetjes echt wel uitzoeken. Met partijgenote Peijs, uiteraard.
Cees Freeke

Terug

Ontpolderen (60)
'Vlaanderen eist ontpolderen', kopte de PZC op 17 maart. Graag enige nuancering bij het maken van 'nieuws'. Het is toch niet verwonderlijk dat parlementsleden die enkele weken geleden ingestemd hebben met een overeenkomst, verwachten dat deze ook uitgevoerd zal worden? Wat is echter voor hen de hoofdzaak (waaraan ook ontpolderen ondergeschikt is)? De bereikbaarheid van Antwerpen! Bij de behandeling van de Schelde-verdragen in het Vlaams parlement was er teleurstelling dat de verruiming maar tot 13,1 m ging en niet tot 15 m. Ook werd er aangedrongen op het starten van de onderhandelingen voor de volgende verruiming tot 16 m. En daarna weer ontpolderen? Is hier in Antwerpen ook over gesproken? Voorlopig is het woord aan ons nieuwe kabinet. Hopelijk houden zij rekening met de Zeeuwse belangen.
P. Dieleman

Terug

Biddag
Vroeger: mïjn vader Christelijk Historische Unie, mijn moeder wat liberaler (ze vond zich een praktisch christen en dat was ze ook). De ouders van mijn vrouw van hetzelfde gehalte.
Nu: vanuit deze achtergrond vraag ik beleidsmakers, bestuurders en leden van het CDA: kun je bidden voor gewas en arbeid, als je eerst meewerkt om vruchtbare polders onder water te zetten waardoor je mensen in de vernieling helpt?
Herman Bijl

Terug

WCT (was in PZC geplaatst met de kop Ontpolderen)
CDA lijsttrekker Poppelaars vindt in de politiek de boel belazeren een absolute doodzonde. Als een van zijn belangrijkste wapenfeiten rekent hij de aanleg van de snelweg Goes-Westerscheldetunnel. Wat hij er niet bij vertelt, is dat aan de andere kant die weg wordt doorgetrokken tot aan Gent en het vrachtverkeer straks vanuit de Rotterdamse havens over de Dammen- en Middenzeelandroute vanaf Middelburg en Goes geheel vierbaans naar Parijs en de Kanaaltunnel naar Engeland dendert. Het, CDA wil twee containerterminals in Vlissingen-Oost. Wat ze er niet bij vertellen, is dat er straks elke vijf seconden een containerwagen door Zeeland raast en dat de bewoners aan het spoor van Eindewege tot ver voorbij Tilburg 's nachts hun bed uittrillen. Dag rust en ruimte, welkom herrie en stank. Ik vind het vertellen van het halve verhaal een absolute politieke doodzonde.
Leo Dalebout

Terug

Ontpolderen (59)
Het idee om mogelijkheden tot ontpoldering elders in de Delta te zoeken is zeer wel uitvoerbaar (PZC, 06-02). Echter, het is een slecht idee. Het zal ertoe leiden dat verdere verdieping van de Wes-terschelde steeds makkelijker geaccepteerd zal worden. Dit zal tot resultaat hebben dat het estuarium steeds meer op een kanaal zal gaan lijken. Uiteindelijk zal een situatie ontstaan zoals in de Seine. Deze rivier is zo ingrijpend aangepast en verknoeid, dat van normale sedimentatieprocessen en dus wad- en slikvorming geen sprake meer is. Ondanks de drukke scheepvaart is de Westerschelde nog steeds een ecologisch waardevol estuarium. Zo mooi en rijk als vroeger is de zeearm echter allang niet meer. Oude vissers zullen dit van harte kunnen beamen.
Een flinke aanpak tot natuurherstel is daarom in de Westerschelde zeer wel op zijn plaats. We hebben als mens niet het alleenrecht in de Delta. De huidige landbouwgronden waren immers voorheen biologisch zeer rijke gronden. Rijker en productiever dan tropische oerwouden. Alle reden om tot enig herstel over te gaan. Want zeg nou zelf: Wat is 600 hectare dan nog in dat perspectief? Een druppel op een gloeiende plaat!
M. Verweijen

Terug

Jachthaven
Vanaf 14 maart brengen reizigers met openbaar vervoer 'naar de overkant', vanuit Oost-Zeeuws-Vlaanderen, in vier jaar 4x900.000=3.600.000 euro extra op (gebaseerd op vierhonderd reizigers dagelijks retour). Het wordt tijd, dat het provinciebestuur als initiatiefnemer voor de Westerscheldetunnel, zijn verantwoordelijkheid neemt en deze categorie reizigers compenseert. Dit kan door aan subsidie jaarlijks een gelijkwaardige bedrag, dus 900.000 euro, voor de exploitatie van een veerverbinding door een regionale reder beschikbaar te stellen. De Grontmij telling staat garant voor voldoende belangstelling. Gevolg: minder kosten voor de overtocht, kortere reistijden, terugkeren intensieve fietsverkeer, weer aansluiting op de lange afstand wandel- en fietspaden, weer rechtstreekse verbinding met het NS-station, voor reizen naar de Randstad, maar ook extra attractie voor bewoners van vakantiehuizen in Plan Perkpolder. Een hinderpaal is nog de omzetting van de veerhaven in jachthaven (PZC 24-02). De oplossing hier is in plaats van de jachthaven de veerha-
ven te handhaven. De besparing op het vervallen van de kostbare omvorming tot jachthaven kan besteed worden aan uitbouw van de veerverbinding. Plan Perkpolder voor weinigen wordt omgezet in Plan voor velen.
A. Broekman

Terug

Westerscheldedossier

'GS vertilt zich aan Westerscheldedossier' PZC (27 feb, analyse Rozendaal). Zeeuwse politici zeggen in een brief: „Minister, kunt u ons helpen, wij weten het niet meer." De overdracht van minister Veerman aan zijn opvolger Verburg, typeert Rozendaal met: „Gerda, hou je rug recht." Nu heeft niet alleen GS zich aan dit dossier vertild. Balkenende op 12 november in KapelIe over ontpolderen: „Ik snap de gevoeligheden in Zeeland. Als ik zie hoe de discussie in de Tweede Kamer is en hoe het kabinet er op inspeelt, dan komt het allemaal goed." De Tweede Kamer heeft met de motie Van der Staaij c.s. een motie tegen zichzelf aangenomen. Door deze motie kan de onteigeningswet voor de Westerschelde, die zij zelf ook goedkeurde, niet toegepast worden. Rozendaal heeft gelijk: Ontpolderen wordt onwaarschijnlijker. Maar, niet alleen doordat GS zich aan het dossier vertild heeft. Ook de minister president en de Tweede Kamer deden dat en de Provinciale Staten hebben zich verkeken op de weerstand tegen ontpoldering.
Leendert van Melle

Terug

Belgische getijdenatuur

Het dagelijks provinciebestuur wil graag van minister Verburg horen of de kennelijk met België afgesproken nieuwe getijdenatuur ook buiten de rivier kan worden gezocht (PZC, 26-2). Maar waarom eigenlijk? Er is in Zeeland toch helemaal geen rivier? Wel een aantal belangrijke zeearmen, maar daar gaat het nu niet om. Ook bestaat er wel een Belgisch-Franse rivier die in één van onze zeearmen uitwatert, en dat is rivier de Schelde. Vanaf de stad Gent tot aan de Nederlandse grens staat deze rivier onder invloed van het getij, dus zal er in België zeker en vast enige ruimte bestaan voor het aanleggen van nieuwe getijdenatuur. Binnen de rivier wel te verstaan, niet er buiten. Soms lijkt het alsof het Zeeuwse provinciebestuur niet of nauwelijk iets van onze provincie weet. Misschien wel omdat aller ogen en oren voornamelijk op Den Haag en Brussel zijn gericht, in plaats van op Zeeland.
Hans de Vos

Terug

Veiligheid (2)

“Wij moeten nu beginnen, anders kunnen we niet op tijd klaar zijn”. Dat zei Van 't Westeinde van het Waterschap met betrekking tot een kustversterking bij Westduin-Nolle op Walcheren (PZC 13/2). Eerst de waterkering en dan pas het mooi maken van de omgeving.
En zo hoort het ook. Meer dan 50 jaar geleden zei mijn zeer gerespecteerde chef van de afdeling dijkverhoging in Breda: ”Als er een dijk gebouwd moet worden, dan wil iedereen er met weinig kosten beter van worden. En zo worden er allerlei belangen en belangetjes aan de dijk vastgeknoopt: een gemaal, een coupure, een weg, een jachthaven, enz. Met eindeloze discussies over het ontwerp tot gevolg met het gevaar dat men niet op tijd met de bouw van de dijk kan beginnen”.
Zoveel jaren later zien we in onze PZC bijna dagelijks de juistheid van zijn bewering: een enorm getouwtrek rond de noodzakelijke versterking van de waterkeringen langs de Westerschelde. Laten we hopen dat op Walcheren de waterbouwers op tijd aan bod komen....
En onze waterschapsbestuurder weet dat intussen de zeespiegel rijst en de uren, dagen, maanden en jaren als schaduwen heen vliegen. En dat het gauw 2020 is, het jaar waarin de waterkeringen op orde moeten zijn.
Ing. H. Bijl

Terug

Veiligheid?
“Zeeland Veilig”, aldus de leus op de vrolijk wapperende vlaggen op Neeltje Jans op de dag van ingebruikstelling van de Stormvloedkering Oosterschelde in 1986. “Dus niet”, zullen collega-waterstaters met mij hebben gedacht. Dit “Dus niet” werd kort geleden door twee rapporten bevestigd: Het rapport “Advies Veiligheid tegen overstromen” van de Adviescommissie Water en het rapport “Primaire waterkeringen getoetst” van Verkeer en Waterstaat. (Zie PZC 16-1) Uit deze rapporten blijkt dat behalve waterkeringen in den lande ook Zeeuwse dijken en kunstwerken niet aan de wettelijke normen van veiligheid voldoen. Bovendien heeft de commissie Vellinga gerapporteerd dat er onvoldoende geld gereserveerd is om de waterkeringen aan de norm te laten voldoen.
Er zijn op 7 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten. Gezien de complexiteit “veiligheid-samenleving” zou het goed zijn als aspirant Statenleden zich indringend in deze materie verdiepen, voordat zij zich in verkiezingstijd laten verleiden tot mogelijk niet na te komen beloften en arbitraire uitspraken. Wellicht kon een cursus “Waterstaat en Samenleving” worden opgezet om hen in Waterland wegwijs te maken. Naar ik hoop kunnen zij mij daarna vertellen hoe zinvol het is hoge kosten te maken en veel energie (inclusief CO2 emissie) te gebruiken voor Natuurcompensatie, Nieuwe Natuur, Natte Natuur, Open Landschap als er niet voldoende geld is om de waterkeringen op orde te brengen. Wellicht zijn ze dan met mij van mening dat het met het oog op de veiligheid tegen overstromingen én de voedselvoorziening, niet gewenst is om landbouwgronden aan de zee prijs te geven.
Ing. H. Bijl

Terug

Gersttekort
Op de voorpagina van de PZC van.25 januari staat dat er een tekort is aan brouwgerst. Hiervoor worden 2 oorzaken genoemd: slechte oogsten en het overstappen van landbouwers op de teelt van biobrandstoffen. Reeds eerder (10-8-06) meldde de PZC: Biobrandstof brengt voedselvoorziening van wereld in gevaar. De signalen zijn duidelijk. Wordt het geen tijd, dat ook onze beleidsmakers hier nota van nemen en de plannen voor ontpoldering voorgoed opbergen? Moeten we goede landbouwgrond, uitstekend geschikt voor de produktie van voedsel, verloren laten gaan, terwijl er binnen afzienbare tijd gebrek (wereldwijd) komt aan grond voor de produktie van voedsel en energiegewassen? Het is niet ondenkbaar, dat voor wat in ons land verloren gaat elders er in de wereld natuurgebied omgezet moet worden in landbouwgrond. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb de indruk, dat ook de Vogelbescherming het totaalbeeld kwijt is. Met een beroep op de bescherming van bedreigde vogelsoorten is ontpoldering nodig (PZC'25 jan: 'Wat doen we zonder vogels?'). Hij gaat dan voorbij aan het feit, dat dezelfde polders die hij onder water wil laten zetten leefgebied zijn van andere soorten van dezelfde Rode Lijst (zoals de patrijs).
P. Dieleman

Terug

Klimaat
Wat is er mis mee? Alleen de groene maffia (de zwaar gesubsidieerde natuur- en milieulobby) wil het liefst ontpolderen en gebieden fixeren. De beste oplossing voor burgers, milieu, natuur en klimaatverandering is juist inpolderen en het stoppen van subsidies aan de natuur en milieulobby. Een voorstel: We leggen op 25 km voor de kust van België en Nederland een hoge wal aan die ons beschermt. Daarop laten we de natuur z'n gang gaan. Want de natuur is het meest deskundig welk plantje of dier waar hoort. En laten we op de wal gelijk maar alle windmolens zetten die nu in Nederland meer subsidie dan wind vangen. Klimaatverandering heeft ook voordelen voor Nederland en het milieu. Zeeland wordt de Europese Riviera, dus de miljarden vakantiegeld verdwijnen niet meer naar Zuid-Europa, meer opbrengst landbouwgewassen, minder energieverbruik voor verwarming. Voorkomen kunnen we het niet meer, nu is het een kwestie van ermee omgaan, en gevolgen beperken. Als we natte voeten vrezen moeten we banger zijn voor de 'groene maffia' dan voor de klimaatverandering.
Cees Boogaart.

Terug

Referendum
Een volksraadpleging (referendum) is bedoeld om in bepaalde kwesties hoog oplopende spanningen tussen het maatschappelijk draagvlak en de politiek te overbruggen. Zo zou je een volksraadpleging kunnen houden over een thema als ontpolde-ring. Maar er zijn uiteraard ook andere zaken te bedenken, waarover de bevolking in Zeeland zich per referendum zou kunnen uitspreken. Voorbeelden: de centralisatie van ziekenhuiszorg (zie PZC 17 januari) ten koste van goede voorzieningen in de diverse regio's, het plan voor een zeerreservaat aan de Noordzeekant van Schouwen-Duiveland, het project Westerschelde Container Terminal (WCT), een tweede kerncentrale of een nieuwe verdieping van de Westerschelde. Omdat Politiek Zeeland nogal eens afwijkt van wat de mensen in deze provincie echt willen, zit het er in dat dit rond deze onderwerpen ook gebeurt. Zoals nu in de ontpolderingskwestie het geval is. Dan kan het zeer waardevol zijn te beschikken over een sterk instrument om daar een stokje voor te steken. Een volksraadpleging heeft die kracht.
De motie, die tijdens de Statenvergadering van vrijdag 12 januari werd ingediend om te komen tot een referendumverordening, had een gelijk aantal vóór- en tegenstemmers. In de vergadering van Provinciale Staten 16 februari wordt er opnieuw gestemd. Hopelijk komt er dan meteen ook een ontwerpverordening op tafel, die mag rekenen op meerderheidssteun.
Johan Robesin

Terug

Maljers

Maandenlang moest de politiek zwijgen over de compensatie voor de verdieping Westerschelde, want de Commissie Maljers was aan zet en mocht vooral niet beïnvloed worden. Nou, ze hadden rustig kunnen doorpraten. Tientallen initiatieven die niet precies in de lijn van de bestuurders vallen werden direct afgeschoten. De voorstellen die niet met ontpolderen te maken hebben, maakten geen kans omdat het te langzaam gaat of juridisch misschien problemen op kan leveren. Bovendien is er meestal het gevaar dat het verdrag met Vlaanderen niet zou worden uitgevoerd. Daarmee zou de politiek in de problemen kunnen komen. Nou en? Heeft die dit circus niet veroorzaakt dan? Als klap op de vuurpijl werd een nieuwe groep bewoners van Zeeuws-Vlaanderen in onzekerheid gebracht. Eigenlijk is er door de eeuwen heen weinig veranderd: Zeeland wingewest. Zorg dat de regenten in Middelburg zich veilig wanen; daarbuiten is het speel- of slagveld. De musketten, donderbussen en huursoldaten zijn vervangen door beleidsnota's, inloopavonden en projectcoördinatoren.
Jaap Flikweert

Terug

Alternatieven 2

De Provinciale Staten leggen het lot van de ontpolderingsplannen in handen van de Commissie Maljers, schreef de PZC onlangs. Zwaargewicht (typering van de PZC) Maljers zei later in een interview met Antonisse: “Als 44 procent van de Zeeuwen tegen ontpolderen is, heeft de politiek een probleem”. De Commissie Maljers moest zich aan de Ontwikkelingsschets 2010 houden, maar de Ontwikkelingsschets is zodanig gedetailleerd dat het de indruk geeft dat het de bedoeling is alle alternatieven bij voorbaat onmogelijk te maken, aldus de Commissie. De Commissie kon in wezen niets anders doen dan de ontpolderingsplannen bevestigen of met nieuwe ontpolderingen komen. Het rapport geeft aan dat de opstellers van de verdieping- en ontpolderplannen kennelijk de maatschappelijke, sociale, agrarische, economische en historische aspecten ondergeschikt achten aan de door hen wel behandelde factoren. Zeker door dit soort opmerkingen heeft het rapport Maljers grote waarde en kan zo maar niet met ontpolderen begonnen worden. Het probleem ligt nu heel nadrukkelijk bij de politiek. De Haagse politici hebben zich middels de motie Van der Staaij duidelijk uitgesproken. De Zeeuwse gemeenten hebben zich ook door moties tegen ontpolderen uitgesproken. Het woord is nu aan de provinciale Staten van Zeeland.
Leendert van Melle.

Terug

Alternatieven
Tientallen mensen, privé en in werksituaties, hebben zich (PZC 7-1 en 9-1-2006) ingezet, met hun deskundigheid, tijd en geld, om een alternatief tegen ontpoldering in te brengen bij de commissie-Maljers. Van enig alternatief was in het eerste officiële plan geen sprake. Bij de ingebrachte alternatieven is een schat aan gegevens aanwezig, die gebruikt kunnen worden bij een nieuwe alternatieve studie. Van eminent belang is dat dan de veiligheid van mariene en terrestrische gebieden, met ieder hun eigen waarde, bij een buitendijks alternatief, behouden blijven. 'De Westerschelde mag in stand gehouden worden', volgens de commissie-Maljers, maar ook de veiligheid en de status van het vaste land moeten definitief in stand gehouden worden. De Nederlanders willen 'ons eigen landje' behouden, het mooie Zeeland. Ontpolderen is te vermijden.
P. Hupkens

Terug

Palmolie 3
A. Brinkman en A Broekmans discussiëren in de PZC over duurzame energie. In hoeverre is palmolie een alternatief voor fossiele brandstoffen? Het verbranden van palmolie leidt niet tot een nettobijdrage van het broeikasgas koolstofdioxine in de atmosfeer en is daarmee duurzaam en milieuvriendelijk. Broekmans brengt de energievragende bewerkingen van de productie en verwerking van palmolie onder de aandacht. En er is ook een ethische vraag. Mogen wij in het westen beslag leggen op grote arealen landbouwgrond in de tropen?
Minister Veerman is recentelijk in een nota ingegaan op het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en bio-energie. Hij wijst op de spanning tussen voedselproductie en energieproductie. Het Milieu en Natuurplanbureau laat zien dat ook bij grootschalige inzet van biobrandstoffen voor de EU er altijd een grote afhankelijkheid van het buitenland voor de energievoorziening zal blijven bestaan. Veerman kiest in die nota voor mondiale solidariteit, wat het gunstigst zou zijn voor het klimaatprobleem en het armoedevraagstuk. In het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt marktwerking steeds belangrijker. Daarom geen hectaresteun van bio-gewassen. De wereldhandel in biobrandstoffen zal sterk toenemen, aldus de nota.
Zowel vanuit de voedsel- als de energieproblematiek gezien, is het wenselijk om niet zo maar goede landbouwgrond in Zeeland aan de zee prijs te geven voor getijdennatuur. De tijd dat alle beschikbare landbouwgrond voor productie hard nodig is kan wel eens dichterbij zijn dan men denkt.
Leendert van Melle

Terug

Inunderen
Goede grond in Zeeland definitief onder water? In de artikelen over bezoek van Van Zandbrink en het afscheid van Joris van Waes, beide in de PZC van 19-11, wordt duidelijk afstand genomen van de plannen om in Zeeland grond te inunderen; dat is definitief te verliezen. Te veel wordt in ons land landbouwgrond opgeofferd aan infrastructuur, wegen, kantoor- en huizenbouw, terwijl daarvoor technisch/economisch zeer goede landbouwbedrijven worden opgeofferd. Inwoners van Zeeland willen geen verliezers zijn.
P. Hupkens

Terug

Palmolie 2
In de krant van 18-11 houdt de heer Brinkman een pleidooi voor het gebruik van palmolie als brandstof voor duurzame energieproductie. Omdat palmolie op milieuvriendelijke wijze een essentiële bijdrage zou kunnen leveren aan de overschakeling naar duurzame energievoorziening. Het is zeer de vraag of dit mogelijk zal zijn, als alle energievragende bewerkingen bij de productie van palmolie worden meegerekend. Vanaf het opnieuw klaarmaken van het areaal, na dertig jaar levensduur, de productie en uitplant van zaailingen, het onderhoud van de plantages, de dagelijkse oogstwerkzaamheden en transport van de trossen naar de fabriek en de verwerking tot palmolie.
Daarbij komt het aanvullen van het verlies aan voedingsstoffen met meststoffen, waarvan de productie ook energie vergt. De op grote schaal voorkomende illegale schadelijke verwijdering van de natuurlijke vegetatie, om in de plaats daarvan groei van oliepalmen mogelijk te maken maakt het alleen maar erger.
Aan deze kwestie zit nog een belangrijk ethisch aspect. Mogen wij in het westen beslag leggen op grote arealen landbouwgrond in de tropen en die onttrekken aan de lokale bevolking, om ons zeer verkwistend energieverbruik te kunnen voortzetten. Liever dan dit te beperken. De kwestie die door de heer Brinkman aan de orde is gesteld, getuigt van een ontstellend gebrek aan inzicht in wat de gevolgen zijn van het volgooien van de tank bij het tankstation.
A.F.M. Broekmans

Terug

Palmolie
In PZC van 8 november houdt mevrouw Van Wijk (Milieudefensie) een pleidooi tegen het gebruik van palmolie als brandstof voor duurzame energieproductie. Dat is jammer, omdat palmolie op milieuvriendelijke, kosteneffectieve wijze een essentiële bijdrage kan leveren aan de overschakeling naar een duurzame energievoorziening. De wereldwijd snel groeiende vraag naar fossiele energie veroorzaakt een snelle verhoging van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer (broeikaseffect). Naast energiebesparing is investeren in duurzame energie, onder meer energie uit biomassa, daarom noodzakelijk. Een voor energieproductie interessante vorm van biomassa is palmolie, dat wordt gewonnen uit de vruchten van oliepalmbomen, voornamelijk in Maleisië en Indonesië. De chemische samenstelling en hoge energie-inhoud maken palmolie zeer geschikt als transportbrandstof voor motoren, en als brandstof voor elektriciteitscentrales. Omdat oliepalmbomen tijdens hun groei koolstofdioxide uit de atmosfeer hebben opgenomen, leidt de verbranding van palmolie niet tot een netto toename van koolstofdioxide in de atmosfeer.
De aanleg van palmolieplantages wordt geassocieerd met het op grote schaal kappen van tropisch regenwoud, met alle negatieve milieugevolgen van dien. Op initiatief van onder meer het WNF hebben een groot aantal partijen uit de palmoliesector, alsmede milieuorganisaties, zich in 2004 verenigd in de 'Ronde Tafelconferentie Over Duurzame Palmolie' (RSPO). Eind 2005 heeft RSPO criteria vastgesteld voor duurzame palmolieproductie. Deze criteria houden rekening met aanwezige natuurwaarden, lokale bewoners, en milieueffecten van palmolieproductie. De RSPO criteria, aangevuld met criteria van de Nederlandse overheid, vormen samen een degelijk toetsinstrument waarmee palmolieplantages op duurzaamheid worden getoetst, en het 'verstoken van foute biomassa' wordt vermeden.
Arjen Brinkman

Terug

ZMF (11)
Organisaties als de ZMF kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een afgewogen provinciaal beleid (Zeeuws CDA-ver-kieingsprogramma). „Maar voor het voeren van juridische procedures tegen de provincie (zoals de ZMF deed) wordt geen subsidie verleend". „Het is onacceptabel dat organisaties als de Zeeuwse Milieu Federatie een belangrijk deel van hun overheidssubsidie besteden aan het procederen tegen democratische besluiten." (Zeeuws VVD-verkiezingsprogramma). De heer Harpe heeft aangetoond (PZC van 4 oktober) dat dit op gespannen voet staat met het Verdrag van Aarhus, zoals dit sedert 14 februari in de Nederlandse wetgeving opgenomen is. Ook CDA, en de VVD stemden in het parlement voor. Maar waar we nu precies over praten, wist ik ook niet. Op mijn verzoek heeft de ZMF uitgezocht over welke zaken in 2004 en 2005 de Raad van State een uitspraak gedaan heeft. Het betreft zeven zaken, waarvan maar één tegen de provincie. Het betrof de revisievergunning voor de kolencentrale van EPZ in het Sloe. Wat concludeert de Raad van State? Het besluit van de provincie Zeeland is in strijd met artikel 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht en wordt daarom vernietigd. Me dunkt dat de ZMF 'een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan een afgewogen totstandkoming van het provinciale beleid' door te wijzen op een akelige fout. Moet dat gestraft worden? Overigens, de rekening van de advocaat van de ZMF bedroeg 644 euro, niet 'een belangrijk deel van hun overheidssubsidie', denk ik.
G. R. Heerebout

Terug

Verdieping 2
Misschien was de suggestie van de heer De Ronde (PZC 18-10) om alle diepstekende schepen naar Zeebrugge te sturen niet serieus bedoeld, maar anders mag hij zich zeker wel eens meer verdiepen in de problematiek rond de verdieping. Zoals velen onderschat hij de kracht en het belang van wereldhaven Antwerpen. Het enorme Deurganckdok zullen onze zuiderburen toch niet gegraven hebben voor kleinere schepen? En wat te denken van rederij MSC, die alleen al meer dan 3 miljoen containers overslaat op zijn eigen Home-terminal in het Delwaide-dok. Deze rederij zou dan zeker de grote schepen in Zeebrugge moeten behandelen op een terminal van de grote concurrent: Maersk? Nee, dergelijke voorstellen worden natuurlijk niet serieus genomen. Het zou nog veel beter zijn als men de verdieping van die paar drempels in de vaargeul alsnog loskoppelde van al die idiote plannen tot ontpoldering en natuurcompensatie, die voor een normaal mens toch ook niet serieus te nemen zijn?
A.M. de Schipper

Terug

Van Gelder
'Waar praten we over', zegt onze commissaris van de koningin, de heer Van Gelder in een af-scheidsinterview, '300 tot 600 hectare, 5 boerderijen'. Tja waar praten we over meneer Van Gelder, we praten over mensen, over minimaal 5 boerengezinnen, waarvan sommigen al vele generaties lang, van vader op zoon en van moeder op dochter dit Zeeuwse land bewerken en daarmee het Zeeuwse landschap in stand houden, dat de meeste Zeeuwen in stand gehouden willen zien. En niet een door Antwerpse havenbaronnen, Staten of Minister opgedrongen, miljardenverslindende kunstmatig binnendijkse nieuwe natuur. Onze Zeeuwse boeren nemen het niet aan, dat geboden zoute judasloon en laten het niet vrijwillig verzuipen, die grond die ook van mij, van ons is, van elke Zeeuw in wezen. Van Gelder was het toch ook die bij de opening van het nieuwe gemeentehuis van Schouwen-Duiveland meende te moeten opmerken dat dit in zijn ogen althans schitterende gebouw 'precies op de juiste plaats stond'. De mening van het overgrote deel van de bevolking deed en doet bij hem blijkbaar niet ter zake.
Aldo De Spirt

Terug

Pieren
De discussie over ontpoldering gaat voort. Begrijpelijk dat Zeeuwen er bezwaar tegen hebben. Maar mijns inziens is er een oplossing die de Scheldeverdieping mogelijk maakt en toch de veiligheid vergroot. Als er pieren aangelegd worden, schuin stroomafwaarts gericht, zal achter die pieren grond bezinken. Met behulp van die pieren is er een mogelijkheid om de vaargeul in een bepaalde lijn te dwingen. De grond die bij de verdieping vrijkomt, wordt gestort achter die pieren. Daardoor kan een natuurgebied vrijkomen, groter dan een paar onderwater gelopen polders. En daar zouden de dijken dan toch ook verhoogd moeten worden. Een jaar of tien geleden is er een wal gestort vlak bij de radartoren bij Kruiningen; in metersdiep water. Bij laagwater komt er een zandplaatje vrij, waar vogels fourageren. Samenvattend: geen gedwongen of vrijwillig ontpolderen. Binnendijken van nu hoeven dus niet op Deltahoogte gebracht te worden. Bestaande zeedijken worden versterkt door langere glooiingen. Baggerslib kan men kwijt achter de pieren. Er ontstaat een natuurgebied zoals vereist. De grootte daarvan is te bepalen met de lengte van de pieren. Door de zeewaarts gerichte pieren zal instromend zeewater afgeremd worden, met mogelijk een lagere hoogwaterstand. De vaargeul kan verder van de dijk af gedwongen worden. Allemaal punten die het overdenken waard zijn.
B.G. van Woerden

Terug

Verdieping
Antwerpen pikt uitstel verdieping niet meldt, de PZC van 13 oktober. Verdieping van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen is helemaal niet nodig. Wanneer de havenschepenen van Antwerpen rond de tafel gaan zitten met de havenschepenen van Zeebrugge onder de bekwame leiding van havenschepen de heer J. Delwaide en ze spreken af dat schepen met een diepgang van meer dan twaalf meter de haven van Zeebrugge aandoen om te laden en te lossen. En de schepen die minder dan twaalf meter diep steken naar de haven van Antwerpen varen. Dan zijn alle problemen voorgoed opgelost en kan ieder tevreden zijn, naar ik mag veronderstellen.
F. de Ronde

Terug

ZMF-subsidie 2
Dat er partijen zijn die aan de subsidie van het ZMF willen knabbelen, is zeer logisch gezien de ruime invulling die de ZMF geeft aan hun zienswijze van milieu bewaking. Vaak beweegt de ZMF zich op het economisch vlak waar zij geen subsidie voor verkregen hebben. Hieruit blijkt, mijn inziens, dat de ZMF te veel geld heeft. Nergens is overigens vastgelegd de hoeveelheid van de te verkrijgen subsidie. Dus als overduidelijk blijkt dat de ZMF zich op andere terreinen dan het milieu begeven, kan zij natuurlijk gekort worden op haar subsidie. Simpel. Tenslotte kan het natuurlijk niet zo zijn dat een kleine belangengroep zoals de ZMF met maar 1200 leden (waarvan diverse leden waarschijnlijk dubbel zijn geteld omdat zij van diverse aangesloten bewegingen lid zijn) maar even de rest van de inwoners van Zeeland maar de wet voorschrijven.
J.J.Duin

Terug

ZMF-subsidie
CDA-er mr. drs. Poppelaars geeft enerzijds als CDA-gedeputeerde aan de ZMF (als lid van het college) een subsidie voor 4 jaar (onwrikbaar dus) en anderzijds stelt hij als lijsttrekker van het CDA een strafkorting voor. Die strafkorting kan uiteraard juridisch niet (een persoon met 2 titels zou beter moeten weten of moet, als hij het zelf niet weet, nader onderzoek moeten doen). Als men de mogelijkheid wil openen een vereniging de weg naar de rechter te ontzeggen, getuigt dat van en gering democratisch gehalte. Dan strijd ik zelfs met de ZMF om die weg altijd open te houden. Ik acht de ZMF hoog als 'procesbewaker', anders maakt de provincie er helemaal een potje van.
Cees Freeke

Terug

Dijken
In de PZC van donderdag 28 september hebben we kunnen lezen dat Zeeland wederom zal gaan fungeren als 'proeftuin'. Net zoals bij Duurzaam Veilig .(verkeersveiligheid) hebben we de twijfelachtige eer uitgekozen te zijn als proefgebied. De rest van Nederland zal dus in de toekomst lering gaan trekken uit de in ons gebied gemaakte 'fouten' en elders kiezen voor de bes-
te, in de praktijk gebleken oplossingen. In het geval van Duurzaam Veilig waren de consequenties van 'miskleunen' te overzien, echter die in geval van calamiteiten door een verkeerde aanpak van onze Zwakke Schakels niet. Onder 'fouten' vallen hier namelijk ook dijkdoorbraken. Mijns inziens is het in dit geval, met 1953 in het achterhoofd, onverantwoord Zeeland te gebruiken als proefgebied en daarmee een loopje te nemen met onze veiligheid. Ik wil erop wijzen dat in de miljoenennota vermeld staat dat het budget bestemd voor de aanpak van Zwakke Schakels verlaagd is en men het accent verlegd naar de Noordzeekust (de economisch waardevolste gebieden dus).
François Babijn

Terug

ZMF (10)
Enige kanttekeningen bij de discussie over de ZMF-subsidie van de Provincie.
1. In een democratie beslist weliswaar de meerderheid, maar zij houdt daarbij nadrukkelijk rekening met de minderheid. De ZMF vertegenwoordigt zo'n minderheid.
2. Als de ZMF bij de rechter vele malen gelijk krijgt, dient de besluitvorming bij de overheid drastisch te worden verbeterd. Dat is de enig juiste reactie. Natuurlijk is het irritant om door de rechter terecht te worden gewezen, maar het betekent dat de overheid zijn werk niet goed gedaan heeft.
3. 'Alles van waarde is weerloos' volgens Lucebert. En de ZMF vertegenwoordigt zo'n weerloze waarde. Daarom verdient zij onze steun, ook al vinden we ze lastig als ze ons op die waarde wijzen.
4. Hoewel ons land een consensusland is, en het CDA daarvan een typische exponent, wordt elke maatschappelijke verandering geïnitieerd door andersdenkenden. Zij zijn dan ook een groot goed in onze maatschappij, zonder te beweren dat elke verandering een verbetering is. Anno 2006 vertegenwoordigt de ZMF zo'n groep andersdenkenden en verdient ook om die reden onze steun. Het uitschakelen van andersdenkenden kan tot grote rampspoed leiden; de geschiedenis is er vol van.

J. Janse

Deze kanttekeningen behoeven kanttekeningen van de web-redacteur:
ad 1. Dit zegt niets. Met of zonder rekening met de ZMF te houden neemt de politiek nogal eens foute beslissingen.
ad 2. De Europese milieuwetgeving is doorgeschoten. Zie de evaluatie van de milieuwetgeving in de Tweede Kamer op dit punt.
ad 3. Inderdaad, Lucebert heeft gelijk. De uiterst waardevolle polders zijn weerloos tegenover het machtspel van de ZMF en de haven van Antwerpen.
ad 4. Alsof alleen maar de andersdenken zoals de ZMF maatschappelijke veranderingen initiëren.
Een feit blijft dat de ZMF door het blokkeren van de tweede verdieping zijn positie aan de tafel bij Proses afgedwongen heeft en zo met alles wat de ZMF in de kast had heeft ze Proses, maar met name het Rijk, bewerkt om de natuur de plaats in de ontwikkelingsschets te geven die het verdient, aldus T. van Mierlo tijdens de ledenvergadering op 11 mei 2005.


Terug

ZMF4 (9)
De PZC van woensdag 27/9 meldt dat het CDA-Zeeland in de toekomst wil voorkomen dat de ZMF subsidiegeld gebruikt voor juridische procedures tegen provinciaal beleid. Dit roept bij mij vragen en een naar gevoel op. Is het subsidiegeld soms geoormerkt? Mag de ZMF er alleen maar de provincie c.q. het CDA-Zeeland welgevallige dingen mee doen? Is het wettelijk mogelijk of zelfs wenselijk zulk soort voorwaarden aan een gesubsidieerde instantie te stellen?
Het nare gevoel betreft de indruk die ik krijg dat het CDA met haar wens de ZMF te muilkorven bezig is een stuk rechtsstaat te ondergraven. Er bestaat immers al eeuwenlang een scheiding der machten in ons land, de basis van onze democratie? In de krant van vandaag (donderdag) lees ik dat de ZMF vaak gelijk krijgt van de rechter, omdat de provincie haar beleid niet altijd even zorgvuldig voorbereidt. Fijn toch dat er dan een kritische tegenspeler is? De rechtsspraak is grondwettelijk onafhankelijk van de overheid. Alle burgers mogen naar de rechter gaan, als er aanleiding toe is; de ZMF, die een deelbelang van de inwoners van Zeeland vertegenwoordigt en behartigt dus ook. Wil het CDA-Zeeland zakelijke discussies en strijdpunten voortaan met machtsmiddelen in plaats van met argumenten smoren? Dan houdt het haar naam C(hristen)D(emocratisch)A niet meer hoog en doet het in plaats daarvan een appel op populistische handigheidjes ten bate van verkiezingswinst en macht.
J.J.H.Fortuin

Terug

ZMF 3 (8)
Met het bestuurslid van de ZMF, de heer van Riet, heb ik mij verbaasd over het artikel van de heer Robesin en de reacties in ‘lezers schrijven’ daarop. Van Riet roept op om het ZMF-jaarverslag te lezen. Inderdaad doet de ZMF veel goeds (Zeeuwse Vlegel, energiebesparingprojecten, bevordering biologische landbouw, e.d.), maar veel Zeeuwen en steeds meer politici kunnen geen waardering opbrengen over hoe zij haar visie via de rechter afdwingt. Met waardering voor de goede initiatieven van de ZMF is haar benadering van de verdieping van de Westerschelde onbegrijpelijk. Door voor de ontwikkelingsschets te zijn ben je ook voorstander van meer producten met steeds grotere schepen aan de andere kant van de wereld halen ten koste van regionale productie. Los van de ecologische bezwaren is dat in strijd met de veranderingsprocessen die in het ZMF-jaarverslag staan.
Ex-rijkswaterstaattopman Henk Saeijs waarschuwde tijdens de tweede verdieping al voor de risico’s en gevaren van verder verdiepen. De gevolgen van de tweede verdieping werken na tot in 2015. Tal van hypotheses over de gevolgen van die verdieping zijn nu reeds verworpen. Voorspellingsmodellen voor de derde verdieping zijn onbetrouwbaar. 3000 ha ontpolderen komt onherroepelijk op ons af.
De Haagse politici hebben onder druk van de HSL met de verdieping moeten instemmen. De politici in Middelburg zijn gezwicht door wat asfalt en euro’s. Misschien moeten de kritische Zeeuwen en de ZMF met respect voor elkaars standpunten, waartoe Van Riet terecht opriep, aan de vooravond van de verkiezingen zich samen bezinnen over verdiepen en ontpolderen.
Leendert van Melle

Terug

ZMF 2 (7)
Lezers reageren de laatste tijd nogal negatief op de ZMF. De Partij voor Zeeland wil zelfs de subsidie voor de ZMF afschaffen vanwege haar houding ten opzichte van het ontpolderen. Echter het ontpolderen is een onderdeel van het verdrag tussen de Vlaamse en de Nederlandse regering op basis van het scheidingsverdrag van 1834, dat gebaseerd was op het tolvrij maken van de waterweg naar Antwerpen. De Nederlandse bewindslieden, niet gehinderd door kennis van zaken, hebben zich er voor de derde maal in laten luizen om de Westerschelde te verdiepen. Europa eist in dat verband natuurcompensatie. Met handjeklap zijn de beide regeringen uitgekomen op 600 hectare. Het is de ZMF geweest die aangegeven heeft dat dit onzin is en als je iets effectiefs wil, dat je dan uitkomt op minimaal 3000 hectare, maar dat dit absoluut geen haalbare kaart is. Ook op andere terreinen is de ZMF terecht kritisch. In het verleden zijn Japanse oesters geïntroduceerd om aan de vraag naar Zeeuwse oesters te kunnen voldoen. Deze exoten zijn gaan woekeren en vormen een regelrechte ramp in de Oosterschelde. Vandaar dat de ZMF aan de bel trok toen er sprake was van importeren van Ierse mosselen zonder dat er onderzoek gedaan was naar de effecten op langere termijn. Conclusie: de ZMF is hard nodig om negatieve effecten van gewin op korte termijn aan de kaak te stellen.
Dr. Sabine Euler

Terug

Ontpolderen 4 (58)
Verbazingwekkend toch steeds weer hoe mensen hun stokpaardje berijden. Ontpolderen, triest als je het als boer beleeft en bekijkt, heb je gedurende vele eeuwen steeds rechter geploegde akkers gecreëerd, met nauwelijks vuilte en dan moet het wijken, natuurcompensatie voor een diepere vaargeul ten behoeve van het heen en weer gesleep van allerlei economisch noodzakelijk geachte in containers gestopte en verstopte spullen. Nee, dan het project Waterdunen, daar worden in en op vette Zeeuwse klei, fluisterbootgeulen gegraven en mountainbike-paden gerealiseerd, daarna kunnen we bovenop de Europese subsidies weer een heleboel nieuwe toeristen lokken en uitmelken zodat we naast een prachtig landschap toch nog iets van onze boerenachtergrond behouden.
George Calon

Terug

Ontpolderen 3 (57)
Minister Veerman laat een commissie bekijken of het verlies aan natuurwaarden zonder ontpolderen kan worden gecompenseerd. Misschien kunnen ze het volgende meenemen? Zandhonger vreet nu de zandplaten uit de Oosterschelde en verdiept deze rivier. Verzanding van de Westerschelde zorgt juist voor steeds meer ondiepten. Het is logischer om in plaats van een derde verdieping van de Westerschelde de toch al veel ruimere -dus minder risicovolle - Oosterschelde weer in gebruik te nemen. De Oosterschelde was dik 500 jaar geleden ook al de hoofdvaarweg richting Antwerpen. We maken een doorsteek bij Bath en we laten de Westerscheldemonding verzanden. De natuur en recreatie krijgen hun kans in het nationaal park Westerschelde en ontpolderen langs de Westerschelde is van de baan.
Vroeger keek men naar de rivier en beveiligden we ons tegen overstromingen door inlagen te maken of juist in te polderen. Tegenwoordig compenseren we natuurwaarden met ontpolderen of indijking. Ook de rivier ontkomt niet aan onze regelzucht en moet zich aan ons beleid houden. Rekenmodellen winnen het van gezond verstand. Computerprogramma's worden gevoed vanuit een visie en missen dus fantasie. Hoewel steeds nieuwe inzichten als variabelen worden ingevoerd blijven modellen maar een beperkt aantal varianten kennen.
Daarom vraag ik me oprecht af of ze ook zo betrouwbaar zijn dat ze echt 20 jaar vooruit kunnen kijken... Het is wat als je door een rekenfout onnodig huis en haard moet verlaten of door een niet berekende dijkval juist wegspoelt.
Hans van Dam

Terug

ZMF (6)
In mei zeggen Commissaris van de Koningin Van Gelder en wijlen gedeputeerde Kramer dat het belangrijk is om bij veiligheid en natuur toekomstgericht en creatief te denken. In september is dit voor de heer Robesin aanleiding om over zes kolommen zijn hart vol gramschap te luchten over de ZMF. En dat leidt vervolgens weer tot de zoveelste serie reacties. Veronderstellingen, onwaarheden en na-praterij buitelen over elkaar. Maar ik mis argumenten en feiten. De ZMF is de gebeten hond, die kan nog wel een knauw krijgen, het is verkiezingstijd! Wat doet die ZMF eigenlijk? Volgens het jaarverslag 2005: 'De ZMF is een organisatie die zich inzet voor een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap in Zeeland. Haar achterban bestaat uit 24 aangesloten natuur- en milieuorganisaties. Verder heeft de ZMF 1200 individuele leden. De ZMF is 'kritisch, daagt uit en biedt perspectieven.' Kennelijk slaagt de ZMF uitstekend in haar kritische en uitdagende rol. Maar het bieden van perspectieven? Het jaarverslag: 'De ZMF wil creatief en bruggenbouwend werken. Daarvoor overlegt ze met gemeenten, provincie en waterschappen. Ook werkt ze samen met belanghebbenden: recreatieondernemers en vissers, industriële bedrijven en boeren. Zo is en wordt veel bereikt.' Lees dat jaarverslag! Natuurlijk zijn er ook grote tegenstellingen. Onderwerpen waarin je elkaar nauwelijks of niet kunt vinden zoals ontpoldering. Hierbij spelen niet alleen zakelijke argumenten. Dan kunnen discussies hoog oplopen. Juist dan is respect voor elkaars positie en erkenning van elkaars belangen van grote betekenis. En soms blijkt op deze basis het onwaarschijnlijke dan tóch nog bereikbaar.
Thom van Riet

Terug

ZMF 3 (5)
In de PZC van 20-9 verdedigt Peter H. de Dreu de ZMF als waakhond tegen de economie. Dat is nu precies wat veel mensen tegenstaat. De aap komt nu eindelijk uit de mouw. De ZMF gebruikt milieusubsidie op een wijze die niet de bedoeling kan zijn van de subsidiegever. Ik kan dus niet anders dan concluderen dat de ZMF met twee tongen spreekt en niet geloofwaardig is! Het is des te meer schrijnend te weten dat de ZMF met het milieusubsidiegeld makkelijker kan procederen tegen de economie van een kleine ondernemer die geen of weinig geld en daardoor haast heeft om iets voor elkaar te krijgen. Hierdoor wordt feitelijk met de economie en het milieu gemanipuleerd. Ter verduidelijking: (kleine) ondernemers krijgen geen subsidie om te procederen en hebben daardoor geen tijd om tegen de ZMF te procederen. Ik vraag me af, wat heeft de ZMF op haar geweten (?) voor nadelige gevolgen van de Zeeuwse economie en werkgelegenheid, was het milieu hierbij wel echt gebaat?
J. J. Duin

Terug

ZMF 2 (4)
In de PZC van 18 september staat een zeer lezenswaardig artikel van Johan Robesin. De heer Robesin kant zich niet alleen tegen het onder water zetten van grote delen van Zeeland, maar richt zijn welgemikte pijlen bovendien op de ZMF. Een volmaakt gebureaucratiseerde organisatie die, geheel ten eigen bate, een absurd doel lijkt na te streven. Ofschoon het doel, Natuur Vooruit!, als voor iedereen zaligmakend wordt voorgespiegeld, gaat het daar al lang niet meer over. Het gaat voornamelijk om macht en inkomen. Ver boven het gemene volk verheven weet de ZMF wat goed is voor Zeeland. Niet alleen in het heden maar vooral tot vér in de toekomst. Naar mijn vaste overtuiging verliest die club spoedig iedere maatschappelijke relevantie zodra de subsidiekraan is dichtgedraaid. Ik vind het uitstekend dat de PZC nu eens een mening heeft gepubliceerd die een duidelijk weerwoord biedt.

A. G. Vluggen

Terug

Ontpolderen 3 (56)
Aan alle bezwaren tegen ontpolderen die gepubliceerd zijn, wil ik er nog één bijvoegen. We gaan dan goede landbouwgronden teruggeven aan de zee ten koste van veel energie als brandstof voor de machines die de bestaande dijken moeten verwijderen en die de veel langere zeeweringen moeten aanleggen. Dit is kortetermijndenkwerk, die eenzijdig gericht is vanuit milieuoogpunt. Het grote probleem voor de toekomst is het energieverbruik van de moderne maatschappij, in zeventig jaar is de man- en paardenkracht vervangen door olievragende machines en zijn we voor de landbouw, luchtvaart, transport en scheepvaart afhankelijk hiervan. Volgens deskundigen zal dit binnen dertig jaar leiden tot problemen wegens de eindigheid hiervan en zal men nu al maatregelen moeten nemen tot een beheerst gebruik en andere vormen aanwenden. We zullen beschikbare landbouwgronden moeten gebruiken voor de teelten van biologische olie, die onze motoren kunnen laten draaien, hoewel we ze nu nog niet nodig hebben, zullen we ze moeten opslaan voor de tijd van schaarste (Jozef). Als klein land, niet beschikkend over eigen oliebronnen, zal niet chantabel gesteld moeten worden voor de verkrijging van olie.
Daarom geen landbouwgrond geven aan de zee, maar nu al gewassen telen die de olie vervangen (koolzaad enzovoort), zodat we niet hoeven te bedelen om olie bij de grote 'jongens'. Hopelijk krijgen we een regering die paal en perk stelt aan verkwistend gebruik en een langetermijnvisie hanteert en op dit terrein een voortrekkersrol vervult.
Joh. den Herder

Terug

Ontpolderen 2 (55)
Ondanks bezwaren van gemeenten, waterschappen en MER, maar vooral van een grote meerderheid uit de Zeeuwse bevolking tegen ontpoldering, willen GS van Zeeland verder met het ontwikkelen hiervan. De zwaar gesubsidieerde ZMF vindt zelfs de voorgestelde 600 hectare nog aan de magere kant. Men durft zelfs te beweren dat het veiliger wordt en heeft het dan ook over dijkverlegging en schorontwikkeling. Terwijl altijd gestreefd is naar de kortste kustverdediging, is dat blijkbaar niet meer aan de orde. Deze lieden, meestal nog uit andere provincies afkomstig, hebben onvoldoende verstand van de enorme krachten die de zee teweeg kan brengen onder bepaalde omstandigheden. Degenen die l februari 1953 hebben meegemaakt, praten wel anders. Wij hebben geen behoefte aan betweters, maar aan kundige bestuurders en hoeders van ons land. Op de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland hard zingen van 'Geen oord ter wereld meer ons waard, enzovoort, enzovoort' en ondertussen land terug willen geven aan de zee! Wat een verschil tussen woord en daad! De opstelling van de huidige Provinciale Staten en GS is zeer teleurstellend en is tegenovergesteld aan democratisch bestuur. Laat de ons beschermende dijken intact en daarmee de mooie Zeeuwse polders.
J. Nieuwenhuijse


Terug

Ontpolderen (54)
Wat een verademing, het artikel Zeeland natuurlijk doodgeknuffeld, door de heer Johan Robesin in de PZC van 18 september. Na wekenlang belaagd te zijn in de PZC door de bedenkelijke artikelen van de ontpoldergoeroe de heer R. Antonisse.
Waar ik hem en ook alle andere ontpolderfanaten (zoals de ZMF) nooit over hoor, is waar nu eigenlijk langs de boorden van de Westerschelde, door het weghalen van drempels, al natuur verloren is gegaan. Inderdaad: het is drempels weghalen in de rivier en niet het verdiepen van de rivier. De ingezonden brief van 16 september (Nieuwe natuur, van de heer L.N. Hanse uit Zierikzee) is mij uit het hart gegrepen.
Jan Anderiesse

Terug

ZMF
Het valt mij op dat er de laatste weken in de PZC veelvuldig geschopt wordt tegen de ZMF. Maandag 18 september vond zelfs de fractie van de Partij voor Zeeland het nodig om een duit in het zakje te doen door voor te stellen de subsidie voor de ZMF in te trekken. Wat velen vergeten, is dat de ZMF opgericht is om kritisch te kijken naar de neveneffecten van economische ontwikkelingen. En dat is hard nodig. De economie, zo heb ik geleerd, is een onderdeel van de ecologie. Prevaleert de economie, dan heeft dat vaak op korte termijn voordelen, maar helaas vaak op langere termijn zodanige nadelen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat. Wees dus blij met kritische geluiden als tegenwicht voor korte-termijngewin. Daarom heb ik moeite met het feit dat de PZC-boodschapper Rinus Antonisse ook af en toe beschimpt wordt in de rubriek lezers schrijven. Ik ken Antonisse als een zeer deskundig en integer journalist.
Peter H. de Dreu

Terug

Enquête 5
In de discussie over ontpoldering is het stadium bereikt dat er over alternatieven gesproken wordt. Een goed teken, er is ruimte gekomen. Men wil meer plaats voor de natuur in de Westerschelde. Trek dan op de kaart eens een denkbeeldige lijn van Westkapelle naar Het Zwin. Een afstand van 18 kilometer. In het midden van deze lijn bevindt men zich op het zeegedeelte met de naam de Deurloo, diepte ongeveer tien meter. Hier is ruimte voor een sikkelvormig eiland van 600 tot 800 hectare, geheel voor de natuur. Deze zal zelf dit eiland bekleden zoals ook gebeurd is met een eilandje in het Veerse Meer. Het Oostgat en de Wielingen, toegangen naar Antwerpen, blijven onaangeroerd. In de holte van de sikkelvorm, de oostkant, is het water rustiger, gevolg aanslibbing. Besteed de miljoen voor de ont-poldering aan dit natuureiland, misschien helpt Brussel hieraan mee. Dan blijven de polders beschikbaar voor voedsel en energie, zaken die op wereldniveau alleen maar duurder worden. Bevordering veiligheid door aanslibbing, één centimeter per jaar, zal men wel heel lang geduld moeten hebben. Noord-Beveland heeft ook een eeuw onder water gestaan, dat heeft dit eiland ook niet daarna behoed voor overstroming. Over ruimte gesproken, leg voor onze kust een groot eiland neer, dat zou een geweldige stimulans geven aan bewoning, economie en aan natuur. Men zal zeggen: dat hebben die Ollanders toch maar weer gedaan.
J. H. Visser

Terug

Enquête 4
Zeeland is het gezamenlijk bezit van zijn inwoners. Dat heeft weinig met zakelijkheid te maken maar meer met een historisch gegroeid gevoel. Om het beheer ervan zo eerlijk mogelijk te regelen is er door onze voorouders democratie ingesteld. Van de vertegenwoordigers, die zijn aangesteld door de Zeeuwen wordt dan ook verwacht dat zij, op basis van een meerderheid, beslissen. Nu steeds duidelijker blijkt dat een meerderheid tegen het weggeven van een gedeelte van ons land is, dienen onze vertegenwoordigers dan ook hun koers bij te sturen. Zij dienen te verdedigen wat de meerderheid van hen verwacht, zoals in de basis van ons regeersysteem is afgesproken. Het wanhopig vasthouden aan afspraken die door anderen zijn opgelegd snijdt in dezen geen hout. Voor de Zeeuwen is het zaak het afstaan van hun erfgoed niet met schouderophalen te laten gebeuren. Daarmee keuren zij goed dat hun vertegenwoordigers de minderheid dienen. En dan geldt dat slecht beheer meestal wel te overkomen is, maar weggeven veel dieper ingrijpt. Dat
raakt de gemeenschap in zijn waarde, in zijn eigenheid. Met die emoties moeten de door ons aangestelde vertegenwoordigers terdege rekening houden. Doen zij dat niet dan zal Zeeland zich verraden voelen en de neiging voelen zich (verder) af te keren van de gevestigde politiek. Het pad voor de populisten is dan geëffend.
S. Janse

Terug

Dijkverzwaring
Blijkens zijn toespraak tijdens de Nationale Zeeuwse Oesterpartij wil onze Commissaris van de Koningin niet doorgaan met het verhogen van dijken maar de natuur inschakelen voor onze veiligheid (PZC 15-9). Hij doelt daarbij vermoedelijk op voorland in de vorm van schorren die automatisch meegroeien met de stijgende zeespiegel. De hoogte van die gebieden kan (op natuurlijke wijze) echter nooit hoger worden dan de spring-hoog-waterstand. Een stormvloed is (soms meters) hoger. Op de grens van het voorland en de achtergelegen polders zal dus onvermijdelijk een dijk aanwezig moeten zijn die, niet automatisch, zal moeten meegroeien met de schorren. Dijkverzwaringen blijven dus, ook met een hoog voorland, in de toekomst noodzakelijk.
J. Liek

Terug

Nieuwe natuur
In de PZC staan vrijwel dagelijks artikelen van verslaggever Rinus Antonisse. Ze komen er allemaal op neer dat ontpolderen noodzakelijk is, dat het niet anders kan, of dat het beter is voor de veiligheid. Het lijkt wel of hij denkt dat mensen er wel in gaan geloven als hij er vaak mee komt. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Die nieuwe natuur is geen natuur maar kunst. Wij hadden in 1953 een wei in plan Tureluur inclusief drinkplaats. Als men dat zo had gelaten, hadden we nu echte natuur. Maar nu staan er al jaren kranen en traktoren te draaien. En wat hebben we over? Een put met water en ganzen en een berg kosten. Ik vraag mij af bij wie Antonisse in dienst is? Bij de milieufederatie, bij de provincie of misschien toch bij de PZC? Als dat zo is, zou ik graag wat onafhankelijker nieuws krijgen.
L.N. Hanse

Terug

ZMF & WCT
De subsidie aan de Zeeuwse Milieu Federatie moet onmiddellijk worden stopgezet. De ZMF is een organisatie die de Zeeuwse economie te gronde richt. Dit kan niet de bedoeling zijn van de subsidiegever. De ZMF beweert dat de werkgelegenheid door de komst van de Wester-schelde Container Terminal marginaal is (PZC 12-9). Totaal buiten de werkelijkheid. De werkgelegenheid zal meer toenemen dan berekend. Bij hotels, taxibedrijven, loodswezen, sleepdiensten, bootlieden, distributiecentra, havenbedrijven, transportbedrijven, aannemers, scheepsle-veranciers en ga zo maar door. Laten we nu eens ophouden met de hakken in het zand te zetten. We hebben de WCT nodig om onze havens optimaal te benutten, werkgelegenheid te creëren, de Zeeuwse economie gezond te houden en onze sociale en culturele voorzieningen veilig te stellen.
Willem Willemse

Terug

Ontpoldering (53a)
De PZC van vrijdag 8 september opent de voorpagina niet het artikel 'Verdeeldheid over ont-poldering'. Onder 828 Zeeuwen is een steekproef gehouden en het resultaat noemt men representatief; 27 procent is voorstander, 44 procent is tegen en 29 procent neutraal. Ik heb het gevoel dat de feitelijke weerstand groter is dan de steekproef aangeeft. Op pagina 4 wordt vervolgens een redactionele overweging afgesloten met: 'Op basis van deze cijfers kan de provincie (echter) weinig anders dan haar medewerking aan ontpoldering heroverwegen.' Deze opvatting lijkt mij gerechtvaardigd en zinvol. De PZC van de volgende dag meldt dat Gedeputeerde Staten die opvatting niet hebben. Men gaat de voorlichting anders aanpakken. Wordt het geen tijd dat de Staten van Zeeland hun eerdere beslissing eens heroverwegen en daarin de gevoelens van de meerderheid honoreren?
P. van der Maas

Terug

Zwin
In het artikel 'Uitbreiding moet het Zwin redden' in PZC van 5 september heb ik een andere geplande uitbreiding van het Zwin gemist. Enkele jaren geleden is er een ontwikkelingsplan voor West-Zeeuws-Vlaanderen gepubliceerd. Daarin was een uitbreiding van het Zwin opgenomen voor de aanleg van een jachthaven bij Sluis. Als ik mij goed herinner, zou die jachthaven zelfs moeten gaan kunnen concurreren met reeds bestaande grote jachthavens in West-Europa. Hoe verhouden de twee uitbreidingsplannen zich tot elkaar?
Prof. dr. J. de Vries

Terug

Natuur
Het thema van het bijvoegsel over ontpoldering in de uitgave van de PZC van 7 september luidt: 'Laat de natuur ons maar verdedigen'. Men zou zoiets uit de mond van president Bush kunnen horen na de watersnoodramp die vorig jaar New Orleans overspoelde. Het siert de redactie van de PZC niet om in zo'n bijlage geen enkele opinie op te nemen om de veelvuldige nonsens van biologen te weerleggen. Een functionaris van de wereldvoedselorganisatie FAO te Rome zou een bijdrage kunnen leveren. Om te wijzen op de onverantwoordelijkheid om 600 hectare vruchtbare akkerbouwgrond aan de wereldvoedselproductie te onttrekken. Verleden week is de broodprijs in Nederland verhoogd door misoogst van baktarwe.
A. Dirkzwager

Terug

Enquête 3

Het schijnt dat 27 procent van de bevolking in Zeeland vóór ontpoldering is. Maar waarom verschijnen er dan bijna dagelijks artikelen in de PZC die precies dit standpunt huldigen, en zijn er nauwelijks artikelen te vinden die ingaan op de standpunten en inzichten van de andere 73 procent?
Verder valt het me op dat de juichverhalen over ontpoldering steeds geschreven worden door dezelfde journalist, en dan denk ik: hoe is het mogelijk dat een krant een journalist de kans geeft om steeds maar weer hetzelfde minderheidsstandpunt te promoten? Het is überhaupt vreemd dat journalisten een mening kunnen promoten, want goede journalistiek is objectief. Maar nu het hier bovendien om een minderheidsstandpunt gaat, wordt wel duidelijk dat de journalistieke macht hier wordt misbruikt om eerst de bevolking murw te maken, en vervolgens een bepaald (onzalig) plan er doorheen te kunnen drukken. Bovendien wordt hierbij steeds hetzelfde flutargument gebruikt, namelijk dat er meer ruimte moet komen voor 'de rivier'. Maar er is helemaal geen rivier in Zeeland; een zeearm is bepaald niet hetzelfde als een rivier! Was getekend: een hoogopgeleide Bevelander, jonger dan 55 jaar, niet wonend in één van de bedreigde polders, en desondanks tegen ontpoldering.
Hans de Vos

Terug

Enquête 2
De resultaten van het Nipo-onderzoek over ontpolderen geven de Gedeputeerde Staten geen aanleiding om de plannen voor ontpolderen te heroverwegen. Toch bleek uit het Nipo-onderzoek dat er beduidend meer tegenstanders dan voorstanders van ontpolderen zijn. Maar de tegenstanders zijn volgens gedeputeerde Suurmond wel om te turnen want zij hebben het niet zo goed begrepen. De voorstanders worden blijkbaar verondersteld wel verstandiger te zijn. Die hanteren het argument dat het toeristisch interessanter is om ontpolderde gebieden te hebben dan polderlandschap. Ik ben niet verstandig genoeg om dat te begrijpen. Ernstiger is dat de hele bedoeling van het opinieonderzoek niet goed te begrijpen is. Je zou toch denken dat Provinciale Staten als gekozen vertegenwoordigers van de Zeeuwse bevolking wel weten wat er onder het kiezersvolk leeft. Wat werkelijk bedenkelijk is dat wij niet op de hoogte gebracht worden welke vragen aan de deelnemers van het onderzoek zijn voorgelegd. Het is toch eenvoudig om op internet het vragenformulier te reproduceren. Internet staat bol van rapporten en documentatie over de plannen rondom de Westerschelde. Doe dus niet geheimzinnig over dat vragenformulier. Wees consequent en zet het hele Nipo-verslag op internet. De vele Proses- en RIKB-rapporten over het wel en wee van de natuur van de Westerschelde, opgesteld in overleg en met medewerking van de provincie Zeeland, zijn toch ook volledig op internet gezet.
Jaap Schijve

Terug

Enquête
Zo lang de discussie al gaande is over ontpolderen, moet ik nog steeds de eerste tegenkomen die voor ontpolderen is. Maar dat blijkt een 'misverstand'. Inmiddels was er daar de enquête (PZC 8-9)! Enkele honderden Zeeuwen krijgen een wat eenzijdige ondervraging en daaruit blijkt dat 44 procent tegen ontpolderen is. Volgens gedeputeerde J. Suurmond valt dit percentage niet tegen. Het is nog niet de helft. Hij vergeet even dat enkele honderden Zeeuwen wel een erg slecht beeld geven van de werkelijkheid, en hij vergeet ook dat volgens deze ondervraging een groot gedeelte geen mening heeft. En zo krijg ik als Zeeuw alweer het gevoel dat ik voor de gek wordt gehouden, want hoe eerlijk is een enquête? En hoe eerlijk zijn de bedoelingen erachter om zo'n enquête uit te laten voeren?
Daan Viergever

Terug

Langere dijken

Als oud-waterbouwer verbaas ik me wel eens over de lichtzinnigheid waarmee tegenwoordig door sommigen zeeweringen worden benaderd. Zoals ook nu weer in het stuk 'Uitbreiding moet het Zwin redden' in de PZC van 5 september. Daarin wordt voorgesteld de huidige zeedijk te verleggen door een nieuwe die maar liefst 3,5 keer langer is. Deze oplossing lijkt mij volledig in strijd met beproefde principes in de waterbouw. Overstromingen gaven in de vorige eeuw immers de stoot tot de afsluiting van de Zuiderzee én van de zeegaten in de Delta en dus tot kustverkorting. Verslaggever Rinus Antonisse wil blijkbaar juist de andere kant op. Bovendien moet in het beschreven plan nog maar worden afgewacht hoe het nieuwe getijdegebied zich ontwikkelt. Als er dan toch moet worden ontpolderd stel ik de volgende, waterbouwkundig beter aanvaardbare, methode voor: Maak een kunstwerk (duiker of sluis) onder of door de dijk . Je weet dan zeker dat er een fraai geulenstelsel komt voor en achter deze doorgang en je houdt de korte dijk intact om het geweld van een stormvloed op te vangen. Een soortgelijke oplossing is al in de buurt aanwezig: de Oosterscheldekering.
Jaap Liek

Terug