Tweede kamerTijdsdruk op Algemeen Overleg Natuurbeleid


Zierikzee, 27 october 2014.
De Vaste Kamercommissie Economische Zaken heeft zichzelf drie uur gegeven voor een enorme agenda van 28 agendapunten over Natuurbeleid. Veel stukken en brieven zijn nog van 2013. Men heeft deze vergadering steeds uitgesteld; kennelijk waren de onderwerpen niet urgent genoeg. GroenLinks en 50Plus waren niet aanwezig. Zie het conceptverslag.
Deze vergadering is interessant omdat de ecotopenkaarten van de Westerschelde (wij schreven een brief naar de TK) en het tweede grote ontpolderproject in Nederland, het Buijtenland van Rhoon op de agenda staan.


6 minuten spreektijd voor 28 agendapunten.

Als kamerlid kun je in zes minuten maar een paar onderwerpen slechts oppervlakkig behandelen, laat staan 28 onderwerpen. Dat moet frustrerend zijn. Het grote aantal politieke partijen zet in Nederland de spreektijd en daarmee het debat in de Tweede kamer inhoudelijk onder druk. Dat wordt door de langetermijnagenda van de Kamer overduidelijk. (zie bijvoorbeeld die agenda van week 44) Zo zijn er onderwerpen die op de langetermijnagenda staan, aangemelde nog niet geagendeerde ondewerpen, te agenderen debatten en te agenderen 30 leden debatten/interpellaties. Het is interessant om de 'strijd' om onderwerpen op de agenda te krijgen eens te volgen via het internet van de Kamer.
Dat er in dit AO van 2 oktober geen tijd meer was voor een tweede termijn, zegt genoeg over de tijdsdruk op deze vergadering.
Al met al leidt het er toe dat betrokkenen bij een specifiek onderwerp over het algemeen niet tevreden zijn met de behandeling van dat onderwerp in het parlement.

Neem bijvoorbeeld de Eems-Dollard problematiek op deze agenda. Eigenlijk, als het om natuurherstel gaat, veel problematischer dan de Westerschelde. Ook daar is sprake van een Vaargeulverruiming en natuurherstel. Niemand stelt echter vragen over de brief aangaande de voortgang van het Integraal Managementplan Eems-Dollard. Aan het eind van de vergadering wordt er door Jacobi, Van Veldhoven en de Staatsecretaris nog even over heen en weer gehakketakt, maar men komt niet verder dan dat Jacobi en Van Veldhoven vragen gaan stellen over het natuurherstelproces van de Eems-Dollard. Die komen dan op een volgend Algemeen Overleg op de agenda, die ook weer te vol zal zijn voor de gereserveerde vergadertijd. Zo worden kamerleden ras-artiesten die perfect leren balanseren op het koord van altijd te weinig tijd hebben. Helaas, vaak ten koste van de inhoudelijke behandeling, zoals ook hieronder blijkt uit de behandeling van de ecotopenkaarten van de Westerschelde en het Buijtenland van Rhoon.


De Ecotopenkaarten van de Westerschelde

Alleen Dijkgraaf van de SGP ging kort in op de Ecotopenkaarten. Niemand interpelleerde! Zoals altijd blijft de SGP de vinger aan de ontpolderingspols houden. Tijdens de vergadering deelde hij de ecotopenkaarten uit, die vanaf 1996 in een nieuw rapport van Arcadis voor het eerst vergelijkbaar gemaakt zijn door de jaren heen. Je ziet dat de trend positief is, met een enkele uitzondering, terwijl we altijd zeggen dat de staat ongunstig is. Als je naar dit feit kijkt, betekent dat dan niet dat de staat van de Westerschelde eerder gunstig is dan ongunstig, vroeg Dijkgraaf voorzichtig en suggestief aan de Staatssecretaris.
Staatssecretaris Dijksma draait er in haar antwoord omheen. "Het is afhankelijk van de periode van beoordeling, maar de trend is negatief. Het is niet duidelijk of de gesignaleerde positieve trend echt structureel is...... Ik kan hier nog een lang en technisch verhaal over houden, maar we hebben ook gewoon te maken met het feit dat in het regeerakkoord is afgesproken om duidelijkheid te scheppen, na een lange periode van onzekerheid. Wederom is niet iedereen daar blij mee, maar het is wel een besluit, dat ik uitvoer namens het kabinet. Het is zoals het is.", aldus de Staatssecretaris. Eigenlijk zegt Dijksma dat de vraag van Dijkgraaf niet belangrijk meer is, want het besluit om de Hedwige te ontpolderen nu eenmaal al genomen is. Daar ging de vraag natuurlijk niet om. De ecotopenkaarten hebben alles te maken met monitoring van de vaargeulverruiming. De Staatssecretaris had duidelijk geen zin om er verder op in te gaan. Én de enorme tijdsdruk op de vergadering deed Dijkgraaf waarschijnlijk niet interpelleren. Bovendien had hij ook vragen over de visserij en ammoniak. De VVD en het CDA, altijd tegen ontpolderen van de Westerschelde vonden de ecotopenkaarten niet belangrijk genoeg om er iets over te zeggen.
Veel is blijven liggen in dit dossier, zoals
- worden de ecotopenkaarten van voor 1996 nog vergelijkbaar gemaakt?
- Arcadis verwacht dat de toename in schor en pioniersvegetatie blijvend zal zijn.
- De Staatssecretaris heeft nog niet inhoudelijk op het Arcadis-rapport gereageerd. (Haar rapportage aan de Kamer per brief van 16 januari 2014 was gebaseerd op verouderde ecotopenkaarten)


Buijtenland van Rhoon

Nadat in Zeeland al in 1995 duidelijk werd dat goede landbouwgrond ontpolderen voor natuur geen draagvlak heeft bij burgers, blijkt dat de overheid bij het Buijtenland van Rhoon weer dezelfde fout gemaakt heeft. Professor Cees Veerman constateerde dat er alleen maar top-down gewerkt is en dat er geen draagvlak is. Veerman denkt via een breder perspectief, een alternatieve aanpak en invulling door herijken van het evenwicht tussen doelen voor natuur, cultuurlandschap, recreatie en landbouw, via een organisch proces met een programmatische aanpak de uitvoering aan de PKB gegeven kan worden.
Veerman heeft één op één vertrouwelijke biechtstoel gesprekken gehouden met de betrokkenen. Vreemd, om de metafoor 'biechtstoel' te gebruiken voor vertrouwelijke gesprekken. Veerman had volgens mij beter het bevoegd gezag in de biechtstoel moeten zetten. Zij zouden hun 'zonden' in dit dossier moeten opbiechten. Uiteindelijk is Veerman met een compromis dat binnen de PKB past gekomen. Maar, de website van de Polderkinderen is helemaal niet enthousiast over de voorstellen van Veerman. Ze willen via een burgerinitiatief dat de Kamer het plan annuleert.
Dat een gerespecteerd schrijver als Jan Brokken deze actie steunt, is voor ons veelzeggend.

Kamerleden zitten bij dit soort problemen in een pijnlijke spagaat. Dat blijkt uit het verslag van het AO.
"Alles afwegende, vindt de VVD dat met het plan van Veerman een goede balans is gevonden. Wij beseffen heel goed dat het plan niet tegemoetkomt aan de wensen van alle inwoners en ondernemers, maar politiek is ook verantwoordelijkheid nemen en keuzes durven maken.", zegt de VVD-er Heerema. Grote overeenkomst met ontpolderen in Zeeland.
Opvallend is dat niet één kamerleden het over het burgerinitiatief van de polderkinderen gehad heeft. Ze spreken over 40.000 handtekeningen of een petitie. Een burgerinitiatief gaat veel verder dan een petitie.
Men heeft in dit AO besloten dat de Kamer per brief geïnformeerd zal worden over de vraag of het alternatieve plan voor het Buijtenland van Rhoon past binnen de planologische kernbeslissing. Zeer pover! De Kamer duikt weg voor wat er met zo'n prachtige, eeuwenoude polder gaat gebeuren.

Niet één partij of kamerlid heeft het alternatieve plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, dat door betrokkenen en de polderkinderen gesteund wordt, voorgesteld of aan de orde gesteld. De Kamer is onder de indruk van de 40.000 handtekeningen, maar hun alternatief steunen ze niet!

Ik zie grote overeenkomsten met de houding van de Tweede Kamer in het ontpolderdossier in Zeeland.
Het was 'toevallig' ook Cees Veerman die als minister van landbouw in één van de kabinetten Balkenende de Kamer, ondanks grote tegenstand, liet instemmen met de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium.

Morgen, op 28 oktober wordt het burgerinitiatief aangeboden aan de commissie voorschriften en burgerinitiatieven.


Natuurlijk verder, Rijksnatuurvisie 2014

Veel van de agendastukken hebben betrekking op natuurbeleid. Het spanningsveld rond Natura 2000 is overduidelijk. Een uiterst bureaucratisch Europees systeem moet officieel voorkomen dat de biodiversiteit achteruit gaat. De lat ligt hoog! De vogel- en habitatrichtlijn moeten daarvoor zorgen. In een vol Nederland kan dat natuurlijk niet.

De Rijksnatuurvisie 2014 stelt de betrokkenheid van burgers en verdere ontwikkeling van groen ondernemerschap in zijn natuurbeleid ofwel de makende en verantwoordelijke mens, en daarmee de energieke samenleving, centraal. Een mooie formulering voor bezuinigen door een nieuwe aanpak.
Ester Ouwehand (PvdD) heeft er geen goed woord voor over. Ze gebruikte haar volledige spreektijd om aan te tonen dat Dijksma volgens haar in grote lijnen de shockdoctrine, zoals zij het noemde, van staatssecretaris Bleker volgt: een bezuiniging van 70% op natuur. Lees het conceptverslag.

Kamerleden dringen aan op een andere aanpak van Natura 2000. "Gezien de vele problemen met de Natura 2000-gebieden hoor ik graag hoe de staatssecretaris zich gaat inzetten voor meer draagvlak.", alsus Geurts (CDA). Er is afgesproken dat de kamer geïnformeerd zal worden over de voortgang van het dossier Natuurvisie. Dijksma had nog een troef klaarliggen: De fitness check vanuit Europa op de natuurwetgeving. Ze heeft tegen de EU commissaris Potočnik gezegd dat Nederland over enige tijd tijdens het voorzitterschap daarbij een rol wil spelen. Over de fitness check is echter niets verder afgesproken. Maar, de EU-website vermeldt echter dat eind 2014 al een 'public internet consultation' moet starten en dat een voorlopige resultaat in Juni 2015 besproken moet worden. Eindrapport in eind 2015/begin 2016. Er is dus haast geboden met die fitness check. Werk aan de winkel voor de Staatssecretaris en al die kamerleden die zich in dit AO zo zorgen maakten over de aanpak van Natura 2000!


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen