De zon gaat onder boven het dorp Doel
De foto's van Doel bij dit artikel zijn van Richard de Nul
Zie zijn nauwgezet fotoverslag van de vernietiging van het dorp Doel.
www.ikmaakmezorgen.nl

Doel is een probleem voor Peeters


Zierikzee, 6 september 2009. (gewijzigd 16-9-2009)
Op 31 augustus liep het tijdelijk woonrecht in Doel af. Daarmee gaat de zon onder voor Doel, maar de 'Volhouders van Doel' zijn er van overtuigd dat de zon voor het dorp Doel weer op zal gaan. Met een brede steun in Vlaanderen zien Doel 2020 en KunstDoel mogelijkheden te over om het dorp van de ondergang te redden.


Stabat Mater van Pergolesi


Ter markering van het beëindigen van het woonrecht werd op 30 augustus het Stabat Mater van Pergolesi in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk van Doel ten gehore gebracht. De web-redacteur kon daarbij aanwezig zijn doordat Vlaamse vrienden hem uitgenodigd hadden.
De perfect onderhouden kerk van Doel was afgeladen vol. Het Stabat Mater bezingt de smart van Maria die haar zoon Jezus aan het kruis ziet sterven. Mede door de uitvoering van het strijkers-ensemble 'un moto di gioja', het vocaal ensemble 'Voces Aequales', de sopraan Cristel De Meulder en de altus Patrick van Goethem was het publiek zeer aangedaan door de diepe emotie die het Stabat Mater uitdraagt.


The Last Post

Het concert in de kerk van Doel werd afgesloten met een aangrijpende alt saxofoon uitvoering van The last Post vanaf het doksaal achter in de kerk, gespeeld door Guy D'Haese van het Zwijndrecht's Saxofoonorkest. Door op een alt saxofoon in plaats van een trompet te musiceren, klonk de Last Post heel sonoor en weemoedig. Iedereen in de kerk ging staan en luisterde ademloos; sommigen met tranen in de ogen. Luister naar de You Tube registratie. Er werd intens geapplaudisseerd om de musicus te bedanken, maar een gepaste stilte zou misschien beter geweest zijn.
Bij het naar buiten gaan zei iemand naast mij: "Peeters had hier moeten zijn!", waarop ik zei: "Én Balkenende!".


Kunstenaars tegen bulldozer's

vernielde huizenEen dergelijk concert op zo'n tijdstip doet je nadenken over de wezenlijke achtergrond van het conflict dat hier speelt. Het feit dat kunstenaars zich met het dorp willen identificeren is niet mis te verstaan. Er is intussen al een tweede dorpsdichters (Frank de Vos) benoemd. Kunstenaars zijn het zout der aarde en als zij het opnemen voor een verloren gewaand dorp, geeft dat te denken. De Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto lanceerde voor het eerst het begrip 'artivisme'. "Kunst als maatschappelijk engagement over de ravijnen van ideologie, levensbeschouwing en religie heen", aldus Frank de Vos. Als kunstenaars zich namens de mensen in Doel richten tot de Minister-President Kris Peeters, dan is dat veelbetekenend. Lees daarom de brieven van de dorpsdichter Frank De Vos aan Kris Peeters. Of de Open Brief aan de Vlaamse regering: Laten we Doel behouden als "KunstEvenementenDorp". Minister-President Kris Peeters treedt resoluut op tegen Doel, maar hij zal met deze brieven en het Antwerpse havendossier behoorlijk in zijn maag zitten. De wens tot ongebreidelde groei ten koste van leefgemeenschappen rondom Antwerpen zal altijd een pijndossier voor hem en zijn opvolgers blijven. De druk van de haven van Antwerpen, als belangrijkste economische motor voor de regio, is enorm en zal wellicht nog toenemen. Toch zou het verstandig zijn om te luisteren naar de argumenten en ideeën van de Kunstdoelenaren. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat het economisch groeidenken niet meer de boventoon gaat voeren. Limits to growth, Duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen, cradle to cradle benadering, menselijkheid zijn begrippen die steeds belangrijker worden.


De parallel tussen Zeeland en Vlaanderen

De parallel ligt voor de hand. Juridisch zitten de verdieping van de Wester-schelde in Nederland en het "uitdoofbeleid" van Doel in Vlaanderen hartstikke vast. Van Peel, Peeters, Leterme of Bruyninckx mogen zich in de Nederlandse pers zeer verontwaardigd opstellen over het blokkeren van de verdieping van de Westerschelde door de Raad van State; zelf hebben zij een gelijkwaardig dossier in Vlaanderen. Het uitdoofbeleid van Doel door de Vlaamse overheid ondervindt gelijke, zware juridische weerstand; net als de vergunningen voor de verdieping van de Westerschelde. Dat moet te denken geven. Er is een grens bereikt bij het schaal-vergroten van een ver landinwaarts gelegen haven.

Net zo als Nederland over ontpolderen verdeeld is, zo is Vlaanderen verdeeld over het "uitdoofbeleid" van Doel. Én beide plannen zijn juridisch aanvechtbaar.


Oproep aan Hollandse en Vlaamse politici:

Maak nu eens een goede langetermijnvisie. De huidige visie tot 2030 is een slecht compromis en haastwerk geweest. Het zou verstandig zijn als u het drieluik toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid eens écht evalueerde. De veiligheid is onvoldoende bestudeerd en gewoon niet opgelost. De kans op overstroming bij Antwerpen is gelijk aan New Orleans (1:70). En dat zonder zeespiegelrijzing! Er zal ooit een storm-vloedkering gebouwd moeten worden. Het is
wachten op een flinke stormvloed.
Toegankelijkheid en natuurlijkheid zijn te veel met elkaar in conflict. De MSC Beatrice heeft een maximum diepgang van 15 meter; terwijl er maar voor schepen met een diepgang van 13,1 meter uitgediept wordt. Er zou dus nog een vierde verdieping nodig zijn, maar verder verdiepen is vanuit de natuurlijkheid (Natura 2000 gebied) onmogelijk.
Dan toch maar met die super grote containerschepen naar Zeebrugge? Het gebeurt al! De webredacteur kwam met zijn zeilbootje voor de kust van Cadzand een binnenvaartschip tegen dat op weg was naar Zeebrugge om containers op te halen om ze verder land inwaarts te brengen. Binnenvaartschepen die containers landinwaarts brengen zijn er intussen in velerlei maten en uitvoeringen.

Stimuleer het gebruik van dit soort schepen met concret beleid! Het ontlast de autosnelwegen en geeft minder CO2-uitstoot.
(De eerste foto is van de webredacteur, gemaakt op de Wielingen, en de tweede foto komt van de schip van jaar-website.)

Ingenieursbureau Boorsma B.V. heeft een alternatieve toekomstvisie voor de haven van Antwerpen en de Westerschelde ontwikkeld. Zie het rapport: "Schelde, haven van Antwerpen en Westerschelde-estuarium. Toegankelijkheid, waterbeheer en veiligheid".