Nieuwe Reynaert den Vos in Hulst rond ontpoldering Perkpolder


Zierikzee, 16 december 2008.
(laatst gewijzigd 10-01-2009)
Het oude satirische, middeleeuwse dierenverhaal uit Hulst zou vandaag opnieuw geschreven kunnen worden.
Met Reynaert den Vos hield de schrijver de middeleeuwse maatschappij een spiegel voor. Maatschappelijke problemen werden in het verhaal verwerkt en de macht, de adel en de kerk, moest het ontgelden. Vrijheid van meningsuiting lag natuurlijk heel anders in de middeleeuwen. Gelukkig kunnen en mogen we nu zeggen en schrijven wat we willen en kan men aan de kaak stellen wat men wil.
Er is het World Wide Web!

Gedeputeerde Staten, raadsleden en Burgemeester en wethouders van Hulst zijn bij het project Perkpolder allemaal erg sluw geweest. Misschien wel te sluw!
Loop met de webredacteur mee door de tijd.


De Trekkersrol van de gemeente Hulst

De raad en het college van Hulst schreven als eerste in Zeeland samen in april 2005 een krachtige brief tegen ontpolderen naar de Tweede Kamer. Deze brief en de motie in Reimerswaal leidden ertoe dat de meerderheid van Zeeuwse gemeenten zich in moties tegen ontpolderen uitspraken. Hoe is het dan mogelijk dat juist de gemeente Hulst de eerste gemeente is die een bestemmingsplan met ontpoldering goedkeurt?
Wie was hier Reynaert?


De tweede verdieping van de Westerschelde

Perkpolder veerhavenHet begon allemaal met de tweede verdieping van de Westerschelde en het opheffen van het veer Kruiningen-Perkpolder. Twee beslisingen met grote gevolgen voor Zeeland, maar vooral voor de gemeente Hulst. Tevens werd Zeeland voor het eerst geconfronteerd met ontpolderen van goede landbouwgrond. Bestuurlijk Zeeland, de milieubeweging en belangenorganisaties buitelden over elkaar heen.
Een student, genaamd A.J.G. Poppelaars (inderdaad, de huidige gedeputeerde Poppelaars), aan de open universiteit Heerlen schreef in 1998 voor de faculteit bedrijfs- en bestuurs-wetenschappen een scriptie, getiteld 'Commotie rond de Westerschelde', een analyse van het falend beleid van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde om te komen tot een Natuurherstelplan voor de Westerschelde. Poppelaars spreekt zelfs van een bestuurlijke zeperd! In dat slechte bestuursklimaat werd de veerhaven van Perkpolder aangewezen voor buitendijks natuurherstel. In de voortgangsrapportage van de natuurcompensatie in 2001 was er voor Perkpolder slechts sprake van 17 hectare natuurherstel in de vorm van de oude veerhaven. De oostelijk gelegen polder werd wel al genoemd als mogelijk uitbreding.

Een jaar later begon de inspraak voor de derde verdieping van de Westerschelde. B en W van Hulst bieden in een brief van 5 december 2003 aan Proses en het Inspraakpunt te ontpolderen gebieden met draagvlak aan. Maar daar waren wel voorwaarden aan verbonden.... (welk dier uit de fabel?) Voor zover wij na kunnen gaan is deze brief niet voor verzending aan de gemeenteraad voorgelegd; laat staan de bewoners van de polders die voor ontpoldering aangeboden werden.


Intentieverklaring Perkpolder

Stadhuis HulstOp 10 juni 2004 wordt een intentieverklaring door Hulst, de provincie en Rijkswaterstaat ondertekend, waarin vermeldt wordt dat de gemeente Hulst Perkpolder wil ontwikkelen met recreatiewoningen, een golfterrein, een jachthaven binnendijkse en buitendijkse natuur. Het ontpolderingsgebied is inmiddels uitgebreid met de oostelijk gelegen Perkpolder. Aantal hectares worden heel slim, niet genoemd. Hulst is bereid medewerking te verlenen aan ontpoldering en de gemeente zal zorgen voor een goede, draagvlak-bevorderende, communicatie voor het totale plan. Wethouder Pauwels licht toe dat er lang met de provincie en Rijkswaterstaat over compensatie voor het wegvallen van de het veerhavenfunctie onderhandeld is en daardoor de raad niet kon informeren. Het ging niet alleen om ontpolderen. Men wilde woningen, recreatie en een jachthaven. Anders kon het plan voor niemand doorgaan. Reynaert den vos weet alles af van dit soort onderhandelingen!
De raadscommissie Ruimte van 29 juni stemt in met deze intentieverklaring en is vol lof over het bereikte resultaat en, vreemd genoeg, niemand maakt bezwaar tegen ontpoldering! Lees de notulen zelf!
In januari 2005 verschijnt de startnotitie MER al en een onafwendbaar proces wordt in gang gezet.


Ontpolderplannen voor de Hedwigepolder

Maar dan in de raadsvergadering van 24 maart 2005 worden er door drie partijen voor het vragenhalfuurtje vragen over ontpoldering gesteld en maakt de heer Baecke uit Nieuw Namen gebruik van het spreekrecht i.v.m. een brief van de minister Peijs over de Ontwikkelingsschets aan de tweede Kamer en herinnert hij de raad eraan dat de raad de afgelopen jaren in alle toonaarden aangegeven heeft tegen ontpolderen te zijn. De hele raad blijkt nu tegen ontpolderen te zijn en dringt aan op maximale compensatie voor de schade voor de gemeente Hulst. Of zoals D. Steijaart zegt: "Als nu wordt gezegd dat we tegen ontpolderen te zijn, maar dat, als het toch komt, we dan compenserende maatregelen willen, dan gooien we in feite de handdoek al voor een deel in de ring. Als de raad zich tegen ontpolderen uitspreekt, moet dit duidelijk naar voren gebracht worden. Hoe ver is het college bereid te gaan? Wat zijn de mogelijkheden om alles uit de kast te halen." De voorzitter waarschuwt dat als Hulst principieel is misschien te laat is om een goede compensatie voor de agrarische sector te krijgen. Dat deed Magnus de heldere uitspraak doen dat er dus sprake is van chantage van hoger hand. Als we niet willen ontpolderen krijgen we niks. (Reynaert glimlacht)
De voorzitter vraagt om onderhandelingsruimte en er wordt besloten om de eerder genoemde beroemde brief tegen ontpoldering naar de Tweede Kamer te schrijven.

Er is een opmerkelijk verschil in sfeer te proeven tussen de vergadering waarin de initiatiefverklaring Perkpolder besproken wordt en de vergadering waarin men ontpoldering van de Hedwigepolder afwijst. Lees de notulen zelf en constateer het verschil met de commissievergadering over de intentieverklaring! Kennelijk is voor de raadsleden ontpolderen van de Hedwigepolder iets totaal anders dan ontpolderen van de perkpolder. Hier kan een mooi dierenfabel over geschreven worden.


Bestuursovereenkomst Perkpolder

Staten van ZeelandEind 2005 keuren de Staten van Zeeland 'met het pistool op de borst' aldus VVD statenlid Heijning, de Ontwikkelingsschets 2010 goed. Uiteraard met de nodige compensatie in de vorm van asfalt en euro's én onder de voorwaarde van vrijwillige grondverwerving. (Dit laatste blijkt later een wassen neus als de provincie het project Waterdunen van de gemeente Sluis overneemt omdat de grondeigenaren hun grond niet willen verkopen en Sluis niet wil onteigenen.)

Er wordt hard gewerkt aan alle plannen en zo wordt op 19 december 2007 de Bestuursovereenkomst Perkpolder ondertekend, waarin de 17 hectare natuurcompensatie uit 2001 toegenomen is tot zowaar 75 hectare.
De raad bespreekt op 13 december 2007 de bestuursovereenkomst en stemt, op Van Unen van de SP na, in met deze bestuursovereenkomst. Het college ontvangt complimenten; Kloosterzande heeft een economische impuls nodig. (honing voor Bruun de beer)
Er is echter nog veel meer nodig voor de gemeente Hulst. Er is een tekort van 3 miljoen euro in het een heel ander project: De Nieuwe Bierkaai. Daarvoor is weer een overeenkomst nodig.


Bestuursovereenkomst Ruimtelijke Agenda Hulst

De Nieuwe BierkaaiEen hoogst merkwaardige overeenkomst tussen de provincie en de gemeente Hulst. Bij de overwegingen in de overeenkomst wordt gerefereerd aan een besluit in de Ontwikkelings-schets 2010 om een integraal grensoverschrijdend plan voor het grensgebied van de gemeenten Beveren en Hulst op te stellen. Vlaanderen tekent niet mee! Dus géén grensoverschreidend project! Er worden alleen maar afspraken op hoofdlijnen voor het project Perkpolder gemaakt, terwijl er al een gedetaileerde bestuursovereenkomst Perkpolder is....

Het belangrijkste in deze overeenkomst is dat het tekort van ruim 3 miljoen euro in het project 'De Nieuwe Bierkaai' door de provincie betaald wordt. Verder worden nog afspraken gemaakt over de provinciale weg N290 - N689, over vier recreatie projecten en over de haven van Walsoorden. Door Perkpolder en De Nieuwe Bierkaai met de ontwikkelingsschets te koppelen heeft een slimme vos bedacht dat geld voor het grensgebied Beveren - Hulst naar De Nieuwe Bierkaai kan gaan! Dat lijkt op middelen aanwenden voor iets waarvoor ze niet bestemd zijn! Rekenkamers let op en laat de Vlaamse Reynaert het niet horen! (Inmiddels heeft de Partij voor Zeeland schriftelijke artikel 44 vragen hierover gesteld)

Het ziet er naar uit dat de gemeente Hulst werkelijk het maximum uit de onderhandelingen gehaald heeft. Dat blijkt ook uit de raadsvergadering van 26 juni 2008 waar slechts de projectexploitatie voor 'De Nieuwe Bierkaai' aan de orde is. En passant wordt daarmee de bestuursovereenkomst Ruimtelijke Agenda Hulst goedgekeurd. De grote partijen in Hulst tonen zich verheugd met de bijdrage van de provincie en roemen de positieve medewerking van gedeputeerde Van Waveren. De ultieme vraag wordt door Van Unen (SP) gesteld:
"Is de bijdrage van de provincie het wisselgeld voor de Hedwigepolder?"

Wethouder de Vries antwoordt op vragen dat de exploitatie van Perkpolder op nul zal uitkomt. Dat is ook de wens van de raad. Allen de SP stemt tegen dit voorstel.


Wijziging Bestemmingsplan Perkpolder

PErkpolderIn de raadsvergadering van 20 november 2008 wordt de wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd. Alle partijen bekommeren zich ineens om het lot van de pachters. Niet dat de raad en het college zich ingespannen hebben om de wensen van de pachters te realiseren. Nu er niet naar de pachters geluisterd is, is de positie van de pachter belangrijk voor de raad geworden.
Kan het cynischer?

De politiek in Hulst heeft een besloten voorvergadering, waar de SP, naar verluidt, weigert aan deel te nemen. Er werd een door alle partijen ondersteunde motie ingediend. Duidelijk: De kaarten waren van te voren geschud. Er werd in de vergaderingen in Hulst nauwelijks tussen politieke partijen gediscusieerd. Een tweede discussieronde in de raad is eigenlijk niet nodig in de gemeente Hulst. Men is niet écht volksvertegenwoordiger, zoals in het dualisme bedoeld is. Het duale systeem functioneert in het geheel niet in Hulst.

De raad en het college wilden een economische impuls voor de kop van Hulst. Daarvoor moest men wel het principiële bezwaar tegen ontpolderen even opzij schuiven; maar voor de Hedwige is het weer met succes uit de kast gehaald. Men kan tevreden zijn met het resultaat. Het project Perkpolder kost de gemeente niks. Rijkswaterstaat helpt mee met Comcoast. De provincie draagt voor 3 mio euro bij in De Nieuwe Bierkaai, de haven van Walsoorden en de N290 en N689 worden aangepakt. De prijs is dat goede landbouwgrond ontpolderd moet worden en een paar pachters tegen hun zin van hun land moeten.


Tot slot....

De schrijver van Reynaert den Vos zou het prachtige dierenverhaal kunnen herschrijven voor het project Perkpolder in Hulst.
Wie is de sluwe vos in dit verhaal? Wie is Bruun de beer, die zwicht voor de heelijke honing? En wie is koning Nobel, die zo begerig is naar de schat die Reynaerde hem beloofd? De hovelingen van de koning worden gedreven door wellust en honger naar macht en Reynaert gebruikt dat om zijn doel te berijken.

Of moeten we een een hedendaagse schrijver uitnodigen om een fraaie soap-serie voor de televisie te schrijven?

Als webredacteur van deze website laat ik alle dierenverhalen en mogelijke parallelen voor wat ze zijn en moet constateren dat op alle bestuurniveaus van gemeente, provincie tot de parlementen en zelfs de Vlaamse- en Nederlandse regering toe, over dit soort grote infrastructurele projecten gemarchandeerd en koehandel bedreven wordt.

Droevig maar waar!

 

Links voor Reynaerdofielen:

 

Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen


Gedeputeerde van Waveren, B en W en de raadsleden van de gemeente Hulst creëeren door het politieke spel rond
ontpolderen een nieuwe variant van het aloude dierenepos Reynaert den Vos. Van Unen van de SP staat helemaal
alleen als zij niet akkoord gaat met plan Perkpolder. Centraal in Perkpolder staat de sluwe vos Reynaert!

ikmaakmezorgen.nl