Staten houden onteigening Perkpolder achter de hand

door René Schrier

MIDDELBURG - Een flinke meerderheid van Provinciale Staten wil de Kroon vragen of voor het plan Perkpolder onteigend mag worden. De fracties van PvZ, VVD en SP waren daar tegen. Kees Bierens van de VVD zag onteigening als een dreiging. Hij stelde vast dat de provincie in sommige gevallen de betrokkenen nog niet eens een bod heeft gedaan. Johan Robesin van de Partij voor Zeeland vond het nog te vroeg om om onteigening te verzoeken. Hij vond dat de gedeputeerde met het onteigeningswapen een machtspositie krijgt die hem 'carte blanche' geeft. En Hans Segers van de SP gaf aan dat van onteigening een verkeerd signaal uitgaat.
Het gaat overigens om nog geen 10 procent van de grond die nog nodig is voor uitvoering van het plan Perkpolder, die bovendien in handen is van één eigenaar. Dat is een stuk van 15 hectare grond. Wel zitten daar verschillende pachters op. Volgens Arjan Beekman, richting PvZ en VVD, kan dan ook geconstateerd worden dat de grondverwerving op zijn eind loopt en bepaald niet aan het begin van het proces staat.
In Provinciale Staten bestaat trouwens wel overeenstemming over het plan zelf. Dat ziet iedereen zitten. Alle fracties vinden ook dat de provincie zorgvuldig moet optreden als het om de grondverwerving gaat. In het plan komen natuur, (recreatie) woningen, een jachthaven en een hotel.
Van de kant van de PvdA drong Peter Holtring er op aan dat het hele proces goed inzichtelijk wordt gemaakt en zorgvuldig wordt uitgevoerd.
Gedeputeerde Harry van Waveren antwoordde dat het verzoek aan de Kroon wordt gedaan om te kunnen onteigenen als dat inderdaad echt nodig is. En dat kan pas als de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk heeft gemaakt. Ook deed Van Waveren de toezegging dat Provinciale Staten bij alle volgende stappen betrokken worden. Hij verzette zich tegen opmerkingen van Robesin die het volgens hem deed voorkomen dat de provincie niet volgens de wet zou handelen. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, aldus de gedeputeerde.

 

Staten van Zeeland hebben
een kort geheugen

door de Webredacteur

Mensen en politici in het bijzonder hebben een kort geheugen. Dat bleek maar weer eens tijdens de vergadering van de Staten van Zeeland van 10 juli 2010, waarin zij een voorstel van Gedeputeerde Staten over mogelijke onteigening voor het project Perkpolder goedkeurden.
Voor de lezer en de Statenleden hierbij een geheugenopfrisser: Van het project Perkpolder maakt 35 ha deel uit van het zogenaamde Natuurherstel Middengebied. Daarmee is het een onderdeel van de Scheldeverdragen voor de derde verdieping van de Westerschelde. De Staten hebben daarmee ingestemd tijdens de statenvergadering van 7 oktober 2005, waar in een amendement het volgende besloten werd:

1. de door het rijk voorgestelde rol op basis van het
totaalpakket aan maatregelen te aanvaarden, met als
uitgangspositie dat verkrijging van de benodigde 600 ha
om estuariene natuur te realiseren, zal plaatsvinden door middel van vrijwillige medewerking van grondeigenaren
2. in te stemmen met het convenant rijk-provincie en de kaderstellende notitie waarmee deze rol duidelijk wordt ingekaderd, met inachtneming van het gestelde onder 1 van dit besluit

(Gesteund door VVD, CDA, PvdA en SGP)

Als dat een voorwaarde voor natuurherstelprojecten bij de derde verdieping is, hoe kunnen de Staten dan toestemming geven voor een onteigeningsprocedure? In wezen zouden de Staten hetzelfde moeten doen wat de gemeente Hulst doet met de Hedwigepolder, t.w. geen medewerking verlenen. De VVD, de PvZ en de SP waren tegen het voorstel van GS. Hoe kunnen partijen instemmen met onteigeningsprocedures als ook zij vrijwilligheid als voorwaarde in een amendement gesteld hebben? Dit soort inconsequenties doet de politiek geen goed en zou wel eens debet kunnen zijn aan de huidige problematische politieke verhoudingen in Nederland.
Gezien het amendement van 7 oktober 2005 mag het debat als matigjes getypeerd worden, alhoewel Johan Robesin (PvZ) en gedeputeerde van Waveren even stevig de degens kruisten. Zie het verslag van Robesin zelf.

De Jachthaven
De teneur van het debat was dat men meer informatie en openheid over de voortgang van het project wilde hebben. Zo wilde Kees Bierens weten hoe het nu zit met het naar achteren schuiven van de jachthaven. Ook Peter Holtring wilde inzichtelijkheid. Gedeputeerde Harry van Waveren verschuift zijn antwoorden voor een deel naar een commissievergadering. Maar, dankzij een schoolklas op de publieke tribune legde de commisaris van de Koningin Karla Peijs uit dat het bij Perkpolder gaat om de aanleg van golfbanen en huizen en misschien een jachthaven. Zij heeft een tipje van de sluier opgelicht dat Van Waveren nu juist niet wilde doen. Schoolklas, bedankt!
Straks is het project Perkpolder gerealiseerd en straalt de oude veerhavenkom nog steeds die trieste verlatenheid uit van de stopzetting van de provinciale veerdienst.
Gaat Perkpolder de Blauwestad in Oost-Groningen achterna?

 


Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen