13 halve waarheden van de Vogelbescherming


Zierikzee, 25 augustus 2014. (bijgewerkt 18-9-2014)
De PZC van 5 augustus wijdt twee artikelen aan de beleidswijziging van Vogelbescherming Nederland. Ook het redactioneel commentaar gaat over de Vogelbescherming. Er komt een nieuwe aanpak betreffende het natuurherstel van de Westerschelde.

De achtergrond is dat in hoger beroep de eis van de Vogelbescherming om 600 hectare ontpoldering rond de Westerschelde af te dwingen afgewezen is. Nu wil de Vogelbescherming ineens in overleg met de bevolking 3000 hectare ontpoldering! Niet te geloven. Er is een analogie met de problematiek van de mosselsecter.
De web-redacteur analyseert daarom de uitspraken van de Vogelbescherming en toetst die uitspraken aan de omschrijving die de mosselvissers destijds opgesteld hadden voor de zogenaamde Groene Leugen.Ongeloofwaardig

Deze koerswijziging van de Vogelbescherming ligt voor de hand. Eerder in 2012 verloor Vogelbescherming Nederland ook al een juridische bodemprocedure over de Hedwigepolder. Ze wilde afdwingen dat de Staat haast maakte met het ontpolderen van de Hedwigepolder. Zie de uitspraak van de rechtbank. De Vogelbescherming voelt zich ineens niet langer senang bij de vele juridische procedures, aldus jurist Harm Dotinga van de Vogelbescherming in de PZC; de natuurorganisatie wil liever samenwerken met andere partijen. Deze overweging is verdacht en niet overtuigend. Eigenlijk forceren zij ontpolderen liever via de rechter, maar, nu dat niet lukt willen ze praten.
Het zoeken van steun bij de Zeeuwse samenleving is ongeloofwaardig omdat de Vogelbescherming hun juridische procedure tegen buitendijkse natuur door strekdammen gewoon doorzet. (Lees het artikel in de PZC.)


Stop De Groene Leugen

De mosselvissers hebben een enorme strijd met de milieubeweging (Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland) gevoerd om hun bedrijven te kunnen behouden.
Op www.stopdegroeneleugen.nl vatten zij de Groene Leugen als volgt samen: 'De groene leugen is het verhaal dat milieuorganisaties vertellen om hun daden goed te praten. Vaak zijn dit halve waarheden en is berichtgeving suggestief.'
Uiteindelijk is er in 2008/2009 een convenant gesloten waarbij de milieuclubs de mosselvissers nagenoeg van de Waddenzee hebben kunnen verdrijven en bovendien ook nog een Waddenfonds met 10-tallen miljoenen euro's kregen. De mosselsector zal een transitie ingaan naar een duurzame mosselsector, waarbij MZI's (mosselzaadvanginstallaties) een belangrijke rol moeten gaan spelen. Dat het voor de mosselvissers een moeilijk besluit was blijkt uit de jaarrede van Wout van de Berg in 2008. Lees deze boeiende rede en sta verbaasd over wat er allemaal gebeurd is.
De web-redacteur zal de uitspraken van Chris-Jan van der Heijden en Harm Dotinga van de Vogelbescherming in de PZC toesten aan de definitie van de Groene Leugen van de mosselvissers.

 1. Citaat: 'Wat er mis is zie je alleen vanuit de lucht.'
  Juist niet! Vanuit de lucht kun je namelijk de verstoring in de sedimentbalans niet zien. Volgens gepensioneerd waterbouwkundig ingenieur Wil Lases is dát het probleem van de Westerschelde, die snel achter elkaar drie verdiepingen heeft moeten ondergaan. Bij natuurherstel van de Westerschelde zou men zich veel meer moeten richten op verbetering van die sedimentbalans en niet op ontpolderingen van polders die snel volslibben. De Vogelbescherming legt niet uit wat je dan vanuit de lucht zou moeten zien. Suggestieve informatie!
 2. Citaat: 'Procederen is niets voor de Vogelbescherming. Maar ze moest vanwege de ruzie over de Hedwigepolder. Nu vaart ze een andere koers.'
  Dit is niet waar. De Raad van State heeft 89 keer sinds 2002 een uitspraak gedaan in een zaak aangespannen door de vogelbescherming. Google levert met de zoekwoorden 'vogelbescherming rechtbank' 46600 zoekresultaten op. Ze houden juist wel van procederen. Bovendien gaat de Vogelbescherming gewoon door met procederen over de 300 hectare in het middengebied van de Westerschelde. Deze natuurherstelprojecten voor het middengebied zijn ingevuld door de provincie en door het Rijk goedgekeurd. Dat de Vogelbescherming die procedure doorzet, zet kwaad bloed in Zeeland. Dit is toch geen basis voor een gesprek over nog meer ontpolderingen?
 3. Citaat: 'Eens was iedereen - van boeren tot natuurorganisaties - het erover eens: de Westerschelde moet veiliger, de natuur moet worden hersteld en de Antwerpse haven moet bereikbaar blijven.'
  Totale onzin! Na het debacle van het natuurherstel bij de tweede verdieping in 1995 was duidelijk dat bestuurlijk en politiek Zeeland faliekant tegen ontpolderen was. Dijkgraaf Toine Poppolaars is er nota bene bij zijn studie bestuurskunde op afgestudeerd. Hij sprak in zijn afstudeerscriptie van een bestuurlijke zeperd! Onder grote druk van 34 samenwerkende milieuorganisaties, Den Haag, Vlaanderen en Antwerpen is de ontwikkelingsschets in 2005 tot stand gekomen. De PZC van 4 april 2006 vermeldde dat de VVD-er Heijning zich erover beklaagde dat Zeeland is misleid en omgekocht door het Rijk. „Met het mes op de keel, met het pistool op de borst hebben we ingestemd met ontpoldering.“, zei hij letterlijk.
 4. Citaat: 'Ze maakten afspraken die in 2005 werden vastgelegd in de Scheldeverdragen. Toen ging het mis.'
  Suggestieve misleiding. Lees in het krantenbericht van de PZC van 30 maart 2006 hoe het werkelijk ging. De Vogelbescherming zegt in het interview niets over de Haagse en Zeeuwse politiek. Begrijpelijk, want de politici deden wat de Vogelbescherming niet doet, namelijk luisteren naar de bevolking. Terecht werd naar alternatieven gezocht.
 5. Citaat: 'Maar toen de verdragen waren getekend, zijn alle afspraken aan de kant geschoven. Zo werd getalmd met de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat was een dolksteek in onze rug.'
  Theatrale misleiding over het feit dat in Zeeland geen draagvlak voor ontpolderen is. Terecht werd naar een alternatief voor ontpolderen gezocht, maar de handtekeningen onder de Scheldeverdragen warengezet; er was geen weg terug.
  Hier laat Vogelbescherming Nederland haar ware aard zien: Zij heeft absoluut geen oor naar dat wat leeft onder de bevolking. Of zoals de mosselvissers zeggen: Ze praten hun daden goed.
 6. Citaat: „Het gaat niet over de hoeveelheid zeehonden, maar over het verdwijnen van geulen en de toename van getijslag en stroomsnelheid. De overheid ontkent ook niet dat maatregelen nodig zijn om de neergaande trend te keren.”
  Dit is absoluut niet waar. Wetenschappers hebben voor de VNSC aangetoond dat het meer-geulenstelsel in de Westerschelde zichzelf instand houdt. Zie brief Lases aan de Staten van Zeeland.
  Welke neergaande trend moet gekeerd worden en welke geulen zijn verdwenen? Als zeiler heeft de web-redacteur 10-tallen jaren over de Westerschelde gezworven. Er komen eerder geulen bij, zoals bij de Schaar van Valkenisse en de Thomasgeul.
  De toename van de getijslag is het gevolg van de derde verdieping. Meer water stroomt door een diepere vaargeul. Typische halve waarheden en suggestieve berichtgeving. Want op de derde verdieping mag de Vogelbescherming geen kritiek hebben. Zij heeft haar ziel aan de duivel verkocht voor 600 hectare. Lees de rede van de voorzitter van de ZMF, waarin hij de 'deal' met de overheid aan de leden uitlegt. (De ZMF was de vertegenwoordiger van werkgroep Schelde-estuarium waarin 34 natuur- en milieuorganisaties, inclusief de Vogelbescherming, samen werken)
 7. Citaat: „Als je werkt naar 3000 hectare natuurherstel, dan heb je alle ruimte om de vaargeul aan te passen. Elke ingreep die nu wordt gedaan is significant, omdat de Westerschelde in slechte staat van instandhouding is. Van elke ingreep zullen we dus iets vinden."
  Deze zin van de Vogelbescherming is een typisch voorbeeld van de slimme, pr-achtig, suggestieve, niet concrete formuleringen waarvan zij gebruik maakt. De Vogelbescherming spreekt hier niet van 'ontpolderen' maar van '3000 hectare natuurherstel'. De Vogelbescherming wil zes keer zoveel ontpolderen als afgesproken is.
  Overigens staat in de Ontwikkelingsschets dat de derde verdieping, vanwege het slim baggeren geen schade ondervindt. Er waren echter nog onzekerheden over de wetenschappelijke onderbouwing, zodat op basis van het voorzorgsprincipe toch besloten is voor natuurherstel (geen natuurcompensatie!) vanwege inpolderingen uit het verleden, zoals de Braakman en het Sloegebied.
  Bovendien is dé problematiek van de Westerschelde de verstoring van de sedimentbalans. Daarover zwijgt de Vogelbescherming. Begrijpelijk, want alleen door ontpolderen krijgt de Vogelbescherming meer hectares voor haar vogels.
  Een duidelijke Groene Leugen.
 8. Citaat: 'Het moet een toeristische attractie worden. Een natuurgebied waar je doorheen kunt struinen, veel ziet en ook veel mag. Met een kaart en apps ga je op zoek naar alles wat groeit, bloeit en broedt. Het voorbeeld: Parc du Marquenterre in Frankrijk. Je loopt op ooghoogte langs vogelnesten.
  In Zeeland is een veel mooier, groter en ruiger gebied waar je kunt struinen: Het Land van Saeftinghe. 3600 hectare groot. Maak daar een app voor. Het Parc de Marquenterre is maar 600 hectare groot. Bovendien krijgt Zeeland de 'prachtige natuurgebieden' Waterdunen, Perkpolder en de Hedwigepolder erbij. Hierover wordt in de PZC niet gesproken.
  Een typisch voorbeeld van hoe de Vogelbescherming haar plannen goed praat.
  Parc du Marquenterre kan niet als voorbeeld voor de Westerschelde gelden. De Fransen hebben van een stuk bestaande natuur in een grote baai van een klein stukje een soort atractiepark gemaakt. De vogelbescherming wil van 3000 hectare Zeeuwse goede polders natuurparken maken. Misleidende formulering om het doel van de Vogelbescherming te bereiken. De Vogelbescherming kan wel veel leren van de wijze waarop de Fransen dit natuurgebied toegankelijk gemaakt heeft. Als je in Nederland op ooghoogte langs een vogelnestje kunt lopen, wordt het gebied meteen afgesloten. Weer een mooi verhaal dat niet klopt.
 9. Citaat: 'In Zeeland heeft natuurherstel een negatieve lading. Noem het woord Hedwigepolder en iedereen verzucht: nee, niet weer. Eén ding heeft die discussie geleerd, vindt de Vogelbescherming: zo moet het nooit meer. In andere delen van Nederland zijn ondertussen duizenden hectaren ontpolderd. „Daar zijn mensen juist enthousiast over de natuur die ze in ‘hun achtertuin’ hebben gekregen”, aldus Van der Heijden. „Dat komt omdat mensen meer bij de plannen zijn betrokken.”
  Wederom, suggestief en misleidend. Ze zouden ook kunnen concluderen dat als er zoveel bezwaren zijn er dus niet meer ontpolderd moet worden.
  Nergens in Nederland worden duizenden hectares aan polders onteigend voor natuur, waar mensen enthousiast over worden. Van der Heijden bedoelt toch niet de polder van Rhoon waar net 40.000 handtekeningen tegen ontpolderen gezet zijn? Bekijk vooral hoe daar jongelui(!) vechten voor hun polder.
  Laat die ambassadeur, die de Vogelbescherming aan wil stellen, eerst eens gaan praten met degenen die onteigend zijn en op dit moment onteigend worden. De onmenselijke druk die de overheid vanuit een machtspositie op boeren en bewoners uitoefent en de methoden die ze gebruiken om hun voorstellen gedwongen geaccepteerd te krijgen zullen die ambassadeur wel eens van gedachten kunnen doen veranderen.
 10. Citaat: Als de Raad van State de natuurbeschermingsorganisatie gelijk geeft in haar bezwaar tegen het strekdammenplan bij Baalhoek en Knuitershoek, dan dreigen meer polders in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen onder water te gaan. Dat mag niet eenzelfde drama worden als in de Hedwigepolder, vindt de Vogelbescherming. Daarom wil ze van de nog te ontpolderen gebieden iets bijzonders maken. Net als bij Polderpracht op Terschelling.
  Typisch de benadering van de Vogelbescherming. Ontpolderen met 'polderpracht' op Terschelling vergelijken is een ongekende verdraaiing van feiten, waar bovendien de meerderheid van de Zeeuwen niet door van mening zullen veranderen. De Vogelbescherming redeneert hier op een manier waardoor er sprake is van de Groene Leugen.
 11. „We hebben een mooi gebied dat we als voorbeeld kunnen gebruiken: Parc du Marquenterre in Frankrijk. De monding van de Somme was tot voor 20 jaar geleden een achterstandsgebied waar niemand naar toe ging.
  De Somme kan niet met de Westerschelde vergeleken worden. Dat is misleiding één. De Somme kent geen verdieping voor grote zeeschepen en wordt gekenmerkt door de grote baai. Het Parc du Marquenterre is een typisch Frans touristen-natuurpark. Het hele gebied is 16000 hectare groot. Frankrijk kent uiteraard heel veel grote natuurgebieden. De baai van de Somme is al heel lang een touristische trekpleister. Dat is misleiding twee. Saint Valery sur Somme is een prachtig middeleeuws stadje, waar Jeane d'Arc ooit verbleef. In Crotoy staat een standbeeld van haar.
 12. In tegenstelling tot veel natuurparken, worden het geen gebieden waar je door de gebodsborden het bos niet meer ziet.
  Hier moet de Vogelbescherming tot zichzelf door laten dringen wat ze zegt. Zeker in Zeeland, waar een deel van buitendijkse fietspaden verboden worden om vogels te beschermen. Waarschijnlijk weer alleen maar mooie praatjes om ontpolderen door te zetten.
 13. Citaat: 'Het Zeeuws Landschap heeft eerder tien miljoen euro gekregen voor de ontwikkeling van een kustlaboratorium. Maar hoe ze het project ook uitleggen, geen gemeente in Zeeland wil het binnen haar grenzen hebben.
  Dit is pure misleiding. Typisch de Vogelbeschermingstijl. Het kustlaboratorium was en is welkom op Schouwen-Duiveland. Maar, het Zeeuwse Landschap heeft besloten om voor de ontwikkeling van het Kustlaboratorium op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Reden hiervoor is dat er op de huidige locatie, bij Burghsluis op Schouwen-Duiveland,  geen aanvaardbare oplossing gevonden is voor de afvoer van het gebruikte zeewater uit de aquacultuurbassins. Daardoor kan de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure niet worden gezet. Het Zeeuwse Landschap en de ondernemers die in het Kustlaboratorium van start wilden gaan, zullen zich gezamenlijk op alternatieve locaties beraden. (bron Het Kustlaboratorium

Het Commentaar 'Draagvlak' van de PZC gaat niet in op de extreme uitspraken van de Vogelbescherming en maakt een bruggetje naar Anwerpen en Vlaanderen. Misschien zou Vlaanderen een voorbeeld aan Vogelbescherming Nederland moeten nemen. Niet echt opportuun gezien de uitspraken van de Vogelbescherming.

De conclusie is gerechtvaardigd dat Vogelbescherming Nederland dezelfde aanpak bij natuurherstel in de Westerschelde hanteert als bij de mosselsector. Ergo, kunnen we spreken van de Groene Westerschelde Leugen van de Vogelbescherming. Als de Vogelbescherming die ambassadeur aan gaat stellen zou deze sticker wel eens overal in Zeeland te zien zijn.

Voor de verdere ontwikkelingen zal het belangrijk zijn hoe de rechter zal beslissen over het bezwaar van de Vogelbescherming tegen buitendijks natuurherstel in de Westerschelde door Perkpolder, Waterdunen en strekdammen bij Baalhoek en Knuitershoek.


Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen