Edith MaerskDe Gazet van Antwerpen, 17 januari 2012.

Diepgang Schelde in gevaar door rel Hedwige

Gevolgen voor Antwerpen gigantisch

Het recordschip Edith Maersk (zie foto) bereikte Antwerpen dankzij de Scheldeverdieping. Het baggeren stoppen zou meteen alle verworvenheden op de helling zetten.

Het niet ontpolderen van de Hedwigepolder kan Antwerpen bijzonder zuur opbreken. Milieugroepen kunnen de gewone baggerwerken jarenlang verlammen.
Ondanks alle afspraken blijft Nederland weigeren om de Hedwigepolder to ontpolderen. "De Vlaamse regering bleef tot dusver te veel op de vlakte. Zouden we niet beter de zaak rechtstreeks bij Europa aankaarten?", vragen de Vlaams Parlementsleden Annick Deridder (Open vld) en Bart Martens (sp.a) zich af.
Zeker nu -vanuit Nederland - een 'geheime nota' uitlekte waarin Vlaanderen berekende dat het niet-ontpolderen Vlaanderen tot 785 miljoen euro kan kosten. De nota houdt het bij 'een realistisch uitgangspunt van 250 miljoen euro'.

Vlaamse geheime notaEn het kan nog erger als zich een overstroming zou voordoen. "De gevolgen kunnen gigantisch zijn",
onderstrepen Deridder en Martens. Dat zegt ook de 'geheime nota'. De natuurgroepen trokken destijds hun bezwaren in in ruil voor de garantie dat de Hedwigepolder ontpolderd wordt. Zij kunnen dwars gaan liggen als tegen 2014 het contract voor de onderhoudsbaggerwerken op de Schelde moet worden vernieuwd.

Supertij
"Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Zo'n procedure kan jaren aanslepen. Als je twee jaar niet uitbaggert, zijn we binnen de kortste keren de resultaten van de Scheldeverdiepingen kwijt. Dan is her imago van
Antwerpen wereldwijd om zeep. Die schade is niet to becijferen. Om nog niet te sprekenvan de schadeclaims
die er kunnen opduiken."
"De ontpoldering van de Prosper- en Hedwigepolder is ook primordiaal voor de veiligheid van Antwerpen. Bij een supertij zoals in 1953 zou dat bekken goed zijn om een halve meter van de vloedgolf af te toppen voor aleer die Antwerpen bereikt."

Ultieme noodrem

Bij Vogelbescherming Nederland bevestigt Bart Denneman dat de vergunning voor de baggerwerken aanvechten een optie is, "zij het dan wel onze ultieme noodrem". "Wij hebben nog pijlen op onze boog. Zo komt einde maart onze rechtszaak voor tegen de Nederlandse Staat wegens het niet naleven van een internationaal verdrag."
Deridder en Martens wijzen er ook op dat Europa de 'alternatieven' voor de Hedwigepolder totaal
afwijst. "Die zouden Zeeland bovendien nog veel meer grond kosten."

PAULVERBRAEKENTerug naar Startpagina

Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 

Een andere kijk op de Hedwige-rel

Commentaar Van de web-redacteur:

Zierikzee, 18 januari 2012. Dit artikel in de Gazet van Antwerpen laat zien hoe de haven van Antwerpen en het Vlaamse parlement in dit dossier willens en wetens naar de pijpen van de milieubeweging danst. Vlaanderen en Nederland zouden een voorbeeld aan de internationale samenwerking van de milieubeweging kunnen nemen. De Vogelbescherming Nederland en het Natuurpunt uit Vlaanderen werken voortreffelijk samen. De Vogelbescherming Nederland haalt voor het Natuurpunt de kolen uit het vuur en is de kwaaie pier. In Nederland doet de Vogelbescherming dat ook voor het Zeeuws Landschap en de ZMF. De andere organisaties kunnen zich daardoor gematigder opstellen. Peter Symens van het Natuurpunt wordt zelfs niet eens genoemd in dit artikel. Hij kan rustig meewerken aan de promotie van de haven van Antwerpen in het havenblaadje Portaal van Alfaport Antwerpen, waar-in hij samen met Verlaeckt van de haven en De Craene van de milieudienst geïnterviewd wordt.

De Grote Deal
Het Natuurpunt heeft, nadat zij tot twee keer toe de bouw van het Deurganckdok juridisch geblokkeerd had, met de haven van Antwerpen een deal gemaakt en ze werken nu, als aartsvijanden, harmonisch samen. De haven mag uitbreiden en Natuurpunt krijgt zijn poeltjes, plasjes en weitjes op kosten van de haven van Antwerpen. Dat de vogels in het Groot Buitenschoor aandoeningen krijgen aan longen, lever, nieren en immuunsysteem door vervuiling van zware metalen, PCB's en PAK's (INBO, Verbessem et al 2002) schijnt de vogelbescherming in Nederland en Vlaanderen niet erg te vinden, want ze willen dat de Hertogin Hedwigepolder kost wat kost onder water gezet moet worden. Dit betekent volgens het rapport C067/10 van Imares dat in de Hedigepolder dezelfde vervuiling verwacht mag worden dan op het Groot Buitenschoor schuin aan de overkant.

Dierenmishandeling
Dat men bewust de fouragegebieden in de Schelde bij Antwerpen wil vergroten kan gekwalificeerd worden als dierenmishandeling.
Het ontpolderen van de Hedwigepolder heeft een symboolfunctie gekregen. Dat zeiden de deskundige hoogleraren al in de hoorzitting van de Tweede Kamer in 2009 al. De Westerschelde zit voor zijn onnatuurlijke grote diepgang in een te smalle jas. Daar veranderen ontpolderen van de Hedwigepolder, Waterdunen en Perkpolder niets aan. Er komen wat peperdure vogelgebieden bij, maar doorvoor moest niet ontpolderd worden. Er moest ontpolderd worden voor herstel van de estuariene natuur. Door ontpolderen wordt de dynamiek van het estuariem niet hersteld.
Het bijzondere van het alternatief van Bleker is dat in Bijlage 1 een wetenschappelijke basis ligt om duurzaam procesherstel te realiseren. Vlaanderen zou daar enthausiast over moeten zijn.

Een grap
Dat het Sigmaplan niet op tijd gereed is als de Hedwige niet ontpolderd wordt kan niet serieus bedoeld zijn. Allereerst zijn de alternatieven van Bleker eerder klaar dan het ontpolderen van de Hedwige, aldus de toelichting van ministerie van EL&I. Voor het ontpolderen van de Hedigepolder zou nog een inspreekronde van de definitieve MER komen en de eigenaar van de Hedwigepolder is een juridische procedure tegen het project gestart. De Hedwige ligt niet in Vlaanderen, waar makkelijker onteigent kan worden!
Het meest bizarre is dat het Sigma-plan eigenlijk het Deltaplan van de regio Antwerpen is. Om de een of andere reden kon Vlaanderen geen beslissing over de uitvoering nemen. Antwerpen heeft geluk gehad dat het met de NW-er storm van 4 en 5 januari j.l. doodtij was en geen springtij, want dan waren er ernstige overstroming bij Antwerpen geweest, omdat Vlaanderen het Sigma-plan zelf steeds uitgesteld heeft.
Dat de Vlaamse regering serieus op papier gezet zou hebben dat door de Hedwigepolder niet te ontpolderen groter gevaar voor overstroming in Vlaanderen zal zijn, is erger dan een grap. Men geeft aan het Scheldedossier op dit punt niet te kennen. Het effect van ontpolderen van de Hedwige- en Prosperpolder op de waterstand is namelijk maar een verlaging van 2 cm!