woensdag 24 augustus 2011te gast
...........................

door Leendert van Melle

Een andere koers voor de Westerschelde.

Met de alternatieven voor ontpolderen van de Hedwigepolder heeft het kabinet gehoor gegeven aan het bezwaar van de Tweede kamer en van de meeste gemeentes en provinciale Staten in Zeeland tegen onvrijwillige ontpoldering in Zeeland. Dat is verheugend. Toch zijn er kritische kanttekeningen te maken bij het rapport van Deltares “Natuurherstel in de Westerschelde” waar de Bleker-alternatieven op gebaseerd zijn.

Europese richtlijnen
Vooropgesteld moet worden dat de alternatieven van Deltares voldoen aan de Europese Habitatrichtlijn. Het rapport is door derde hierop getoetst. De verontwaardiging in de Tweede Kamer en ook van hoogleraren in de media (NRC en de Standaard) is onterecht. Het verwijt dat er een verdrag met Vlaanderen ligt is natuurlijk juist, maar het verdrag kent een wijzigingsclausule. Bleker kan alleen in overleg met Vlaanderen deze alternatieven realiseren.

Procesherstel
Procesherstel is een belangrijk begrip in het Deltares-rapport.
Het Schelde-estuarium wordt gekenmerkt door de dynamiek en samenhang van fysische, chemische en ecologische processen. Door de verdiepingen is deze dynamiek verstoord en gaat vooral het zogenaamde laagdynamische intergetijdengebied achteruit en juist dat gebied is biologisch en ecologisch van grote waarde. Het is de kraamkamer voor vissen en garnalen.
Door strategisch baggeren kan men de bodem van de Westerschelde als het ware sturen. Met succes storten sinds 2010 baggeraars voor natuur, zoals het wel genoemd wordt, door baggerspecie te storten aan de plaatranden waar het nodig is. De eerste berichten van Rijkswaterstaat hierover zijn positief. Met spanning wacht iedereen op de evaluaties volgend jaar. Men verwacht binnen een paar jaar 100 hectare natuurverbetering te realiseren. Natuurherstel door slim te baggeren is in volle gang. Vreemd dat het Deltares-rapport dit niet noemt.
Deltares meldt dat ontpolderen een bijdrage levert aan procesherstel wat echter in strijd is met een eerder standpunt van Deltares. Tijdens een hoorzitting van de Tweede kamer in 2009 presenteerde de stichting De Levende Delta een studie van Deltares met de hoofdconclusie dat het effect van ontpolderen van de Hedwigepolder op den duur negatief zal kunnen zijn. Dat was in strijd met het Nijpels-rapport, waardoor Gerda Verburg een nieuw rapport liet schrijven, dat concludeerde dat het effect van ontpolderen van de Hedwigepolder zo klein is dat het geen argument voor of tegen ontpolderen is. Een mooi compromis voor toen.
Voor nu moeten we vaststellen dat een inham, gevormd door ontpoldering, meer verzilting zal geven en na een aantal jaren zal verlanden met vervuild slib tot een Saeftinge- of Zwinachtig gebiedje. Een peperduur vogelgebied, waar Vogelbescherming Nederland blij mee zal zijn, maar dat niets met procesherstel in de Westerschelde te maken heeft.

Vermindering van de getijslag
Een verrassend positief gedeelte in het Deltares-rapport betreft de ideeën over het verminderen van de getijslag (het verschil in waterstand bij hoog- en laagwater) boven Hansweert en verder de Schelde op (zie grafiek onderaan). Door de verdiepingen heeft de Westerschelde minder weerstand en dringt de zee steeds verder de Schelde op, waardoor de kans op overstromen in Vlaanderen heel veel groter is dan in Nederland.
Door verondiepen en versmallen van geulen kan de getijslag verminderen en waarschijnlijk zal daarmee ook proces- en natuurherstel van het estuarium mogelijk zijn. Daar is nog veel onderzoek voor nodig en het is een lange termijn project met uiteraard onzekerheden.
Er ligt hier een kans voor Vlaanderen en Nederland om met een nieuwe ontwikkelingsschets een uniek project op te starten, waardoor het hoogwater in het oosten van de Westerschelde en verder de Schelde op minder zal stijgen. De uitgestelde stormvloedkering bij Antwerpen zou dan verder uitgesteld of zelfs afgesteld kunnen worden.

(Leendert van Melle is bestuurslid van de Stichting Red onze Polders)

getijslag Schelde

 


Terug naar Startpagina

Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 


Van de web-redacteur:

Zierikzee, 26 augustus 2011.
Aanvankelijk hadden wij een heel ander artikel geschreven, waar de PZC-redactie terecht kritiek op had, waardoor het artikel hiernaast ontstaan is. Het is beter dan het eerdere artikel. Dat is te waarderen bij de PZC. De landelijke dagbladen corresponderen nooit inhoudelijk over een eventueel te plaatsen artikel.

De redactie van de PZC heeft de kop "Een andere koers voor de Wester-schelde" bedacht. Dit is beter dan ikzelf voorgesteld had. Ik had het artikel de kop "Gemengde gevoelens bij de Bleker-alternatieven" gegeven. Het bedenken van een kop voor een artikel is een vak apart. "Een andere koers voor de Westerschelde" trekt natuurlijk direct de aandacht van de lezer die in de Westerschelde geïnteresseerd is.

Overigens is de zin dat hoogleraren in de NRC en de Standaard verontwaardigd waren over de Bleker-alternatieven door de PZC-redactie verwijderd. Dat is jammer, maar voor meer informatie daarover verwijs ik naar het artikel "Artikel in de Standaard deugt niet" en het artikel "De omgekeerde wereld" van Wil Lases. Daarin leest u commentaar op de kritiek van de hoogleraren Meire en Herman.

Bij een beschouwing over de BLeker-alternatieven moet iets over de Braakman gezegd worden. Dat kon, vanwege de lengte niet in het artikel hiernaast.
Het is in Zeeland zo dat als de DOW piept, knikken Terneuzen en de provincie onmiddelijk. Terneuzen is de grootste gemeente in het door krimp geteisterde Zeeuws-Vlaanderen. DOW heeft daardoor een enorme macht. DOW heeft altijd afwijzend gestaan tegenover herstel van getij in de Braakman. Eigenlijk is dat vreemd. Nu is het een zoet natuurgebied en onderdeel van de Ecologische Hoofd-structuur. Of de Braakman Noord nu gedempt getij krijgt maakt geen verschil. De DOW voert aan dat ze tegen verdere natuurontwikkeling is. Het zou echter alleen andere ontwikkeling zijn. De gemeente Terneuzen blijkt ook tegen te zijn. Dat kan ik me voorstellen. De Braakman is nu een recreatie en natuurgebied. Dat zou wel eens kunnen veranderen met de nieuwe plannen. Twee handen op één buik. Dit was echter al lang bekend.
Er is nog een derde hand op de buik. Dat is de hand van Staatsbosbeheer. DOW en Staatsbosbeheer sluiten een partnerschap over de ontwikkeling van de Braakman Noord. (zie ANP bericht)

Waarschijnlijk heeft de weestand tegen getij in de Braakman te maken met het feit dat het dan een Natura 2000-gebied wordt en nu is het 'slechts' EHS.
Dit allemaal wetend heeft Deltares toch braaf Braakman Noord verkend als alternatief voor de Hedwigepolder en zij concludeert dat het verreweg het beste alternatief is. Het wordt echter onmiddelijk door Bleker in de persconferentie afgeblazen omdat Zeeland het niet wil en daar wil hij niet tussen zitten. Waarom is het dan onderzocht als Zeeland ook in de stuurgroep zat?

Overigens mogen we blij zijn de de Braakman Noord afgewezen is, omdat er grote verzilting zou gaan plaats vinden. Destijds is de Braakman mede afgesloten vanwege veiligheid én voorkomen van verzilting. Johan Robesin heeft dat goed beschreven in zijn boekje "De Braakman, sinds het afscheid aan de zee" uit 1974. Het blijft merkwaardig dat ook in dit laatste rapport van Deltares verzilting niet besproken wordt. Waarschijnlijk ziet men verzilting als 'collateral damage' van natuurherstel of zo.

Verreweg het belangrijkste van het nieuwe Deltares rapport is de vermindering van de getijslag. Dat moet in Vlaanderen toch aanspreken? Wellicht ligt daar de opening voor goede nieuwe afspraken. Nederland en Vlaanderen beginnen het eens te worden over de vergroting van het sluizencomplex bij Gent. De regio's kunnen elkaar blijkbaar weer goed vinden....