De huidige doorlaat in de Brouwersdam. foto Rijkswaterstaat.

Bron: PZC, zaterdag 24 januari 2009

Getij biedt Grevelingen kansen

door Rinus Antonisse

 

MIDDELBURG - De slechte waterkwaliteit in de Grevelingen en de aangetaste natuurwaarden in het zoute meer verbeteren fors door aanleg van een groot doorlaatmiddel in de Brouwersdam.

Technisch is het haalbaar dit te combineren met een getijdencentrale van 50 megawatt, goed voor het energieverbruik van ten minste vijftigduizend huishoudens.

Het doorlaatmiddel moet vier tot acht keer zo groot worden als de huidige Brouwerssluis (die overigens wel in werking blijft). Dan is terugkeer van een getijverschil van 30 tot 50 centimeter mogelijk. De kosten bedragen ongeveer 450 miljoen euro, waarvan 190 miljoen euro voor de getijdencentrale (te bouwen door Delta).

Rijkswaterstaat Zeeland presenteerde gisteren het rapport Verkenning Grevelingen water en getij. Het doel is na te gaan of terugkeer van het getij de toestand van het meer verbetert en of een combinatie met een getijdencentrale kansen biedt. Het antwoord is 'ja'.

Ook is bekeken of een doorlaatmiddel gekoppeld kan worden aan een schutsluis, met name voor de recreatievaart. Dat is niet het geval, maar een aparte schutsluis op de Middelplaat halverwege de Brouwersdam levert voor de recreatievaart wel nieuwe kansen op. De kosten van de sluis zijn 70 miljoen euro, waar slechts 2 miljoen euro aan baten tegenover staan.

Het onderzoek wijst uit dat de aanleg van een doorlaatmiddel mét energiecentrale het ook mogelijk maakt om overtollig rivierwater versneld af te voeren. De turbines kunnen dan gebruikt worden als pomp, wat vooral in noodsituaties (hoge rivierafvoeren) nuttig is. Er moet dan wel een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de randmeren Krammer-Volkerak en Zoommeer worden aangelegd (een doorlaatmiddel of open verbinding door de Grevelingendam).

De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en het Natuur- en Recreatieschap geven advies over de Verkenning. Dat wordt voorgelegd aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Zij moet nog dit jaar beslissen over een uitwerking in de vorm van een planstudie.

Gedeputeerde Frans Hamelink (CU, natuur en water) is in zijn nopjes met het onderzoek. "Het is een absolute doorbraak dat het mogelijk is een drieslag te maken ten voordele van herstel ecologie, bouw getijdencentrale en aanleg van een schutsluis." Hij tempeert meteen té hoge verwachtingen over een snelle uitvoering. Er moet eerst geld gevonden worden. Wat dat betreft vindt Hamelink dat alle partijen - provincies, gemeenten, Delta en andere marktpartijen - gezamenlijk moeten optrekken.

Ook Hans van der Togt van Rijkswaterstaat Zeeland zit op die lijn. "Het rapport geeft aan dat er oplossingen voor de problemen zijn. Ik roep alle partijen op een coalitie te sluiten." Hij kondigde een periode van radiostilte aan, waarin gewerkt wordt aan het opzetten van een vervolg.


Rijkswaterstaat komt met hét alternatief voor ontpolderen.

door de webredacteur, 26 januari 2009

ZIERIKZEE - Eindelijk is het er; nog net op tijd voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over het rapport van de cie. Nijpels op 19 februari: Het positieve rappport van Rijkswaterstaat over de verbetering van het natuurgebied in de Grevelingen.

Al of niet met een getijdecentrale erbij zal het toelaten van getijde in de Grevelingen circa 13000 hectare estuariene natuur toevoegen aan de Zeeuwse Delta! Dat zijn andere aantallen dan de 600 hectare die aan natuurherstel door ontpolderen geplanned zijn. Én voor nagenoeg dezelfde prijs!

Bovendien kan met dit plan reserve aan natuur-compensatie opgebouwd worden, zodat er compensatie beschikbaar is voor bijvoorbeeld de Westerschelde Container Terminal. Daarnaast kan de discussie over al of niet nog eens 3000 hectare in de toekomst ontpolderen definitief van de baan.

Het interessante van deze oplossing is dat deze in de geest van het NOPSE rapport is, waar LNV de 600 hectare nu en misschien 3000 hectare in de toekomst ontpolderen op bazeert. Op pagina 78 wordt aangegeven dat verliezen van natuurwaarde in de Westerschelde gecompenseerd kunnen worden door herinrichting van het Volkerak-zoommeer. Dan kan dat natuurlijk ook door verbetering van de Grevelingen. (Dit neemt niet weg dat ik van mening blijf dat het NOPSE rapport slechts een studie is die niet door Proses en betrokken partijen rond de Ontwikkelingsschets aanvaard is en door LNV onterecht als uitgangspunt voor natuurherstel genomen is.)

Vanuit Natura 2000 gezien is dit rapport ook interessant. Vreemd genoeg wordt in het persbericht Natura 2000 helemaal niet genoemd. De Grevelingen is een Natura 2000 gebied en we zitten midden in de instandhoudingsdoelstellingendiscussie. Men vindt dus kennelijk dat een Natura 2000 gebied helemaal op de schop kan om natuur van een hogere kwaliteit te creëren! In het gebiedsdocument wordt de Grevelingen omschreven als hét grootste zoutwater meer in Europa. Maar blijkbaar is de toevoeging van getij, waardoor er estuariene kwaliteiten aan de Grevelingen toegevoegd worden, van groter belang dan dat van het grote zoute meer. Veel alternatieven werden door de commissies Maljers en Nijpels afgedaan met dat ze slechts "natuur voor natuur" waren. Hiermee komt de discussie over Saeftinge afplaggen ook in een ander daglicht te staan.

Deze facetten zijn van belang voor de hoorzitting in de Tweede Kamer.

 

ikmaakmezorgen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar Startpagina
terug naar Krantenartikelen