Bron: Volkskrant, 31 mei 2011.

Ook Bleker (CDA) wil z'n vingers niet branden aan de Zeeuwse land-voor-water gevoeligheden

Hedwigepolder blijft voorlopig droog staan

MARCEL VAN LIESHOUT, RON MEERHOF

DEN HAAG Het kabinet slaagt er niet in een besluit te nemen over de Zeeuwse Hedwigepolder. Na zes jaar besluiteloosheid van CDA-bewindslieden heeft ook CDA-staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, Natuur) de toegezegde termijn om te besluiten over natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde, ruimschoots overschreden.

Bleker zei in oktober vorig jaar dat het kabinet 'binnen een half jaar' al dan niet tot ontpoldering zou besluiten. Volgens ingewijden staat het onderwerp ook morgen weer niet op de agenda van de ministerraad.

Ontpoldering is vooral een CDA-probleem. Een deel van de achterban, vooral de boeren, is fel gekant tegen het teruggeven van landbouwgrond aan water. CDA-premier Balkenende ondertekende in 2005 een verdrag over onder meer de Hedwigepolder, maar de partij veranderde daarna nog vier keer van standpunt.

Ook de huidige bewindsman Bleker blijkt niet consistent in zijn opvattingen. Hij beklemtoont dat nooit landbouwgrond moet worden afgestaan aan water, maar als Groningse gedeputeerde stond hij aan de wieg van de Blauwe Stad waarvoor landbouwgrond onder water werd gezet.

'Bleker heeft in zijn hele politieke leven met succes de schuld op anderen geschoven. Dat er nu moet worden nagedacht hoe het kabinet elegant tot de conclusie moet komen dat ontpoldering onafwendbaar is, verbaast me niets', zegt VVD-prominent Ed Nijpels. De oud-minister leidde de commissie die het vorige kabinet adviseerde tot ontpoldering over te gaan, omdat dat vanuit ecologisch én financieel oogpunt het beste is.

Nederland is volgens de Scheldeverdragen verplicht 600 hectare 'natuurcompensatie' te leveren voor de verdieping van de Westerschelde. Dat gebied geniet Europese bescherming. De ontpoldering van de Hedwigepolder (300 hectare) is in de loop der jaren een politiek onderwerp geworden. Het vorige kabinet van de Zeeuw Balkenende raakte in opspraak omdat het afspraken met Vlaanderen niet wilde nakomen.

Het huidige kabinet ging door met 'politiseren' van het Westerschelde-dossier. Het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan, fervent tegenstander van ontpoldering, stemde pas met het regeerakkoord in nadat het kabinet nieuw onderzoek toezegde. Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer, werd het onafhankelijke Zeeuwse Statenlid Johan Robesin, ook tegenstander van ontpoldering, door premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders 'overtuigd' dat hij het beste op een van de coalitiepartijen kon stemmen. Zijn stem bleek doorslaggevend. Door niet te besluiten over de Hedwigepolder stelde de coalitie zo de krapst mogelijke meerderheid in de Eerste Kamer veilig.

Volgens een woordvoerder van Bleker neemt het kabinet 'voor het zomerreces' een besluit. Een advies van kennisinstituut Deltares (dat eerder conclusies van Nijpels deelde) ligt al enige tijd op het ministerie. Ondertussen zwellen de geluiden aan dat de Europese Commissie actie tegen Nederland onderneemt als niet snel besloten wordt tot natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde.


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 


Van de web-redacteur:

Merkwaardige journalistiek....
en natuurlijk bemoeit Nijpels zich er weer mee

ZIERIKZEE. Het enige, echte nieuws is dat de Hedwigepolder morgen niet op de agenda van de ministerraad staat. Het kabinet zou voor 1 juli met een besluit komen. Er is dus niets aan de hand. Gewoon stemmingmakerij. De Volkskrant heeft nooit positief over ontpolderen geschreven en maakt er weer een tam-tam verhaal van. Nijpels wordt weer van stal gehaald, die, nadat de regering zijn advies over de Westerschelde niet opgevolgd heeft, altijd voor dit soort commentaar in is.

Regeerakkoord
De Volkskrant zou vermeld kunnen hebben dat het niet ontpolderen van de Hedwigepolder in het regeerakkoord staat. Redelijk essentieel. Als voor een beslissing geen draagvlak is, dan moet je als overheid je beslissing willen en durven heroverwegen. Dat heeft de regering gedaan.
Verhagen zal dat bijvoorbeeld ooit ook met kernenergie moeten doen. Dat hij niets met de beslissing van de Duitse regering in deze te maken heeft is zwak.
Zo is bijvoorbeeld ook besloten om geen CO2 onder Barendrecht op te slaan.

Een CDA-probleem?
De VVD heeft bij monde van Helma Nepperus in de Hedwigepolder verklaard dat als de VVD in de regering komt, de Hedwigepolder niet onder water gezet zal worden. ( Zie YouTube-filmpje) De VVD is altijd tegen ontpolderen geweest behalve toen de Schedeverdragen goedgekeurd moesten worden. Het is ook een VVD-probleem dus.
De problemen voor de PVV zijn van geheel andere aard en kunnen we hier beter buiten beschouwing laten.

Nijpels heeft opdracht niet uitgevoerd
Nijpels moest een alternatief voor ontpolderen vinden, want dat was de voorwaarde waaronder de Tweede kamer instemde met de Scheldeverdragen. Dat alternatief is er, maar hij wou het niet vinden. Ik herinner me nog goed hoe we ontvangen werden in het pluche van Hotel des Indes. Hoe Nijpels in zijn inleiding sprak over de geschiedenis van de Haagse politiek in des Indes en vooral zijn rol daarin. In de zaal naast de zaal waar we vergaderden was uitgebreid gedekt voor de dames en heren commisieleden. Nijpels was uiterst autoritair in het horen van de Zeeuwen voor zijn commissie.
Zijn vertoon in de hoorzitting van de Tweede Kamer over natuurherstel in de Westerschelde in februari 2009, was gênant en sprak boekdelen. Men was het namelijk niet eens met het rapport van zijn commissie.

Vervuiling bewust genegeerd
Er is in Zeeland meer aan de hand dan alleen water-voor-land gevoeligheid. Er zijn reële, altijd genegeerde argumenten tegen ontpolderen van de Hedwigepolder. Bij het tot stand komen van de Scheldeverdragen is de vervuiling van de te ontpolderen gebieden bewust genegeerd. In de lange literatuurlijsten bij alle rapporten ontbreken de rapporten over de vervuiling en in de MER is dat facet niet uitgewerkt. IMARES heeft nu eindelijk in opdracht van Bleker vastgesteld dat het sediment dat in de Hedwigepolder zal bezinken boven de norm met giftige stoffen vervuild zal zijn. Dat heeft men destijds niet willen onderzoeken. Iedereen was immers tevreden. De milieubeweging kreeg immers zijn natuur en Antwerpen zijn verdieping.
Alleen naar de Zeeuwen werd niet geluisterd.

Goed nieuws
Als het waar is dat de Hedwigepolder voorlopig droog blijft, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor het merendeel van de Zeeuwen.