MSC SoniaPZC

Peijs: niet geprovoceerd

MIDDELBURG - woensdag 22 juni 2011. Commissaris van de Koningin Karla Peijs zegt niet geprovoceerd te hebben, zoals NRC schrijft.

Peijs zou gezegd hebben dat Zeeland de Schelde ook dicht kan gooien. De Vlamingen reageerden furieus. Peijs: "In het Deltares-rapport staat dat de geul te diep is voor de breedte van de rivier. Je kunt dan twee dingen doen: je graaft Zeeland af, óf de geul moet ondieper. We willen geen van beide, dus moeten we erin berusten dat de rivier in onbalans blijft. Dat heb ik gezegd."

__________________________________________

NRC

dinsdag, 21 juni 2011

Nederland:
zo goed zijn onze buren niet

Peijs heeft het even helemaal gehad met de Vlamingen. „Iedereen heeft het altijd over onze goede buren, maar zó goed zijn de buren niet.” Ze zou de Vlamingen erop willen wijzen dat weliswaar in 1839 in een verdrag met Vlaanderen vrije doorgang voor de scheepvaart van en naar Antwerpen is vastgelegd, „maar dat betekent niet dat we daarvoor half Zeeland maar moeten afgraven.” De belofte uit 1839 voor een vrije doorgang slaat volgens haar vooral op het niet heffen van tol. „We mogen geen ketting over de Westerschelde hangen. Dat doen we dus ook niet. Maar het verdrag was niet bedoeld om almaar groter wordende containerschepen te kunnen laten varen.”

Commissaris Peijs heeft een idee. In het vrijdag verschenen wetenschappelijke rapport van kennisinstituut Deltares staat dat de natuur van de Westerschelde vooral is geschaad door het voortdurend uitdiepen van de vaargeul. Welnu, als die natuur moet worden hersteld „waarom gooien we dan die vaargeul niet gewoon dicht?”
_____________________________________________________

HNL.BE, 21 juni 2011.

Nederland: "We kunnen ook Westerschelde dichtgooien"
 
Het Vlaamse verzet tegen het niet ontpolderen van de Hedwigepolder is vermoedelijk slechts een strategie om tijdens latere onderhandelingen iets nieuws te kunnen binnenhalen. Dat zegt commissaris voor de koningin in Zeeland Karla Peijs in de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Als de natuur aan de Westerschelde zo nodig hersteld moet worden, "waarom gooien we die vaargeul dan niet gewoon dicht", werpt ze op.

In het kader van de Scheldeverdragen spraken Vlaanderen en Nederland in 2005 af om de Westerschelde te verdiepen, zodat ook grotere containerschepen tot aan de Antwerpse haven geraken. In Nederland zou de Zeeuwse Hedwigepolder ontpolderd worden als compenserend natuurherstel.

Tot ongenoegen van de Vlaamse regering besliste Den Haag vorige week echter om de Hedwigepolder ongemoeid te laten en elders te ontpolderen. Vlaams minister-president Kris Peeters schoot uit zijn krammen, maar ook de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel noemde Nederland op de VRT-radio "erg onbetrouwbaar".

Vrije doorgang
Maar Peijs bijt vandaag terug. Ze wijst erop dat na de Belgisch-Nederlandse oorlog in 1839 weliswaar overeengekomen is dat Vlaanderen vrije doorgang krijgt voor de scheepvaart van en naar Antwerpen, "maar dat betekent niet dat we daarvoor half Zeeland maar moeten afgraven". "Het verdrag was niet bedoeld om almaar groter wordende containerschepen te kunnen laten varen", beklemtoont Peijs.

Staatssecretaris Henk Bleker stelt het allemaal wat minder scherp. "Wij Nederlanders hebben in de geest van het verdrag van 1839 gehandeld door altijd loyaal mee te werken aan de verdieping van de vaargeul naar Antwerpen", sust hij. "Mag ik dan hopen dat Vlaanderen ook handelt in de geest van het verdrag uit 2005, door in te stemmen met een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder?" (belga/sps)

 
Terug naar Startpagina

Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 


Van de web-redacteur:

Westerschelde in onbalans


Zierikzee, 23 juni 2011. Nadat Staatssecretaris Bleker zijn alternatief voor ontpolderen van de Hedwige bekend gemaakt heeft, wordt er weer veel over de grens tussen Vlaanderen en Zeeland heen en weer geroepen. De opvallende uitroepen van Karla Peijs zitten heel dicht bij de kern van het probleem.

Hoorzitting over de Westerschelde, Tweede Kamer febr. 2009
De onbalans van de Westerschelde, waar Karla Peijs over spreekt, kwam in die hoorzitting uitgebreid aan de orde. Het interessante is dat professor Vriend, directeur van Deltares, aanwezig was als getuige-deskundige, evenals professor Herman. Beide zijn nauw betrokken bij het laatste rapport van Deltares 'Natuurherstel in de Westerschelde'. Vriend is verantwoordelijk voor de review en Herman voor de kwaliteitsborging.
Er is een groot verschil tussen de discussie tijdens de hoorzitting en de standpunten in het rapport aan Bleker. Dát zou eens aan een review onderworpen moeten worden. (Waarom zijn er geen notulen of verslag van die hoorzitting gemaakt? De PvdD en D66 waren niet aanwezig, zodat zij deze belangrijke infomatie hebben moeten missen! GL was er heel eventjes) Professor Vriend heeft in de hoorzitting verdedigd dat ontpolderen niet de gewenst dynamiek (zgn. cyclische successie) in het morfologisch systeem van de Westerschelde zal brengen. Het heeft slechts een symbolische functie. De Westerschelde zit door de huidige verdiepte vaargeul in een te smal jasje. En ontpolderen van de Hedwigepolder draagt niet bij aan verbetering van de dynamiek of de veiligheid.
Erger nog, in de hoorzitting had de Stichting de Levende Delta een alternatief gepresenteerd (verlagen van het Land van Saeftinghe) op basis van een studie van Deltares geschreven door Ies de Vries, waaruit bleek dat ontpolderen van de Hedwigepolder na verloop van tijd morfologische mogelijk zelfs een negatief effect heeft. Een groot artikel verscheen in de Telegraaf met de kop "Rel ontpoldering Zeeland", waarin getwijfeld wordt aan de objectiviteit van de wetenschap.
Het ministerie van LNV had onmiddelijk een nieuw rapport laten maken omdat het rapport van de cie. Nijpels niet meer klopte. En zowaar, er verscheen een rapport van Deltares en Arcadis (cie Nijpels) met een eensluidendende conclusie: Het alternatief 'afgraven van het land van Saeftinghe' heeft te veel nadelen en het effect van ontpolderen van de Hedwigepolder is zo klein dat het geen argument voor of tegen ontpolderen oplevert.


Waar is de mening van Deltares uit 2009 gebleven?

Met stijgende verbazing heb ik het laatste rapport van Deltares 'Natuurherstel in de Westerschelde' gelezen. Het blijkt in schril contrast te staan met de standpunten en rapporten die tijdens de hoorzitting in 2009 voorlagen. Nu schrijft Deltares: "Een natuurlijk evenwicht kan alleen hersteld worden door het estuarium de horizontale ruimte te geven die bij de diepte van de geul past: Ontpoldering is een effectieve wijze om dat herstel te bewerkstelligen." In de hoorzitting in 2009 zeiden drie hoogleraren dat er geen sprake meer kan zijn van een natuurlijke dynamiek in de Westerschelde en ontpolderen van de Hedwigepolder heeft alleen maar een symboolfunctie. Met doordachte maatregelen zal de natuurlijke situatie zo veel mogelijk benaderd moeten worden.
Voor mij was de belangrijkste vraag in 2009 de slotvraag in het rapport van Ies de Vries van Deltares in zijn rapport voor de Levende Delta: "De hamvraag (key question) die vooralsnog onbeantwoord blijft is: waar en hoe kunnen in de Westerschelde omstandigheden worden gecreëerd voor de ontwikkeling van schorren met cyclische successie. Dit is zeker niet het geval bij ontpolderen, en ook niet te verwachten bij het uitsluitend verlagen (zonder aanvullende maatregelen) van het Verdronken Land van Saeftinghe". In de hoorzitting heeft professor Vriend het rapport van De Vries volledig gesteund. M.a.w. ontpoldering van een paar poldertjes in het Sloegebied draagt ook niet bij aan verbetering van de dynamiek van de Westerschelde.
Waarom verdwijnt zo'n essentiële vraag van Ies de Vries uit de discussie en roepen politici, milieumensen en voor- en tegenstanders van ontpolderen maar wat? Zie de krantenartikelen hiernaast afgedrukt.


Het meest verbazingwekkende in het rapport 'Natuurherstel in de Westerschelde' is de conclusie dat er sprake is van verdergaande achteruitgang van de natuur in de Westerschelde, waardoor op korte termijn maatregelen in het Westerscheldegebied nodig zijn. De gegevens waarop Deltares deze uitspraak baseert zijn tot en met 2008. Hiermee gaat Deltares volledig voorbij aan aan de gevolgen van 'slim baggeren', waarbij bagger aan de plaatranden gestort wordt. Dit was nl. de grote doorbraak van de derde verdieping, waardoor de verdieping geen schadelijke gevolgen voor de morfologie in de Westerschelde meer had. Tot en met 2009 werd steeds op voorafgesproken vastgelegde locaties gestort. Nu wordt gestort waar het nodig is. Dat zou in de monitoring van 2011 naar voren moeten komen. Deltares heeft in zijn laatste rapport een veel te voorbarige conclusie. Onverantwoord.

Nederland, het beste jongetje van de Europese klas
Deltares schrijft dat het laagdynamische intergetijdengebied (ecotoop) in de Westerschelde afgenomen is. Nederland heeft besloten om voor Natura 2000 het habitat estuarium H1130 te karakteriseren door tien verschillende ecotopen te definieëren. Europa heeft een veel eenvoudigere definitie van een estuarium. Via Wob-vragen heeft ikmaakmezorgen.nl geprobeerd om de onderbouwing en het waarom van deze veel zwaardere definitie van Nederland boven water te krijgen. De documenten die ons toegestuurd zijn, zijn alles behalve overtuigend. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft alleen Nederland gekozen voor een verfijnd systeem van ecotopen.
De ecotopen in de Westerschelde veranderen permanent. Hoe stel je vast welke ecotoop gunstig of ongunstig is en hoe nauwkeurig kun je de grenzen tussen de ecotopen meten?

De zogenaamde karakterisatie van een estuarium via ecotopen is aanvechtbaar.
Later hierover meer...