Over deze site
Weblog
Lezers schrijven de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen

e-mails en brieven aan de overheid

In het kader van de problematiek rond de Westerschelde wordt herhaaldelijk door de burger met de overheid en politici gecorrespondeerd. ___________________________________________________________________________

Hoofdpuntennotities van Stichting Red onze Polders en bijlagen naar de Raad van State voor de hoorzitting op 18 maart 2015

Commentaar op de uitspraak van de Raad van State over plan Hedwigepolder en op de zienswijzeronde van ir. W.B.P.M Lases, d.d. 25 november 2014

Brief van de webredacteur naar de Tweede Kamer d.d. 13 september 2014 over de laatste analyse van de ecotopenkaarten in de Westerschelde

Brief van ir. W.B.P.M. Lases aan de Staten van Zeeland d.d. 22 juli 2014 over de beeldvorming en werkelijkheid van de Westerschelde n.a.v. een 'zicht op beleid'-bijeenkomst voor de Staten van Zeeland.

Brief van ir. W.B.P.M. Lases d.d. 5 maart 2014 aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken betreffende het vaststellen van het rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder.

Zienswijze van de Stichting Red onze Polders op het Rijksinpassingsplan voor het natuurgebied Het Zwin d.d. 7 november 2013.

Zienswijze van de Stichting Red onze Polders op het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder d.d. 26 september 2013.

Zienswijze van ir. W.B.P.M. Lases op het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder d.d. 11 september 2013. Op 28 september scheef Lases een aanvulling.

Brief van ir. Spaargaren c.s. aan de Tweede Kamer d.d. 27 augustus 2013 over gevaren bij de Oosterscheldekering als gevolg van het verloren gaan van kennis bij Rijkswaterstaat.

Brief van ir. W.B.P.M. Lases aan EU commissaris Potocnik d.d. 19-02-2012 over natuurherstel in de Westerschelde. Hedwigepolder is een onnatuurlijk symbool. In de bijlage correspondentie met Annick De Ridder, parlementslid openVLD in Vlaanderen.

Open brief aan Ed Nijpels. d.d. 13-02-2012, van de Stichting Red onze polders. Veel VVD-ers moeten zich aan Ed Nijpels gestoord hebben over zijn uitlatingen over de Hedwigepolder.

E-mail naar de fracties van D66 en GL d.d. 01-02-2012 van Waterdunen Nee !!! n.a.v. het willen houden van een hoorzitting met milieudeskundigen.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2011 van de Webredacteur met een reactie op de brief van de Eurocommissaris Potočnik aan Staatssecretaris Bleker. Tevens kopie naar Europarlementariërs gestuurd.

Brief aan de Staten van Zeeland d.d. 17-10-2011 van de webredacteur over WOB vragen betreffende de vervuiling en baggeren van het slib in de toekomstige jachthaven in Perkpolder.

Brief aan de Tweede kamer d.d. 30-6-2011 van professor J. Schijve voor het komende debat over het niet ontpolderen Hedwigepolder

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-6-2011 van de webredacteur voor het komende debat over het niet ontpolderen Hedwigepolder

Brief aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs d.d. 30-5-2011 van
ir. W.B.P.M. Lases betreffende onjuiste voorstelling van zaken over onderzoek naar de verzilting ten gevolge van plan Waterdunen.

Brief aan minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 16-5-2011 met bezwaar tegen het ontwerp Koninklijk Besluit inzake project Waterdunen.

Brief aan de Provinzie Zeeland d.d. 19-5-2011 met verzoek om gegevens over de vervuiling in de veerhaven van Perkpolder. Met een beroep op de WOB.

Brief aan de commissie EL&I d.d. 20-4-2011 van de Stichting Red onze Polders.
Ontpoldering van de Hedwigepolder kan daarmee niet gerealiseerd worden op grond van de wet Bodembescherming.

Brief aan de Eerste Kamer d.d. 18-4-2011 van dr. C.W. Scheele.
Reactie op brief van Staatssecretaris dr. H. Bleker. De antwoorden van de staatssecretaris  getuigen van bijzonder weinig inhoudelijke kennis en bevatten onthutsende onwaarheden. Aanvullende bijlage voor Scheele-rapport.

Brief aan commissie EL&I d.d. 18-4-2011 van professor J. Schijve:
Ernstig milieu-risico bij ontpolderen Hedwigepolder

Brief aan commissie EL&I d.d. 8-4-2011 van Stichting Red onze Polders.
Nederland is in Europa qua Natura 2000 de beste leerling van de klas.

Open Brief aan de TweedeKamer d.d. 17-2-2010 van het actiecomité “Red onze Polders”, de stichting “De Levende Delta” en het internetplatform “ikmaakmezorgen.nl” over het 'hernemen' van het natuurbeschermingsbeleid.

Literatuurstudie d.d. 15-1-2010 van dr. C.W. Scheele. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder De gevolgen voor natuur en milieu Effecten hiervan op de gezondheid van mense en dier in de regio.

Brief aan de Tweede kamer d.d. 2-12-2009 van de webredacteur n.a.v. zijn wob-onderzoek naar de opdracht aan het consortium onder leiding van de Grontmij of het alternatief "buitendijks schoraanleg" een volwaardig alternatief is.

Open brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2009 van de Partij voor Zeeland met ver verzoek om een integrale herijking van alle alternatieven voor ontpoldering.

E-mail aan het parlement oktober 2009 van Dr. C.W. Scheele getiteld 'Urgent'. Doet een beroep op de Tweede Kamer omdat het ministerie van LNV geen raad weet met de informatie die hij over vervuiling van de Westerschelde opgestuurd heeft.

Open brief aan regering en parlement d.d. 8-10-2009 op initiatief van Johanna Boogerd-Quaak, oud lid Europees Parlement/bestuurder en Joop Dees ondernemer/bestuurder

Mail aan premier Balkenende d.d. 28-9-2009 van 'een streekbewoner' Bram van Hoeve uit Terneuzen.

Inbreng plenair debat d.d. 29-8-2009 van de webredacteur over het natuurherstel in de Westerschelde

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2009 van de Parij voor Zeeland over het kabinetsbesluit betreffende ontpoldering

Pleitnota aan de Tweede Kamer d.d. 4-2-2009 van ir. W.B.P.M. Lases, waterloopdeskundige en kennerva nde geschiedenisvan de Westerschelde: “Wie gaat er, bij een immer stijgende zeespiegel, dijken doorbreken en zelfs dat land gedeeltelijk afgraven?”

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 4-2-2009 van de Webredacteur met informatie voor de hoorzitting over de commissie Nijpels. Bijlage: Verkenning Grevelingen water en getij

Brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 30-1-2009 van de heren Ab Blok en Herman Bijl over het rapport van de commissie Nijpels

Verzoekschrift aan het Europees Parlement d.d. 2-1-2009 van de Partij voor Zeeland om een standpunt te bepalen in de kwestie over de Westerschelde.

E-mail aan vaste kamer commissie LNV d.d. 10-12-2008 van Herman Bijl over zandhonger in de Oosterschelde als alternatief voor ontpolderen.

Open brief d.d. 19 oktober 2008 aan Hare Majesteit de Koningin van Waterdunen Nee!

Brief aan de commissie Nijpels d.d. 27 juli 2008 van de webredacteur met een informatie over de dynamiek van estuariene natuur in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta i.v.m. het selecteren van alternatieven.

Brief aan de commissie Nijpels d.d. 25 juni 2008 van Herman Bijl met als alternatief de aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde als natuurherstel voor de Westerschelde te beschouwen.

Brief aan de Eerste Kamer der Staten Generaal d.d. 3 juni 2008 van de webredacteur over de Ontwikkelingsschets, welke tot onzorgvuldige wetgeving leidt.

Brief aan de vaste Kamercie voor LNV van de Tweede Kamer d.d. 16 mei 2008 van het Comité Nieuwe Natuur? Nee!

Brief aan Commissie Natuurherstel ( de 'Commissie Nijpels') d.d. 28 april 2008 van
drs. L.P. van der Vliet met als bijlagen 'Bezwaren tegen onderzoek Maljers' en zijn alternatief ingediend bij de comisse Maljers 'Een natuurlijke Delta, met strandwallen, eilanden en lagunes'.

Brief aan de vast kamercie van de Eerste Kamer d.d. 9 april 2008 van de gezamenlijke actiecomitiés 'Red onze polders'

Inspraak verruiming Vaargeul Westerschelde d.d. 27 dec 2007.

e-mail d.d. 13 juni 2007 aan de Staten van Zeeland met een oproep om achter de Zeeuwse bevolking te gaan staan. De VVD heeft een motie ingediend, die alleen door de PvZ en SP gesteund werd. Onbegrijpelijk dat het CDA, die zegt tegen ontpoldering te zijn, deze motie niet gesteund heeft.

Inspraak Zwin d.d. 23 maart 2007. Met de startnotitie Duurzaam Zwin wordt gepoogd het Zwin duurzaam te maken. Een inham aan de Noordzee kan niet duurzaam zijn.

e-mail van Ad Koppejan (Tweede Kamerlid CDA) d.d. 25-1-2007, waarin hij mij meedeelt dat op zijn voorstel de behandeling van de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de verdragen met Vlaanderen en dus ook betrekking hebben op de ontpoldering, voor onbepaalde uitgesteld zijn.

Brief aan formateur Wijffels d.d. 15 januari 2007.

Burgerinitiatiefvoorstel d.d. 12 januari 2007

e-mail aan de SP op 4 november 2006 met verzoek om na de motie Van der Staaij een standpunt in te nemen betreffende de Rijksprojectenprocedure.

e-mail aan de ChristenUnie op 4 november 2006 met verzoek om na de motie Van der Staaij een standpunt in te nemen betreffende de Rijksprojectenprocedure.

e-mail aan de VVD op 4 november 2006 met verzoek om na de motie Van der Staaij een standpunt in te nemen betreffende de Rijksprojectenprocedure.

e-mail aan het SGP op 3 november 2006 met verzoek om na de motie Van der Staaij een standpunt in te nemen betreffende de Rijksprojectenprocedure.

e-mail aan het CDA d.d. 2 november 2006 met verzoek om na de motie Van der Staaij een standpunt in te nemen betreffende de Rijksprojectenprocedure. Plus e-mail aan de heer S. Buijs van 4-11-2006.

Brief d.d. 10 oktober 2006 aan de Commissie Maljers met vier alternatieven voor ontpolderen

Brief d.d. 2 oktober 2006 aan de commissie Ecologie en Water van de Provincie Zeeland bij wijze van spreekrecht, omdat de web-redacteur verhinderd was om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Brief d.d. 4 september 2006 van de web-redacteur aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg van de vaste commisie LNV. Vaargeulverruiming en ontpoldering moeten op de agenda van de komende kabinetsformatie staan.

Inspraak d.d. 10 juli 2006 van L. van Melle voor de Startnotitie Hedwige- Prosperpolder

W. Boogaart schrijft de Raad van State d.d.8 juni 2006 met het verzoek de rechtmatigheid van de ontpolderverdragen te onderzoeken

e-mail aan de Gemeente Middelburg van Het Actiecomité Tegen Ontpolderen d.d. 26 mei 2006.

e-mail aan de Statenleden van L. van Melle d.d. 5 mei 2006 met verzoek om de verhouding GS/ZMF te evalueren. Een kopie van deze e-mail is naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd.

Brief aan Minister-president Balkenende van W. Boogaart d.d. 23 april 2006: "Vlaams-Nederlands ontpolder-verdrag niet rechtsgeldig"
Het antwoord van de Minister-president d.d. 17 mei 2006
en het weerwoord van W. Boogaart d.d. 29 mei 2006

Brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Levende Delta d.d. 25 januari 2006 met verzoek om ontpolderen tegen te gaan.

 

 

Standpunten ont- polderen Zeeuwse gemeenten

Links

 

Ontpolderen in de
Staten van Zeeland

 

 

e-mails/brieven
aan de overheid
en politici