containerborsele
Over deze site
Weblog
Lezers schrijven de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen
Standpunten ontpolderen Zeeuwse gemeenten
Zo komt men op deze webstek!
Google
www www.ikmaakmezorgen.nl

ikmaakmezorgen-artikelen

28 november 2014. Schelde-symposium 'leren van de uitvoering' was een gemiste kans De vele nieuwe onderzoeken en inzichten betreffende het Schelde-estuarium bleven onbesproken.

27 oktober 2014. Tijdsdruk op Algemeen Overleg Natuurbeleid. De Vaste Kamercommissie EZ bespreekt ecotopenkaarten Westerschelde en ontpolderen bij Rhoon.

21 september 2014. Herfst op de Hooge platen. De web-redacteur maat een prachtige wandeling op de Hooge platen.

26 augustus 2014. 13 halve waarheden van de Vogelbescherming Nederland over natuurherstel in de Westerschelde. N.a.v. een interview in de PZC van de Vogelbescherming kan gesteld worden dat er sprake is van de Groene Westerschelde Leugen.

24-06-2014. De Cloedt wil zelf ontpolderen. Commentaar op het bericht dat de eigenaar van de Hedwigepolder zelf ontpolderen wil realiseren.

08-05-2012. Evaluatie van het Hedwigepolder dossier. Een tussenevaluatie mede n.a.v. het evaluatierapport van Klinkers uit 2005 in opdracht van de Technische Schelde Commissie.

04-12-2011. Verbazing over natuurzin door Ir. W.B.P.M. Lases, oud-hoofdingenieur bijj Rijkswaterstaat. Een opiniërend stuk.

20-09-2011. Incident met containerreus op Westerschelde loopt goed af Soms loopt aan degrond lopen van een containerschip niet goed af.

14-07-2011.
'Natuurherstel' Westerschelde in volle gang Het Tweede Kamer-debat is voorbij gegaan aan het belangrijkste advies uit het Deltares-rapport: Vermindering van de getijslag m.b.v. flexibel storten, waardoor 'natuurherstel' buitendijks plaats zal vinden en het hoogwater bij Antwerpen zal afnemen.

06-07-2011. De omgekeerde wereld. De ecologen Meire en Herman voeren in hun artikel van 2 juli in de NRC een dramatiek op, waarvoor geen grond is.
Reactie van Wil Lases op artikel "Impasse in plaats van oplossing" in de NRC.

03-07-2011. Artikel in De Standaard deugt niet. Het is een misleidend artikel en hoogleraren zouden niet zo'n advies aan een regering in een krant mogen publiceren.

01-07-2011. Een 'Slip of the pen', kort voor het zomerreses. De griffie van de Tweede Kamer gaat wat al te snel door de bocht met deze samenvatting van het debat van gisteren over het alternatief voor de Hedwige.

23-06-2011.
De Westerschelde is in onbalans en ontpolderen van de Hedwigepolder of twee poldertjes in het Sloegebied veranderen daar niets aan

17-06-2011. "Haal alles uit de kast om minder goede landbouwgrond aan de zee te geven!" Dat was het inspererende uitgangspunt en ook de opdracht van Staatssecretaris Henk Bleker. Én het resultaat moet aan de ecologische toetsen voldoen. Hij heeft bestuurlijk Zeeland, zijn ministerie en Deltares meegekregen. Het feit dat Karla Peijs ook op de persconferentie was, is veelzeggend.

13-06-2011. Wat voor rol speelt DOW bij ontpolderen van de Braakman? Volgens de Web-redacteur speelt DOW een dubbelrol. Maar welke weet hij niet.

06-06-2011. De Vogelbescherming en de Westerschelde: een gevaarlijke combinatie
Waarom de visie van vogelbescherming Nederland een Groene Westerschelde Leugen is.

31-05-2011. Merkwaardige journalistiek.... en natuurlijk bemoeit Nijpels zich er weer mee
Verbazing over een artikel in de Volkskrant.

02-04-2011. De Vogelbescherming, de ZMf en de Hertogin Hedwigepolder
De milieubeweging is van taktiek veranderd.

06-03-2011.
Maersk Triple-E: Het containerschip van de toekomst

26-02-2011. Ontpolderen is ontoelaatbaar: 'Harde actie is geoorloofd' Verslag van de debatavond over ontpolderen in Oostburg.

22-10-2010. Retranchement laat van zich horen op de informatieavond over het voorontwerp va nhet rijksinpassingsplan voor ontpolderen om het natuurgebied het Zwin te vergroten.

8-11-2010. Vragen van 'Red onze Polders' aan partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen 2010 in Zeland. Lees de evaluatie.

22-10-2010. Waarom het ontpolderen van de Hedwigepolder onverantwoord is.
Professor Jaap Schijve en Dr. Cor Scheele geven in zes kernachtige punten aan waarom het ontpolderen van de Hedwigepolder waanzin is.

8-9-2010. Zorgen over stijgende voedselprijzen Door natuurrampen is de graanprijs bijna verdubbeld. En wij in Nederland gaan goede landbouwgrond onder water zetten.

3-8-2010. Het 'nieuwe denken' versus het 'oude denken' en de Westerschelde Een reactie op een analyse van Harmen van der Werf (PZC) over een stormvloedkering in de Westerschelde.

11-7-2010.
Staten van Zeeland hebben een kort geheugen. De Staten hebben destijds een amendement aangenomen en vastgelegd dat grond voor natuur vrijwillig verworven moest worden. En nu geven ze toch toestemming om aan de Kroon te vragen of voor Perkpolder onteigend mag worden.

10-7-2010. Wetenschappelijk historisch geografisch onderzoek Westerschelde rechtvaardigt geen ontpoldering
Ir. W.B.P.M. Lases en Dr. A.M.J. de Kraker hebben in het tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (nr 2, 2009) de verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst.

9-6-2010. Open dag in de Hedwigepolder succes.
Lees het verslag en volg de links naar de lezingen en presentaties.

3-4-2010. Plan Perkpolder, een toonbeeld van klimaatbestendigheid?
(commentaar op de Startnotitie M.E.R. Aanpassing waterkering Perkpolder (d.w.z. binnenwaarts verleggen van zeedijken en een andere dijkenstructuur)).
Door Ir. W.B.P.M. Lases

14-3-2010. (De meerderheid van de) Zeeuwen zijn politiek meer dan beu

25-01-2010 Besluitvorming Irak en ontpolderen Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen de steun aan de oorlog in Irak en het besluit om de Westerschelde te verdiepen met ontpolderingen.

29-12-2009.
Hedwigepolder is al in zijn originele staat! Reactie op artikel in de PZC dat kreken in de Hedwige in ere hersteld worden.

24-11-2009. Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen.
Emeritushoogleraar vliegtuigmaterialen Jaap Schijve uit Retranchement heeft in Perkpolder, ter gelegenheid van de tractorestafette-protesttocht een presentatie gehouden. De presentatie is gebaseerd op zijn analyse en jarenlange interesse in Zeeland en West Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder.

16-10-2009. Zeeland foutief door LNV geïnformeerd. Bij de onderbouwing van de 600 ha. natuurherstel heeft het ministerie van LNV Zeeland op basis van onjuiste interpretatie van rapporten misleidt.

9-10-2009. Op de ochtend van een dag, waar niemand iets bijzonders verwachtte, werden de inwoners van alle grote wereldsteden opgeschrikt door de vetste koppen, die hun kranten maar konden opzetten:
In Londen: Dutch people struck with madness!
In Amsterdam verschenen geen kranten die dag. Daar verscheen het zeewater, ingestroomd over de van rijkswege doorgestoken dijken....... Lees verder!

20-9-2009. Het Brusselse 'Berlaymonster' heeft Nederland in zijn macht. Een analyse van de brief van de europese Commisie aan het ministerie van LNV.

7-9-2009. Doel is een probleem voor Peeters Bewoners van Doel en Vlaamse kunstenaars maken het de Vlaamse president Kris Peeters bar lastig. Met oproep aan Hollandse en Vlaamse politici!

21-8-2009. Misleiding, slechte journalistiek, of beide? Commentaar van de web-redacteur op het interview met Nijpels, Herman en Luteijn in de Volkskrant.

21-8-2009. Westerschelde - natuurcompensatie baggerwerkzaamheden Gastartikel door de heren H. Bijl en A.Blok

25-4-2009. Kabinetsplan Westerschelde verbetert de natuur en de veiligheid Kanteningen bij het artikel van zes hoogleraren in de NRC.

10-1-2009. Naar verwachting zal de trafiek aan containers naar Antwerpen in 2009 dalen met 13%.

24-2-2009. Het fenomeen 'commissie Nijpels' is bij uitstek een commissie met een politieke taakstelling.

10-2-2009. De farce van grensoverschrijdend natuurherstel Het is te gek voor woorden dat aan de Nederlandse kant parlementariërs tegen de plannen protesteren en aan de Belgische kant is men reeds met de uitvoering

26-1-2009 Rijkswaterstaat komt met hét alternatief voor ontpolderen. Met het rapport van Rijkswaterstaat over verbetering van de Grevelingen is duidelijk geworden dat herstel van getij in de Grevelingen hét alternatief is voor ontpolderen.

10-01-2009 Kaartenactie tegen ontpoldering gestart in Café Zeeuws Museum Met de handtekingen van prominente Zeeuwen gaat een actie van start om kaarten naar Balkenende, Bos en Rouvoet te sturen.

29-12-2008 Het Zeeuwse Landschap heeft geen oog voor de échte problemen!

16-12-2008 Nieuwe Reynaert den Vos in Hulst bij ontpoldering Perkpolder
De gemeente Hulst en de provincie voeren door het politieke spel rond ontpolderen in de gemeente Hulst een nieuwe variant van het aloude dierenepos Reynaert den Vos op.

18-11-2008 De regering kan Scheldeverdrag niet bindend verklaren Gastartikel. De regering kan moverende redenen hebben om het Scheldeverdrag voor niet bindend te verklaren.

5-11-2008 Advies commissie Nijpels bedoeld om ontpolderen te forceren. Als politici er niet uitkomen benoemen ze een commissie, waar ze zich dan achter kunnen verschuilen.

24-10-2008 Commissie Nijpels gaat boekje te buiten In plaats van met een goed alternatief te komen adviseert de commissie Nijpels om te onteigenen.

7-9-2008 De onbalans van de ontwikkelingsschets Het verhogen van twee dijkvakken illustreert dat er bij het schrijven van de Ontwikkelingsschets niets over de veiligheid tegen overstromen tot 2030 van de Westerschelde in de plannen opgenomen is.

26-7-2008 De Vogelbescherming, de minister van LNV en de Groene Leugen
Voor het eerst spreekt ook de webredacteur van 'de groene leugen'.

15-7-2008 Teleurgesteld over de werkwijze van de senaat De Eerste Kamer zou onafhankelijker zijn en t.a.v. nieuwe wetten een heroverwegende functie hebben. Niets daarvan bleek bij de behandeling van de Scheldeverdragen en de terugkeerbanen.

9-7-2008 E-mail uit Vlaanderen van een vriend die waarschuwt voor de plannen van minister-president Kris Peeters.

6-7-2008 'Dit cultuurlandschap mag je niet wegvagen' zei Kees Slager op de volksvergadering in Perkpolder. Een verslag.

22-4-2008 Petititie tegen ontpoldering aangeboden aan Eerste Kamer door Actiecomité Red onze polders.

10-3-2008 De Ontwikkelingsschets is verdampt bespreking van de reactie van Chris Kalden (Staatsbosbeheer) in de PZC op de Ontwikkelingsschets 2010.

5-3-2008 Vragen aan Staatsbosbeheer over haar politieke ne maatschappelijke activiteiten in Zeeland met een beroep op de WOB.

25-2-2008 Eerste Kamer stelt lastige vragen over Scheldeverdragen.

24-2-2008 Kunstenaars tegen ontpolderen in galerie Kos in Zierikzee (tentoonstelling in Novemer/december 2007)

11-2-2008 Commissie Nijpels krijgt verkeerde opdracht De opdracht is veel te beperkt en zal niets opleveren.

5-11-2007 Wij waterbouwers zijn wèl bezorgd Gastartikel van Herman Bijl. Met professor Han Vrijling vindt hij dat politici niet naar waterbouwkundigen luisteren.

21-10-2007 Herfst rond de Westerschelde Wat sombere overpeinzingen van de webredacteur op de Hooge Platen.

7-10-2007 Het échte probleem met mogelijk een échte oplossing! Wat te doen als het zeker is dat de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert.

5-8-2007 Stoere Statenleden zijn tegen de vierde verdieping..... maar willen nú geen signaal aan Den Haag afgeven!

6-6-2007 100 Dagen Balkenende IV Wat zeggen de media over de eerste 100 dagen Balkenende IV en wat vindt ikmaakmezorgen in het kader van ontpolderen ervan?

28-4-2007 Minister Verburg dreigt met onteigening... De webradacteur maakt zich grote zorgen!

12-4-2007 Zoet Zout door Herman Bijl. Ontpoldering uitstellen tot meer inzicht verkregen is in de ruimtelijke ordening in het deltagebied en verder meer zekerheid bestaat over de klimatologische, hydraulische en ecologische gegevens ter plaatse van de voorgenomen ontpolderingen.

16-3-2007 Verslag van de inspraakavond in Oostburg over Het Zwin

4-3-2007 Na ampele overwegingen geeft de webredacteur een stemadvies.

28-2-2007 Het argument tegen ontpolderen Gastartikel geschreven voor De Vliegende Hollander

22 januari 2007 We stoppen met wobben De Wet Openbaarheid van Bestuur-procedure om inzage in de alternatieven, ingediend bij de cie. Maljers, te krijgen wordt gestopt. Lees waarom.

18 januari 2007. Verbaasd over "informatieavond"in Philippine. De we-redacteur toog naar Philippine om de eerste informatieavond over de Braakman zuid mee te maken.

18 januari 2007 Het Burgerinitiatief De voorgeschiedenis, het referendum en of het op de agenda komt?

7 januari 2007 Uitgebreide dijkbewaking door ing H. Bijl, gepensioneerd hoofdambtenaar Rijkswaterstaat over de verhouding van de waterschappen met de Provincie.

14 december 2006 Ontpolderen na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Hoe ligt de verhouding nu tussen voor- en tegenstanders van ontpoldering?

12 december 2006 Rapport Commissie Maljers teleurstellend De conclusies van de Web-redacteur over het rapport.

8 december 2006 Cie Maljers kreeg verkeerde opdracht

6-november 2006 Tweede Kamer Verkiezingen 2006 en ontpoldering Verbaas u met de web-redacteur over de Haagse politiek.

18 september 2006 Weg van 'Weg van Water' De web-redacteur is enthousiast over dit boek van professor Saeijs, oud Rijkswaterstaatman van Zeeland, waarin hij zich tegen verdere verdieping van de Schelde uitspreekt.

7 september 2006 Het verhaal "Ontpolderen dient ook de veiligheid" klopt niet

15 augustus 2006 Waarom ging de natuurcompensatie bij het Zuidgors niet door?

29 juli 2006 Vakantie voor de web-redacteur. Zelfs in zijn vakantie is ie nog met ontpolderen bezig.

17 juli 2006 Bespreking van de ZMF argumenten vr ontpolderen Na een lang stilzwijgen heeft de ZMF een persbericht op hun website geplaatst. De web-redacteur bespreekt dit persbericht.

25 juni 2006 Ontpolderen en Freud Waarom wordt de plaats van de landbouw in het Zeeuwse Landschap in de startnotitie Vaargeulverruiming niet genoemd? Freud?

15 juni 2006 Wat te doen met de inspraak voor de Hedwige/Prosper-MER-startnotitie? Zinvolle en niet zinvolle suggestie van de web-redacteur hoe om te gaan met de Startnotitie voor de Hedwige/Prosper ontpoldering.

9 juni 2006 Herstel estuarienenatuur hanteerbaar gemaakt Bespreking RIKZ, RIZA en RWS-publicatie over kansenkaarten voor estuariene dynamiek, waarin aangegeven wordt wat de effecten van verbeteringen in het deltagebied zijn.

3 juni 2006 Handtekeningen inzamelen op de Paardenmarkt in Zierikzee
De web-redacteur gaat op handtekeningenjacht.

23 mei 2006 Twee toespraken van minister Veerman in Zeeland met een typisch verschil.

19 mei 2006 Kramer wilde ontpolderen niet door de strot rammen Een opmerkelijk interview met Thijs Kramer voor scaldisnet.be, waarin hij pleit voor tijd voor een breed maatschappelijk debat in Zeeland.

11 mei 2006 Redenen om niet te ontpolderen. De langetermijnvisie Schelde-estuarium wordt kritisch geanalyseerd en ontzenuwd.

3 mei 2006. Triest Kieldrecht. Een verslag van de informatiemarkt in Vlaanderen

2 mei 2006: Waar komt de 600 hectare vandaan? Hoe stelt het rijk de hoeveelheid te ontpolderen land vast?

28 april 2006. De rol van de ZMF De vereniging die de weg naar de rechter kent en zo zijn inbreng in de Ontwikkelingsschets afgedwongen heeft.

27 april 2006: Waar blijven de MER-en? Er wordt gesproken over onteigenen, maar de milieueffect rapporten waarover het gaat zijn nog niet gepubliceerd.

26 april 2006: Spanning in provinciehuis en Den Haag over milieurichtlijnen
Een goede reden om ontpoldering in ieder geval in de ijskast te leggen.

23 april 2006: PZC: Provincie omgekocht Als of het de gewoonste zaak van de wereld is wordt gezegd en door de PZC vermeldt dat Zeeland door het Rijk met de verdieping van de Westerschelde en de natuurprojecten omgekocht is.

18 april 2006: Behandeling in de Tweede Kamer Aan de hand van een brief van toelichting van minister Peijs wordt vastgesteld dat de Tweede Kamer niet op de echte problematiek van de Ontwikkelingsschets in gaat.

14 april 2006: Ogenschijnlijk niet bijzonders N.a.v. een artikel in de PZC dat voor de Vlaamse kust verdiept wordt naar 14,6 meter, terwijl de Westerscheld verdiept wordt naar 13,1 meter. Analyse van hoe groot containerschepen gaan worden in de toekomst

14 april 2006: Waar gaat het om? Het advies aan de minister over de MER laat zien dat er heel veel niet klopt in de Ontwikkelingsschets


Links

 

Ontpolderen in de Staten van Zeeland

 

 

e-mails/brieven
aan de overheid
en politici