Over deze site
Weblog
Lezers schrijven de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen
Zo komt men op deze webstek!
Foto's van de bedreigde polders

Links

Links


Interessante websites:

Stop de Groene Leugen Webstek van de mosselsektor over het verhaal van de milieuorganisaties om hun daden te rechtvaardigen.

Doel.... Yes, you can! Fotograaf Richard de Nul legt vast het vernietigen van het dorp Doel vast met foto's op zijn webstek.

Bulldozing Belgium De Schotse fotograaf Kevin Saidler fotografeerde Doel

Lia Groené Fotografie maakte een serie landschapfoto's in relatie met ontpolderen.
"...daar schiepen zich de Zeeuwen uit schor en slik hun land..."

Vereniging Redt De Kaloot strijdt voor behoud van het strand de Kaloot; uniek vanwege fossiele schelpen haaientanden en duinvorming

Homepage van Jaap Liek , gepensioneerd hoofdingenieur Provinciale Waterstaat, geeft zijn visie op ontpolderen, WCT en het het Zwin. Tevens informatie over zijn meningsverschil met Kees Slager over de stormramp van 1953. Herinneringen uit 1953 over Schouwen Duiveland en jeugdherinneringen in't Zeeuws.

Vrienden van Waterdunen Nee! tegen het verkwanselen van "ons-eigen-landje".

Degratiskrantvannederland.nl columnist van de ruimtelijke ordening en de
milieumafia

Autostrand.nl Het enige strand in Nederland wat toegankelijk was voor auto's is
niet meer, dankzij.......

Stichting De Levende Delta draagt een gewogen en onafhankelijke standpunten uit
m.b.t. maatregelen omtrent en de toekomst van het gehele zuidwestelijke
estuariene gebied in Zeeland in al zijn facetten aan overheden, beleidsmakers,
bedrijven, media, bewoners en belangengroepen.

Doel aan de Schelde moet blijven
Bulldozing Belgium Schot Kevin Saidler fotografeert Doel
Doel een polderdorpje om van te houden

De groene rekenkamer voor het milieu

Reopen911.org Van geheel andere orde. Wat er allemaal niet klopt bij de aanslagen op de Twin towers en het Pentagon. Verbazingwekkend!


Officiële stukken

febr 2008 Toetsingsadvies over het MER van de verdieping van de Westerschelde

okt 2007 Hoofdrapport MER van de verdieping van de Westerschelde met bijbehorende insteekkaart

okt 2007 Passende beoordeling van de verdieping van de Westerschelde

sept 2007 Deltacommissie De commisse Veerman: Een veilige toekomst voor de Nederlandse Delta. Het rapport Samenwerken met Water

dec 2006 Onderzoek alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers)

11-10-2006 Antwoordnota verruiming vaargeul De officiële antwoordnota op de inspraakreacties n.a.v. de startnotitie verruiming vaargeul

11-10-2006 Richtlijnen verruiming vaargeul De Richtlijnen schrijven voor hoe de milieueffectrapportage zal worden uitgevoerd.

6-6-2006 Startnotitie MER Hedwige- Prosperpolders

8-3-2006 Startnotitie/kennisgeving verruiming vaargeul

30-1-2006 ondertekend en 28-3-2006 gepubliceerd Convenant tussen Rijk en
provincie Zeeland
over de uitvoering van enkele besluiten uit de
Ontwikkelingsschets 2010

15-9-2005. Natuurprogramma Westerschelde.
Verantwoording realisering minimaal 600 hectare estuariene natuur en de relatie
met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel en Habitatrichtlijn.

juni 2005 Leren van investeren door C.P. Breeksen. Analyse Deze publicatie bevat de beoordeling van in totaal 21 projecten op de terreinen kennis, natuur- en milieu en ruimtelijke economie. Uitgangspunt voor een beoordeling vormt de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart.

13-5-2005 Milieueffectrapportage van de actualisatie van het Sigmaplan

1-3-2005 Brief aan de Tweede Kamer van minnister Peijs, waarin zij de
Ontwikkelingsschets toelicht. Belangrijke brief!

1-3-2005 De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Besluiten van de
Nederlandse en Vlaamse regering. Het Bijlagenrapport, Vogel en Habitattoets en de overzichtskaart

1-3-2005 Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en
Nederland m.b.t. de onderlinge samenwerking ten aanzien van het
Schelde-estuarium.

25-11-2004 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets
Schelde-estuarium 2010

28-11-2003 Eerste kennisgevingsnota aan Europa met betrekking tot de actualisatie van het Sigmaplan, in functie van de bepalingen van Natura 2000. Belgisch rapport over samengaan veilgheid en Natura2000. Een dergelijk Nederlands rapport ken ik (nog) niet.

jan 2001 Langetermijnvisie Schelde-estuarium Het vertrekpunt van Vlaanderen en
Nederland voor verdieping en ontpoldering


Officiële websites

Het Schelde Informatiecentrum, ofwel het scheldenet.nl van het BOWS (Bestuurlijk Overleg WesterSchelde) waarin Vlaamse, Nederlandse en Provincoaalse overheden, milieubeweging (ZMF, Zeeuwse Landschap en Natuurmonumeten), diverse ministeries en havenautoriteiten overleggen.

Proses2010.nl
Natuurpakket Westerschelde
Vaargeulverruiming


Achtergrond- en studiemateriaal

Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) Voor het in kaart brengen van het potentiële
voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren.
Dit rapport heeft o.m. tot doel om veranderingen in een ecosysteem te kunnen voorspellen.

Container Ship Types
Beschrijving van de ontwikkeling van containerschepen. Wat is een post-panamax of een ULCS (Suez-Max Ultra Large Container Ship)?

 

 

 Ontpolderen in de Staten van Zeeland

 

 

Standpunten
ontpolderen Zeeuwse gemeenten
e-mails/brieven
aan de overheid
en politici