staten publieke tribune
e-mails/brieven
aan de overheid
en politici
Standpunten ontpolderen Zeeuwse gemeenten
Ontpolderen in de
Staten van Zeeland
Zo komt men op deze webstek!
Foto's van de bedreigde polders

Links

 

Ontpolderen in de Staten van Zeeland

"Het is een moeilijk en complex dossier, wat haast niet aan de Zeeuwen uit te leggen is, verzuchtte Thijs Kramer in de Statenvergadering van 21 april jl. Daar zal de web-redacteur hem dan maar een beetje bij helpen.

Deze sub-pagina krijgt de naam "O in de staten.html", omdat men in de Staten graag over het O-woord spreekt. Net als het H(ypotheek)-woord in de Tweede Kamer.

De PZC munt niet uit door gedegen verslaglegging van Statenvergaderingen. Daarom wordt deze pagina in de webstek opgenomen. De komende tijd moet de provincie de onderhandelingen over de grondverwerving op basis van vrijwilligheid rond zien te krijgen. Hoe volgen de Staten van Zeeland dit proces?
ikmaakmezorgen.nl volgt de Staten.

Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 10 oktober 2008
Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 6 oktober 2006
Statenvergadering 23 juni 2006

Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 20 juni 2006

Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 31 mei 2006
Statenvergadering 21 april 2006
Statenvergadering 7 oktober 2005


Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 10 oktober 2008

Er werd vergaderd in het Communicatiecentrum 'De Boerderij' van Dow Benelux, een belangrijke 'stakeholder' in Zeeland. Het toeval wil dat ook nog 'het Spoorboekje Middengebied' op de agenda staat.
Met "Het doel van deze bespreking is het gevoelen van de commissie over het
voorliggende materiaal mee te geven aan GS bij het bepalen van een voorlopig standpunt." leidt de voorzitter dit onderwerp 'het Spoorboekje' in. Kan het voorzichtiger?


Vergadering van de Commissie Ecologie en Water 6 oktober 2006

Op de agenda stond o.a. de voortgangsrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2005 en het was de eerste vergadering van de commissie E&W na de vergadering van de Tweede Kamer, waarin besloten werd om de grondverwerving tijdens de werkzaamheden van de commisie Maljers stop te zetten. Er was zo veel publiek dat in de statenzaal vergaderd werd; het publiek mocht ook in de statenzaal zitten. Wel een verschil met de Tweede Kamer. Men gaat daar onnodig ver met beveiliging. Zelfs T-shirts met protestteksten erop moesten uit. Geef mij wat dat betreft Zeeland maar; veel gemakkelijker en informeler. Maar wat standpunten betreft gaat mijn voorkeur naar de Tweede Kamer. Zij discusieren wél over het weinige draagvlak voor ontpolderen in Zeeland. Zelfs de heer Maljers, die een neutrale voorzitter is, zegt in zijn eerste interview dat de politiek een probleem heeft door het weinige draagvlak voor ontpolderen. Maar de Staten van Zeeland praten niet over het weinige draagvlak voor ontpoldering. In mijn inspraakbrief heb ik nog een beroep op het dualisme gedaan, maar nee de statenleden zitten duidelijk in een spagaat. Men heeft met Den Haag onderhandeld en op grond daarvan kun je niet meer tegen je eigen akkoord zijn. Ze houden uiteraard vast aan de zelfstandigheid bij grondverwerving en hopen op positief resultaat van de commissie Maljers.

<terug>


Statenvergadering 23 juni 2006

statenvergaderingDeze vergadering stond in het teken van de voorjaarsnota t.b.v. de begroting 2007. Statenleden spanden zich in om die punten die zij van belang vinden aan te bevelen voor de begroting 2007.

Ontpolderen staat in deze vergadering twee keer op de agenda. Daarom toog de web-redacteur naar Middelburg om dat te kunnen volgen.

Bij de ingezonden stukken werden de brieven van de gemeenten Kapelle, Sluis, Schouwen-Duiveland, Borsele, Rijmerswaal, en Noord-Beveland betreffende ontpolderen beproken. Deze gemeenten brengen Provincial Staten onder de aandacht dat de lokale overheden het aan de bevolking verplicht zijn zich te blijven verzetten tegen ontpolderen. Middels een motie roepen zij PS en de Tweede Kamer op om het besluit dat ontpolderen mogelijk maakt te
heroverwegen. Op voorstel van Van Beveren (CDA) moet aan de colleges van B&W nog eens goed uitgelegd worden, waar ze mee bezig zijn; hij constateert bij de gemeenten verkeerde overwegingen. Op voorstel van Van Gelder zal alles gedaan worden om misverstanden te voorkomen en een helder voorlichtingsbeleid te voeren.

En dat was het dan. In plaats van zich af te vragen waarom de meerderheid van de Zeeuwse gemeenten zich zo tegen ontpolderen verzetten gaan de staten het de gemeenten nog eens duidelijk uitleggen. Net als staatsecretaris Nicolai van Europese zaken bij het referendum over de grondwet. Hij wist zeker dat door zijn uitleg Nederland voor de Europese grondwet zou stemmen. Ook hij vroeg zich niet af waarom al die Nederlanders tegen die Europese grondwet waren. Ook de Partij van Zeeland pakte dit moment niet op.

De niet gestelde vraag in deze vergadering:"Voelen wij ons, net als de Zeeuwse gemeenten, verplicht om achter de bevolking van Zeeland te gaan staan in hun verzet tegen ontpoleren?".

In het hoofdagendapunt van deze vergadering, de voorjaarsnota, komt ontpolderen indirect aan de orde. De bestuursovereenkomst met het rijk over het ontpolderen van 600 hectare heeft de provincie veel inspanning gekost en zal in de komende tijd veel energie en aandacht vragen. In de voorjaarsnota staat: "Het (ontpolderen) is een project waarbij een evenwicht moet worden gevonden tussen op tijd uitvoeren en draagvlak behouden."
Niet uitgevoerde correctie voorjaarsnota: "Er is nooit draagvlak voor ontpolderen geweest".

Conclusie: De Statenleden, die zich opstellen als tegenstanders van ontpolderen kunnen zich actiever opstellen.

<terug>


vergadering van de Commissie Ecologie en Water 20 juni 2006

Ingelaste vergadering met als agendapunt e brief over de voortgangsrapportage bij de grondverwerving. PZC artikel met foto's van de web-redacteur. Notulen hier.

<terug>


vergadering van de Commissie Ecologie en Water 31 mei 2006

Tijdens deze vergadering stond Brief van GS van 21 februari 2006 met jaarprogramma 2006 Natuurcompensatieprogramma Westerschelde op de agenda.
Dit programma betreft het compensatieprogramma voor de tweede verdieping. Dit zijn 10-tallen binnendijkse en een enkel buitendijks project, waarbij best ook veel grondverwerving gemoeid is. Alles bij elkaar een enorme natuurcompensatie.


Gedeputeerde Kramer heeft tijdens deze vergadering aangekondigd open te staan voor alternatieven voor ontpolderen. Kramer vindt wel dat er sprake moet zijn van een open communicatie met de samenleving. Daarvoor is echter een specifieke deskundigheid vereist, die de provincie niet in huis heeft. Wil men alternatieven in beeld brengen, dan zullen ze ook aan de Vogel en Habitatrichtlijnen moeten voldoen. Daarom is het niet onverstandig de deskundigheid van het ministerie van LNV erbij te betrekken. Hij is ervan overtuigd dat, als men een goede dialoog aangaat met de bedenkers van ideeën, een deel van de weerstand kan worden opgeheven.

Kramer verwacht niet veel van de alternatieven en de commissie constateert dat door gemaakte afspraak er nauwelijks ruimte is.

Opmerkelijk is dat Kramer stelt dat het provinciebestuur niet instaat is om een open communicatie met de bevolking te kunnen houden. Dat is de eerste eigenschap die een politicus zou moet hebben. Hiermee diskwalificeert hij zichzelf en het provinciebestuur.
Bovendien had Kramer niet naar alternatieven moeten vragen, maar: "Waarom zijn jullie nou eigenlijk tegen ontpolderen?". Dan was er misschien een open communicatie ontstaan. Inderdaad, hij kan het niet.
Hij had ook het volgende kunnen doen. Verleden jaar ten tijde van het ondertekenen van de bestuursovereenkomst voor het uitvoeren van de ontwikkelingsschets had Kramer gewoon tegen de Zeeuwen moeten zeggen: "We hebben een probleem. Zeeland wilde die verdieping en ontpoldering niet. Het is toch over onze hoofden heen besloten. We kunnen nu kiezen tussen voeren we het zelf uit of laten we het rijk het uitvoeren. Ik wil graag de regie in handen houden. Wat vinden jullie ervan?". Daar had hij de wintermaanden tijd aan moeten geven; dan waren de voorlichtingsavonden in Terneuzen en Heinkenszand misschien anders verlopen. Zeeuwen blijven tegen ontpolderen, dát kan Kramer niet veranderen.


Wat moeten we met dit plan van Kramer?
Niets!
Onze hoop is dat de grondeigenaren gewoon niet willen verkopen. Dat ze niet zwichten voor het bord linzenmoes, zoals Andries Jumelet (CU) in Reimerswaal schreef of zoals Aldo de Spigt dichtte " "verkaop toch nie j'n eigen land vo Belg, Den Haag of Staeten".

Want als de boeren niet verkopen is de politiek weer aan zet en kan onderhandeld worden om de 600 hectare ontpolderen eenvoudigweg uit het contract met de Belgen te halen!

<terug>


Statenvergadering 21 april 2006

foto: © Ruben Oreel
foto Ruben Oreel

Zierikzee, 23 mei 2006. Nadat op 21 april 13541 handtekeningen overhandigd werden vond er een staten-vergadering plaats waarbij een groot deel van de vergadertijd besteed werd aan de vragensessie, waarin vragen gesteld werden over ontpolderen en de mossel- zaadproblematiek. De notulen van
deze vergadering staan hier.

De vragen werden in eerste instantie gesteld door CDA-er van Beveren en SGP-er Roelandt, waarna een uitvoerige beantwoording en discussie volgde, waar veel informatie uit gehaald kan worden. De vragen gingen vooral over de keuze van de polders, met welke boeren wel en met welke niet onderhandeld wordt; natuurlijk over de vrijwilligheid en zijn voldoende alternatieven onderzocht? De statenleden maken zich zorgen over het brede draagvlak wat de boeren in Zeeland hebben. Bovendien wordt Kramer taktloos optreden verweten. Met name de ZLTO publiekelijk zout in de wonden wrijven, was zeer onverstandig.

Kramer vindt het jammer dat het brede Westerschelde dossier wordt verengt tot een discussie over ontpolderen. Het gaat over zoveel meer; het is uiterst complex en er zijn zoveel partijen, die beslissingen kunnen nemen en indirect invloed op het dossier hebben. Kramer is gebonden aan de bestuursovereenkomst betreffende het natuurpakket Westerschelde met het Rijk. Daarin staat 300 hectare in het middengebied van de Westerschelde vermeld. De provincie moet de Ontwikkelingsschets uitvoeren en kan die niet wijzigen.
Kramer heeft contact met minister Veerman gehad en beide zijn er van overtuigd dat de aanbieding die de provincie voor de boeren heeft zo aantrekkelijk is dat grondverwerving op basis van vrijwilligheid uiteindelijk zal lukken. Er is nog anderhalf jaar om de boeren individueel te benaderen. Niet meer collectief in zaaltjes.
Er zijn 12/13 polders aangewezen als geschikt voor ontpolderen. Er is alleen met boeren uit
5 polders gesproken. Als nu boeren uit andere polders willen verkopen dan kan de provincie de plannen aanpassen.
Veerman en Kramer zijn beide behoorlijk verbolgen over het feit dat er in de Tweede Kamer geluiden zijn die ontpolderen niet meer steunen.

Heijning (VVD) heeft breeduit in de PZC gestaan met zijn uitspraak over omkoping met een pistool op de borst. Minstens zo interessant, uiteraard niet in de PZC, was zijn vermoeden dat de Staten misleid zijn door de hechte rol die de milieubeweging bij ProSes in het voortraject van de Ontwikkelingsschets zou hebben gehad. Vooral Wiersma (GL) en ook Kramer bestreden dat.

Luijt-Verheij (PvdA) was zeer tevreden over het werk van gedeputeerde Kramer.

Van der Giessen (D66) verweet Kramer dat hij exact dezelfde fout gemaakt heeft als zijn voorganger van Zwieten 10 jaar geleden. Namelijk door de periode die gebruikt moet worden om de bevolking het hoe en waarom uit te leggen gelijkertijd te gebruiken voor inspraak en overleg.

De statenleden zijn er niet gerust op, gezien de brede steun bij de Zeeuwse bevolking, en vragen aan GS uiterlijk 30 juni een voortgangsrapportage.

Qua politiek kan vastgesteld worden dat CDA, SGP, D66 en VVD het Kramer behoorlijk lastig maakten; dat GroenLinks meer nog dan PvdA het beleid van Kramer verdedigen en, vreemd genoeg de Partij van Zeeland, de enige partij die tegen ontpolderen gestemd heeft, heeft in dit debat niets gezegd (Hagemans was afwezig, Stoffels was er wel) Smits van Zeeuws Belang! was helaas ook afwezig.

Als web-redacteur de volgende bespiegelingen:
1.) Het natuurpakket Westerschelde is in Den Haag beslist en de Provincie voert slechts uit. Tegenstanders moeten dus eerst in Den Haag en vervolgens bij de rechter zijn.
2.) Kramer verdedigde, excuseerde zich met de complexheid van het dossier. Daar heeft iedereen (provincie, het rijk, Vlaanderen en vooral de milieubeweging, Kramer zelf!) aan meegewerkt. Op een gegeven moment wordt je met het resultaat van je werk geconfronteerd. De meerderheid van de Zeeuwse gemeenten hebben zich tegen ontpolderen uitgesproken en nu zit ontpolderen vast aan verdieping van de Schelde. Vreemd genoeg levert de verdieping geen schade op voor de natuur. De ontpoldering is voor schade in het verleden.
Een krankzinnige situatie
3.) Men wist van 10 jaar geleden dat ontpolderen niet door de Zeeuwen geaccepteerd zou worden. De druk van de milieubeweging moet wel groot geweest zijn om het zo vast in het dossier te krijgen.
4.) De staten van Zeeland waren tegen ontpolderen en hebben zich door een bord linzenmoes, zoals Andries Jumelet uit Reimerswaal schreef, laten omkopen. Hopelijk loopt het in Zeeland minder slecht af als in dat verhaal van die linzenmoes.
5.) Als u echt in ontpolderen geinteresseert bent lees vooral de notulen zelf. Op deze pagina vindt u slechts de weergave van de webredacteur.

En zo stijgt bij Google het aantal hits op het woord "ontpolderen" met ongeveer 1000 per week naar 11.300 hits.

<terug>


Statenvergadering 7 oktober 2005

Zierikzee, 31 mei 2006.
In deze vergadering gingen de Staten akkoord met de Ontwikkelingsschets 2010. De notulen van de discussie behelst maar liefst 22 pagina’s tekst. Ik raad iedereen aan om deze tekst te lezen. Je ziet dan hoe de statenleden worstelen, moeite hebben, boos of gefrustreerd zijn over hoe de verdieping en ontpoldering tot stand gekomen zijn.
De Statenleden hebben zelf als geen ander aan het handjeklap meegedaan en spraken op deze vergadering ongemakkelijk met elkaar over het voordeel van de regie te hebben en vrijwilligheid, e.d.

Opvallend in deze notulen is:

 Er werd veel naar voorgaande discussies verwezen. M.n. 17 juni 2005. Wordt opgezocht.

<terug>

 

 

 

 

<