MSC Sonia
 

WOB procedures door ikmaakmezorgen.nl

In het verleden heeft ikmaakezorgen.nl vragen aan de (semie) overheid gesteld, met de vermelding dat voor zover nodig een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur gedaan werd.

Hieronder is een overzicht van lopende en afgeronde procedures:

______________________________________________________________________________________________

Rijksinpassingsplan integetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder en MER documenten
(Gestart 9 februari 2010)

Na een e-mail wisseling met de Directie Zuid van het ministerie van LNV zijn de documenten met begeleidend schrijven ontvangen. Deze documenten betreffen het zogenaamde voorontwerp van de ontpoldering van de Hedwige was alleen bedoeld voor wettelijk vooroverleg met gedefinieerde organen en niet voor de gewone burgers die er in geïnteresseerd is.
___________________________________________________________________________________

Onderzoek consortium (Gestart op 16 september 2009.)
Verzoek aan het ministerie van LNV voor kopieën van de Onderzoeksopdracht aan een consortium van onderzoekinstituten om te onderzoeken of het kabinetsalternatief voor ontpoldering volwaardig is.
Documenten ontvangen op 13 november 2009.

Lees de brief die n.a.v. dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd is.
Conclusie van deze Wob-procedure is dat het alternatief van het Zeeuwse Waterschap niet serieus onderzocht is.
___________________________________________________________________________________________________________

Invulling begrip estuarium
(Gestart 5 januari 2010.)
Nederland geeft een zeer gedetailleerde invulling aan de Westerschelde, terwijl de Europese richtlijn een estuarium meer in globale termen beschrijft. Binnenkort wordt de interessante briefwisseling met Rijkswaterstaat over het begrip estuarium gepubliceerd.
___________________________________________________________________________________________________________

Dioxineonderzoek Westerschelde en milieuvervuiling door ontpolderen (gestart 4 mei 2010)
Publikatie volgt t.z.t.

___________________________________________________________________________________________________________

Verzoek om kopie van brief van het Waterschap scheldestromen aan de Eerste Kamer.
(Gestart 25 augustus 2010.)
In het licht van de motie Meindertsma heeft het Waterschap een brief naar de Eerste Kamer gestuurd. Deze brief is van groot beland voor het debat en is daarom opgevraagd. Op 7 september 2010 verzond het Waterschap Scheldestromen een afschrift van deze brief naar de webredacteur.

In de Eerst kamer is geconstateerd dat het buitendijks alternatief van het Waterschap onvoldoende beargumenteerd afgewezen is. Daarom wijst het Waterschap nogmaals op het door hun ingediende alternatief.
______________________________________________________________________________________________
_____________

Activiteiten Staatsbosbeheer (gestart 3 maart 2008)
Wordt de politieke en maatschappelijk uitgespraken van Staatsbosbeheer met instemming van de minister van LNV gedaan? Lees het artikel 'Vragen aan Staatsbosbeheer'
Publikatie volgt t.z.t.Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen